Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ذاكرة الجسد - أحلام مستغانمي

ذاكرة الجسد - أحلام مستغانمي

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by Abderrahman Najjar

More info:

Published by: Abderrahman Najjar on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2010

pdf

text

original

 
ﺪﺴﺠﻟا
 
ةﺮﻛاذﻲﻤﻧﺎﻐﺘﺴﻣ
 
 مﻼﺣأ
 
ءاﺪھإ 
...
 
داﺪﺣ
 
ﻚﻟﺎﻣ
 
ﻰﻟإ
.. 
ﺔﻐﻠﺑ
 
ﺐﺘﻜﻳ
 
ﻻأ
 
 ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 
لﻼﻘﺘﺳا
 
ﺪﻌﺑ
 
 ﻢﺴﻗأ
 
يﺬﻟا
 
ﺔﻨﯿﻄﻨﺴﻗ
 
ﻦﺑا
 
ﻪﺘﻐﻟ
 
ﺖﺴﯿﻟ
.. 
ءﺎﻀﯿﺒﻟا
 
ﺔﺤﻔﺼﻟا
 
ﻪﺘﻟﺎﺘﻏﺎﻓ
..
ﺢﺒﺼﯿﻟ
 
ﻪﺘﻤﺻ
 
نﺎﻄﻠﺴﺑ
 
اﺮﺛﺄﺘﻣ
 
تﺎﻣوﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻐﻠﻟا
 
ﺪﯿﮫﺷ
,
ًﺎﻘﺸﻋو
 
ًاﺮﮫﻗو
 
ًﺎﺘﻤﺻ
 
تﻮﻤﻳ
 
نأ
 
 رﺮﻗ
 
ﺐﺗﺎﻛ
 
لوأو
 
ﺎﮫﻟ
. 
ﻲﺑأ
 
ﻰﻟإو
... 
ﺪﺠﻳ
 
هﺎﺴﻋ
"
كﺎﻨھ
"
ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
 
ﻦﻘﺘﻳ
 
ﻦﻣ
,
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬھ
 
ًاﺮﯿﺧأ
 
ﻪﻟ
 
أﺮﻘﯿﻓ
...
ﻪﺑﺎﺘﻛ
.
 مﻼﺣأ 
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
 مﻮﻳ
 
تاذ
 
ﻚﻟﻮﻗ
 
 ﺮﻛذأ
 
ﺖﻟز
 
ﺎﻣ
:"
ﺎﻨﻨﯿﺑ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻣ
 
 ﻮھ
 
ﺐﺤﻟا
.
ثﺪﺤﻳ
 
 ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
 ﻮھ
 
بدﻷاو
".
 مﻮﯿﻟا
 
ﻲﻨﻨﻜﻤﻳ
,
لﻮﻗأ
 
نأ
 
ءﻲﺷ
 
ﻞﻛ
 
ﻰﮫﺘﻧا
 
ﺎﻣ
 
ﺪﻌﺑ
: 
ثﺪﺤﻳ
 
 ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﺔﺣﺎﺴﻣ
 
 ﺮﺒﻛا
 
ﺎﻤﻓ
 
نذإ
 
ﺎﻨﺘﻌﯿﺠﻓ
 
ﻰﻠﻋ
 
بدﻸﻟ
 
ﺎﺌﯿﻨھ
.
ﺢﻠﺼﺗ
 
ﺎﮫﻧإ
 
بﺎﺘﻛ
 
ﻦﻣ
 
 ﺮﺜﻛﻷ
 
 مﻮﯿﻟا
. 
ﺎﻀﻳأ
 
ﺐﺤﻠﻟ
 
ﺎﺌﯿﻨھو
...
 
