Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On tap hinh hoc 9

On tap hinh hoc 9

Ratings: (0)|Views: 4,814|Likes:
Published by dochoalex

More info:

Published by: dochoalex on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
ÔN TẬP HÌNH HỌC 9
 
Page 1
ABCH
CABCABCABACBH
 
Chương I:
 
Hệ thức lượng trong tam giác vuông
 
A.LÝ THUYẾT
 
I.HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
 
Cho
ABC,
 A
ˆ
= 1v; AH
BC1.AB
2
= BH.BC; AC
2
= HC.BC2.AH
2
= BH.HC3.AB.AC = AH.BC4.
2
1
 AH 
=
2
1
 AB
+
2
1
 AC 
 
II.TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
 
1.
 
Sin
 
=
 BC  AC 
 
(Đối/huyền)
 2.
 
Cos
 
=
 BC  AB
 
(Kề/huyền)
3.
 
Tg
 
=
 AB AC 
 
(Đối/kề)
4.
 
Cotg
 
=
 AC  AB
 
(Kề/đối)
 
III.TÍNH CHẤT CỦA TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC
 
a.Cho
 
  
 
là 2 góc phụ nhau (
 
+
  
= 90
0
)1. Sin
 
= Cos
  
2.Cos
 
= Sin
  
 3.Tg
 
= Cotg
  
4.Cotg
 
= Tg
  
 
 b.Nếu 0
0
<
 
< 90
0
 
0< Sin
 
< 1 và 0< Cos
 
<1Tg
 
=
  
CosSin
; Cotg
 
=
  
SinCos
; Tg
 
.Cotg
 
= 1; Sin
2
 
+ Cos
2
 
= 1
IV.HỆ THỨC VỀ
 
CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG:
 
Cho
ABC,
 A
ˆ
= 1v1.b = aSinB c = aSinC2.b = aCosC c = aCosB3.b= cTgB c = bTgC4.b= cCotgC c = bCotgB
B: BÀI TẬP
 BÀI 1
: Cho
ABC,
 A
ˆ
= 1v; AH
BCa.Cho AH = 16cm; BH = 25cm. Tính AB, AC, BC, CHb.Cho AB = 12cm; BH = 16cm. Tính AH, AC, BC, CH
Giải:
 a.-
Áp dụng định lý Pitago cho
v
AHB
AB =
881
 
30cm-
Áp dụng hệ thức
 AH
2
= HB.HC
HC =
2
 AH  HB
=
2516
2
=
25256
 
BC = CH + HB =-
Áp dụng hệ thức AC
2
= CH.BC
AC = 19cm
 b.Tính tương tự
 
 
ÔN TẬP HÌNH HỌC 9
 
Page 2
ABCHDBACN MABCDEPQ
BÀI 2
: Cho
ABC vuông tại A, AB = 30cm, đường cao AH = 24cm.
 
a.Tính độ dài BH.
 
 b.Tính độ dài BC.
 
c.Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại D. Tính độ dài
BD.
Giải
 a.-
Áp dục định lý Pitago cho
v
ABH
BH = 18cm.
-
 
Áp dụng hệ thức AB
2
= BH.BC
BC =
 BH  AB
2
=
1830
2
= 50cm
Cách 1: Chứng minh
BAD vuông tại B
có BH
AD-
Áp dụng hệ thức: BH
2
= AH.HD
HD =
 AH  BH 
2
=
2418
2
=
AD = AH + HD =-
Áp dụng hệ thức
BD
2
= HD.AD
BD = 22,5cm
Cách 2: Chứng minh
HBD
HAB
BD = 22,5cm
BÀI 3
: Cho Cho
ABC,
 A
ˆ
 
= 1v; AB = 6dm, AC = 8dm, các đường phân giác góctrong và góc ngoài của
B
ˆ
 
cắt AC ở M và N. Tính AM và AN.
 
