Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KÖSTEBEK - Necip Hablemitoğlu

KÖSTEBEK - Necip Hablemitoğlu

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:
Published by Kemal Simsek

More info:

Published by: Kemal Simsek on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

 
1
ÖNSÖZ
Y
ı
l 1925. Büyük Atatürk, genç Cumhuriyetin yurtta
ş
lar 
ı
na ve d
ı
ş
ülkelere
ş
u tarihi mesaj
ı
 veriyordu:
“Türkiye Cumhuriyeti
ş
eyhler, dervi
ş
ler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz
”...Y
ı
l 2002. Türkiye Cumhuriyeti,
ş
eyhler, dervi
ş
ler, müritler ve meczuplar memleketi olmayolunda, devrimlerden dönü
ş
sürecinin sanc
ı
lar 
ı
n
ı
ya
ş
ı
yor... Geçti
ğ
imiz yüzy
ı
l
ı
n ba
ş
ı
nda,
İ
ngilizi
ş
 birlikçisi Dervi
ş
Vahdeti, Sait Molla, Dürrizade Abdullah,
İ
skilipli At
ı
f gibi mürtecilerin tasfiyesiüzerine Cumhuriyet kurulmu
ş
tu. Bugün, küreselle
ş
ti
ğ
i iddia olunan dünyada, gerçek anlamdaküreselle
ş
en Türkiye vatanda
ş
ı
mürteciler,
İ
ngiltere’nin yan
ı
s
ı
ra, A.B.D., Almanya, Libya, SuudiArabistan gibi ülkelerden yönetilmeye, yönlendirilmeye devam ediyorlar. Yaln
ı
z bir farkla ki,A.B.D.’den gelen kimi müritler, Türkiye’de milletvekili seçilip “türban krizi” yaratt
ı
ktan sonra tekrar anavatanlar 
ı
na geri dönerken, kimi dervi
ş
ler de, milletvekili olmad
ı
klar 
ı
halde, Türk Hükûmeti’ned
ı
ş
ar 
ı
dan bakan olarak girebiliyor, yabanc
ı
taleplerinin takipçili
ğ
ini yapabiliyor. Ve bu ara
ş
t
ı
rmakonusu olan, yasad
ı
ş
ı
hocaefendi san
ı
n
ı
(!) kullanmay
ı
ye
ğ
leyen kimi
ş
eyhler de, sanki gizli bir mübadele protokolü varm
ı
ş
gibi, kendi ülkesinden yeni vatan A.B.D.’ne rahatl
ı
kla hicret edebiliyor...Yeni biny
ı
l
ı
n
ş
eyhlerinin, dervi
ş
lerinin, müritlerinin ve de meczuplar 
ı
n
ı
n amaçlar 
ı
n
ı
n dade
ğ
i
ş
ti
ğ
i gözlemleniyor. Art
ı
k amaç, bir 
ş
eriat devleti kurmak de
ğ
il.
Ş
eriat, iktidar 
ı
, paray
ı
, her türlügücü ele geçirmenin sadece simgesel, kli
ş
ele
ş
mi
ş
ad
ı
. Mürtecilik yani gericilik de art
ı
k salt dinselanlamda kullan
ı
lm
ı
yor. Tam ba
ğ
ı
ms
ı
z bir devleti ve kazan
ı
mlar 
ı
n
ı
ortadan kald
ı
rarak, düyunuumumiye döneminde oldu
ğ
u gibi, ülkeyi uluslararas
ı
finans merkezlerinin denetimine sokmak da,geriye gitmek anlam
ı
nda mürtecilik olarak de
ğ
erlendiriliyor. Ayn
ı
 
