Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DIOGEN Pro Kultura Magazin No1 g

DIOGEN Pro Kultura Magazin No1 g

Ratings:
(0)
|Views: 2,827|Likes:
Published by shadzialic
...Iz posthumno objavljene priče LAUTA I OŽILJCI Danila Kiša (ex-Yu književnika):" Pisac treba da sagleda život u cjelini. Da nagovjesti veliku temu umiranja - kako bi čovjek bio manje gord, manje sebičan, manje zao - a, s druge strane, da osmišljava život. Umjetnost je ravnoteža te dvije protivrječne misli. Dužnost je čovjeka, pogotovu pisca, da ode sa ovog svijeta ostavivši za sobom ne djelo, djelo je sve, nego nešto od dobrote, nešto od saznanja. Svaka napisana riječ je kao postanje." POGLEDAJTE LINK SA VIDEO/FILMSKIM ZAPISIMA...TU JE I FILM O DANILU KIŠU SA AUTORSKIM PRAVIMA ZA EMITOVANJE PRENESENIM NA DIOGEN pro kultura magazin

Navedene rečenice su i sveobuhvatni cilj DIOGEN pro cultura magazina. Mentioned sentences are the comprehensive goal of DIOGEN pro culture magazine.

From the posthumously published story LAUTA AND SCARS from Danilo Kish (ex-Yu writer) : "The writer needs to examine life in general. To suggest a great topic of dying - how a man would be less dignified, less selfish, less evil - and, on the other hand, to conceive life. Art is the balance of these two contradictory thoughts. It is the duty of man, particularly a writer, to go from this world leaving behind not a act/prelude/action, because the act/prelude/action is all, but something out of goodness, one of the findings. Each word is written as a posting. " PLEASE, DO CHECK THE LINK WITH VIDEO/MOVIE WRITINGS ON THE SCREEN...YOU WILL FIND THE MOVIE ABOUT DANILO KIŠ WITH EXCLUSIVE COPYRIGHTS FOR BROADCASTING OF DIOGEN pro culture magazine.
...Iz posthumno objavljene priče LAUTA I OŽILJCI Danila Kiša (ex-Yu književnika):" Pisac treba da sagleda život u cjelini. Da nagovjesti veliku temu umiranja - kako bi čovjek bio manje gord, manje sebičan, manje zao - a, s druge strane, da osmišljava život. Umjetnost je ravnoteža te dvije protivrječne misli. Dužnost je čovjeka, pogotovu pisca, da ode sa ovog svijeta ostavivši za sobom ne djelo, djelo je sve, nego nešto od dobrote, nešto od saznanja. Svaka napisana riječ je kao postanje." POGLEDAJTE LINK SA VIDEO/FILMSKIM ZAPISIMA...TU JE I FILM O DANILU KIŠU SA AUTORSKIM PRAVIMA ZA EMITOVANJE PRENESENIM NA DIOGEN pro kultura magazin

Navedene rečenice su i sveobuhvatni cilj DIOGEN pro cultura magazina. Mentioned sentences are the comprehensive goal of DIOGEN pro culture magazine.

From the posthumously published story LAUTA AND SCARS from Danilo Kish (ex-Yu writer) : "The writer needs to examine life in general. To suggest a great topic of dying - how a man would be less dignified, less selfish, less evil - and, on the other hand, to conceive life. Art is the balance of these two contradictory thoughts. It is the duty of man, particularly a writer, to go from this world leaving behind not a act/prelude/action, because the act/prelude/action is all, but something out of goodness, one of the findings. Each word is written as a posting. " PLEASE, DO CHECK THE LINK WITH VIDEO/MOVIE WRITINGS ON THE SCREEN...YOU WILL FIND THE MOVIE ABOUT DANILO KIŠ WITH EXCLUSIVE COPYRIGHTS FOR BROADCASTING OF DIOGEN pro culture magazine.

More info:

Published by: shadzialic on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

 
Autori iz Bosne i Hercegovine (FBiH iRS), Srbije, Hrvatske, Makedonije,Slovenije, Ukrajine, Irana uz pred-stavljanje njihovih poetskih i proznihreminiscencija.Authors from Bosnia and Herzegovina(FBiH and RS), Serbia, Croatia, Mace-donia, Slovenia, Ukraine and Iran withthe presentation of their poetic andprose reminiscences.
 
