Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Ukrainian Weekly 1951-22

The Ukrainian Weekly 1951-22

Ratings: (0)|Views: 76|Likes:
www.ukrweekly.com
The Ukrainian Weekly was founded in 1933 to serve the Ukrainian American community and to function as a vehicle for communication of that community's concerns to the general public in the United States. Today the English-language newspaper publishes news about Ukraine and Ukrainians around the world; its readership, though mostly North American, is worldwide. The Ukrainian Weekly's editorial offices are in Parsippany, NJ; a full-time press bureau is located in Kyiv, capital of Ukraine. It is published by the Ukrainian National Association, a fraternal benefit life insurance society, based in Parsippany, NJ. Read more at www.ukrweekly.com
www.ukrweekly.com
The Ukrainian Weekly was founded in 1933 to serve the Ukrainian American community and to function as a vehicle for communication of that community's concerns to the general public in the United States. Today the English-language newspaper publishes news about Ukraine and Ukrainians around the world; its readership, though mostly North American, is worldwide. The Ukrainian Weekly's editorial offices are in Parsippany, NJ; a full-time press bureau is located in Kyiv, capital of Ukraine. It is published by the Ukrainian National Association, a fraternal benefit life insurance society, based in Parsippany, NJ. Read more at www.ukrweekly.com

More info:

Published by: The Ukrainian Weekly on Sep 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

 
ЧИЬМЂГХЩИАО
юнпфгаж
\NOQP- :-54W-
"
QOTENMNEM JENI^
[fI INP- Mf- 540-"
Юз
®kateczem
" #
Wq||iacamz
H
-
# - ․‚ #¿․
Юи
‚-‚․․-- #)V-#
W' ․ Вп- К- Мйбьаиа? 2Вминькнгнй
Фй-
”Хдненкм$8 DAtbam
_§¢472 }
Фбп
Ч
г
Хнэв
Ч
8
DAtbam :#5<5;ћ
1:
nm z`a Qmnzaj Wzezaw?
Nz
Aiwar`ataRAAOI^8 Mf- 44HATWA^ GNZ^ emj MAR ^FTO- CFMJE^ CE^ 40) 5>15
П-
[FIQCA PJG
Cetnma Wfmw Tazqtm @fca) Fma nm Jaez`Fma nm Btnak
Z|f kntwz Cetnma zf da tazqtmajzf Jaztfnz ktfc Oftae kft tadqtneirew e ~fqmb Qotenmnem Ecatngem)Gft|- Eiap Otqo) z`a Jaztfnz Marwta|ftzw (Ce~ 52.- @na |etamzw)Ct- emj Ctw- Baftba Otqo in{a ez5004> W`naijw- Wat{ngaw kft `nc rata`aij ez Wz- Cet~"w Nccegqieza Gfm£ga|znfm G`qtg`) nm @ecztecgo-Dqtnei rew qmjat z`a eqw|ngaw fkz`a Gez`fing Ret [azatemw emjfz`at @ecztecgo {azatem ftbemn£xeznfmw-Ecfmb z`fwa nm ezzamjemga ezz`a dqtnei wat{ngaw rew z`a oniiajcetnma"w dtfz`at) @ett~ Otqo) fmkqtifqb` ktfc \ettnw Nwiemj- @ett~aminwzaj nm z`a Cetnmaw ekzat Eiaprew oniiaj dageqwa $N remz zf zeoa`nw |iega-$Nm e iewz iazzat `fca) rtnzzamedfetj w`n| r`nia amtfqza zf z`anm{ewnfm fk Nmg`fm) Eiap `ej rtnz£zam `nw dtfz`at8$N gemmfz `ai| we~nmb N ec e dnzrfttnaj emj ektenj- Kft nz nw onmjfk `etj omfrnmb zfcfttfr N rniida nm nz- ^az a{at~ cem kaaiw z`aweca- Nk N jf mfz gfca dego) @et£t~) zeoa geta fk Cfc emj Jej-$Fm E|tni 1) @ett~ iakz `nw giewwawez \atw`nmb @nb` Wg`ffi emj hfnmajz`a Cetnmaw ekzat iaetmnmb `nwdtfz`at `ej daam oniiaj emj `nw |ie£zffm rn|aj fqz-Z`a cagge fk eii cqwngnemw) Mar^fto"w kecaj Zfrm @eii) rew z`awazznmb iewz Rajmawje~ a{amnmb)Ce~ 4:) kft e knma tagnzei d~ DftnwCepncf{nzg`) r`f ettn{aj nm z`nwgfqmzt~ ekzat `e{nmb kntci~ awzed£inw`aj `ncwaik ew fma fk z`a knmawz|nemnwz nm Aqtf|a-@nw |tfbtec) uqnza e jnkkngqiz
fma)
rew retci~ tagan{aj d~ emeqjnamga fk raii f{at kn{a `qmjtaj|atwfmw-Jqtnmb z`a ret) Ct- Cepncf#{ng` rew nc|tnwfmaj nm e iedftgec| nm Batcem~- Wqg` em ap£|atnamga zeoaw чбмзц zf f{atgfca)emj) ew z`a Mar ^fto Zncawgtnzng wenj) $nz ce~ da z`ez z`atnbftw fk z`ez |atnfj rata taw|fm#
Mareto Df~ Hfnmw Etc~ zf Onii Tajw
E kftcat Qotenmnem J\) 5>#~aet#fij Baftba Tfkqmwo~ fk Mareto)
M-
H- nw ztejnmb z`a fmi~ `e||nmaww`a a{at `ej nm inka kft e g`emgazf onii ew cem~
¿
Gfccqmnwzw ew|fwwndia) z`a Mareto Wzet Iajbatta|ftzaj (Ce~ 5;.-@ata dqz mnma- cfmz`w) Baftbaaminwzaj nm z`a Q# W- Etc~ zf w`fr`nw e||tagneznfm kft z`a rfmjatkqif||ftzqmnznaw z`a Q-W- `ew bn{am `nwkecni~ emj zf eiwf ta{amba `ncwaikq|fm z`a Tajw-@nw dnzzatmaww ebenmwz z`a Tajwjezaw dego zf z`a znca z`a Tqwwnemwagtaz |finga geca zf z`ant {niiebamaet Ona{ emj jtebbaj `nw kez`at)e wqtbafm) ere~) ma{at zf da `aetjktfc- Z`a Tqwwnemw eiwf kftgaj`nw cfz`at) e jfgzft
`atwaik)
zfrfto je~ emj mnb`z ez z`taa
jnk£
katamz ginmngw- Iezat z`a Batcemwwanxaj `nw kecni~ emj gfc|aiiajz`ac zf rfto nm wie{a iedft gec|w-Knmeii~ z`a Ecatngemw indatezajz`ac-$N remz zf onii ee cem~ Gfccq£mnwzw ee |fwwndia)$ Baftba wenj- $Nrewz zf baz z`ac kft r`ez z`a~ jnjzf c~ kez`at emj r`ez z`a~ rfqijinoa zf jf zf ziqe afqmzt~ nk z`a~gfqij gfmuqat nz-$
)#µ)H
¿¯
QME мза QGGE Ta|tawamzaj ez ;z`Meznfmei Gfmkatamga fm Gnznxamw`n|
Rnz` $Ktaajfc nm Fma Rftij8Zfje~ emj Zfcfttfr$ ew nzwz`aca) z`a Wnpz`[Meznfmei Gfmkat£amga fm Gnznxamw`n|) zffo |iega nmRew`nmbzfm Ce~) 5; z`tfqb` 4<iewz qmjat z`a eqw|ngaw fk z`a Me£znfmei Ajqgeznfm Ewwfgneznfm emjz`a Qmnzaj Wzezaw Ja|etzcamz fkHqwznga-Ecfmb z`a cem~ ta|tawamzezn{awfk {etnfqw gn{ng) dfjnaw r`f zffo|etz nm z`a {etnfqw |emai jnwgqw£wnfmw) kftqcw) ewwacdinaw) emj r`f`aetj zeiow d~ \tawnjamz Ztqcem)Q- W- Ezzftma~ Bamatei H- @fretjCgBtezHn emj fz`atw) rew Ct- Jc~#ztf @ei~g`~m) |tawnjamz fk z`a Qo£tenmnem Meznfmei Ewwfgneznfm emj{nga#|tawnjamz fk z`a QotenmnemGfmbtaww Gfccnzzaa fk Ecatnge-Nm z`a gfqtwa fk z`a gfmkatamgaCt- @ei~g`~m w|foa f{at z`a [fngafk Ecatnge dtfejgewz zf Qotenma% zt~-edfqz r`ez Qotenmnem Ecatngemmeznfmei emj ifgei ftbemnxeznfmweta jfnmb zf) enj z`a mari~ ettn{ajQotenmnem nccnbtemzw) kftcat J\w)zf dagfca ejhqwzaj zf Ecatngeminka emj zf dagfca bffj emj qwa£kqi Ecatngem gnznxamw-Z`a jagietaj fdhagzn{aw fk z`a gfm£katamga) r`ng` rew `aij nm gfmmag£znfm rnz` z`a $N Ec Em EcatngemJe~)$ rata zf ta#apecnma z`a kqmg£znfmw emj jqznaw fk Ecatngem gnzn£xamw`n| nm zfje~"w rftij? zf ewwnwznm z`a ja{aif|camz fk cfta j~£mecng |tfgajqtaw kft ceonmb gnzn£xamw`n| cfta akkagzn{a? emj zf nm£jngeza z`a re~w emj caemw d~r`ng` {etnfqw ftbemnxeznfmw cw~gfmztndqza gfmgtazai~ zf z`a ja£{aif|camz fk e cfta egzn{a) eiatz)aminb`zamaj) gfmwgnamznfqw emj
N
|tfbtawwn{a gnznxamt~ Nm fqt gfqm#
Cepncf{ng` Wgftaw nm Zfrm @eii Gfmgatz
Ю
wndia kft днфб fk
`nw&)
attezng |ie~£nmb-$$Z`ez z`a |nemnwz rew ge|edia fkzag`mngei tawfqtga rew |tf{aj d~`nw cemebacamz fk
Y
z`a gfje zfz`a G`f|nm Deiieja)S" z`a Zncawcem ejjw-Z`a M- ^- @ateij"Ztndqma emjz`a M- ^- Hfqtmei#Ecatngem ta£|ftzaj z`a tagnzei eie|-@nw |tfbtec nmgiqjaj zrf Wget£iezzn"w wfmezew) Daaz`f{am"w $Reij#wzanm$ afmeze) G`f|c"w B cnmftDeiieja) z`a Wg`qcemm"w zfggeze)z`taa cf{acamzw ktfmh Wzte{nmwo~"w$\aztfqg`oe$ nm z`a gfc|fwat"wfrm ettembacamz) emj D`ftzat|nagaw d~ Biexqmfkk) Diqckaij) emjInwxz-
Gia{aiemjQotenmnemwRnm \tnxaw nm EtcajKftgaw \eteja #\t~jezoa{~zg` nm
Zrf
[nfinm Tagnzeiw
\tfk-
Tfcem \t~jezoa{~zg`)|tfcnmamz Qotenmnem Ecatngem {nf£inmnwz) emj e cacdat fk z`a kegqiz~fk z`a Cqtte~ Wzeza Gfiiaba) Cqt£te~) Oamzqgo~) fkkataj e kegqiz~tagnzei ez z`a gfiiaba Zqawje~ a{a£mnmb) Ce~ 0 iewz-E raao iezat `a be{a e wfmezetagnzei nm z`a -weca gfiiaba tagnzei`eii- "-Nm z`a kntwz) z`a tagnzei nw z rewewwnwzaj ez z`a |nemf d~ A{ai~`aGfma) emj nm z`a wagfmj d~ Cet~Hema Weicfm-Z`a |tfbtec nmgiqjaj Wfmeze nmE Cehft f|- :2 (Otqzeat Wfmeze.
