Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Γένεση 1:1-2

Γένεση 1:1-2

Ratings: (0)|Views: 459|Likes:
Γένεση 1:1-2
Γένεση 1:1-2

More info:

Published by: Tassos Kioulachoglou on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Βιβλικές Αλήθειες
http://www.jba.gr/gr/index.htm
Page1 of2 2
Γένεση 1/α/1-2

Λίγα κζματα ζχουν αποτελζςε αντείμενο τόςων εαςν α υποκζςεων όςο το κζμα τθσ δθμουργίασ. Η μζςθ Χρςτανι άποψθ ςχετά με το κζμα αυτό είνα ότ υπιρξαν επτά θμζρεσ δθμουργίασ ατά τθν δάρεα των οποίων ο Θεόσ, ανάμεςα ςε άλλα, ζταξε τον ουρανό α τθν γθ. Αυτι θ άποψθ ζχε προαλζςε πολλοφσ πονοεάλουσ ςε αρετοφσ, αοφ αν ιταν ζτς θ γθ δεν κα ιταν παρά μόνο μερν χλάδων ετν. Γα να γευρωκεί αυτι θ "δαορά" δάορεσ υποκζςεσ ζχουν γίνε. Ζτς υπάρχουν εείνο που υποςτθρίηουν ότ ο μζρεσ τθσ δθμουργίασ τθσ Γζνεςθσ 1/α ιταν ατά πολφ μαρφτερεσ από μα ανονι 24 ωρν θμζρα. Ππωσ κα δοφμε αργότερα θ Βίβλοσ δαωνεί με αυτιν τθν δζα. Άλλο πάλ ζχουν πάε αόμθ πο μαρά λζγοντασ μασ ότ όλα γίνανε μζςω...........εξζλξθσ. Φυςά ανείσ δεν μπορεί να υποςτθρίξε αυτιν τθν άποψθ χωρίσ μα πλατά άρνθςθ των Γραν που δθλνουν ξεάκαρα ότ ο Θεόσ είνα ο δθμουργόσ των πάντων:

Ρροσ ολοςςαείσ 1/α/16-17

"Επεδι δά αυτοφ *δα του Θεοφ+ ετίςκθςαν ΤΑ ΡΑΝΤΑ, τα εν τοσ ουρανοίσ α τα επί τθσ γθσ, τα ορατά α τα αόρατα, είτε κρόνο, είτε υρότθτεσ, είτε αρχαί, είτε εξουςία, ΤΑ ΡΑΝΤΑ ΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΤΙΣΘΗΣΑΝ· α αυτόσ είνα προπάντων α πάντα ςυντθροφντα δ’ αυτοφ"

Βιβλικές Αλήθειες
http://www.jba.gr/gr/index.htm
Page2 of2 2

Ο ςοπόσ αυτοφ του άρκρου είνα να προςπακιςε να ωτίςε μερά από τα πο παρεξθγθμζνα αποςπάςματα τθσ Γζνεςθσ, εξετάηοντασ τα χωρίσ προαταλιψεσ.

1. Γένεςη 1/α/1

ατά τθν γνμθ μου, θ ςφγχυςθ ςχετά με τα όςα λζγοντα ςτο πρτο εάλαο τθσ Γζνεςθσ, οείλετα ςτθν παρανόθςθ των πρτων ςτίχων τθσ Βίβλου. Υπεφκυνθ γα ζνα μεγάλο μζροσ τθσ παρανόθςθσ αυτισ είνα θ παράδοςθ, θ οποία δδάςε, ότ ο ουρανόσ α θ γθ ζγναν τθν πρτθ από τσ θμζρεσ τθσ δθμουργίασ που περγράοντα ςτθν Γζνεςθ 1/α. Τότε αμζςωσ ζχουμε το αόλουκο πρόβλθμα: αοφ ςφμωνα με τα χρονολογά ςτοχεία τθσ Βίβλου, ο άνκρωποσ υπάρχε γα περίπου 6.000 χρόνα α αοφ ςφμωνα με τθν παράδοςθ αυτόσ ζγνε πζντε μόνο μζρεσ μετά τθν δθμουργία τθσ γθσ αυτό ςθμαίνε ότ θ γθ δεν μπορεί να είνα περςςότερο από 6.000 ετν. Από τθν άλλθ πλευρά υπάρχουν πολλοί ο οποίο αςκάνοντα ότ αυτόσ ο αρκμόσ ζρχετα ςε ακαρι αντίκεςθ με άλλα ςτοχεία τα οποία δείχνουν ότ θ γθ α γενότερα το ςφμπαν ζχουν θλία δςεατομμυρίων ετν. Επίςθσ, ζρχετα ςε αντίκεςθ με τθν αναάλυψθ ςελετν τζτοων προϊςτορν ηων όπωσ ο δενόςαυρο ο οποίο πςτεφετα ότ ζηθςαν εατομμφρα χρόνα πρν. Φυςά δεν είνα ακόλου ςίγουρο ότ αυτζσ ο χρονζσ ετμιςεσ είνα α αρβείσ αοφ

Βιβλικές Αλήθειες
http://www.jba.gr/gr/index.htm
Page3 of2 2

δεν είνα παρά απλζσ υποκζςεσ. Ραρόλα αυτά το γενό πρόβλθμα παραμζνε. Εντοφτοσ αυτό το πρόβλθμα δεν είνα πρόβλθμα τθσ Βίβλου. α αυτό γατί θ Βίβλοσ δεν λζε πουκενά ότ ο Θεόσ ζανε τον ουρανό α τθν γθ τθν πρτθ θμζρα από τσ θμζρεσ τθσ δθμουργίασ τθσ Γζνεςθσ 1/α/. Ασ δοφμε λοπόν τ λζε:

Γζνεςθ 1/α/1
"Εν αρχι εποίθςεν ο Θεόσ τον ουρανόν α τθν γθν."

Ήταν ο ΘΕΟΣ που ζανε τον ουρανό α τθν γθ. Δεν ζγναν.......μόνα τουσ. Ρότε αυτό ζγνε; Η Βίβλοσ δεν λζε "εν τθ πρτθ θμζρα" όπωσ πολλοί υποςτθρίηουν. Αυτό που λζε είνα "ΕΝ Α΢ΧΗ". Το πρόβλθμα δθμουργείτα αν αντί του "εν αρχι" δαβάςουμε "τθν πρτθ θμζρα". Πτ αυτι θ αρχι δεν ιταν α θ πρτθ από τσ θμζρεσ τθσ δθμουργίασ ο οποίεσ περγράοντα ςτθν Γζνεςθ 1/α/ κα γίνε περςςότερο ξεάκαρο από τα όςα κα δοφμε παραάτω. Συνεχίηοντασ λοπόν:

Γζνεςθ 1/α/1-5

"Εν αρχι εποίθςεν ο Θεόσ τον ουρανόν α τθν γθν. Η δε γθ ιτο άμοροσ α ζρθμοσ, α ςότοσ επί του προςπου τθσ αβφςςου. α Ρνεφμα Θεοφ εζρετο επί τθσ επάνεασ των υδάτων. α είπεν ο Θεόσ, Γενθκιτω ωσ· α ζγνε ωσ· α είδεν ο Θεόσ το ωσ ότ ιτο αλόν, α δεχρςεν ο Θεόσ το ωσ από του ςότουσ.Kα

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->