PAGE 2 DIOGEN
Prvi broj DIOGEN pro kultura magazina posve
ć
en je direktoru, autoru sajta i projekta“DIOGENIS”, (Diogenis.0fees.net) pokojnom Zoranu Mati
ć
u Mazosu (1960-2010),grafi
č
kom & web dizajneru & satiri
č
aru & pjesniku & karikaturisti iz Para
ć
ina, SrbijaFirst Issue of DIOGEN pro culture magazine is dedicated to the late Zoran Mati
ć
Mazos(1960-2010), director and author of the site and the project "DIOGENES" , Graphical andWeb designer & Satirist & poet and cartoonist, Para
ć
in, Srbija
Predstavljamo/Within this issue:Poetry/Poezija & Books/KnjigeStage plays/Drame & Eseji/EssaysEditors word/Rije
č
urednikaAuthors/AutoriKonkursi/CompetitionsWWWDIOGEN
Gl. i odg. urednik DIOGEN pro kultura magazin: Sabahudin Hadžiali 
ć 
 , književnik i  freelance novinar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (E-mail: sabihadzi@gmail.com
 
 ) Editor in chief of DIOGEN pro culture magazine: Sabahudin Hadžiali 
ć 
 , writer and freelance journalist, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (E-mail: sabihadzi@gmail.com
 
 )
Ovaj broj
č
asopisa realiziramo u saradnji saIzdava
č
kom ku
ć
om “DHIRA”, Küsnacht, Switzerland(http://dhirasbk.weeebly.com )This issue of magazine we are realising incooperation with Publishing house “DHIRA”,Küsnacht, Switzerland(http://dhirasbk.weebly.com)
Copyright Sabahudin Hadžiali
ć
& Authors 2009-2010. All rights reserved. Copying articles, images and other content free of charge with obligation tounderline from where it has been taken from: DIOGEN pro culture magazine, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Otherwise, forget it!NA NASLOVNICI....ART—
Adrian Isenbrant
, HOLANDIJA/NIZOZEMSKADESIGN LOGO I NASLOVNICA/FRONT PAGE: STEVO BASARA, grafi
č
ki dizajner/graphic designer
 Sve što slijedi objavljeno je u DIOGEN pro kultura magazin online izdanju: http://diogen.weebly.comi http://diogenis.Ofees.net od 1.9. 2009.g. do 1.9.2010.g. Everything what you will read in thismagazine has been published in online edition of DIOGEN pro culture magazine:http://diogen.weebly.com and http://diogenis.Ofees.net between 09. 2009 and 09.2010.
 
NO1 PAGE 3
BU
Đ
ENJE MOGU
Ć
EG
U uvodniku bilo koje novine, magazina,
č
asopisa odnosno web portala, svi urednici pokušavaju opisati upotrebu samog imenaodnosno „nosivog“ znaka upotrebljenih pretpostavki nosiocaaktivnosti planiranih unutar medijskih mogu
ć
nosti. Urednik ovog site-a to ne
ć
e uraditi. Zbog nekoliko razloga:1. Ovo je slobodni magazin / site, slobodnomisle
ć
ihintelektualaca prostora šireg od „obuhva
ć
enog“. Naime, virtualnisvijet daje neizmjerne mogu
ć
nosti komunikacije ali istovremenosluži i kao nepresušni izvor mnoštva informacija. No, oveinformacije, kao i sve predstavljeno na ovom site-u
ć
e biti uslužbi promoviranja dobra kvalitetnog i/ili kvalitetnog dobra.„Dobra kvalitetnog i/ili kvalitetnog dobra“ u književnosti,filozofiji, svijetu karikature i politici odnosno informisanjuunutar sveobuhvatnog oblika ljudskoga življenja zvanog kulturai umjetnost. Onog zatomljenog i mogu
ć
eg. Kvalitetnog.2. Ovo je slobodni magazin/site- web portal osoba koji ne mrze ine žele mrziti do samo nemogu
ć
nost predstavljanja misijeslobodnomisle
ć
ih valjanih nakana. Mi smo ljudonostalgi
č
ari kojižele živjeti životom slobodnih ljudi cijene
ć
i drugog i druga
č
ijegne na osnovu imena koji nosi/e ve
ć
na osnovu kvaliteta pretpostavljenog „dobra kvalitete i/ili kvalitetnog dobra“ koji predstavlja.3. Mi ne želimo obnavljanje bilo kojeg nakaradnog oblika nesamo kulturnog i umjetni
č
kog djelovanja posebnih entitetauobli
č
enih u jedan vješta
č
ki, artificial oblik neke zajednicenaroda i država. Ne! Mi poštujemo odluke naroda i država dažive, što je mogu
ć
e više i kvalitetnije unutar svojih država, kakogod ih nazivali i željeli to.4.Mi želimo umjetnike svih boja, rasa, nacija, ljudi da nam se pridruže...jednom rije
č
 ju sa podru
č
 ja
 planet in whole
 bez obzirana jezik i Boga kojem se mole/i.5. No, ne
ć
emo nikada objaviti niti dopustiti objavljivanjesadržaja koji na bilo koji na
č
in derogira
č
ovjeka per se odnosnosve ono što ga
č
ini
č
ovjekom unutar svekolikog okruženjasopstvenog.6. Istovremeno, DIOGENES je podru
č
 je otvorenogslobodnomisle
ć
eg dijaloga radi opšteg dobra, iznad svega. Da
č
inimo dobro. Jer dobro, dobro daje.7. Koordinacija je majka uspjeha. Mi smo tu da koordiniramovaše talente, nadanja, znanje, umije
ć
e i želje. Ne željevšinijednoga trenutka biti iznad vas. Samo pored i sa vama. Zbogsvih nas.Pozivam vas da nam dostavljate vlastite radove, informacije isve ono što smatrate relevantnim za kreaciju mogu
ć
eg,kvalitetnijeg življenja, ali i stvaranja. Da u
č
imo zajedni
č
ki.Dobro došli u naš svijet. Ali i vaš. Svijet. Zbog nas, ali i vas....Sabahudin Hadžiali
ć
 