ş
ekilde, ko
ş
ulsuz ABteslimiyetçili
ğ
ini savunarak, devlet egemenli
ğ
ini kay
ı
ts
ı
z
ş
arts
ı
z ulusa de
ğ
il, Brüksel’e ba
ğ
lamayaçal
ı
ş
anlar da, Hürriyet ve
İ
tilaf F
ı
rkas
ı
’n
ı
n uzant
ı
lar 
ı
olarak bu anlamda mürtecili
ğ
i temsil ediyor.Anavatan kavram
ı
n
ı
Türkiye s
ı
n
ı
rlar 
ı
ndan ç
ı
kar 
ı
 p, AB s
ı
n
ı
rlar 
ı
na mal edenlerin milliyetçi-muhafazakârl
ı
ğ
ı
ile, IMF, Dünya Bankas
ı
ve AB ç
ı
karlar 
ı
n
ı
n sözcülü
ğ
ünü, savunuculu
ğ
unu ve detetikçili
ğ
ini yapanlar 
ı
n yeni solculu
ğ
u, t
ı
 pk 
ı
Fethullah Gülen’in ve müritlerinin din ve vatan anlay
ı
ş
ı
 ile birebir örtü
ş
üyor...Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanl
ı
k, en hazin dönemini ya
ş
ı
yor. Bir tarafta, TürkiyeCumhuriyeti’ni ko
ş
ulsuz savunan, Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi ve takipçisi, ayd
ı
nlanmac
ı
,tam ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
ı
, sömürünün her türüne kar 
ş
ı
, evrensel bar 
ı
ş
tan yana, yurtsever, ilerici, ulusalc
ı
 kesim var. Ancak, ne bir siyasal partiye, ne bas
ı
n ve yay
ı
n kurulu
ş
lar 
ı
na, ne de kendilerinidestekleyecek ulusal sermaye gücüne sahipler. Ülkenin elden gidi
ş
ini sessiz ç
ı
ğ
l
ı
klarla izliyorlar.
İş
lerini ve i
ş
yerlerini kaybedenler, üniversite kap
ı
lar 
ı
nda bekleyenler, sefalet s
ı
n
ı
ı
n
ı
n alt
ı
ndaya
ş
ayanlar, ülke güvenli
ğ
ini sa
ğ
lamaya çal
ı
ş
ı
rken baba oca
ğ
ı
na tabut içinde dönenler, Mumcular,Üçoklar, Aksoylar, K 
ı
ş
lal
ı
lar ve olup-biteni izleyen milyonlarca örgütsüz, da
ğ
ı
n
ı
k Türk yurtseveri!..Kar 
ş
ı
tarafta ise, ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayal
ı
olarak bölmeye, yer alt
ı
-yerüstü ekonomik kaynaklar 
ı
n
ı
pazarlamaya, din devleti kurmaya ve halk 
ı
n dinsel inançlar 
ı
n
ı
sömürmeye, hattaCumhuriyet’in ba
ş
ı
na numara koymaya kararl
ı
, zengin, güçlü, d
ı
ş
destekli, örgütlü vatan hainleri vei
ş
 birlikçileri ile pe
ş
lerinden sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun di
ğ
er bir kesim!..
İş
te “Köstebek” adl
ı
bu çal
ı
ş
ma, içinde bulundu
ğ
umuz kapkara dönemde, devletimizin alt
ı
n
ı
nnas
ı
l oyuldu
ğ
unun, nas
ı
l zaafa dü
ş
ürüldü
ğ
ünün binlerce örne
ğ
inden sadece birine
ı
ş
ı
k tutuyor: Türk Devleti’nin istihbarat birimlerine s
ı
zm
ı
ş
, kadrola
ş
m
ı
ş
fethullahç
ı
lar 
ı
!..
Ş
eyhleri A.B.D.’de ya
ş
ayan, ancak kendi ülkesinde Devlet Güvenlik Mahkemesi’ndeyarg
ı
lanan; C.I.A., MI6 ve BND gibi yabanc
ı
ülke istihbarat örgütlerine ta
ş
eronluk yapan bir cemaatemensup müritlerin, asli görevi kendileri ile mücadele etmek olan istihbarat birimlerindekadrola
ş
abilece
ğ
ini, devletin gücünü, devleti savunanlara kar 
ş
ı
kullanabilecek düzeyegelebileceklerini kim tahmin edebilir ki? “Köstebek”, bu ihanet öyküsünün ad
ı
d
ı
r. ..Siz, hiç fethullahç
ı
lar 
ı
devlete kar 
ş
ı
bir tehdit olarak alg
ı
layan,
ş
ikâyet eden ya da onlarlau
ğ
ra
ş
an bir PKK’l
ı
, Brüksel ya da Köln merkezli bir terörist ya da bir TÜS
İ
AD üyesi ya da bir 
 