#} <@a$%[#
‚I-
{em Daaz`f{am) \taiqja emjKqbqa nm A cnmft) f|- 552) Mf- 0kft wfif {nfinm‚Cep ”Tgbat) \ezfteia‚T- [eqb`m Rniinecw) Wzq#zetiez (e Mftrabnem kfio jemga#‚H- @ei{ftwam#\t~jeyoa{~zg`- EQotenmnem Rajjnmb Woazg` #\t~£jezoa{~zg`) emj knmeii~ z`a Wagfmj\fifmenwa Dtniiemza‚DA Rnammner#wo~-Z`a |tfbtec fk z`a wagfmj ta£gnzei gfmwnwzaj fk I-{em-Daaz`f{am"0Wfmeze nm G cnmft) f|- 7<) Mf- 4emj z`a Wfmeze nm B Cehft f|- >;d~ z`a weca gfc|fwat)
․ ․
{--
#
#
5
)#
--#"МЋЂЬ-
-
ћ n
knzkn
-))¿․?
n-~z
¿¯¿%¯
5<<)<<< inmaj Gia{aiemj"w wztaazw{narnmb z`a Etcaj Kftgaw Je~\eteja emj cem~ rata z`a gfc£camzw fm Gia{aiemj"w Qotenmnemta|tawamzezn{aw cetg`nmb nm z`ant{at~ gfiftkqi mezn{a betd) ta|ftzwBama Rfifw`~m-Z`a Qotenmnem btfq|"w e||aet£emga nm z`a |eteja rew w|fmwftajd~ z`a Qotenmnem Qmnzaj Ftbemnxe£znfmw r`ng` nw z`a gamztei btfq|rnz` ta|tawamzezn{aw fk eii z`a Qo£tenmnem giqdw fk Gia{aiemj-Z`a |tnxa kft z`a daez cetg`nmbqmnz nm z`a |eteja rew eretjaj zfz`a Qotenmnemw) r`f rata ceja q|fk z`a kfiifrnmb btfq|w8 Z`a Qo£tenmnem Jemgatw) Z`a Qmnzaj Qo£tenmnem G`fnt emj iewz dqz mfziaewz z`ntz~ kftcat cacdatw fk z`aQotenmnem Nmwqtbamz Etc~ (Q\E.-Z`a zaia{nwnfm emmfqmgat gfc£camznmb fm z`a |eteja wenj `a rew`e||~ z`ez z`nw btfq| fk `qwo~kftcat Q\E cam rata fm fqt enja-Z`a amznta |eteja rew {naraj fmzaia{nwnfm emj z`a e||aetemga fkz`a Qotenmnem btfq| nmW`ant daeq£znkqi emj gfiftkqi gfwzqcaw dtfqb`zgifeaq|w Nm z`a дбзббж rnz` ke{ft#edia gfccamzw d~ z`a emmfqmgat-
DEWADEII
1
EMJ Z@A
[FIGEMF
t
ZHQCEM mezqta `ew wa{at gaewaj zf wqt|tnwa z`fwa r`f ьнбмбй
nz)
`qcem danmbw- Wfcfzncae a{am z`a cfwz e{ateba |atwfm gem£mfz `ai| dqz da ecexaj f{at wfca fk nzw uqntow emj zqtmw) a{am nm z`adaez fk qw- R`am ra wzf| zf z`nmo fk eii z`a knma {eiqaw emj `nb` njaeiw)btaez wegtnkngaw emj cqg` wqkkatnmb#r`ng` `e{a bfma nmzf z`a |tfbtawwfk cemonmj) ra gemmfz `ai| dqzrfmjat `fr wf cem~ fk qw gemwzfceg` rnz` gfc|iegamg~ eii fkz`a waiknw`maww) z`a nbmftemga) z`az`fqb`ziawwmaww) z`a gtqaiznaw eiiedfqz qw emj ~az ez weca znca ragem `nz z`a ganinmb f{at z`a dqczfa ft emoia ft knmbat fk wfca dewa£deii |ie~at fm r`fc ra `e{a dazzrf dqgow emj r`f ie bazznmb eweiet~ fk wfca 41 z`fqwemj jfiietwkft e cata wnp#cfmz` wznmz- Mfrdewadeii Nw wenj zf da fqt meznfmei|ewznca) emj e knma fma nz ie ez z`ez-Gatzenmi~ ra w`fqij zeoa e cfj£ateza nmzatawz nm nz) emj baz wfca{ngetnfqw |iaewqta nm taejnmb edfqznz nm z`a |taww) `aetnmb nz f{at z`atejnf ft rezg`nmb nz ktfc z`adiaeg`atw ft f{at zaia{nwnfm- Dqzr`am ra dagfca nccfjateza edfqz
nz)
r`am ra z`nmo) wiaa| emj |teg£zngeii~ aez dewadeii zf z`a {ntzqeiapgiqwnfm fk a{at~z`nmb aiwa) z`amgatzenmi~ ra eta mfz da`e{nmb mft£ceii~-Rezg` e cem |ngo q| e marw|e£|at- Nccajnezai~ `a zqtmw zf dewa£deii marw- Fmi~ ekzat e{nji~ taej£nmb nz e ifmb r`nia rnii `a ja{fzae kar deta cnmqzaw fk `nw znca zfknmj fqz r`ez Nw `e||amnmb zf fqtdf~w) z`a |ka"e) z`a mfm#gfcw emjz`a dteww knb`znmb nm Oftae nm r`ez)Nm fqt f|nmnfm) Nw em nii#ej{nwajret) emj fma rnz` mf amj nm anb`z)jeii~ dtnmbnmb btaezat emj btaezatgewqeiznaw zf fqt knb`znmb cam f{atz`ata-@fr gem ra jeii~ tacenm ap£gnzaj d~ wfca jfqdia |ie~ ft knma|nzg`nmb ft dezznmb) emj ~az gewzmfz a{am e) z`fqb`z edfqz z`a dez£znmb etfqmj fqt Qotenmnem onmw£cam nm z`ant amwie{aj emj zftzqtajmezn{a iemj eta bazznmb ez z`a `emjwfk z`a Tajw- @fr gem ra gfmgatmfqtwai{aw wf cqg` edfqz wfcazaec zt~nmb zf |qii nzwaik fqz fkz`a gaiiet nm iaebqa wzemjnmb) emj~az tacenm fdin{nfqw zf z`a `atfngQotenmnem Nmwqtbamzw knb`znmb zf|iega Qotenma nm z`a iaebqa fk ktaaemj nmja|amjamz meznfmw- Emj `frgem ra tacenm qmcf{aj f{at z`a|inb`z fk `qcem danmbw j~nmbzfje~ nm z`a kaznj wqttfqmjnmbw fkz`a jaez` `fqwaw) aie{a gec|w)|tnwfmw) {ngzncw fk Otacinm dawznei£nz~) wie{aw kft r`fc e oazzia fk`fz rezat emj zrf z`nm wingaw fk{at~ dej dtaej nw eii z`ez oaa|wz`ac ein{a-Oaa| q| ~fqt nmzatawz nm w|ftzwemj fz`at |iaewqtaw) dqz tacacdatz`ez zfje~ cfwz fk z`a rftij) nm£giqjnmb a{at~fma fk qw) Nw in{nmb fmz`a ajba fk e wznttnmb {figemf- Wf)Nk ra remz zf oaa| fqt dewadeii)dazzat `ai| zf oaa| z`ez {figemfktfc atq|znmb-
\IAEWA TA\FTZ
ФЖ
G`ngebf Etzw Giqd Emmfqmgaw Wg`fietw
JNTAGZW \NEMF TAGNZEIZ`a Qotenmnem Etzw Giqd fk G`n£gebf `ew emmfqmgaj kn{a wg`fiet£w`n|w e{eniedia zf wzqjamzw r`f etatawnjamzw fk z`a G`ngebf etae- Nmoaa|nmb rnz` |fing~ fk z`a EtzwGiqd) fma kqii#~aet wg`fietw`n|{eiqaj ez *:<< rnii ebenm da e{eni£edia ez Ja\eqi Qmn{atwnz~- Kfqtfz`atw) e||ingedia zf zqnznfm fmi~)ce~ da qwaj e wgmffiw waiagzaj d~wqggawwkqi gemjnjezaw- Z`ata rniida fma {eiqaj ez *5<<) zrf ez *21)emj fma ez *1<-Em~ wzqjamz r`f gem caaz z`akfiifrnmb tauqntacamzw ce~ e||i~kft z`a wg`fietw`n|w- @a w`fqij dae tawnjamz fk z`a G`ngebf etae? `aw`fqij da fk Qotenmnem jawgamz? `aw`fqiz `e{a btejqezaj nm z`a q||atbtfq| fk `nw `nb` wg`ffi gieww) emj`a w`fqij Nmjngeza z`ez `a nw ja£|amjamz q|fm wg`fietw`n| kqmjw kftkqtz`at wzqj~- Wzqjamz r`f `e{agfc|iazaj zrf ~aetw fk hqmnft gfi£iabaw ce~ e||i~ kft z`a Ja \eqiQmn{atwnz~ wg`fietw`n| kft z`antz`ntj ~aet fk gfiiaba rfto-E||ingeznfm diemow eta e{eniediaz`tfqb` z`a Wg`fietw`n| Kqmj fkz`a Qotenmnem Etzw Giqd) 54:4 M-Ietecna E{amqa) G`ngebf 15) Niin£mfnw- E||ingeznfmw d~ nmzatawzajwzqjamzw w`fqij da ceja nccajn£ezai~-
Q-M-E- Dfrinmb Iaebqa Ztf|`naw \tawamzajEz Emmqei DemuqazBn{aw Tagnzei emj Btejqezaw
Hatace Oq|g`~mao~- e ~fqmb Wfmeze nm A cnmft) f|- 70-kftcat Qotenmnem jnw|iegaj |atwfmemj mfr e btejqeza fk Cqtte~Wzeza Gfiiaba) Cqtte~) O~-) be{ae wamnft gaiinwz tagnzei nm z`a gfi£iaba tagnzei `eii) Z`qtwje~ a{amnmb)Ce~ 7 iewz-Fm Ce~ 40 z`a ~fqmb Qotenmnemcqwngnem) fk \ieimknaij- M- H- ta£gan{aj `na jabtaa& z`ez fk Deg`aiftfk Cqeng Ajqgeznfm) Wqcce GqcIeqja-Cnww Emma \amngo rew `nw eg£gfc|emnwz) ewwnwzaj d~ Onzza Dfiza)caxxf#wf|temf emj Emma G`nawfc-Z`a raii omfrm QotenmnemEcatngem {nfinmnwz) Tfcem \t~jez£oa{~zg`) nw e cacdat fk z`a Cqt£te~ Wzeza Gfiiaba- -Z`a tagnzei d~ Ct- Oq|g`~mao~rew nm |etznei kqiknicamz fk z`a ta£uqntacamzw kft z`a Deg`aift fk Cq£wng Ajqgeznfm-@nw fkkatnmbw gfmwnwzaj fk [etne£znfmw fm e Z`aca ktfc @emjai"w$Hqjew Ceggedaqw$ d~ Daaz`f{am)@emjai"w Embaiw) A{at Dtnb`z emjKent ($Z`afjfte$.) Keignmnatn"w @-Daiinwncn Ge|aiin) Cfxetz"w Dezzn-Deg`"w Wqnza nm B (qmeggfc|emnaj.)Cqwwftbwo~"w Inzzia Wzet) Ia{nzxon"wJf ^fq Tacacdat) Ia`et"w ^fqtwNw C~ @aetz Eifma) emj Dte`c"wZ`a Cqtte~ Wzeza Gfiiaba Marwja{fzaj uqnza e dnz fk w|ega nm nzwCe~ 45 mqcdat zf Oq|g`~mao~) ftHatt~ ew `nw giewwcezaw emj ktnamjwgeii `nc- E||aetnmb fm z`a ajnzft£nei |eba emj rtnzzam d~ Dam @eii)z`a etzngia ta{aeiw z`ez z`a [n{egawzqjamz giqd |tawamzaj zf Hatt~nzw fqzwzemjnmb wzqjamz fk cqwngeretj zf `nc- Z`a eretj) rtnzaw@eii) $rew e wftz fk e gincep zfz`a gfiiaba getaat fk z`a ~fqmb Qotenmnem Ecatngem- Iaww z`em kn{a~aetw $ebf Hatt~ ettn{aj nm Cqt£te~ rnz` mf omfriajba fk cqwngemj eicfwz mf omfriajba fk Amb£inw`-$Hatt~) r`fwa kqii meca nw Ha£tace Cetonem Oq|g`~mao~) am£tfiiaj nm z`a Ztenmnmb wg`ffi) nmJagacdat- 5>:; zf -wzqj~ Ambinw`emj gaiif- Z`a weca ~aet `a am£zataj CWG ew e ktaw`cem-Fm Wezqtje~ a{amnmb) Ce~ 5>z`iewz) z`a mfr kfqt#~aet fij Q-M-E-Dfrinmb Iaebqa fk z`a Caztf|fin£zem M-^-#M-H- Etae `aij nzw kfqtz`emmqei $amj#fk#waewfm$ demuqazez z`a Qotenmnem Wnzg` @eii NmMareto) M- H-) ta|ftzw Wza|`amOqtieo- Ecfmb z`a maeti~ fma`qmjtaj dfriatw emj z`ant rn{aw ftiej~ ktnamjw r`f zffo |etz nm z`akawzn{nznaw) rata z`a Wq|taca Wag£tazet~ fk z`a Ewwfgneznfm- Ct- Btab£ft~" @atcem- Ct- Hf`m Tfcemnznfm)cacdat fk z`a Dfetj fk Jntagzftw)emj Ct- Wza|`am W`qca~of- ajnzftfk z`a Qotenmnem Raaoi~-Jqtnmb z`a w|aag`aw r`ng` gqazfcetni~ kfiifr eii demuqazw) CtTfcemnznfm |tawnjaj ew zfewzcew#zat emj- |tnft zf geiinmb q|fm Ct-@atcem zf ceoa |tawamzeznfm fkz`a Q-M-E- Dfrinmb Ztf|`naw) be{ae tawqca fk z`a ftnbnmw emj wqd£wauqamz btfrz` fk z`a iaebqa- Ewfma fk z`a w|fmwftw fk z`a iaebqa)`a ap|tawwaj `nw |iaewqta nm rezg`£nmb z`a wzaej~ ap|emanfm fk z`aw|ftz fk dfrinmb ecfmb fz`at wag£znfmw fk z`a gfqmzt~ nm r`ng` Q-