 
ﺎﻨﻨﯿﺑ
 
ثﺪﺣ
 
يﺬﻟا
 
ﻞﻤﺟأ
 
ﺎﻤﻓ
...
ثﺪﺤﻳ
 
 ﻢﻟ
 
يﺬﻟا
 
ﻞﻤﺟأ
 
ﺎﻣ
...
ﻦﻟ
 
يﺬﻟا
 
ﻞﻤﺟأ
 
ﺎﻣ
 
ثﺪﺤﻳ
.
 مﻮﯿﻟا
 
ﻞﺒﻗ
,
ﻰﻔﺸﻧ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
 
ﻻإ
 
ﺎﻨﺗﺎﯿﺣ
 
ﻦﻋ
 
ﺐﺘﻜﻧ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﻻ
 
ﺎﻨﻧأ
 
ﺪﻘﺘﻋا
 
ﺖﻨﻛ
 
ﺎﮫﻨﻣ
. 
 ﻢﻠﻘﺑ
 
ﺔﻤﻳﺪﻘﻟا
 
ﺎﻨﺣاﺮﺟ
 
ﺲﻤﻠﻧ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
,
ىﺮﺧأ
 
ةﺮﻣ
 
 ﻢﻟﺄﺘﻧ
 
نأ
 
نود
.
ﻦﯿﻨﺣ
 
نود
 
ﺎﻨﻔﻠﺧ
 
 ﺮﻈﻨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 رﺪﻘﻧ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
,
نﻮﻨﺟ
 
نود
,
ﺎﻀﻳأ
 
ﺪﻘﺣ
 
نودو
.
؟
 
ًﺎﻘﺣ
 
اﺬھ
 
ﻦﻜﻤﻳأ
 
ﺎﻨﺗﺮﻛاذ
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻔﺸﻧ
 
ﻻ
 
ﻦﺤﻧ
.
ﺐﺘﻜﻧ
 
ﻦﺤﻧ
 
اﺬﮫﻟو
,
 ﻢﺳﺮﻧ
 
ﻦﺤﻧ
 
اﺬﮫﻟو
,
ﺎﻀﻳأ
 
ﺎﻨﻀﻌﺑ
 
تﻮﻤﻳ
 
اﺬﮫﻟو
.-
؟
 
هﻮﮫﻗ
 
ﺪﻳﺮﺗأﺎﺒﺋﺎﻏ
 
ﺔﻘﯿﺘﻋ
 
تﻮﺻ
 
ﻲﺗﺄﻳ
,
يﺮﯿﻏ
 
ﺺﺨﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
لاﺆﺴﻟا
 
حﺮﻄﻳ
 
ﻪﻧﺄﻛو
.
 راﺬﺘﻋا
 
نود
 
ارﺬﺘﻌﻣ
,
 مﺎﻳأ
 
ﺬﻨﻣ
 
ﻪﻌﻠﺧأ
 
 ﻢﻟ
 
نﺰﺤﻠﻟ
 
ﻪﺟو
 
ﻰﻠﻋ
. 
ةﺄﺠﻓ
 
ﻲﺗﻮﺻ
 
ﻲﻨﻟﺬﺨﻳ
... 
 ﻂﻘﻓ
 
ﻲﺳأر
 
ﻦﻣ
 
ةرﺎﺷﺈﺑ
 
ﺐﯿﺟأ
.
تﺎﻈﺤﻟ
 
ﺪﻌﺑ
 
دﻮﻌﺘﻟ
 
ﺐﺤﺴﻨﺘﻓ
,
،
ﻖ
 ﻳﺮﺑإ
 
ﺎﮫﯿﻠﻋ
 
ةﺮﯿﺒﻛ
 
ﻪﯿﺳﺎﺤﻧ
 
ةﻮﮫﻗ
 
ﺔﯿﻨﯿﺼﺑﻦﯿﺟﺎﻨﻓو
,
ﻪﻳﺮﻜﺳو
,
 ﺮھﺰﻟا
 
ءﺎﻤﻟ
 
ّش
 ﺮﻣو
,
تﺎﻳﻮﻠﺤﻠﻟ
 
ﻦﺤﺻو
.
نﺎﺠﻨﻓ
 
ﻲﻓ
 
ةﺰھﺎﺟ
 
ةﻮﮫﻘﻟا
 
 مﺪﻘﺗ
 
ىﺮﺧأ
 
نﺪﻣ
 
ﻲﻓ
,
ﻪﻘﻠﻌﻣ
 
ًﺎﻘﺒﺴﻣ
 
هراﻮﺟ
 
ﺖﻌ
 ﺿ
 و
 
 ﺮﻜﺳ
 
ﺔﻌﻄﻗو
. 
ءﻲﺷ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻓ
 
 زﺎﺠﻳ
ﻹ
ا
 
هﺮﻜﺗ
 
ﻪﻨﻳﺪﻣ
 
ﺔﻨﯿﻄﻨﺴﻗ
 
ﻦﻜﻟو
. 
ﺎﻤﺋاد
 
ﺎھﺪﻨﻋ
 
ﺎﻣ
 
دﺮﻔﺗ
 
ﺎﮫﻧإ
.
ﻚﻠﻤﺗ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﺲﺒﻠﺗ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﺎﻣﺎﻤﺗ
.
ف
 ﺮﻌﺗ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
لﻮﻘﺗو
. 
ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا
 
