Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Ratings: (0)|Views: 2,195 |Likes:
Published by nganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
 HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN 
 
 
 I. LÝ THUYẾT  I.1. Quy tắc cộng 
I.1.1 Ví dụ
Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhàtrường quyết định chọn một học sinh tiên tiến trong lớp 11A hoặc lớp 12B.Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11A có 31 họcsinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?
Giải
Nhà trường có hai phương án chọn. Phương án thứ nhất là chọn một họcsinh tiên tiến của lớp 11A, mà lớp 11A có 31 học sinh tiên tiến nên có 31cách chọn. Phương án thứ hai là chọn một học sinh tiên tiến của lớp 12B, màlớp 12B có 22 học sinh tiên tiến nên có 22 cách chọn. Vậy theo quy tắc cộngnhà trường có 31+22=53 cách chọn.
I.1.2 Định nghĩa
Quy tắc cộng cho công việc với hai phương án được phát biểu như sau:Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phươngán B. Có
n
cách thực hiện phương án A và
m
cách thực hiện theo phươngán B. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi
n + m
cách.Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án được phát biểu như sau:Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo một trong k phương án A
1
,A
2
, …, A
. Có n
1
cách thực hiện phương án A
1
, n
2
cách thực hiện phương ánA
2
, … và n
cách thực hiện phương án A
. Khi đó công việc có thể đượcthực hiện bởi n
1
+ n
2
+ … + n
cách.
I.1.3. Ví dụ
Giả sử đi từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàuhỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa,
 
3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh Ađến tỉnh B trong một ngày?
Giải
Người đi sẽ có bốn phương án chọn. Phương án thứ nhất là đi bằng ô tô,mà mỗi ngày có 10 chuyến ô tô nên phương án này có 10 cách chọn. Tươngtự, phương án thứ hai là đi bằng tàu hỏa có 5 cách chọn, phương án thứ ba làđi bằng tàu thủy có 3 cách chọn, phương án thứ tư là đi bằng máy bay có 2cách chọn. Vậy theo quy tắc cộng, ta có 10 + 5 + 3 + 2=20 cách chọn.
I.1.4. Lưu ý
Quy tắc cộng thực chất là quy tắc đếm số phần tử của hợp hai tập hợpkhông giao nhau: Nếu tập hợp hữu hạn bất kỳ A và B không giao nhau.Khi đó thì số phần tửcủa A
B bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B, tức là:| A
B| = |A| + |B|.Tuy nhiên trong nhiều bài toán , chúng ta phải tính số phần tử của hai tậphợp A và B có giao khác rỗng. Nếu trong trường hợp này ta vẫn lầy số phầntử của tập A cộng với số phần tử của tập B thì khi đó số phần tử của A
B sẽđược tính hai lần. Cho nên, đối với trường hợp này ở kết quả chúng ta phảitrừ đi số phần tử của A
B. Vậy:Nếu cho tập hợp hữu hạn bất kỳ A và B giao nhau khác rỗng.Khi đó thì số phần tử của A
B bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B rồi trừđi số phần tử của A
B, tức là:| A
B| = |A| + |B| - | A
B|.Quy tắc trên gọi là quy tắc cộng mở rộng.
 I.2. Quy tắc nhân
I.2.1 Ví dụ
Lộc muốn qua nhà Phúc để cùng Phúc lại chơi nhà Trung. Từ nhà Lộc đếnnhà Phúc có 4 con đường đi, từ nhà Phúc tới nhà Trung có 6 con đường đi.Hỏi Lộc có bao nhiêu cách chọn đi đến nhà Trung
Giải
 
Nhà LcNhà Phúc Nhà TrungVì từ nhà Lộc tới nhà Phúc có 4 con đường đi nên có 4 cách chọn. Với mỗicách đi từ nhà Lộc tới nhà Phúc thì sẽ có 6 cách đi tiếp từ nhà Phúc tới nhàTrung (vì từ nhà Phúc qua nhà Trung có 6 con đường đi). Vậy có 4.6=24cách đi từ nhà Lộc qua nhà Phúc đến nhà Trung.
I.2.2 Định nghĩa
Quy tắc nhân cho công việc với hai công đoạn được phát biểu như sau:Giả sử một công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn Acó thể làm theo n cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn Bcó thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theo nm cách.Quy tắc nhân cho công việc với nhiều công đoạn được phát biểu như sau:Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn A
1
, A
2
, …, A
k.
Côngđoạn A
1
có thể làm theo n
1
cách, công đoạn A
2
có thể làm theo n
2
cách, …,công đoạn A
có thể làm theo n
cách. Khi đó công việc có thể thực hiện theon
1
n
2
…n
cách.
I.2.3. Ví dụ
Ví dụ 1Tình đến văn phòng phẫm mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặthàng: bút, vở và thướt, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở, 3 loại thước. HỏiTình có bao nhiêu cách chọn món quà gồm một bút,một vở và một thước?
Giải
Một món quà phải có một bút, một vở và một thước.Một bút được chọn từ 5 loại bút nên có 5 cách chọn.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quangnhc liked this
Eward Ken liked this
Nguyen Thuthuy liked this
Thanh van Nguyen liked this
Huy Vu liked this
QuocTuan Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->