M-
E- dtemg`aw eta awzedinw`nmbiaebqaw fk z`ant frm- mecnmb z`aTfg`awzat etae a|agnkngeii~-W|aeonmb fm da`eik fk z`a Wq£|taca Apagqzn{a Gfccnzzaa fk z`aZ`a Cnecn Gfmwat{ezft~ f?Cnecn) Kiftnje |tawamzaj e |nemftagnzei ktfc z`a wzqjnf
fk
Ctw- Fi#`e Ieg`frnzg` fm Ktnje~ a{amnmb)Ce~ 50 iewz-Wfca knkzaam fk Ctw- Ieg`frnzg`|q|niw zffo |etz nm z`a |tfbtec)nmgiqjnmb Oetam Ieg`frnzg`) z`afijat jeqb`zat fk Ct- emj Ctw-Aqbama Ieg`frnzg`-Nm wa{atei mqcdatw Ctw- Ieg`f£rnzg` zffo |etz ez z`a wagfmj |ne£
mf-Ctw-
Ieg`frnzg` na e raii omfrm~fqmbat bamateznfm QotenmnemEcatngem |nemnwz emj eggfc|emnwz-@at gfiqcm e||aetw tabqieti~ fmz`awa |ebaw-Z`a Jnw|iegaj \atwfm Gfccnw£wnfm nm Rew`nmbzfm `ew emmfqmgajz`ez nz jawntaw zf dtnmb zf z`a ez£zamznfm fk z`a Ecatngem |qding z`adamakngnei tawqizw fk tawazziacamznm z`a Qmnzaj Wzezaw fk z`a mar£awz nccnbtemzw) kftcat jnw|iegaj|atwfmw (ft) ew wfca |qz nz) J\8jaie~aj |nibtncw.-) Z`a J\ gfccnwwnfm nm Ree`nmb£zfm jawntaw aw|agneii~ jeze nm ta£katamga zf wat{nga nm z`a Ecatn£gem etcaj jftgae d~ z`a kftcat
J\w-
nz ћд inoarnwa nmzatawzaj nmnm z`ant gn{ka egzn{nznaw) |iega nmgfccqmei Qke) emj |tfbtaww cejad~ z`ac nm {etnfqw knaijw fk amz`ant akkftzw nm oaa|nmb z`nw w|ftzegzn{nz~ ew ein{a ew nz `ew daam) geii£nmb ezzamznfm zf z`a bffj w|ftzwcem£w`n| fk z`fwa zaecw r`ng` kfqmjz`acwai{aw ez z`a dfzzfc fk z`aiaebqa dqz r`ng` jnj mfz wzf| zt~£nmb zf dazzat z`acwai{aw tnb`z q|zf z`a {at~ amj fk z`a waewfm- Zf|tf{a z`a caemnmb da`nmj `ierftje) Wagtazet~ @atcem z`ataq|fm dabem z`a |tawamzeznfm fk z`aztf|`naw d~ bn{nmb z`a z`ntj#|iega\amm#Hatwa~ Wfgnei Giqd fk Mareto nzw eretj kntwz- Z`a wagfmj|iega tagan{aj nzw ztf|`~ mapz) emjz`am z`a g`ec|nfmw`n| ztf|`~ rew|tawamzaj zf z`a gfcdnmeznfm zaecfk Q-M-E- Dtemg`aw 5: emj 424-Ajnzft W`qca~of eiwf ejjtawwajz`a gaiadtemzw emj geiiaj z`ant ez£zamznfm zf z`a kegz z`ez z`a egzn{n£z~ fk z`nw dfrinmb iaebqa `ew da#
{r@hnnk
Z`a Qmnzaj Qotenmnem EcatngemTainak Gfccnzzaa `ew zeoam q|fmNzwaik z`a zewo fk gfc|ninmb wqg`nmkftceznfm kft Rew`nmbzfm- Nzwecdnznfm nw zf |tawamz e cfwz eg£gqteza |ngzqta fk z`a Qotenmnemkftcat jnw|iegaj |atwfmw mfr nmz`nw gfqmzt~-Nm takatamga zf z`fwa ie z`aetcaj wat{ngaw) z`a QQETG ta£uqawzw z`a kfiifrnmb8 meca) jezaemj |iega fk dntz`) jeza fk ettn{einm z`a Qmnzaj Wzezaw) r`am geiiajzf wat{nga) nmjn{njqei ft btfq||`fzf nm qmnkftc) emj bamatei ta£cetow gfmgatmnmb inka nm z`a etcajkftgaw fk fqt gfqmzt~-Z`a QQETG eiwf remzw jezeedfqz gfmztndqznfmw ceja d~ Qo£tenmnem kftca` J\w zf z`ant gfc£cqmnznaw emj zf Qotenmnem Ecatn£gem inka nm bamatei-
zfm
nccajnezai~ |ta|etaj emj ceniajzf z`a Qmnzaj Qotenmnem EcatngemTainak Gfccnzzaa) \- F- Dfp 5;;5)\`niejai|`ne ;- \e-
Taj \tn{eza @ew zf Weiqza Gft|fteiw Zff
$[em~e Watbfbne) taet#temo dqgo|tn{eza nm Hfa Wzeinm"w etim~- in{awe zfqb` inka-@a `ew zf weiqza gft|fteiw emjwatbaemzw ew raii ew gfccnwwnfmajfkkngatw- Emj ~az z`a Tajw oaa|dfewznmb z`ez eii gieww jnwznmgznfmweta mfm#apnwzamz nm z`a QWWT-Tagamzi~ z`a Etc~ NmkftceznfmWg`ffi ez Kftz Wifgqc Nm Mar^fto zfij edfqz [em~e Nm e wingo#|e|at dffoiaz- Nz ta{aeiaj mfz`£nmb mar zf em~fma r`f `ew wfcaomfriajba fk z`a taeinznaw fk Wf£{naz inka dqz wznii z`ata eta cem~|af|ia nm z`nw gfqmzt~ r`f iegowqg` omfriajba-Nm z`a kntwz |iega z`a Wf{naz wfi£jnat nw wqdhagz zf jnwgn|inma fk ap£ga|znfmei wa{atnz~- Z`a |tnmgn|iafk auqeinz~ fk eii Wf{naz etc~ cam)w~cdfinxaj d~ z`a zfzei edwamga fkNmwnbmne emj temo r`ng` |ta{eniajdtnaki~ ekzat z`a Dfiw`a{no Ta{fiq£znfm fk 5>52) `ew ifmb wnmga jnw£e||aetaj-Nm kegz) z`a Wf{naz etc~ zfje~ nwcfta gfmwgnfqw fk cninzet~ |qmgzninfQ-M-E-) Ct- @atcem |tenwaj z`kiaebqa"w cacdatw emj fkkngatw kft gfca omfrm ket emj rnja z`tfqb`CACFTNEI JE^ APGATGNWA0Rnii da `aij nm Mar ^fto qmjatz`a eqw|ngaw fk z`a [azatemwBtfq| #fk Qotenmnem CemnkawzeznfmGfccnzzaa- Znca8 487< ez Wz-Zfc|onmw Wu-) z`am rtaez` rnii daienj ez- Wz- -Ceto"w Kieb|fia kftQotenmnem ret jaej-\`fzfbte|` zeoam ekzat Q-M-E- Dfrinmb Iaebqa fk Caztf|finzem M-^-#M
H-
Etae jnmmat- Ztf|`nawrfm d~ zf| z`taa zaecw ce~ da waam fm z`a zedia-z`a cajnqc fk Z`a QotenmnemRaaoi~) hqjbnmb d~ wfca fk z`aiazzatw emj gfccamzw tagan{aj d~`nc ktfc |af|ia c eii reiow fkinka) nmgiqjnmb Ecatngem marw|e£|at gfttaw|fmjamzw emj gfiiaba|tfkawwftw-Nm ejjnznfm zf z`a Q-M-E- ztf£|`naw) z`a |tf|tnazft fk z`a dfri£nmb gamzat r`ata z`a iaebqa `ewcaz kft z`ntz~#z`taa raaow) Ct-Wec Zetifra) eiwf |tawamzaj z`ag`ec|nfmw`n| zaec rnz` e ietbaztf|`~- Gew` |tnxaw zfzeiinmb*;2>-<< rata eiwf jnwztndqzaj d~z`a iaebqa |tawnjamz) \eqi Rfr#g`qo) rnz` z`a ewwnwzemga fk ztaew£qtat Wza|`am Oqtieo) kft fqzwzemj£nmb nmjn{njqei emj zaec wgftaw-Z`awa |tnxaw geca fqz fk kqmjwgfiiagzaj kft z`a iaebqa $onzz~$jqtnmb z`a gqttamz waewfm-DQ^ QMNZAJ WZEZAW WE[NMBDFMJWemj temo jnwznmgznfmw z`em em~fz`at cehft etc~- \tn{ezaw wei£qza gft|fteiw emj watbaemzw) ewraii ew gfccnwwnfmaj fkkngatw-Z`a fij Zwetnwz kftcw fk cninzet~gfqtzaw~ `e{a nm ietba caewqtadaam tawzftaj emj apztacai~ kftceitaieznfmw dazraam z`a temow eta|tawgtndaj- Aminwzaj cam eta ew£wnbmaj ew wat{emzw zf bamateiw emjknaij bteja fkkngatw- Z`a g`ae|)|ffti~ knzznmb qmnkftcw fk z`a Wf£{naz |tn{eza ћд nm w`et| gfmztewzrnz` z`a mngai~ zeniftaj) dacajei#iaj qmnkftc fk z`a taw|iamjamz Wf£{naz bamatei- -Z`ata"w emfz`at w`et| jnkkatamgadazraam e Wf{naz |tn{eza emj emEcatngem |tn{eza zff- Z`ez"w nmz`a |e~ am{aif|a-Wamezft @ett~ K- D~tj (J- [e-.zfij z`a Wameza tagamzi~ z`ez Wzeinm|e~w `nw ifrawz temoatw *2 e ~aet-Z`a dewa |e~ fk em Ecatngem|tn{eza r`nia `a nw zeonmb dewngztenmnmb nw *21 e cfmz` emj r`am`a gfc|iazaw `nw dewnw `a bazw *0<ft *>< n=at ~aet-Z`a dewa |e~ fk em Ecatngemkn{a#wzet bamatei nw *55):12- Rnz`eiifremgaw) wqg` ew z`fwa zf r`ng`Bamatei CegEtz`qt nw amznziaj) `nw|e~ ie *50)2;5-Wamezft D~tj wenj Wzeinm |e~w`nw bamateiw *7<< e ~aet) iaww z`emfma z`ntj z`a |e~ fk em Ecatngem|tn{eza-E Wf{naz cetw`eii bazw 55< zncawew cqg` ew e |tn{eza) dqz z`ez wzniibn{aw `nc fmi~ *22< e ~aet- Fkgfqtwa) `a `ew ifzw fk apztew emjem f||ftzqmnz~ zf dq~ z`a iqpqtnawz`ez e |tn{eza gfqijm"z a{am jtaecedfqzZ`a Wf{naz etc~"w jnwgn|inmet~tabqieznfmw eta geigqiezaj zf kftgaz`a wfijnat zf $e cepncqc fk akkftzemj wegtnknga-Jqtnmb Rftij Ret NN wqttamjatd~ e Wf{naz wfijnat qmjat em~ gnt£gqcwzemgaw rew |qz fm z`a wecacftei emj iabei |iema ew jawatznfm-Fmi~ e cem watnfqwi~ rfqmjaj ezz`a znca fk `nw ge|zqta gfqij keiiNmzf z`a `emjw fk z`a amac~ rnz`£fqz jnwbtega- )
 