هﺬھ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻤﯿﻟو
 
نﺰﺤﻟا
 
ﻰﺘﺣ
 
نﺎﻛ
 
اﺬﮫﻟو
. 
ﻲﻣﺎﻣأ
 
ةﺮﺜﻌﺒﻤﻟا
 
ق
اروﻷا
 
ﻊ
 ﻤﺟأ
,
ﺢﺴﻓأ
 
ﻲﻨﻧﺄﻛو
 
ةﻮﮫﻘﻟا
 
نﺎﺠﻨﻔﻟ
 
ًﺎﻧﺎﻜﻣ
 
ك
 ﺮﺗﻷ
 
ﻚﻟ
 
ﺎﻧﺎﻜﻣ
..
ﺔﻤﻳﺪﻗ
 
تادﻮﺴﻣ
 
ﺎﮫﻀﻌﺑ
,
تﺎﻤﻠﻜﻟا
 
ﺾ
 ﻌﺑ
 
 مﺎﻳأ
 
ﺬﻨﻣ
 
 ﺮﻈﺘﻨﺗ
 
ءﺎﻀﯿﺑ
 
ق
اروأ
 
ىﺮﺧأو ﻂﻘﻓ
...
ةﺎﯿﺤﻟا
 
ﺎﮫﯿﻓ
 
بﺪﺗ
 
ﻲﻛ
,
 مﺎﻳأ
 
ﻰﻟإ
 
ق
 رو
 
ﻦﻣ
 
لﻮﺤﺘﺗو
.
 ﻂﻘﻓ
 
تﺎﻤﻠﻛ
,
 مﻼﻜﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻤﺼﻟا
 
ﺎﮫﺑ
 
 زﺎﺘﺟأ
,
نﺎﯿﺴﻨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ةﺮﻛاﺬﻟاو
,
ﻦﻜﻟو
..
ﺎﺒﻧﺎﺟ
 
 ﺮﻜﺴﻟا
 
ﺖﻛﺮﺗ
,
ﻚﺒﺣ
 
ﻲﻧدﻮﻋ
 
ﺎﻤﻛ
 
هﺮﻣ
 
ﻲﺗﻮﮫﻗ
 
ﺖﻔﺸﺗراو
. 
ة
ّ
 ﺮﻤﻟا
 
ةﻮﮫﻘﻠﻟ
 
بﺬﻌﻟا
 
 ﻢﻌﻄﻟا
 
اﺬھ
 
ﻪﺑاﺮﻏ
 
ﻲﻓ
 
تﺮﻜﻓ
.
 ﻂﻘﻓ
 
ﺎﮫﺘﻈﺤﻟو
,
تﺮﻌﺷﺔ
ّ
 ﯿﺒﺼﻋ
 
ةرﺎﺠﯿﺳ
 
ﺖﻠﻌﺷﺄﻓ
 
ﻚﻨﻋ
 
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ردﺎﻗ
 
ﻲﻨﻧأ
,
نﺎﺧد
 
درﺎ
 ﻃ
أ
 
ﺖﺣروتاﻮﻨﺳ
 
ﺬﻨﻣ
 
ﻲﻨﺘﻗﺮﺣأ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻤﻠﻜﻟا
,
ﻪﺤﻔﺻ
 
ق
 ﻮﻓ
 
ةﺮﻣ
 
ﺎﮫﻘﺋاﺮﺣ
 
ﺊ
 ﻔ
 ﻃ
أ
 
نأ
 
نود
.
 
