Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
156Activity
P. 1
METODICA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

METODICA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Ratings: (0)|Views: 32,631|Likes:
Published by teogea

More info:

Published by: teogea on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
 Cuprins
Unitatea de înv
ăţ
are nr. 1Metodica activit
ăţ
ilor de educare a limbajului în înv
ăţă
mântul pre
ş
colar
1.
 
Specificul activit
ăţ
ilor de educare a limbajului ................................................... 22. Perspectiva interdisciplinar 
ă
a înv
ăţă
mântului pre
ş
colar .................................... 43. Metodica activit
ăţ
ilor de educare a limbajului .................................................... 63.1. Jocul. Form
ă
de activitate ludic
ă
în gr 
ă
dini
ţă
...................................................... 73.1.a. Jocul didactic ...................................................................................................... 83.1.b. Structura jocurilor didactice ..............................................................................103.1.c. Jocurile didactice interdisciplinare ................................................................... 113.2. Memorizarea ..................................................................................................... 123.2.1. Memorizare – activitate de predare – înv
ăţ
are ................................................. 133.2.2. Memorizarea – activitate de fixare .................................................................. 153.2.3. Memorizarea – activitate de verificare ........................................................... 153.3. Povestirea ..........................................................................................................163.3.1. Povestirile educatoarei ......................................................................................163.3.2. Povestirile copiilor .............................................................................................183.4. Lectura dup
ă
imagini ......................................................................................... 223.5. Convorbirea ........................................................................................................ 24
Unitatea de înv
ăţ
are nr. 2Metodologia instruirii
ş
i docimologie didactic
ă
 
1. Preciz
ă
ri conceptuale .............................................................................................. 27Taxonomia metodelor didactice ................................................................................. 282. Metoda
ş
i obiectivele ac
ţ
iunii didactice ................................................................. 293. Înv
ăţ
area
ş
i evaluarea ............................................................................................. 323.1.Tipologia înv
ăţă
rii ................................................................................................ 333.2. Semnifica
ţ
ia, func
ţ
iile
ş
i tipologia evalu
ă
rii ........................................................ 333.3. Func
ţ
iile evalu
ă
rii .................................................................................................343.4.Tipuri de clasificare ...............................................................................................343.5.Autoevaluarea ........................................................................................................373.6.Evaluarea alternativ
ă
..............................................................................................38
4. Didactica limbii 
 ş
i litareturii române .................................................................... 39
Limbajul
ş
i dezvoltarea copilului .............................................................................. 39Particularit
ăţ
ile copilului de vârst
ă
 
ş
colar 
ă
mic
ă
....................................................... 39Proiectarea didactic
ă
................................................................................................. 40Programa
ş
colar 
ă
....................................................................................................... 41Planific
ă
rile calendaristice ......................................................................................... 41Proiectarea lec
ţ
iei ....................................................................................................... 43Predarea - înv
ăţ
area citit-scrisului la clasa a II-a ....................................................... 45Etapa alfabetar 
ă
/ abecedar 
ă
(clasa a II-a) .................................................................. 47Predarea citit – scrisului în limba român
ă
.................................................................. 48Formarea capacit
ăţ
ii de lectur 
ă
/ citire ....................................................................... 53Schema lec
ţ
iei de literatur 
ă
român
ă
.......................................................................... 59Bibliografie ..................................................................................................................601
 
METODICA ACTIVIT
ĂŢ
ILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI ÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PRE
Ş
COLAR Specificul activit
ăţ
ilor de educare a limbajului
Specificul activit
ăţ
ilor de ed. a limbajului în gr 
ă
dini
ţă
este determinat de treifactori:
 
 Idealul educa
 ţ 
ional 
 
 Particularit 
ăţ 
ile de vârst 
ă
ale copiilor 
 
Caracteristicile limbajului  Idealul educa
 ţ 
ional 
(
idealul pedagogic
) – reprezint
ă
modelul dup
ă
care trebuieformat orice copil, orice tân
ă
r, cu ajutorul educa
ţ
iei. Idealul educa
ţ
ional este expresiaaspira
ţ
iilor societ
ăţ
ii. Curriculumul-pre
ş
colar traseaz
ă
urm
ă
toarele obiective aleidealului educa
ţ
ional:Asigurarea dezvolt
ă
rii normale
ş
i depline a copiilor pre
ş
colari, prin valorificarea poten
ţ
ialului fizic
ş
i psihic al fiec
ă
ruia,
ţ
inând cont de ritmul propriu, de nevoilesale afective
ş
i de activitatea sa fundamental
ă
– jocul;Dezvoltarea capacit
ăţ
ii copilului pre
ş
colar de a intra în rela
ţ
ie cu ceilal
ţ
i copii
ş
i cuadul
ţ
ii, capacitatea sa de socializare;Stimularea copilului pre
ş
colar pentru dobândirea cuno
ş
tin
ţ
elor, capacit
ăţ
ilor 
ş
iaptitudinilor necesare activit
ăţ
ilor viitoare în
ş
coal
ă
 
ş
i, apoi, în societate.În conformitate cu acest curriculum, înv
ăţă
mântul pre
ş
colar 
ş
i clasele I
ş
i a II-areprezint
ă
 
ciclul achizi 
 ţ 
iilor de baz 
ă
(fundamentale),
de unde se poate deducenecesitatea continuit
ăţ
ii în procesul instructiv-educativ.Înv
ăţă
mântul pre
ş
colar constituie:Prima form
ă
de instruire
ş
i educare organizat
ă
, sistematic
ă
 