1
QOTENMNEM RAAOI^) CFMJE^ CE^ 40) 5>15
-&
Mf-
44
TQWWNEM NC\ATNEINWC EMJ RAWZATM NMGE\EDNINZ^ZF GF\A RNZ@ HZW EBBTAWWNFMW
Z`a btaez |f|qiet jgdez6 fmz`a Ztqcem # CegEtz`qt gfmztf£{atw~ f{at Qmnzaj Wzezaw kftanbm|fing~ nm z`a Ket Aewz `ew |tf{njajcqe` kffj kft z`fqb`z `ata emjedtfej- Z`ata nw mf fma nm z`aktaa rftij r`f nw mfz gfmgatmajrnz` fqt jawznm~ ew e ktaa meznfm-^az r`az`at fma nw $|tf$ ft $gfm$nm z`a jadeza nw fk inzzia afmwa#mqamga) kft z`a kegz"tacenmw z`ezmf cezzat r`ez z`a knmjnmbw rniida- z`a Qmnzaj Wzezaw emj z`a ktaarftij ez ietba rnii da mznii gfm£ktfmzaj rnz` z`a jajngezaj amac~r`f nw |ifzznmb emj |iemmnmb fqtjawztqgznfm‚Wf{naz Tqwwne-Z`a ewzfqmjnmb |tfbtaww fk Tqw£wnem ebbtawwnfm nm z`a |ewz kar~aetw `ew daam ceja |fwwndia mfzmaeti~ wf cqg` dageqwa fk z`a|frat emj cnb`z fk z`a Otacinm)ew nz `ew daam dageqwa fk z`a nm£ge|edninz~ emj keniqta fk z`aRawzatm rftij zf gfc|ta`amj z`aztqa mezqta fk Tqwwnem ebbtawwnfmemj zf zeoa akkagzn{a wza|w zf gqtdnz ktfc w|taejnmb f{at z`a amzntarftij- Nz gem da gezabftngeii~Wzezaj) nm kegz) z`ez Wf{naz Tqwwne"w|finzngei emj jn|ifcezng {ngzftnawgem da jntagzi~ auqezaj zf z`a |fi£nzngei emj jn|ifcezng ke@qta fk z`aRawz-Diqmjatw ie 5>52Z`nw nmge|egnz~ fk z`a Rawzatmrftij zf gf|a rnz` z`a |atammneiTqwwnem ap|emwnfm emj ebbtawwnfmjezaw deg` wa{atei jagejaw) |et£zngqieti~ zf z`a znca fk z`a Tqw£wnem Ta{fiqznfm fk fk 5>52) r`ng`dtfqb`z z`a jaw|fznwc fk ZwetnwzTqwwne zf em amj emj qw`ataj nme mar ate fk |finzngei emj wfgneija{aif|camz nm Aewzatm Aqtf|a-E@ wzqjamzw Aqtf|aem `nwzft~ebtaa z`ez z`a wqggaww fk z`a Dfi£w`a{now nm z`ez ta{fiqznfm rewietbai~ jqa zf z`a |finzngei cemaq{£atnmb emj |tf|ebemje fk z`a Dfi£w`a{now- Z`a~ gfmgamztezaj z`antakkftzw fm zrf |etzngqiet zetbazw8z`a iemj#`qmbt~ |aewemzt~ emjz`a mfm#Tqwwnem meznfmeinznaw) z`aiezzat r`f rata wztn{nmb kft z`antktaajfc emj nmja|amjamga-Eiinaj#wq||ftzaj ztff|w fk wqg`R`nza Tqwwnem (Zwetnwz. hnamate`ew Jgmnonm) Ofig`eo) Rtembgi emt
5
^qjamng`) r`f rata jazatcnmaj mfzfmi~ jakaez z`a Dfiw`a{now) dqz
Q
|iega Qotenma emj z`a fz`at mfmTqwwnem gfqmztnaw dego qmjat z`tTqwwnem ~foa- @ej z`a Eiinaw bn{amwq||ftz zf z`awa f||tawwaj |af|iaw`nwzft~ qmjfqdzaji~ rfqij `e{nzeoam д jnkkatamz gfqtwa-@nziat) zff) `ej ceja z`a wec9gfwzi~ cnwzeoa ew z`a Eiinaw- Q|ft`nw nm{ewnfm fk z`a Wf{naz Qmnfmnm 5>:5) `a mfz fmi~ jnwtabetjagz`a emzn#Wf{naz emj emzn#Tqwwnetkftgaw apnwznmb nm Qotenma) dq"kfiifraj z`a raii#awzedinw`aj |ezzatm fk ztaeznmb eii z`a |af|iaknm z`a QWWT ew nk z`a~ rata fma@a cenmzenmaj z`a jaw|nwaj gfiiagzn{a ketcw) emj tahagzaj z`a cniinfmw fk Qotenmnemw- D~aiftqwwnemwBaftbnemw- Etcamnemw emj fz`atmfm#Tqwwnem |af|iaw r`f rattwaaz`nmb rnz` tadaiinfm ebenmwWzeinm emj ew|ntaj zf ktaajfc-@e{a Ra iaetmaj ktfc Fqt \ew"Cnwzeoaw6Zfje~ z`ata nw inzzia jfqdz ew zgz`a nmzamznfmw fk z`a Wf{naz bf{atmcamz rnz` taw|agz zf z`a ktaarftij nm bamatei emj zf z`a Qmnza"Wzezaw nm |etzngqiet- Ra `e{a ei"gfca zf "omfr z`ez Wf{naz Tqwwngnw fqt nc|iegedia amac~ emj z`enw`a gfqtzw fqt jawztqgznfm-Dqz r`ez etg fqt gfqmiat#caewtaw6 ^aw- ra eta ta#etcnmb) rgeta w|aajni~ dqnijnmb q| z`a ja£kamwaw fk Rawzatm Aqtf|a) emj raetg eitaej~ |e~nmb rnz` fqt diffjnm Oftae- ^az rg `e{a mfz kqii~egga|zaj z`a kegz z`ez z`nw nw ewztqbbia zf z`a jaez`- Rg `e{a mfzewwawwaj eii fk z`fwa kegzftw r`ng`gem iaej zf z`a raeoamnmb emja{amzqei jawztqgznfm fk z`a amac~-Ew nm znca |ewz- Wf{naz Tqwwnezfje~ nw `ae{ni~ qmjatcnmaj d~ z`aqmtawz emj jnwgfmzamz fk z`a cni£infmw fk mfm#Tqwwnem |af|iaw‚Qo£tenmnemw) D~aiftqwwnemw) Inz`qem£nemw) Iez{nemw) Awzfmnemw) Baftbn£
emw-
Zezetw) Zqtocam) Exatden£hemnemw emj#fz`atw# |af|iaw r`fnm e ztqa wamwa eta ktnamjw q|fm
Wc|dawwnfmw
# # #
л
]Rmq
9§`qnz
Ztenmaj nm ceww |w~g`fifb~ zeg£zngw emj |tf|ebemje) z`a Dfiw`a{no
N
r`fc rg cnb`z wffm `e{a zf ta|£iaejatw rata uqngo zf taeinxa z`ez% ew egzn{a eiinaw-
# nc# fztj<t zct (`¯
aHi#nc|ftnenqi t¯z z`a ezznzqja
fk fqt
bf{atm#cewwaw zf da rfm z`a~ rfqij de{ay
ca
mz zfretjw z`awa |af|iaw nw nm£zf da |tfcnwaj a{at~z`nmb z`a~h gtajndi~ qmtaeinwzng) nk mfz egzqei#gte{aj- Z`qw z`a Dfiw`a{nowjembiaj z`a denz fk iemj kft eiiemj z`a tnb`z zf ftbemnxa meznfmeiwzezaw) fmga z`a gfccqmnwz w~w£zac rew kntci~ awzedinw`aj- Z`acewwaw nm z`a btaez cehftnz~ wrei£ifraj nz eii) `ffo) inma emj wnmoat)emj z`a Dfiw`a{no ztnqc|` rewwagqtaj-R`ez rew z`a |fwnznfm fk z`aRawzatm Eiinaw ez z`ez znca6 Nm£wzaej fk wq||ftznmb z`a btaez|f|qiet q|`ae{ei r`ng` z`a Dfi£w`a{now gia{ati~ g`emmaiiaj zf£retjw z`ant frm |finzngei fdhag£zn{aw)eii fk z`ac) Ktemga- Dtnzenmemj z`a Qmnzaj Wzezaw) iamz z`antwq||ftz zf z`a taegznfmet~ tac£memzw fk Zwetnwz bamateiw) ejcnteiw-
Щмзнжд emj btaez iemj#frmatw r`fgfqij ma{at rnm) emj jnj mfz-Qotenma Edemjfmaj nm @at Knb`zEbenmwz TqwwneFma fk z`a btaezawz emj- мд nzzqtmaj fqz- cfwz jnwewztfqw diqmj£atw fk z`nw |fing~ fk z`a Rawz rewz`a geigqiezaj mfm#wq||ftz fk z`aQotenmnem |af|ia nm z`ant wztqbbiaebenmwz z`a Tqwwnem z~temm~) r`ng``ej mfr zqtmaj Taj- Kft eicfwzz`taa emj e `eik ~aetw z`a w|ntnzajQotenmnem etcnaw kfqb`z mfz fmi~ebenmwz z`a Taj ztff|w fk Cfwgfr)dqz ebenmwz z`a Eiinaj#auqn||aj emji~ |ta|fwzatfqw) nk ra iffo q|fmz`ac ktfc z`a {nar|fnmz fk fqtfrm Ecatngem meznfmei nmzatawzwemj wagqtnz~-Nmwzaej fk wq||ftznmb z`ac nmz`ant wztqbbia ebenmwz Cfwgfr)rg Ecatngemw (fqzwnja z`fwa fk qwr`f eta fk Qotenmnem jawgamz) emjwfca ktnamjw fk Qotenma ew raii.cenmzenm e gfmw|ngqfqw wniamga fmz`ant |inb`z- Ztqa) `ata emj z`ata)cam rnz` {nwnfm emj qmjatwzemjnmb)wqg` ew @etfij A- Wzewwam) \tawn£jamz fk z`a Qmn{atwnz~ fk \ammw~i£{emne) `e{a gfca fqz emj w|foam|qdingi~ kft z`a maaj fk wq||ftz£nmb z`awa dte{a |af|iaw r`f) d~knb`znmb z`ant frm knb`z) `ai| qwebenmwz z`a gfccfm ej{atwet~-Dqz) fkkngneii~) ra wznii |`~ ere~ktfc |tfgiencnmb z`ez z`a QmnzajWzezaw nw jaknmnzai~ kft z`a ktaa£jfc emj acemgn|eznfm fk z`a |af£|iaw amwie{aj d~ Wf{naz Tqwwne-R`nia z`a Wf{naz amac~ nw nmkingz£nmb emj rftonmb ktemzngeii~ zfjnwtq|z fqt qmnz~) ra wznii da`e{aew nk Wf{naz Tqwwne rata e jnw£btqmziaj taiezn{a r`f takqwaw zfaez ez z`a weca zedia-Fqt Raeomaww @ai|w TqwwnemWztambz`Cniinfmw fk z`a mfm#Tqwwnem |af£|iaw) negnqjnmb mfr z`a |af|iaw fk․`a wezaiinza gfqmztnaw) |nfqwi~ `f|az`ez z`a Qmnzaj Wzezaw) ew z`a"aejnmb jacfgteg~ fk z`a rftij) rniit`ec|nfm z`a geqwa fk ktaajfc${at~r`atg) nmgiqjnmb z`a gfqmz#․tnaw nmwnja z`a Wf{naz ftdnz- Dqzra eta eicfwz jfnmb mfz`nmb zfnmjngeza z`ez ra eta rnz` z`fwa|af|iaw) z`ez ra kaai z`ez z`a~ etgйћз ktnamjw emj z`ez z`a~ cnb`z․fqmz fm fqt `ai|-Z`a keii fk z`a Gxetnwz ac|nta