Giải:
 -
Áp dụng định lý Pitago cho
v
ABC
BC = 10cm.
-
 
Áp dụng tính chất đường ph
ân giáctrong tam giác ta có :
 MC  AM 
=
 BC  AB
 AM  MC  AM 
=
 AB BC  AB
 
 AC  AM 
=
 AB BC  AB
 
8
 AM 
=
1066
 
AM =
168.6
 
AM = 3cm-
Áp dụng hệ thức cho
v
MBN ta có: AB
2
= AM.ANAN =
 AM  AB
2
=
36
2
=
336
= 12 (cm)
BÀI 4
: Cho
ABC các góc đều nhọn.Trên đường cao AD lấy điểm P sao cho
 BPC 
= 90
0
.
Trên đường cao BE lấy điểm Q sao cho
AQC 
= 90
0
.
Chứngminh rằng:
 a.CA.CE = CD.CBb.CP = CQ
Giải:
 
a.Chứng minh
CDA
CEB
 
CE CD
=
CBCA
 
CE.CA = CD.CB
 b.Áp dụng hệ thức
v
BPC
PC
2
= CD.CB
Áp dụng hệ thức
v
AQC
CQ
2
= CE.CA
 
ÔN TẬP HÌNH HỌC 9
 
Page 3
BACDACBDH
Mà CD.CB = CE.CA (CMT)
CP
2
= CQ
2
 
CP = CQ
BÀI 5
.Cho
ABC có AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm.
a.Chứng minh
ABC vuông. Tính S
ABC
 b.Tính SinB, SinC
c.Đường phân giác của
 A
ˆ
 
cắt BC tại D. Tính DB, DC
 
Giải:
 
a.Áp dụng định lý đảo Pitago
BC
2
= AB
2
+ AC
2
 
ABC vuông tại A.
 S
ABC
=
21
AB.AC =
21
.21.28 = 294cm
2
b.SinB =
 BC  AC 
=
3528
=
54
 Sin C =
 AC  AB
=
3521
=
53
 
c.Áp dụng tính chất đường phân giác:
 DC  DB
=
 AC  AB
 
 
 DB DC  DB
=
 AB AC  AB
 
 
 BC  DB
=
 AB AC  AB
 
DB = 15
DC = 20
BÀI 6
: Cho
ABC vuông ở A, có AB = 6cm, AC = 8cm.
 a.Tính BC, góc B, góc C.
 b.Đường phân giác của
 A
ˆ
 
cắt BC tại D. Tính DB, DC.
 
c.Từ D kẻ DE
AB, DF
AC. Tứ giác AEDF là hình gì?
 
Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF.
 
Giải:(Tương tự như bài 5)
 
BÀI 7
: Cho hình thang ABCD có cạnh bên là AD và BC bằng nhau, đường chéo ACvuông góc với cạnh bên BC. Biết AD = 5 và
AC = 12a.Tính
CosBSinBCosBSinB
 
 b.Tính chiều cao của hình thang ABCD
 
Giải:
 
a.Áp dụng định lý Pitago cho
v
ACBAB
2
= AC
2
+ BC
2
= 25 + 144 = 169
AB = 13
SinB =
 AB AC 
=
1312
; CosB =
 AB BC 
=
135
 
Vậy
CosBSinBCosBSinB
=
12513121351312
=
1371317
=
717
 
 b.Áp dụng hệ thức lượng cho
v
ACBAC.CB = CH.AB
CH =
 ABCB AC 
.
=
135.12
=
360
 
BÀI 8
: Cho hình thang ABCD, đáy AB = 2, đáy CD = 4. Cạnh bên AD = 2, góc
 A
ˆ
= 90
0
 
a.Chứng minh TgC = 1
 

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Linh Kute Nguyễn added this note
lam kieu j de tai ve bh
phamvantang liked this
Anhs Traanf liked this
David Hưng liked this
beeo95 liked this
Valley Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->