Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de Vector

Chuyen de Vector

Ratings:
(0)
|Views: 2,958|Likes:
Published by nganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA SƯ PHẠMBỘ MÔN TOÁN----------------
BÀI BÁO CÁOMÔN GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG
 NHÓM 03CHỦ ĐỀ 1: VECTƠ
GVHD: Lại Thị Cẩm
Các thành viên: 1. Trần Thị Kim Luyến MSSV: 10500422. Nguyn Hoàng Anh MSSV: 10701093. Chế Ngc Hà MSSV: 10701264. Thúy Hằng MSSV: 10701275. Nguyễn Hòang Long MSSV: 10701426. Sel MSSV: 10701577. Thạch Thanh Tâm MSSV: 1070163
Cn Thơ,
 
TOÙM T
T LÍ THUY 
T VECT
Ơ I. Các định nghĩa
:
Vectô laø ñoaïn thaúng coù
đ
ònh höôùng Kyù hieäu :
 AB
;
CD
hoaëc
a
;
b
 
Vectô – khoâng laø vectô coù ñieåm ñaàu truøngñieåm cuoái. Kyù hieäu
0
.
Giaù c
ủa vectơ là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối củavectơ.
Hai vectô cuøng phöông laø hai vectô coù giaù songsong hoaëc truøng nhau.
Hai vectô cuøng phöông thì hoc cuøng ôùnghoaëc ngöôïc höôùng.
Hai vectô baèng nhau neáu chuùng cuøng höôùng vaøcuøng ñoä daøi.
II. T
ổng và hiệu của hai vectơ 
:
Ñònh nghóa: Cho
 AB a
=
;
 BC b
=
. Khi ñoù
 AC a b
= +
 
Tính chaát : * Giao hoaùn :
a b
+
=
b a
+
* Keát hôïp (
a b
+
) +
c
=
(
a b
+
+
c
)* Tính chaát vectô –khoâng
a
+
0
=
a
Quy taéc 3 ñieåm :Cho A, B ,C tuøy yù. Ta coù :
 AB
+
 BC 
=
 AC 
Quy taéc hình bình haønh . Neáu ABCD laø hình bìnhhaønh thì
 AB
+
 AD
=
 AC 
Quy taéc veà hieäu vectô : Cho
 B
, v
ới điểm O
tuøy yùta coù :
CBOOB
=
.
N
ếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì
0
=+
MBMA
.
N
ếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì
0
=++
GGBGA
.
N
ếu AM là một trung tuyến của tam giác ABC thì
 A A AB
2
=+
.
III. Tích c
ủa vectơ với một số:
 
 
Cho k
R , k
a
laø 1 vectô ñöôïc xaùc ñònh:* Neáu k
0 thì k
a
cuøng höôùng vôùi
a
; k < 0 thìk
a
ngöôïc höôùng vôùi
a
* Ñoä daøi vectô k
a
baèng
.
a
Tính chaát :a) k(m
a
) = (km)
a
b) (k + m)
a
= k
a
+ m
a
 
c) k(
a
+
b
) = k
a
+ k
b
d) k
a
=
0
 
k = 0 hoaëc
a
=
0
 
b
cuøng phöông
a
(
a
 
0
) khi vaø chæ khi coù soá kthoûa
b
=k
a
.
Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå A , B , C thaúng haønglaø coù soá k sao cho
 AB
=k
 AC 
.
Cho
b
khoâng cuøngphöông
a
,
 x
luoân ñöôïc bieåudieãn
 x
= m
a
+ n
b
( m, n duy nhaát ).
IV. Tr
ục tọa độ và hệ trục tọa độ
:
Truïc laø ñöôøng thaúng treân ñoù xaùc ñònh ñieåm Ovaø 1 vectô
i
coù ñoä daøi baèng 1.Kyù hieäu truïc (O;
i
) hoaéc x’Ox
A,B naèm treân truïc (O;
i
) thì
 AB
=
 AB
i
. Khi ñoù
 AB
 goïi laø ñoä daøi ñaïi soá cuûa
 AB
. 
Heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc goàm 2 truïc Ox
Oy. Kyù hieäu Oxy hoaëc (O;
i
;
 j
).
Ñoái vôùi heä truïc (O;
i
;
 j
), neáu
a
=x
i
+y
 j
thì (x;y)laø toaï ñoä cuûa
a
. Kyù hieäu
a
= (x;y).
Cho
a
= (x;y) ;
b
= (x’;y’) ta coù :
a
 
±
 
b
= (x
±
x’;y
±
y’)k
a
=(kx ; ky) ;
k
R
b
cuøng phöông
a
(
a
 
0
) khi vaø chæ khi coùsoá k thoûa x’=kx vaø y’= ky.
Cho M(x
M
; y
M
) vaø N(x
N
; y
N
) ta coù:P laø trung ñieåm MN thì x
p
=
2
M
 x x
+
vaø y
P
=
2
M
 yy
+
MN 
= (x
M
– x
N
; y
M
– y
N
).
Neáu G laø troïng taâm tam giaùc ABC thìx
G
=
3
 A B
 xxx
+ +
vaø y
G
=
2
 A B
 yyy
+ +
.
 
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VECTƠ 

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoang Tran liked this
Nhàn Trần added this note
Good! Thanks you very much!! ♥
Nguyen Khanh Tai liked this
Thi Hoa liked this
Sophia Nguyễn liked this
Trang Mẫn liked this
Trang Mẫn liked this
Hai Au Huynh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->