EWW
raigfcaj ew z`a dabnmmnmb fkћ mar a|fg` d~ eii z`a |af|iaw) nm£giqjnmb z`a Tqwwnem- Nm Qotenma"`nw je~ rew e zqcqizqfqw taj# iaz£zat ekkent- Dqz r`ez etg z`a Qo£tenmnemw zf z`nmo r`am e Q- W-YwwnwzemzWagtazet~ fk Wzeza) nm e-"ftcei ta|i~ zf e Wf{naz w|foaw£cem) wzezaw z`ez z`a Qmnzaj kft#nbm |fing~ jfaw mfz enc ez z`a jnw#macdatcamz fk Tqwwne r`ng`․maemw mf ktaajfc kft z`a Qotenm#em meznfm- Z`a akkagz fk z`nw fk#ngnei |tfmfqmgacamz q|fm z`a#mfteia emj akkftz fk z`a emzn#Wf£{naz qmjatbtfqmjw ce~ da {at~?a{ata) nk mfz jnwewztfqw-Ft emfz`at apec|ia8 Z`ata nw eraii#ftbemnxaj Qotenmnem emzn#Wf£{naz qmjatbtfqmj cf{acamz) emjnzw etcaj w|aet`aej) z`a Qotenm£nem Nmwqtbamz Etc~ (Q\E.- Z`fwar`f eta nmzatawzaj nm z`nw kegaz fk`a emzn#Wf{naz wztqbbia `e{a jf£gqcamzet~ |tffk fk nzw apnwzamga‚"aekiazw) qmjatbtfqmj |qdingeznfmw)gfccqmngeznfmw- |ngzqtaw) get£zffmw) azg- Cftaf{at) fkkngnei gfc£cqmngeznfmw eta danmb wamz ktfcznca zf inca) |iaejnmb kft `ai| fka{at~ jawgtn|znfm- ^az mfma fz`atz`em Jtar Cnjjiazfm) z`a Mar^fto Zncaw" kftanbm gfttaw|fmjamz)rtnznmb nm `nw |e|at (Ce~ 2) 5>15.mfz fmi~ jnwgetjw z`a |fwwndninz~ fke rnjaw|taej qmjatbtfqmj nm Qo£tenma) dqz we~w z`ez z`ant (qm£jatbtfqmj"w. $retketa$ nw gfm£knmaj zf demo `fij#q|w- $e znca#`fmftaj caemw fk ta|iamnw`nmb retg`awza fmga nmjqibaj nm d~ \tacnatWzeinm `ncwaik ---$E||etamzi~ Ct- Cnjjiazfm nw tzfzereta z`ez z`a Wf{naz bf{atmcamznm Qotenma `ew daam nwwqnmb |a£tnfjng $e||aeiw$ jntagzaj zf z`aQotenmnem qmjatbtfqmj) |tfcnwnmbz`a tganDzatw kqii |etjfm nm tazqtmkft {fiqmzet~ wqttamjat- Mfz wfifmb ebf
(
Mf{acdat 5<1<. z`aOna{ tejnf wzeznfm emmfqmgaj z`eze btfq| fk $meznfmeinwz demjnzw$`ej ezzegoaj e gfiiagzn{a ketckffj wq||i~ wzfta-Fk gfqtwa) mf fma r`f omfrw fkz`a `qba Wf{naz |finga w~wzac gemap|agz z`ez e ietba etcaj tawnwz£emga Hha nm f|ateznfm zfje~- E btaezf{atz tawnwzemga rfqij da manz`atej{nwedia mft magawwet~- Dqz z`ezz`ata nw wqg` e tawnwzemga cf{a£camz) z`ez `ata emj z`ata zeoa|iega ecqdqa`aw fk CBD fkkngneiw(emj mfz $demo `fij#q|w$ ew Ct-Cnjjiazfm nmkftcw qw.- Nw giaet zfeii z`fwa r`f `e{a gifwai~ apecnm£aj z`a |inb`z fk z`a |af|iaw am£wie{aj d~ Wf{naz Tqwwne-Dqz a{am nk z`ata rew mfz ememzn#Wf{naz tawnwzemga cf{acamz nmQotenma emj nm fz`at gfqmztnaw da£`nmj z`a ntfm gqtzenm) gfccfmwamwa rfqij jngzeza z`ez ra w`fqijamgfqteba) emj a{am `ai| nm gtaez#znmb) wqg` tawnwzemga cf{acamzwebenmwz Wf{naz Tqwwne-Caemr`nia z`a Nmjnkkatamz ezzn£zqja fk z`a Rawzatm rftij zfretjz`a |inb`z fk z`a mfm#Tqwwnem |af£|iaw nmwnja z`a QWWT gem fmi~ `ai|z`a Otacinm nm wztambz`amnmb nzwfrm `emj f{at z`awa |af|iaw) emjnm dagfcnmb cfta ebbtawwn{a nm nzwap|emwnfmnwz |fingnaw nm Ewne emjAqtf|a-Nz waacw rg gemmfz iaetm-Ce~ nw z`a cfmz` fk Cet."-)Emj tnb`zi~ wf- kft mf cftaknzznmb znca gfqij da jajngezaj zfz`a Diawwaj Iej~ z`em z`nw cfmz`fk kifratw-Nm takiagznfm fm Ce~ ja{fznfmwzf fqt @fi~ Cfz`at gatzenm nm£gnjamzw) inoa {nbmazzaw fk z`a |ewz)tazqtm zf cnmj-Z`a Gez`fing |tnawz r`f wenj z`ezaeg` cem nw fmi~ ew bffj ew z`arfcam nm `nw inka- @nw cfz`at) `nwrnka) `nw wnwzat- E cem gfqij `e{amf kaet fk z`a kqzqta nk `a nm£giqjaj z`a Diawwaj [ntbnm-Z`a bnti r`fwa |te~atw zf Cet~we{aj `at cettnaj inka-Z`a $Ftz`fjfp$ bnti r`f remz£aj zf omfr `at g`qtg`"w wzemj fm$Cfz`at Cet~$-Z`a |nfqw rfcem r`fwa |te~atwzf @nw cfz`at dtfqb`z `at wfm`fca ktfc z`a etc~-Aeg` fma ejjnmb zf e kqiiat qm£jatwzemjnmb fk z`a NccegqiezaGfmga|znfm-Z`tfqb` z`a ~aetw cfta emjcfta `ew w`a cemnkawzaj `at gfc£|ewwnfmeza `aetz) emj cfta) emj
FmWzagfH
{~
Jj
9ЧћбЩи
cfta |af|ia gfca gifwat zf `at-Ktfc z`a ta{aieznfm fk Keznteezf z`a дћфьћњ wzft~ fk $Fqt Iej~"wHqbbiat$) z`a wnmbia inb`z fk if{aw`nmaw z`tfqb`- @fr cqg` `e||natnw z`a inka z`ez nmgiqjaw e |ewwnfm£eza w|ntnzqei if{a kft `at nm ejjn£znfm zf aetz`i~ ekkagznfm-Kft Bfj wf if{aj `at z`ez @ag`fwa `at zf da z`a aetz`i~ cfz`atfk Bfj- Emj @a ceja nz `at w|agnei|tf{nmga zf gtqw` z`a wat|amz We£zem damaez` `at `aai-^az) nm `at rfcem"w `aetz) z`tifrawz jtab) z`a cfwz `ezakqi nmz`a a~aw fk z`a Iftj gem eire~wknmj wfiega emj enj- E cqtcqtaj|te~at ktfc e z`ntwznmb `aetz nw цdaeqznkqi kifrat ienj ez `at kaazEmj `at wcnia ceoaw fma z`ntwz mgcfta-Kftzqmeza nw `a r`f ceoaw `at`nw w|agnei ja{fznfm-R`ez e rfmjatkqi z`nmb nk a{at~£fma) a{at~je~) |takegaj emj gfm£giqjaj a{at~ egz rnz` z`a rftjw8$@fi~ Cet~- Cfz`at fk Bfj|te~ kft qw) wnmmatw) mfr emj ezz`a `fqt fk fqt jaez`- Ecam-$
ћП ~~Fzmezi W
]
[nar ¼~ Qibe 9H-eg`fn{nzg`
CE\IA IAE[AW
D~ [EW@IA WZAKEM^OZtemwiezaj d~ Fia` Wzakem(Gfmgiqjaj.
(:.
$Emj ~fq"ii btfr q| nm z`ezwat{nga wf z`ez ~fqt wonm rniigtegoia rnz` z`wz rfto- Dqz jfm"zdedia mfr Wac9¿mof- Jtaww q| emjbaz taej~ zf zeoa ~fqt kez`at `nwjnmmat- @a cqwz da wf `qmbt~ d~mfr z`ez `nw a~aw eta zntaj fk iffo£nmb kft ~fq-$$N cqwz zeoa jejj~"w wzekk rnz`tfa zf g`ewa z`a jfba ere~-$$Nk ~fq ifwa nz jejj~ rnii daez
N
nz rn@z`a dfz` fk qe- Zeoa) jejj~"w `ez eifmb-$ez iaewz-$$Z`ez `ez fmi~ keiiw f{at c~a~aw wf z`ez N gem"z wag z`a tfej-$$Rew` z`a |nzg`at emj knii nz rnz`dftwg`%$$Jfm"z zaeg` ca wf cqg` da£geqwa 5 omfr z`nmbw-""$Wacamof) da getakqi emj rezg`z`ez znia jfba jfm"z dnza ~fq-$Nii@a |ezzataj rnz` `nw inzzia kaazf{at z`a `ae{~ jqwz tfejw emj iakzda`nmj `nc inzzia kffzwza|w inoar`nza kifratw-$F`% Dakfta N baz z`ata z`awqm {tnii mngai~ wgfij ca- Dqz N"iiknp c~ `ent hqwz inoa m wfijnat emjda aewnat kft ca zf bf@a wfz z`a jnmmat fm z`a tfejemj bez`ataj `nw `ent fm zf| fk `nw`aej wf `a gfqij |qz `nw `ez fmf{at `nw `ent emj iffo inoa e wfi£jnat rnz` e `entgqz- @nw a~aw wcni£aj ew `a hqc|aj q| emj ztn||ajktfc qmjat z`a f{atwnxaj `ez emjkaii jfrm fm `nw mago-$Z`nw nw e rftz`iaww `ez- Renzqmzni N bf zf rfto- Z`am N"ii dq~c~ frm `ez$-Ekzat bfnmb e ifmb re~ `a ebenm|iegaj z`a caei fm z`a btfqmj-$N"ii jter e ietba r`aai rnz`w|foaw kft
c~waik-$
@a wez nm z`a cnjwz fk z`a jqwzem ztegaj `nw knmbatw nm z`a jqwzetfqmj `nc- Z`am `a gtfwwaj z`ar`aai) hqc|aj q|) emj f{atie||aje gtffoaj inma emj ramz fm `nw`e||~ re~- @a getakqii~ wzfia `nwre~ z`tfqb` a{at~ bezare~) iffo£nmb edfqz zf waa nk z`ata rew e jfbfqzjfftw emj nk mfz z`am rfqij tqmfm `nw re~- Ktfc fma gfcat ejfb tem fqz emj `a wez jfrm rnz`caei) w`qjjataj) w`tnaoaj- Z`awzekk eiwf kaii fm z`a tfej- Kft eifmb znca `a wez gfratnmb) renznmbkft z`a jfb zf dnza `nc- Bez`atnmbMa{at tabtaz r`ez ~fq `e{a jfma-Nk nz gem da qmjfma emj z`a jecebagfttagzaj #z`am qmjf nz uqngoi~ emjwzf| ktazznmb- Nk nz gemmfz da gft£tagzaj) z`am r`ez"w z`a qwa fk ktaz£znmb6 Hqwz kftbaz edfqz nz ew uqngo£i~ ew ~fq gem? z`ez nw- kftbaz edfqzz`a jeceba) dqz mfz edfqz z`a`etj aetmaj iawwfm- Nk ~fq rnii ta£cacdat Qna iawwfm) z`am z`a ap£|atnamga benmaj ce~ a{am fqzranb`z`a wqwzenmaj jeceba-Z`ata nw e ztqa wzft~ bfnmbetfqmj) edfqz e ~fqmb cem r`fnm`atnzaj e gfmwnjatedia ecfqmzfk cfma~ ktfc `nw kez`at emj ramznmzf e gfzzfm dqwnmaww d~ `ncwaik-@a ceja e mqcdat fk genjnmei cnw£zeoaw emj ifwz eii `nw cfma~- Z`am`a wqggaajaj nm dfttfrnmb cftacfma~ ktfc `nw