ş
i competent
ă
;Prima form
ă
organizat
ă
de socializare a copilului;Condi
ţ
ii optime pentru copiii de a se manifesta în mod activ, dirija
ţ
i permanent decadre specializate;În toate activit
ăţ
ile desf 
ăş
urate în gr 
ă
dini
ţă
:
activit 
ăţ 
i comune, activit 
ăţ 
i laalegerea copiilor, activit 
ăţ 
i recreative
 ş
i de relaxare, activit 
ăţ 
i de dezvoltare
 ş
exersare a aptitudinilor individuale, activit 
ăţ 
 
recuperatorii,
etc., copiii realizeaz
ă
 achizi
ţ
ii cognitive, î
ş
i formeaz
ă
deprinderea de a ac
ţ
iona la comand
ă
, de a stabili rela
ţ
iide cooperare cu educatoarea
ş
i cu ceilal
ţ
i copii, î
ş
i dezvolt
ă
capacitatea de comunicaverbal
ş
i nonverbal, î
ş
i formeaz
ă
deprinderi intelectuale
ş
i motrice. Privit
ă
din aceast
ă
  perspectiv
ă
, înv
ăţă
mântul pre
ş
colar anticipeaz
ă
înv
ăţă
mântul din ciclul primar:cuno
ş
tin
ţ
ele acumulate în gr 
ă
dini
ţă
, abilit
ăţ
ile achizi
ţ
ionate faciliteaz
ă
integrareasocial
ă
a copilului
ş
i asigur 
ă
continuitatea între cele dou
ă
etape ale sistemului deînv
ăţă
mânt.Din punctul de vedere al
ă
rgirii orizontului cognitiv
 ş
i afectiv
al copilului,gr 
ă
dini
ţ
a contribuie la:Dezvoltarea capacit
ăţ
ilor senzoriale
ş
i perceptive prin reprezent
ă
rile memoriei
ş
i aleimagina
ţ
iei;Perceperea realit
ăţ
ii pe c
ă
i emo
ţ
ionale
ş
i imaginative;Dezvoltarea rela
ţ
iilor cu ceilal
ţ
i copii, cu mediul natural
ş
i social;Dezvoltarea receptivit
ăţ
ii la ac
ţ
iunile adul
ţ
ilor întâi prin imitare, apoi prin transpunereîn joc a comportamentului
ş
i ac
ţ
iunilor acestora, mergând pân
ă
la participarea lor la activit
ăţ
ile adul
ţ
ilor;Dezvoltarea motricit
ăţ
ii
ş
i a senzorial-perceptivit
ăţ
ii;2
 
Cre
ş
terea aten
ţ
iei a c
ă
rei concentrare spore
ş
te de la 5-7 minute la pre
ş
colarul mic, la15-20 minute la pre
ş
colarul din grupa mijlocie
ş
i la 40-45 de minute la pre
ş
colarulmare în joc, audi
ţ
ii sau vizion
ă
ri de filme, teatru pentru copii, etc.
 Jocul – 
este activitate fundamental
ă
la vârsta pre
ş
colar 
ă
 
ş
i se realizeaz
ă
ă
ă
nici unscop, ca pl
ă
cere gratuit
ă
. De la jocul
legat de obiecte
la vârsta pre
ş
colar 
ă
mic
ă
, încet seajunge la
 jocul cu subiect 
 
ş
i
cu rol,
care presupune adaptare la rol
ş
i la parteneri, laregulile jocului. Jocul r 
ă
mâne o preocupare principal
ă
 
ş
i la
ş
colarul mic, dar este maicomplex, are anumite func
ţ
ii, ca:
Func
 ţ 
ie formativ
ă
;Func
 ţ 
ie de relaxare,Func
 ţ 
ie de adaptare la activitatea de înv
ăţ 
are;Func
 ţ 
ie de dezvoltare psiho-motric
ă
 
 ş
Func
 ţ 
ie de satisfacere a trebuin
 ţ 
elor de activitate.Conduita verbal 
ă
 
 ş
i afirmarea personalit 
ăţ 
ii 
fac progrese prin dezvoltarea capacit
ăţ
iide exprimare verbal
ă
:Cre
ş
te volumul vocabularului activ;Se manifest
ă
intens limbajul situa
ţ
ional;Se exerseaz
ă
structurile gramaticale corecte ale limbii.Toate aceste aspecte lingvistice faciliteaz
ă
înv
ăţ
area citit-scrisului în clasa a doua.În vorbirea pre
ş
colarilor apar fenomene ca:Dificult
ăţ
i de pronun
ţ
ie a unor sunete;Tulbur 
ă
ri ale ritmului de emisie;Articul
ă
ri alterate din cauza unor factori fiziologici sau psihici.Acestea pot persista
ş
i în perioada
ş
colar 
ă
mic
ă
, dar cu ajutorul logopedului acestea potfi ameliorate sau chiar eliminate.De
ş
i în perioada
ş
colar 
ă
mic
ă
activitatea predominant
ă
este înv
ăţ
area,
 jocul 
 constituie o necesitate fundamental
ă
 
ş
i în aceast
ă
etap
ă
. Cap
ă
t
ă
îns
ă
pondere
 jocul didactic
, care contribuie la:
 
Dezvoltarea spiritului de echip
ă
;
 
Dezvoltarea spiritului de observa
ţ
ie;
 
Dezvoltarea atitudinii critice
ş
i autocritice;
 
Dezvoltarea voin
ţ
ei
 
Dezvoltarea unor tr 
ă
s
ă
turi morale ca: perseveren
ţ
a, h
ă
rnicia, cinstea, dreptatea, etc.3

Activity (156)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Popescu Sorin liked this
kisokos liked this
Nanau Ionut liked this
FloP liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->