P. 1
COMORNIC

COMORNIC

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by turist

More info:

Published by: turist on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

 
COMORNIC
ACATISTE ŞI CANOANE DE RUGĂCIUNEEditura EgumeniţaPREDOSLOVIE
Comornicul 
este o culegere de acatiste şi canoane de rugăciune. Numele de
Comornic
a fost dat deSandu Tudor – cel ce avea să devină ieroschimonahul Daniil, unul din sfinţii închisorilor - primului săuvolum de versuri. Termenul este folosit aici nu în sensul arhaic, de celar la stână, ci în sens figurat, deadunare de comori duhovniceşti. Pentru că rugăciunile comori sunt pentru cei ce le rostesc cu evlavie şi lesimt folosul.
Comornicul 
reuneşte rugăciuni – fie acatiste, fie canoane – care au fost citite şi recitite de monahisau de mireni. Întrucât în prima ediţie în limba română cele mai multe texte au apărut în volume careconţineau şi vieţi de sfinţi sau învăţături duhovniceşti, am considerat că este potrivită adunarea lor la unloc.Ca exemple,
Canonul de pocăinţă a celui ce se află în temniţă 
a fost tipărit împreună cu câteva vieţiale sfinţilor care, după o viaţă de tâlhărie, prin pocăinţă, au devenit îngeri în trup.
 Acatistul pentruizbăvirea de boală 
şi
Canonul de rugăciune al bolnavului
au fost luate din volumul
 Învăţături de credinţă ortodoxă despre boală 
, tipărit de Sfânta Mănăstire Nera la Editura Christiana.
 Acatistul Maicii Domnului Prodromiţa
a apărut alături de o selecţie din cele mai cunoscute minuni făcute cu cei cărora s-au rugat înfaţa icoanei Prodromiţa.Am selectat acatistele Sfinţilor Nectarie din Eghina, Ioan Rusul şi Ioan Maximovici datorită cultuluilor, foarte răspândit în ţara noastră. S-au tipărit, de altfel, şi se vor mai tipări noi minuni făcute de aceştisfinţi pe pământul românesc. Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos şi Sfânta Iuliana din Lazarevo suntsfinte de care credincioşii români s-au apropiat cu multă evlavie. Sfânta Iuliana, care a avut treisprezececopii, este considerată ocrotitoare a familiilor creştine.Sfânta Teodora din Tesalonic, deşi mai puţin cunoscută în spaţiul românesc, este – aşa cum se poateciti din viaţa ei a doua mare ocrotitoare a Tesalonicului, după Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de mir. Şiaceastă mărturie a dat-o în chip minunat chiar Sfântul Arhidiacon Ştefan, în mănăstirea căruia sfântavenise să se închinovieze. Lumea ortodoxă o ştie ca o sfântă făcătoare de minuni, mare ocrotitoare amonahiilor şi a celor care aleg calea mănăstirii.La acatistele sfinţilor a fost trecută data prăznuirii. Trebuie precizat că praznicul sfintei icoaneProdromiţa are loc în fiecare an pe 25 iulie (12 iulie pe stil vechi – cum se ţine în Sfântul Munte Athos).După ce în limba română au circulat diferite traduceri ale acatistelor diferitelor icoane făcătoare deminuni din spaţiul slav sau cel grecesc, apariţia
 Acatistului
 
Maicii Domnului Prodromiţa
a fost aşteptatăde mulţi credincioşi. Acatistul iniţial, alcătuit în anul 1858, nu a fost socotit potrivit pentru a vedea luminatiparului împreună cu
Slujba praznicului sfintei icoane
, tipărită în anul 1900
 
la Bucureşti. Acatistul inclusîn
Comornic
– care se vroia iniţial doar o diortosire a celui vechi –, deşi nu poartă pecetea vechimii, e unrod al mulţumirii faţă de ajutorul Maicii Domnului. A fost alcătuit în Schitul Prodromu de la SfântulMunte Athos, mai mulţi părinţi împreună-lucrând la finalizarea lui.Din mulţimea de acatiste traduse în ultimii ani (din limba rusă, greacă sau engleză),
 Acatistul „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”
pare a fi cel care s-a bucurat de cea mai bună receptare în ţaranoastră. Autorul lui, mitropolitul Trifon Turkestanov, a reuşit să compună o adevărată perlăimnografică, care şi-a găsit locul potrivit în acest
Comornic
. Chiar dacă a fost tipărit şi retipărit înnumeroase ediţii, am considerat că este bine să fie alăturat şi celorlalte canoane şi acatiste mai puţincunoscute.Volumul
 
vede lumina tiparului. Rostul lui nu este de a sta în bibliotecă, alături de alte cărţi derugăciune sau de învăţături duhovniceşti. Rostul lui este de a fi citit, cu evlavie şi credinţă. Numai aşa se poate înţelege dacă îşi merită – sau nu – numele de
Comornic
1
 
2
 
ACATISTUL MAICII DOMNULUI LA ICOANA PRODROMIŢA
 Preotul dă obişnuita binecuvântare, zicând:
Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
 Iar dacă nu eşti preot să zici:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi aletuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Şi să zici iarăşi:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti;Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toatăîntinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iarfărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru sfânt numele Tău.Doamne miluieşte (de trei ori),Slavă... Şi acum...Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouăgreşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte decel rău.Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şiîn vecii vecilor. Amin.
 Apoi se zic troparele acestea:
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, aceastărugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenifărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eştiDumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierimcei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Crezul 
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut maiînainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nufăcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de laDuhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om.Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat.Şi a înviat a treia zi după Scripturi.Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Chrys2507 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->