2
siyasal parti lideri ya da bir ikinci cumhuriyetçi ya da bir az
ı
nl
ı
k mensubu ya da misyoner ya daHükûmet üyesi ya da bir Ba
ş
 bakan gördünüz mü? Nitekim, fethullahç
ı
lar 
ı
kontr-espiyonajkapsam
ı
nda iç ve d
ı
ş
tehdit oda
ğ
ı
olarak tan
ı
mlayan ve mücadele konsepti geli
ş
tiren gelmi
ş
-geçmi
ş
  bir 
İ
çi
ş
leri Bakan
ı
, bir Emniyet Genel Müdürü ve bir M.
İ
.T. Müste
ş
ar 
ı
da göremezsiniz,gösteremezsiniz!.. Hakl
ı
olarak sorars
ı
n
ı
z, kendi iç güvenli
ğ
ini sa
ğ
layamayan, s
ı
z
ı
nt
ı
lara engelolamayan bir ulusal istihbarat birimi, nas
ı
l olur da ülkenin güvenli
ğ
ini sa
ğ
lar?!. Bu sorunun yan
ı
t
ı
,do
ğ
al olarak olumsuzdur. Önünüzde iki tercih vard
ı
r; ya ço
ğ
unlu
ğ
un yapt
ı
ğ
ı
gibi bu çeli
ş
kiye kar 
ş
ı
  ba
ş
ı
n
ı
z
ı
çevirir, farketmemi
ş
gibi yapars
ı
n
ı
z veya risk üstlenerek ara
ş
t
ı
rmaya ve mücadeleye ba
ş
lars
ı
n
ı
z!..Fethullahç
ı
lar, Türkiye’de Mevleviler, Bekta
ş
iler, Cerrahiler gibi salt dinsel inanc
ı
n
ı
ya
ş
amayaçal
ı
ş
an bir cemaat de
ğ
ildir. Uluslararas
ı
alanda at ko
ş
turan, son derecede tehlikeli ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
yla,ekonomik kaynaklar 
ı
ve e
ğ
itim kurumlar 
ı
yla, Türkiye’nin yüzyüze oldu
ğ
u en tehlikeli tehditoda
ğ
ı
d
ı
r. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye’de bir e
ş
i yoktur; örgütlenme modeli olarak, tamam
ı
 C.I.A. denetimindeki Moon, Falun-Gong, Scientology gibi tarikatlarla benze
ş
mektedir.Fethullahç
ı
lar, mevcut ekonomik kaynaklar 
ı
n
ı
, yap
ı
labilecek en ak 
ı
lc
ı
ve en de
ğ
erli alana, e
ğ
itimyat
ı
ı
m
ı
na tahsis ettiklerinden, di
ğ
er 
ş
eriatç
ı
yap
ı
lanmalara k 
ı
yasla, ülkemizin sadece bugününüde
ğ
il, daha çok gelece
ğ
ini tehdit etmektedirler.
İş
te bu yasad
ı
ş
ı
yap
ı
lanman
ı
n, e
ğ
itimin yan
ı
s
ı
ra, enaz onun kadar önemli olan istihbarat alan
ı
na yönelmesinde, birtak 
ı
m stratejik gerekçeler roloynamaktad
ı
r:1.
 
Tüm dünyan
ı
n pekçok merkezinde uygulanmakta olan terörist ve de köktendinciideolojik yakla
ş
ı
mlar 
ı
n yapt
ı
ğ
ı
gibi, devlete ya da yabanc
ı
devletlere kar 
ş
ı
silahl
ı
 mücadele vererek hedefe varman
ı
n mümkün olmad
ı
ğ
ı
n
ı
en kavrayan dinsel organizesuç örgütü, Fethullahç
ı
lard
ı
r. Mevcut sistemi y
ı
kmak yerine, takiyyeyi ön planaç
ı
kararak, devlet yap
ı
s
ı
yla çat
ı
ş
mayacak bir örgütlenmeyle, zaman içinde devletinstratejik kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
n içine s
ı
zmak ve ele geçirmek, bu yasad
ı
ş
ı
 yap
ı
lanman
ı
n “
ı
l
ı
ml
ı
” görüntüsünün alt
ı
ndaki en önemli neden ve etkendir.2.
 
Fethullahç
ı
lar, istihbarat birimlerine s
ı
zmakla, kendilerine gelebilecek her türlüoperasyonu önceden haber alma, önleme ve de kar 
ş
ı
operasyonu ba
ş
latma olana
ğ
ı
nasahip olmaktad
ı
rlar. Bu durum, onlara sadece savunma de
ğ
il, sald
ı
ı
olana
ğ
ı
dasa
ğ
lamaktad
ı
r.3.
 