؟ةﺮﻛاﺬﻠﻟ
 
ةﺄﻔﻄﻣ
 
ق
 رﻮﻟا
 
ﻞھ
 
ةﺮﯿﺧﻷا
 
ﻦﯿﻨﺤﻟا
 
ةرﺎﺠﯿﺳ
 
دﺎﻣر
 
ةﺮﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻪﻗﻮﻓ
 
ك
 ﺮﺘﻧ
,
ةﺮﯿﺧﻷا
 
ﺔﺒﯿﺨﻟا
 
ﺎﻳﺎﻘﺑو
. .
؟
 
 ﺮﺧ
 ﻵ
ا
 
ﻞﻌﺸﻳ
 
 وأ
 
ﺊ
 ﻔﻄﻳ
 
ﺎ
ّ
 ﻨﻣ
 
ﻦﻣ
 
يردا
 
ﻻ
...
 ﺮﻛﺬﻟا
 
ﻖ
 ﺤﺘﺴﻳ
 
ﺎﺌﯿﺷ
 
ﺐﺘﻛا
 
 ﻢﻟ
 
ﻚﻠﺒﻘﻓ
...
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا
 
أﺪﺑﺄﺳ
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﻚﻌﻣ
.
ﺎﮫﺑ
 
ﺐﺘﻜﻧﺄﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻤﻠﻜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ًاﺮﯿﺧأ
 