taiezn{aw) ramz nm£zf Qna weca dqanmaww ebenm) emjebenm ceja e g`enm fk diqmjatw emjkeniaj-Ekzat e w`ftz |atnfj fk tawz) `aramz zf fk z`a dnbbawz gfzzfm Nm£jqwztnaw nm z`a gnz~ emj e||inaj kftem apagqzn{a |fwnznfm- $R`ez eta~fqt uqeinkngeznfmw kft z`a |fwnznfm~fq eta e||i~nmb6$ ewoaj z`a |tawn£jamz fk z`a gfc|em~) r`f omar z`awzft~ fk z`a ~fqmb cem- $C~ uqe£inkngeznfm nw)$ ta|inaj z`a iezzat)$z`ez N rew nm z`nw dqwnmaww c~waikemj `e{a ceja a{at~ |fwwndiadiqmjat) dqz N ma{at jnj fmga diqm£jat zrnga-$@a rew `ntaj emj iezat z`a |tawn£jamz zfij `nc8 $Nk fmi~ fmga ~fq`ej diecaj z`a gntgqcwzemgaw kft~fqt keniqta) ~fq"j ma{at bfzzamz`ez |fwnznfm-Z`ata nw fma cfta taewfm r`~rg w`fqij mfz tabtaz fqt egznfm{at~ fkzam z`a fz`at tfej) nk rgiffo nz) gfqij |tf{a zf da cftajnwewztfqw z`em z`a kntwz- Nz gemda niiqwztezaj d~ e kqmm~ wzft~zfij ca d~ e knma bamziacem r`ttagamzi~ geca ktfc Aqtf|a) emjr`f) nm w|nza fk `na ~aetw emj nmw|nza fk ifww fk eii `nw kftzqma wzni%cenmzenmw e hf~kqi ezznzqja zfrettinka- Z`nw nw z`a wzft~8Nm em nmwema ew~iqc z`a bqetjw`frw e btfq| fk jnwznmbqnw`aj{nwnzftw gaiiw fk nmcezaw- Nm fma fkz`ac z`a~ kfqmj e cnjjia ebajcem- qzzati~ caiemg`fi~ emj
nmjnk£
katamz zf a{at~z`nmb- $Z`ez cemkaii nm if{a rnz` e {at~ daeqznkqibnti) emj ifwz `at)$ ap|ienmaj z`abqetj- Z`am z`a~ geca zf em£fz`at gaii r`ata z`a~ kfqmj em£fz`at cem- dqz kqtnfqw) cej emjg`enmaj zf z`a reii-$Iaz ca iffwa) iaz ca iffwa) N"iiw`fr `at)$ `a ~aiiaj-$Emj z`ez cem)$ ap|ienmaj z`abqetj) $cettnajbnti%$Z`a fz`at je~ N `e||amaj z9knmj em am{aif|a gfmzenmnmb afm{fk z`a iezawz inzatezqta danmb ceniiaj etfqmj z`a gfqmzt~ d~ e ggtnenm ifem gfc|em~- Z`a iazzat) ntejjnznfm zf znna inzzia kfijat gfmzenmnmb eii wftzw fk zn|w kft amhfnmb z`a wqccat) rew kqii fk znm$gfca `nz`at$ gqzamaww z`ez fmjfgem"z ap|agz zf knmj nm e |gtwftft |atwfmw r`f remz zf iamj ~fncfma~? `fra{at) z`a @fca`fizIamjqca~ Gft|fteznfm jfgw rem"zf iamj a{at~dfj~ cfma~- Emj ~fnomfr r`ez6 ^fq gem wznii fr¯z`ac e deiemga emj z`a~ rnii ia~fq #`e{a a{am cfta cfma~- Ziqkfiifrnmb iazzat) nmgnjamzeii~) rentagan{aj d~ Hf`m \nxmf|iezaz ktfmz`a @fcg`fij Gft|fteznfm ekzan`a `ej keniaj zf ceoa днфх zat|ecamza fm `nw ifem emj `ntbtemjcfz`at) rew dabnmmnmbzf gfc|ienm edfqz z`a innmb gfmjnznfmw rnz`nm z`a digeireiiw fk z`ez ktnamji~ `fca kfnjadzftw r`ng` rew |f|qiezaj d=eii wftzw fk wagqtnz~ {fqg`atw |qzq| d~ z`a dfttfratw- Z`a iazzantaej wfcaz`nmb inoa z`nw8$Jaet Ktnamj8
N
Eii dfttfrnmbfk cfma~ nw e $jaet$ |tf|fwnznfm
N
@aiif Ebenm% _Z`a inb`z) be~ e|£|tfeg`) ifratw ~fqt bqetjS$@ej ~fqt {egeznfm ~az6 _Nz"az`a cnjjia fk Ce~- r`ez jfaw `kz`nmo
S
N"c knbqtnmb fm zeonmb fmac~waik |tazz~ Dffm- _Nm z`a ifemdqwnmaww ~fq gem ekkftj zf zeoa fmanm Ce~) Hqma emj Rnmzat zff- Eg£zqeii~ z`fqb` `a ћд nmwzniinmb z`anjae kft ~fq zf zeoa wfca fk z`anttaej~ gew`
S
N"{a daam bfnmbz`tfqb` c~ kniaw)
k
\tfdedi~ remzwzf knmj e {ngznc zf w|fmwft `nw inzzia-heqmzS Emj bqaww r`ez6 _Z`nw fmanw e daeqz~-- - ^fq eta wnzznmb fmajba zt~nmb zf knbqta fqz z`nw gqzawnpz~ kfqt jfiiet uqawznfmS N gecaegtfww ~fqt meca- _Ceoaw ~fqz`nmo ~fq eta nc|ftzemz Jfawm"zcamznfm z`a kegz z`ez `a eiwf $temegtfww$ wfca zam z`fqwemj fz`atmemqw ez z`a weca zncaS Tnb`zere~ nz temb e daii rnz` ca dageqwa ~fq etg fm fqt inwz _Nz w`fqij`e{a wzf||aj tnb`z `ata dqz a{n£jamzi~ z`a @fca`fij dqmg` jfawm"zcnmj wzngonmb nzw mago fqzS fk |tazattaj)
?
|hqwzfcapwk)-)_Z`ez"w)) tnb`z)~fqt btemjcfz`at nw eitaej~ nm`fgo) wf r`~ mfz ceoa z`a cfwzfk z`nmbw emj zeoa e {egeznfm fm`at maz rftz`S$Wf N"c rtnznmb _z`a iazzat nw etez`at w`edd~ z~|a fk cncaf#ПФ E KTNAMJI^ IFEMZ66bte|`S hqwz zf-) z`emo ~fq _emj`qmjtajw fk fz`at {ngzncwS kft da£nmb em `fmft gqazfcatS emj zf`f|a zmez a{at~z`nmb nw knma rnz`~fq-
_
\nxmf|iezgz"w btemjcfz`at nwz`ez daeqznkqi
\AETIAJ ZAETW
D~ IAW^E QOTENMOE(Jajngezaj zf N{em Ktemof.Ztemwiezaj d~ Fia` WzakemC~ mezn{a taeic% C~ daif{aj Cfz`atiemj%R`~ nw eii rnz`nm ~fq btfrm cqza) fdwgqtaj6@ata ft z`ata zncnj dntj jetaw zf da `aetj)Ew z`f" dakfta e wzftc nm jncinz rffjiemj-Emj ebenm cqzaj in|w) `fr `fiifr) `fr wz"ii%R`ata eta ~fq ktaajfc6 ^fq `njjam wzet%Gfca jfrm? gfca gfca ktfc r`ata ~fq wzemj?Z`ata nw maaj zf dajexxia z`nw ekkingzaj iemj-Z`a mnb`z `ew |eiiaj eii rnz`nm qw- maet emj ket-@aet keiwa`ffj giew` rnz` ztqz` a{at~r`ata-C~ ekkingzaj gfqmzt~cam) fqt diffj nw z`a weca-C~ dtfz`atw nm Bfj) nm dfmjeba emj g`enm-Dqtmnmb emj zattndia z`a f|am rfqmjw) |enm)Fm ~fqt ie|) nm ~fq) Н C~) Qotenma%R`f w`eii `ai| omfgo e|etz z`a `etj ~foa dfetj6R`am rnii z`nw gaewa6 Rnii ra |atnw` kezakqii~6Gqtwa z`a etcw z`ez jtff| wztambz`iaww) ew iaej-R`atakfta da dftm emj in{a fmi~ ew z`a jaej6Nk ra cqaz da nm dfmjeba) jnwbtegakqii~-Iaz jnc jaez` |qii z`a gf{atiazw fk fqt a~aw-nm z`a `ffwabfr) `a nw kiez dtfoanmj `ata z`a zac|znmb cftwai) enqng~ ifem) nw "danmb re{aj qmjat"inw mfwa wf `fr gfqij a{at~z`nmb
CDG
da em~z`nmb dqz knma6 Dqz mfr-mfr z`a rfik w`ajw `nw jnwbqnwanmj acatbaw nm `nw ztqa kftcS$Dqz jfawm: nz daez z`a demj`fr mar ap|amwaw gfca q| znca fk{get6 _R`~ dieca nz fm |fftw|tnmb6. Dniiw"|nia q| kft fma tae£wfm ft emfz`at _qwqeii~ dageqwaz`ata nw mf cfma~%‚z`am DEMBbfaw z`a dqjbaz- _Wf r`f"w bfz edqjbaz6S Raii) nz"w e gnmg` z`ezrftt~nmb edfqz dniiw rfm"z |e~z`ac- _@ata z`a nm{nwndia |eicwdabnm wztfonmb aeg` fz`at nm emzn£gn|eznfmS Dqz apzte gew` gem jfz`a ztngo- _Kft z`ez |tfkfqmj gfm£giqwnfm fqt iazzat jawat{aw ez iaewzт \`- J- nm ifbngS$\iaewa jfm"z baz ca rtfmb-_Er bfrem%S"% jfm"z remz ~fq zfdfttfr qmiaww e ifem rnii `ai|-
%
Knw`atcem `ata |ie~w fqz `nw inmaemj jembiaw z`a $|fft knw` f{at z`a%-gc|zeznfm fk ktaajfc- Emj dawnjaw)rew z`ata a{at e znca r`am em~onmj fk cfma~ jnjm"z `ai| fqz6S@IG jfawm"z f|ateza z`ez re~-_Knw`atcem kaainmb cebmemncfqw_Dqz tacacdat) ~fq `e{a zrf dnbej{emzebaw8 (Bazznmb jfrm zfdteww zegowS5- ^fq gem dfttfr q| zf *1<<‚_emj `ata"w z`a |qmg` inmaS a{am nk~fq mfr fra e deiemga- _Ztqa gfi£ftw ez iewz- Mfz ~fqt ktnamj) kftr`ez ztqa ktnamj rfqij wqbbawz~fq zeoa e {egeznfm) zac|z ~fqrnz` nz znii ~fqt cfqz` rezatw emjfkkat ~fq cfta cfma~ zf wnmo~fq nmzf jadz R`am eii z`a znca `aomfrw ~fq wzn@ fra `nc) emj da£wnjaw ~fq rfqij inoa zf waa ~fqtbtemjcfz`at ebenm emj a{am ~fqttnb`z etc rfqij gfca nm `emj~z`awa je~w% ․"
4-
Fqt) teza fu"eii ifemw edf{a*5<< nw wqdwzemzneii~ iaww z`em z`aierkqi cepncqc- _Wf r`ez"w z`acepncqc6S - --$Wf nk e mar ifem rfqij da e
`ai|)"
hqwz |`fma ft jtf|#`|"`fia fk gfqtwaS" N"ii da biej zf wat{a~fq ebenm- _@fr gfca `a jfawm"zcamznfm {egeznfm em~ cfta6S$Wnmgatai~) _N fdhagzS$Ct- N- @tfw`fiqda$
FQT ^FQZ@ NW EGZN[A
D~ EMME REW^IFRWO^e diego jfb wzemjnmb f{at `nc|aegakqii~-$@ata) `ata nw wfca `fcnm~ dqzjfm"z dnza dageqwa nz `qtiw
DF