Türk Silahl
ı
Kuvvetleri’ne s
ı
zmakta zorlanan ama buna ra
ğ
men y
ı
lmaks
ı
z
ı
ngiri
ş
imlerini sürdüren fethullahç
ı
lar, istihbarat birimlerindeki kadrolar 
ı
n
ı
, alternatif Silahl
ı
Kuvvetler olarak alg
ı
lamaktad
ı
rlar. Bu durum, onlar 
ı
n kendilerini güvendehissetmelerine yol açmaktad
ı
r. Nitekim, emniyet mensubu fethullahç
ı
lar 
ı
n toplanmave e
ğ
itim merkezlerine “
ı
ş
ı
k
ı
ş
lalar 
ı
”, emniyet içindeki kadrolar 
ı
na da genel bir ifadeyle “
ı
ş
ı
k ordular 
ı
” denilmektedir. Fethullahç
ı
lar 
ı
n emniyet içindeki kadrolar 
ı
,T.S.K.’ne kar 
ş
ı
“denge” sa
ğ
lama çabalar 
ı
n
ı
n bir sonucudur. Devletin ele geçirildi
ğ
i,sistemin bütünüyle de
ğ
i
ş
tirildi
ğ
i, “Çin Seddi’ne ota
ğ
kuruldu
ğ
u” en son a
ş
amada,alternatif silahl
ı
kuvvetlerin T.S.K.’ne kar 
ş
ı
kullan
ı
lmas
ı
olas
ı
l
ı
ğ
ı
ndan, moralanlamda s
ı
kça söz edilmektedir.4.
 
Fethullahç
ı
lar, Türkiye’nin tek özel istihbarat örgütüne sahiptirler. Devletin istihbarat birimlerinin tüm olanaklar 
ı
n
ı
kullanan; gizli bilgilerin tamam
ı
n
ı
elde eden bu yasad
ı
ş
ı
 örgüt, gerek kendi “has
ı
m”lar 
ı
ve gerekse, hedef siyasiler, gazeteciler, mafya babalar 
ı
, bürokratlar, akademisyenler, askerler ve di
ğ
er önemli meslek mensuplar 
ı
n
ı
n“aç
ı
klar 
ı
n
ı
” içeren,
ş
antaj malzemesi olarak kullan
ı
labilecek her türlü görsel ve i
ş
itsel bant kay
ı
tlar 
ı
ndan, bu kay
ı
tlara ait çözümlerden, foto
ğ
raflardan her türlü resmi belgeye, hatta ki
ş
isel anekdotlara kadar her 
ş
eyi içeren bir ar 
ş
ive de sahip bulunmaktad
ı
rlar. Parayla sat
ı
n alamad
ı
klar 
ı
na, hatta korkutamad
ı
klar 
ı
“has
ı
m”lar 
ı
nakar 
ş
ı
, çarp
ı
t
ı
lm
ı
ş
, fabrikasyon bilgi ve belge tanzimi de, bu örgütün ilgi ve uzmanl
ı
alan
ı
içindedir. Ayn
ı
 
ş
ekilde, fethullahç
ı
lar, kendi
ş
irketlerine rakip
ş
irketleri bertaraf etmek için bu özel istihbarat örgütünü kullanmaktad
ı
rlar. Bunun için daha çok,“kaçakç
ı
l
ı
k” duyumlar 
ı
çerçevesinde
ş
irket merkezlerine yap
ı
lan aramalar 
ı
n y
ı
ı
c
ı
 etkisinden söz edilmektedir. Ayn
ı
taktik, “has
ı
m” vak 
ı
f, dernek ve
ş
ah
ı
slar için deuygulanmaktad
ı
r. Bu örgütün servis hizmetlerinden kimi siyasilerin s
ı
kça yararland
ı
ğ
ı
 yolunda duyumlar al
ı
nmaktad
ı
r. Özel istihbarat örgütü sayesinde, radikal sosyalist partilerin d
ı
ş
ı
nda, seçim baraj
ı
n
ı
a
ş
ma olas
ı
l
ı
ğ
ı
kuvvetli olan tüm siyasal partilerde,fethullahç
ı
lar 
ı
n aday gösterme gücünün sözkonusu oldu
ğ
u bilinmektedir. Bu örgüt

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
MSMTG liked this
eren_msn_1988 liked this
Ayhan Adsiz liked this
steve_y liked this
steve_y liked this
steve_y liked this
Ersan Elmas liked this
steve_y liked this
kkoylu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->