 ﺮﺜﻋأ
 
نأ
 
ﺪﺑ
 
ﻻو
,
 رﺎﺘﺧأ
 
نأ
 
ﻲﻘﺣ
 
ﻦﻤﻓﺐﺘﻜﻧأ
 
ﻒ
 ﯿﻛ
 
 مﻮﯿﻟا
.
ﺔﺼﻘﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
 ﺮﺘﺧأ
 
يﺬﻟا
 
ﺎﻧأ
.
ﻲﺘﺼﻗ
 
نﻮﻜﺗ
 
ﻻ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
نﺎﻛ
 
ﻪﺼﻗ
,
ﻪﻓدﺎﺼﻣ
 
هﺮﻣ
 
ﻞﻛ
 
 رﺪﻘﻟا
 
ﻚﻌﻀﻳ
 
 ﻢﻟ
 
 ﻮﻟ
,
ﺪﻨﻋ
 
ﺎﮫﻟﻮﺼﻓ
 
تﺎﻔﻄﻌﻨﻣ
.
؟
ك
ﺎﺒﺗرﻻا
 
اﺬھ
 
ءﺎﺟ
 
ﻦﻳأ
 
ﻦﻣﺔﻠﯿﻄﺘﺴﻤﻟا
 
ءﺎﻀﯿﺒﻟا
 
ق
اروﻷا
 
ﺔﺣﺎﺴﻣ
 
ﺖﻘﺑﺎﻄﺗ
 
ﻒ
 ﯿﻛو
,
ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا
 
ﻚﻠﺘﺑﺪﻌﺑ
 
 ﻢﺳﺮﺗ
 
 ﻢﻟ
 
تﺎﺣﻮﻠﻟ
 
ض
ﺎﯿﺒﻟا
 
ﺔﻌﺳﺎﺸﻟا
..
 ﻢﺳﺮﻣ
 
 راﺪﺟ
 
هﺪﻨﺴﻣ
 
ﺖﻟاز
 
ﺎﻣو؟
 
ﻲﻤﺳﺮﻣ
 
نﺎﻛناﻮﻟﻷا
 
ﺎﮫﻠﺒﻗ
 
ﻲﻨﺗردﺎﻏ
 
ﺎﻤﻛ
 
ف
 وﺮﺤﻟا
 
ﻲﻨﺗردﺎﻏ
 
ﻒ
 ﯿﻛو
.
 زﺎﮫﺟ
 
ﻰﻟإ
 
 ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
لﻮﺤﺗو
ﻖ
 ﯿﺘﻋ
 
نﻮﻳﺰﻔﻠﺗ
,
؟
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺾ
 ﯿﺑﻷاو
 
دﻮﺳﻷﺎﺑ
 
 رﻮﺼﻟا
 
ﺚ
 ﺒﻳةﺮﻛاﺬﻠﻟ
 
ﺎﻤﻳﺪﻗ
 
ﺎﻄﻳﺮﺷ
 
ض
 ﺮﻌﻳو
,
ﺔﺘﻣﺎﺼﻟا
 
ﺎﻤﻨﯿﺴﻟا
 
 مﻼﻓأ
 
ض
 ﺮﻌﺗ
 
ﺎﻤﻛ
.
ًﺎﻤﺋاد
 
 ﻢھﺪﺴﺣأ
 
ﺖﻨﻛ
,
 ﻢﺳﺮﻟا
 
ﻦﯿﺑ
 
نﻮﻠﻘﺘﻨﻳ
 
اﻮﻧﺎﻛ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻦﯿﻣﺎﺳﺮﻟا
 
ﻚﺌﻟوأﺪﮫﺟ
 
نود
 
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو
,
 ﻢﮫﻠﺧاد
 
ىﺮﺧأ
 
ﻰﻟإ
 
ﻪﻓﺮﻏ
 
ﻦﻣ
 
نﻮﻠﻘﺘﻨﻳ
 
 ﻢﮫﻧﺄﻛو
.
 ﻢﮫﻧﺄﻛ
 
ﺔﻔﻠﻛ
 
نود
 
ﻦﯿﺗأﺮﻣا
 
ﻦﯿﺑ
 
نﻮﻠﻘﺘﻨﻳ
.. 
ةﺪﺣاو
 
ةأﺮﻣﻻ
 
ﻼﺟر
 
نﻮﻛأ
 
ﻻأ
 
ﺪﺑ
 
ﻻ
 
نﺎﻛ
!
نذإ
 
 ﻢﻠﻘﻟا
 
اذﻮھ
 
ﺎھ
..
ًﺎﺣﺮﺟ
 
 ﺮﺜﻛﻷاو
 
ﺎﺣﻮﺑ
 
 ﺮﺜﻛﻷا
. 
ﺔﻏواﺮﻤﻟا
 
ﻦﻘﺘﻳ
 
ﻻ
 
يﺬﻟا
 
اذ
 
 ﻮھ
 
ﺎھ
,
ءﺎﯿﺷﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
لﻼﻈﻟا
 
ﻊﺿ
 ﻮﺗ
 
ﻒ
 ﯿﻛ
 
ف
 ﺮﻌﻳ
 
ﻻو
.
ﺔﺣﺮﻔﻠﻟ
 
ض
 وﺮﻌﻤﻟا
 
حﺮﺠﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ناﻮﻟﻷا
 
ش
 ﺮﺗ
 
ﻒ
 ﯿﻛ
 
ﻻو
. 
ﺎﮫﻨﻣ
 
ﺖﻣﺮﺣ
 
ﻲﺘﻟا
 
تﺎﻤﻠﻜﻟا
 
ﻲھ
 
ﺎھو
,
ﺎﮫﺗدرأ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﺔﻳرﺎﻋ
,
ﺎﮫﺗدرأ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﻪﻌﺟﻮﻣ
,
يﺪﻳ
 
ّ
ﻞﺸﺗ
 
ف
 ﻮﺨﻟا
 
ﺔﺸﻋر
 
َ
 ﻢ
ِ
 ﻠ
َ
 ﻓ
,
؟ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻨﻌﻨﻤﺗوًﺎﻨﯿﻜﺳ
 
ﻲﺗﺎﺷﺮﻔﺑ
 
ﺖﻟﺪﺒﺘﺳا
 
ﻲﻨﻧأ
 
،
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺔﻈﺤﻠﻟا
 
هﺬھ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻋأ
 
ﻲﻧاﺮﺗ
.
نأوﻪﻠﺗﺎﻗ
 
ﻚﯿﻟإ
 
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا
..
ﻚﺒﺤﻛ
.
ةﺮﻤﻟا
 
ﻚﺗﻮﮫﻗ
 
ﺖﻔﺸﺗرا
,
ة
ّ
 ﺮﻤﻟا
 
هﺬھ
 
ﺔھﻮﺒﺸﻣ
 
ﻪﻌﺘﻤﺑ
.
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﻨﻧأ
 
تﺮﻌﺷﻰﻟوأ
 
ﻪﻠﻤﺟ
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺮﺜﻋا
 
نأ
 
ﻚﺷو
,
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬھ
 
ﺎﮫﺑ
 
أﺪﺑا
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->