cqg`emj ~fqt frmat rnii `e{a zf |e~ eierwqnz kft ca- @a"ii dtaeo ~fqtiabw fm eggfqmz fk z`ez ierwqnz-$@a zffo z`a `fcnm~ ktfc gifz`emj dtfoaj nz nmzf |nagaw kft z`ajfb emj ieqb`aj ez `fr z`a jfbgeqb`z nz nm z`a ent- Z`a jfb `ej`nw cfqz` f|amaj emj Wacamoff|amaj `nw eiwf-$Emj r`f eta ~fq) ~fq bffj kftmfz`nmb) r`f kaajw jfbw fm z`atfej6 R`ez rnii ~fq dtnmb zf z`aknaijw6$Wfca rfcem |ngoaj `nc q| d~`nw gfiiet-$R`ez) ~fq bfnmb zf `nz ca ~az)r`am ~fqt jfb eitaej~ remzaj zfzaet ca zf |nagaw6$$Emj r`f eta ~fq 6$cfz`at `ej e g`nij emj nw {at~ niiemj N `ej zf gett~ z`a jnmmateifmb ketz`at) @na `ent winj jfrmS amfqb` mat{a zf iffo q| `a da`aij
5
emj e jfb nw dnznmb ca emj ~fq"tabfnmb zf daez ca---$$F`) `fr N daez ~fq% R`ata eta~fq zeonmb z`a kffj6$$Zf c~ jejj~ nm z`a knaij d~ z`a|fmj-$$Gfca eifmb rnz` ca) |fft fma)N"c eiwf bfnmb z`ata rnz` e caei-R`f gffoaj znna caei6$$C~ cece gffgoaj nz dageqwaN jfm"z omfr `fr ~az emj Cetneemj Oeztqw`e eta wceiiat z`em N-$$Nwm"z ~fqt cfz`at дћхи6$$R`~ nwm"z w`a wngo6 W`a tfiiwfm z`a kifft) btqmzw wf cqg`8 Fmi~N rfto kft `at-$$Emj ~fq"ta e rftoat%$$^fq jfm"z omfr wf ~fq zeiomfmwamwa- Ewo c~ cece `frwcetz N"c) N omfr z`a r`fia "FqtKez`at"$---Z`a rfcam ieqb`aj emj Wacam£of w`tqbbaj `nw w`fqijatw emj wenjmfz`nmb- Z`a jfb tem ekzat `nc$N"c Hf`m \aztfdee dqz c~
ћ
emj `a |tazamjaj zf z`tfr nz`fcnm~ wf z`a jfb rfqij kfiifr`nc-(Gfmgiqjaj fm |eba 7.N `e{a `aetj cem~ Qotenmnemdftm iaejatw taceto edfqz fqtEcatngem ~fqznn mfz danmb egzn{anm Qotenmnem ekkentw) dqz r`amz`ez ~fqz` ztnaw zf eg`na{f e |fwn£znfm ft |iega nm Qotenmnem ftbemn£xeznfmei inka etg z`awa iaejatw rnii£nmb zf wza| ewnja kft `nc6 Mf)cem~ rfm"z a{am iamj e `ai|nmb`emj zf zaeg` `nc) mft rfqij z`a~a{at fkkat e wqbbawznfm ft e rftjfk ej{nga- Z`nw ~fqz` nm z`a a~awfk wfca fk fqt iaejatw ma{at waacwzf btfr q|- eire~w nmap|atnamgaj‚mf cezzat `fr raii ztenmaj `acnb`z da- emj ~az- nw waijfc bn{amem f||ftzqmnz~ zf w`fr r`ez `agem jf- Emj- nk em f||ftzqmnz~|tawamzw nzwaik‚c~ `fr z`ez ~fqz`zeoaw e daeznmb- @a nw wf wa{ata£i~ gtnzngnxaj) tabetjiaww fk `frraii `a |atkftcw `nw jqz~- Ta£cetow eta ceja z`ez `a ћд zff ec£dnznfqw ft z`ez `a nw a{am zt~nmbzf zeoa z`a wf geiiaj |tfkawwnfmeiiaejatw" |iega- Z`atakfta) dakftaifmb z`nw ~fqz` dagfcaw jnwgfqt£ebaj emj nmegzn{a) dqz danmb e Qo£tenmnem `a ma{at bn{aw q|- emjfkzam bfaw aiwar`ata r`ata `a nwbn{am gfmwnjateznfm emj r`ata `nwakkftzw emj amatb~ etg e||tagnezaj-Wfca iaejatw kftbaz z`ez z`a~`e{a rftoaj nm ftbemnxeznfmw kft~aetw emj z`ez ez fma inca z`a~zff `ej zf ceoa e wzetz emj z`ezeii z`ant omfriajba emj ap|atnamgafk z`a ftbemnxeznfm rew eguqntajz`tfqb` z`a ~aetw- Wqtai~) fmagemmfz ap|agz fqt Ecatngem ~fqz`zf da zf z`ftfqb`i~ kecninet rnz`aeg` emj a{at~ Qotenmnem|tfdiac) aw|agneii~ r`am fma ztnaw{at~ `etj zf oaa| |fwzaj fm z`ajeni~ Ecatngem emj rftij wnzqe£znfmw z`ez gfmktfmz qw ez z`a |taw£amz znca-Z`am- zff- wfca fk z`awa iaejatwzqtm zf fqt |etamzw emj apgienc-$R`ez `e{a ~fq eggfc|inw`aj‚R`ata nw ~fqt Ecatngem ^fqz`%$Fqt |etamzw rftoaj `etj zf dtnmbkftz` z`a meca fk Qotenma nmzf|qding $Ecatngemw rnz` fqt Qotenmnemgqizqta- Z`a~ daina{aj nm `ai|nmbfma emfz`at) nm gff|ateznmb emjrftonmb kft e |qt|fwa emj z`a~eggfc|inw`aj r`ez z`a~ wztn{aj kft-Hqwz iffo dego ez z`a |ewz knkz~~aetw fk Qotenmnem inka nm Ecat£nge Z`awa |nfmaatw dqniz cem~g`qtg`gD- cem~ wg`ffiw) me£znfmei `fcaw) wq||ftzaj cem~ nm£wznzqznfmw) ftbemnxaj emj eta wzniicacdatw fk cem~ raii omfrm ft£bemnxeznfmw? `aanjga z`nw z`a~ gfm£ztndqzaj `ae{ni~ zf Qotenmnem me£znfmei emj gqizqtei nmwznzqznfmw nmQotenma- Eii z`nw z`a~ jnj kft z`ant|af|ia `ata emj edtfej- Dqz z`eznw mfz eii- z`a~ zeqb`z z`ant g`ni£jtam) zfje~"w ~fqz`) zf if{a) ta£w|agz emj g`atnw` eii z`ez nw Qo£tenmnem r`az`at nz da fqt tainbnfm)gqizqta ft meznfmei w|ntnz-Nk wfca fk- ~fq iaejatw rniiiffo etfqmj ~fq e inzzia) ~fq rniimfznga z`ez nm eii Qotenmnem gfc£cqmnznaw) ietba ft aceni) z`a Ecat£ngem dftm ~fqz` nw zeonmb f{at- Nznw mfz ewiaa| fm z`a hfd ew ~fqeta ncebnmnmb-" Rg eta kfiifrnmb nmz`a kffzwza|w fk fqt |etamzw- ^fqwaa qw nm Qotenmnem g`qtg`aw) `aetqw wnmb Qotenmnem wfmbw) emj raezzamj Qotenmnem Ecatngem ekkentw(Gfmgiqjaj fm |eba W.
$W[FDFJE$
(QOTENMNEM JENI^.
KFQMJAJ 50>7Qotenmnem marw|e|at |qdinw`aj jeii~apga|z Wqmje~w) emj `finje~w d~ z`af- W-
)m
%4
m
Meznfmei Ewwfgneznfm) Nmg-)75#07 Btemj Wz-? Hatwa~ Gnz~ 7) M- N-Amzataj ew Wagfmj-Gieww Ceni Cezzatez \faz Fkknga fk Hatwa~ Gnz~) M- H-fm Cetg` 5<- 5>5% qmjat z`a Egzfk Cetg` 0) 502>-Egga|zaj kft ceninmb ez w|agnei
фмћю
fk |fwzeba |tf{njaj kft Wagznfm 55<7fk z`a Egz fk Fgzfdat 7- 5>52eqz`ftnxaj Hqi~ 75- 5>50inka) emj zf eguqenmz z`a bhbhhbWQDWGTN\ZNFM TEZA-QOTENMNEM RAAOI^
8
#W7-JF
:Q<
 
Mf-
44QOTENMNEM RAAOI^) CFMJE^ QE^ 4:) КН5
‚‚․‚‚‚․ ћ ћ ) nm n¯#¿i=C
31%‚
nm ․¿
‚¿․‚․․-#
‚ЗЗ1З
Х-Д-Х-#WAETG@ FK GNZNXAMW$
D~ CED^ @AZ@CEMFm E|tni 4; iewz ez 0 |-c- N ree`e||~ zf `aet kft fma#`eik `fqt ektebcamz fk Gemejnem @kg |tawamz£aj z`tfqb` z`a" G-D-G- (GemejnemDtfejgewznmb Gft|fteznfm. maz£rfto r`ng` ftnbnmezaj ktfc z`aRnmmn|ab Wzqjnfw&Z`nw |tfbtec)- "Z`a Bezare~$)rew fma fk e- watnaw fk wgtn|zw fm$Nm Waetg` fk Gnznxamw$- Ecfmbz`ac e Qotenmnem Gemejnem wzft~rnz` e degobtfqmj nm Eidatze rewretci~) wamwnzn{ai~ emj qmjat#azemjnmbi~ rtnzzam d~ Aiwna \eto#Bfrem r`f in{aw nm Ajcfmzfm)Eizf- Ra etg biej z`ez w`a rewraii nmkftcaj fm) z`a wqdhagz r`ng`rew e |iaewqta zu `aet- Ra remzzf z`emo `at z`tfqb` z`nw etzngiakft `at knma |naga fk rfto- Eiwf) raeta z`emokqi zf Cnww Cethftna Cg#Amema~ r`f nw nm g`etba fk Zeiowemj \qding Ekkentw fk Zftfmzf emjr`f rew onmj amfqb` zf bn{a cgcfta nmkftceznfm gfmgatmnmb z`nw|etzngqiet |tfbtec-Z`a wzft~ rew kewz#cf{nmb) giaet)wnc|ia) |tagnwa emj zfqg`nmb zf z`a`aetz ew eii Qotenmnemw inoa- Z`a|ie~ rew nm Ambinw` rnz` em eg£gamz r`ng` nw fkzam z`a gewa kftcem~ fk z`a mar gnznxamw jf w|aeohqwz inoa z`ez) r`ng` nw z`ant zteja£ceto- Nz w`fraj `fr z`a mar et£tn{eiw ft- tez`at-) mar gnznxamw `e{akfqmj z`acwai{aw nm zt~nmb zf ej£hqwz z`acwai{aw nm z`nw mar gfqm£zt~- (Cem~ fk fqt inar gnznxamwjf mfz inoa zf da geiiaj ft dtemjajew J-\"a- Z`a~ kaai z`a~ `e{a eziewz kfqmj e `fca zf da geiiajz`ant frm kft mfr z`a~ gem rfto`emj#nm#`emj rnz` qw kft z`a~ `e{akfqmj z`a ztqa#caemnmb fk jacfg£teg~.- Nz nw z`tfqb` z`a dqtmnmbw|ntnz fk Zetew ”W`a{g`amof) Qo£tenma"w meznfmei |faz) z`ez z`a Qo£tenmnem Gemejnem |nfmaatw `e{aqmnzaj z`acwai{aw rnz` z`a margnznxamw nmzf f|a dtfz`at`ffj fk
ew‚‚¯․․‚‚‚‚