WAKENING OF THE POSSIBLE
 
Within the each editorial of any newspaper, magazine and/or web portal, all editors are trying to describe the use of the title itself and in other words „carrier“ of the sign of the used presumptions of thecarrier of the activities which are planned within probable media possibilities. Editor of this site will not do that. Because of the fewreasons:
 
1. This is the free magazine/site of the free-open-minded intellec-tuals of the area wider than „encircled“. Namely, virtual world givesnumerous numbers of possibilities for the communication but in the same time it is of use for the never dried out source for the huge num-ber of information. But, this information, as well all represented here,on this site, will be in the services of the promotion quality of good and/or good quality. „Quality of the good and/or Good of the qual-ity“ in literature, philosophy, world of cartoons and politics and/or information within whole shape of human living called culture and art. The one put aside and possible. Quality one.
 
2. This is a magazine/free site-web portal of the persons who donot hate and do not want to hate but only to hate impossibility to ex- press/represent the mission of free-open-minded assumed wills. Weare human-nostalgic persons who would like to live the life of the free people with appreciation of the other and different one human being. And not to based that on the name he/she caries but only to be based on the character of the assumed „good of the quality and/or quality of the good“ which represents.3. We do not want renewal any kind of ugly/rude/cruel shape not only of cultural and artistic activity of the special entities shaped upin one artificial shape above all-of some kind super-state of somecommunity of the people and/pr states. No! We respect decisions of the people and states in which they are living at, as much as possiblemore and in a quality way within their states, whatever they call themand wish to.
 
4. We would like that all artists of all races, colors, nations, peo- ple to join us...i one word from the area of the Planet regardless thelanguage and God they pray to.
 
5. However, we will never publish anything (and not even allowto be published here) any kind of contents which derogate the humanbeing in any kind of way per se and in other words anything that makes him human being within whole encircled environment of hisown.
 
6. In the same time, DIOGENES is the area of the open free-open.minded dialogue because of the common good, above all. To do good. Because good gives good.7. Coordination is the mother of the success. We are here to co-ordinate your talents, hopes, knowledge skills and wishes. We do not want to in any moment above you. Just aside and with you.
 
 I would like to invite you to send us your own works, information and everything you consider the relevant and important for the creation of the possible, quality living and creation. To learn together. Us. And  you.
 
Welcome to our world. But also yours. Because of us. And you.Sabahudin Hadžiali
ć
 
 RIJE 
Č 
UREDNIKA EDITOR’S WORD
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sunticigor_569820879 liked this
sunticigor_569820879 liked this
skutorka59 liked this
Jasminka123 liked this
Andrej Glišić liked this
Sidorenko Ivan liked this
Besim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->