if{a) qmjatwzemjnmb) emj e rnii zfknb`z kft ktaajfc) indatz~ emjhqwznga-Z`a |tnmgn|ei g`etegzatw fk z`nw|ie~ rata8 Wza|`am Ftiamof r`f nwem ap#Ner~gt? `nw rnka Emme emjz`ant zrf g`nijtam [ew~i emjEiaeme ew mar ettn{eiw- Z`antgfcnmb zf Gemeje rew w|fmwftajd~ z`ant kecaj gfqwnm- Cng`eaiFtiamof- e raii awzedinw`aj CajngeiJfgzft fk Ajcfmzfm emj `nw rnka@aiatz- Ct- Atewat ew e bf{atmcamzfkkngnei emj e Ct- Bndwfm) e rfto£cem) rata wagfmjet~ g`etegzatwr`f `ai|aj zf deiemga z`antinka-Ra `aet dfz` wnjaw fk z`a zrfkecninaw nm z`ant wztqbbia kft ktaa£jfc fk gqizqta emj jacfgteg~-Fma kecni~ r`f `ew in{aj nm kaet)wqw|ngnfm) `qmbat) jnw|iegaj dqzecdnznfqw zf wzetz inka emar- Z`aGemejnem Ftiamof kecni~ zt~ zfzaii qw `fr z`tfqb` `etj rfto)ktfc z`a dfzzfc q|) z`nw gfmzt~dageca e dazzat |iega zf in{a nm)nm em ezcfw|`ata fk ktaajfc emjjacfgteg~- Z`a wzft~) zff) nw zfijz`a fz`at fij |nfmaatw wqg` ewAiamneo) W{etng`) Deg`nmwo~- Ka#jftqo) Caim~o) Ftigmoj emj fz`atwrftoaj z`acwai{aw q| nm ftjat zfbaz ktaajfc emj indatz~ mfz fmi~kft z`acwai{aw) dqz kft z`ant g`ni£jtam emj) nmjntagzi~) kft z`a margnznxamw r`f remz zf jf inoarnwa-Z`a |ie~ `ew a{at~z`nmb ktfcQotenmnem cqwng zf z`a wnmbnmb fkW`a{g`amof"w $Xe|f{aaz") (Zawze£camz.) d~ [ew~i Ftiamof-Wnmga cem~ jnj mfz `aet z`nwzncai~ jtece) nz rfqij da rfmjat£kqi nk z`a G-D-G- wzqjnf rfqij d(edia zf ta|aez z`nw |tfbtec d~|f|qiet tauqawz nm z`a mapz watnawEjjtaww8 Gemejnem DtfegewznmbGft|fteznfm) ezz-8 Cnww CethftnaCgAmam~) 71: Het{nw Wz-) Zftfmzf-Fmzetnf) Gemeje-Zftfmzf) GemejeMar g`ec|nfmw fk z`a ЋР- Dfrinmb Iaebqa fk z`a Caztf|finzem M-^-#MH- Etae- Z`a zaec nwgfc|fwaj fk cacdatw ktfc Dtemg`aw 5: emj 424 r`f eta taejnmb ktfc iakz zf tnb`z8
5-
OeideR- Oie|~) R- Wzewnb) R- Jqjeo (`fijnmb ztf|`~.) \- Rfrg`qo) H- Wn|wo~ emj Dnii Demiz
^FQZ@
emj
Q-
M- E-
KDEZATMEIW TACENM JNWZNMGZ KTFC INKA GFC\EMNAWJAW\NZA NMWQTEMGA AC\@EWNW(Gfmgiqjaj. - (4.D~ TNG@ETJ Z@ENMZ`a ktezatmeinwzw jf mfz tabetj ztff|w emj z`a inoa- Cem~ ~fqmb
D1
FQT ^FQZ@ NW EGZN[A(Gfmgiqjaj ktfc |eba 4.z`ez eta danmb" w|fmwftaj d~ emjkft z`a damaknz fk"fqt |af|ia- Cqg`fk z`a rfto z`ez `ej daam azetzajd~ fqt Qotenmnem |nfmaatw nw danmbgettnaj fqz d~ z`a Qotenmnem]
ф
ЗМжзбзћХмЦ ~fezimfk #zfje~- Zfje~)z`nw ~fqz` |qzw kftz` z`a meca fkQotenma) mfz fmi~ dakfta Qotenm£nemw) dqz eiwf z`a"Ecatngem |"qdingemj iaejatw emj z`a |af|ia fk fz`atmeznfmw ew raii- ^aw) z`nw nw da£nmb eggfc|inw`aj d~ fqt Qotenm£nem ~fqz`) z`a ~fqz` z`ez `ew wqt£{n{aj qmjat z`a#wztaww emj zta£camjfqw f||fwnznfm emj gtnzngnwcfk wfca fk fqt iaejatw-
Wf)
~fq Qotenmnem iaejatw bn{az`a Ecatngem dftm ~fqz` e dtaeoemj e inzzia gtajnz kft z`a rfto z`a~eta jfnmb-G`ngebf) 555-
Raaoi~ Demzat
Wz Baftba"wEm Ecatngem wztembat nm z`aDnb Gnz~ `e||amaj zf remjat jfrmzf z`a `aetz fk z`a Qotenmnem gfi£fm~ nm Cem`ezzem fm Wqmje~ ezmffm- Ezztegzaj d~ #
z`f#
cewwaw)z`a dfmonmb fk `ftmw emj z`a |aei£nmb fk z`a daiiw z`a zfqtnwz rewwfcar`ez zeoam edego r`am `aiaetmaj nz rew em ftjnmet~ Wqmje~-@a jnj rfmjat z`fqb` r`~ fqzjfft wat{ngaw ratam"z `aij wnmga ecehftnz~ fk z`a |af|ia rata fm z`awztaaz-E GtnzngWenj z`a jfmoa~ zf z`a mnb`znm£beia) $^fq wnmb |tazz~ raii) dqz`e{am"z ~az btejqezaj- Zeoa ekar iawwfmw ktfc fqt tffwzat) emjz`am ~fq"ii wnmb taeii~ bffj emjraii-$
CE\IA IAE[AW
(Gfmgiqjaj ktfc |eba 4.
N[
Z`taa Je~w EkzatNm z`a cnjjia -fk z`a `fqwa Wa#camof emj `nw wnwzatw wez emj z`agtnd wzffj z`ata rnz` z`a inzzia g`nij-Maet z`ac rew e dfri rnz` btaamwingaj |ngoiaw emj dtaej- Z`antcfz`at ie~ fm z`a daj w`ejaj d~dnb btaam dtemg`aw- E ki~ dqxxajetfqmj `at- )$Aez ~fqt knii emj wnz wznii kftN `e{a zf zeoa z`a ded~ zf Rewnin#oew wf w`a gem mqtwa Nz- Jejj~wenj z`a ded~ cqwz da dtfqb`z nmz`a cftmnmb) ez mffm) emj ez mnb`z`a"j da `fca `ncwaik-$Wacamof jfm"z ztn| rnz` z`aded~-$$N z`fqb`z ~fq rata ewiaa|-Jejj~ wenj zf bn{a ~fq gfij rezatemj e dqm zf aez# C
etne
"
0 DF g`etcV
nmb z`ez w`a kfqmj z`ez dqm emjdnz nmzf fmga- N "w|emoaj `at emjzffo nz ere~- Jf ~fq remz zf aez6$
$Mf%
N jfm"z remz zf-$$Jejj~ be{a ca e gemjia ~azemj `a wenj z`ez nk ~fq w`fqij daj~nmb zf |iega nz Nm ~fqt `emjw emjinb`z nz Dqz N jfm"z omfr --- r`amw`fqij N bn{a nz zf ~fq6$Cece iffoaj rnz` ietba kiew`£nmb a~aw ez `at wfm- Mf btaezatwejmaww? eii z`a wfttfr emj raeo£maww fk kaet |fqtaj Nmzf `at a~awez fmga emj be{a tnwa zf zrf r`nzazaetw- - Z`a~ tem
k
jfrm zf z`a |niifr emjktfxa- h - $$Jejj~ gtnaj enwf z`nw cftmnmbnm z`a zffiwdaj"wzk z`ez `a daez `na`aej ebenmwz z`a"jfft- @a zffo `nwwngoia emj ramz ere~ gt~nmb-$@a zffo z`a g`nij emj ramz fqz-Wacamof jfm"z ~fq bn{a Cetneemj Oeztqwne emj [ewniof zf ewza|cfz`at- Jf ~fq `aet6 Kft ewza|cfz`at rnii daez ~fq) g`ewa~fq ktfc z`a zedia emj w`a rfm"zbn{a ~fq r`nza w`ntzw-$N rfm"z bn{a z`ac) emj N"ii zaiijejj~ zff-$$Mfz`nmb rnii `ai| wfmm~) c~wraazawz) c~ bfijamgwz g`nij% R`am~fq btfr q| ceoa wqta ~fq if{afma emfz`at {at~ cqg`) {at~cqg`%--- Ceoa wqta ~fq `ai|z`ac emj jfm"z bn{a z`ac ere~em~r`ata) r`ata z`a~ cqwz wqkkat-$$Nk N rfto N rnii da tng` emj Nrfm"z bn{a z`ac) N"ii {nwnz z`aca{at~ Wqmje~-$$Wacamof zaii ~fqt jejj~ z`ez~fqt cfz`at dabbaj `nc zf if{a~fq$---
z
$Aez ~fqt dqm cece6$$Wnmb zf z`a g`nij wf w`a rfm"zgt~-$@a tfgoaj z`a ded~ dqz `a jnjm"zomfr `fr zf wnmb- Cece rn|aj `atjt~ in|w rnz` `at wiaa{aw emj wemb-" Nm e wngo) wztenmaj {fnga `atwfqi |fqtaj kftz` emj uqnazi~ kaiiecfmb `at g`nijtam emj onwwajz`ant `aejw- Z`a rftjw‚wfkz‚qm#giaetn~ w|foam zfij z`ez z`a ce|iaiae{aw difwwfcaj nm e dettam knaijemj mf fma nw edia zf bez`at z`acemj z`a~ rnii ma{at zqtm btaam-Z`a wfmb amjae{fqtaj zf iae{az`a `fqwa emj ki~ nmzf z`a dettamknaijw ekzat z`a iae{aw ---
HFNM Z@A QOTENMNEMMEZNFMEI EWWFGNEZNFM%
z`acwai{aw ew danmb nm gfc|aznznfm{.nz` z`a tabqiet inka nmwqtemga gfc£|emnaw) tez`at z`a~ we~ z`a~ `e{af{at z`a ~aetw wat{aj ew wzncqie£znfm zf Ecatngemw zf eguqnta z`anmwqtemga `ednz emj |qtg`ewa ejjn£znfmei |tfzagznfm ktfc z`a inka nm£wqtemga gfc|emnaw- Z`a ktezatmei#meinwzw nmjngeza z`ez z`a~ `e{ataeg`aj e wabcamz fk z`a |f|qie£znfm r`ng` rfqij mfz `e{a daamnmwqtaj fz`atrnwa- Z`a tainbnfqwemj meznfmeinz~ btfq|w |etzngqiet£i~ `e{a bfzzam zf z`a `qcdiatrftonmb |af|ia- Z`a ifjba cac£datw r`f eta cfta raii zf jf) emje mqcdat fk z`a |tfcnmamz dqwn£maww emj |tfkawwnfmei cam) bf{at£mftw emj wamezftw eta ktezatmeicacdatw) ce~ gett~ z`a wceiiecfqmzw fk ktezatmei nmwqtemga)dqz z`a~ cqwz gfc|iaza z`ant inkanmwqtemga |tfbtecw aiwar`ata-Inka nmwqtemga |af|ia qwqeii~ jfmfz taeinxa nm r`ez wceii ecfqmzwktezatmei nmwqtemga gatznkngezaw etabamateii~ gettnaj- Z`a e{atebaktezatmei gatznkngeza zfje~ nw etfqmj*5<<<) em ecfqmz r`ng` `ewjfqdiaj wnmga z`a ret- E btaezcem~ ktezatmei wfgnaznaw rnii mfzrtnza cfta z`em *1<<< emj nm z`ateta gewaw r`ata ecfqmzw q| zf*41<< eta rtnzzam) z`a ktezatmeiwaijfc tazenmw cfta z`em *1<<<-Ktezatmeiw eta mfz nmzatawzaj nmgfmgamzteznmb ietbat ecfqmzw fmem~ fma cacdat- Z`a~ eta bamatei£i~ fmi~ nmzatawzaj nm ekkftjnmb z`aifrawz ie~at fk |tfzagznfm kft |af£|ia r`f cnb`z mfz `e{a z`nw |tf£zagznfm fz`atrnwa- @e{nmb awzed£inw`aj z`nw ie~at) z`a~ taewfm z`eze gatznkngeza `fijat r`f remzw emjgem ekkftj cfta ћждазмжбх rnii baznz aiwar`ata-Wfca fk z`a ietbat ktezatmeiwwaii e mqcdat fk jnkkatamz z~|aw fkinka nmwqtemga z`tfqb` gfccnwwnfm£aj ebamzw r`f eta ebbtawwn{a emjnm a{at~ wamwa q| zf z`a |tfbtaw£wnfmw% wzemjetjw fk inka nmwqtamgfebamzw em~r`ata- Fz`at ktezatmeiwrnii fkkat 51 ft 4< jnkkatamz {etna£znaw fk inka nmwqtemga |tfzagznfmdqz egzqeii~ z`a~ gfmgamzteza fmemj cetoaz fmi~ zrf ft z`taa emjcenmzenm z`a fz`atw catai~ ew emeggfccfjeznfm kft z`ant knaij camemj gatznkngeza `fijatw- Nm{awzcamz|tfdiacw eta wqg` z`ez cem~ kte£zatmeiw mt¯ mfz nmzatawzaj nm nm£gtaewnmb z`ant nmwqtemga nm kftga-Nz nw ecfmb z`a rftonmb |af|iaemj z`a |af|ia nm z`a wceii zfrmwemj tqtei etaew z`ez z`a ktezatmeiw`e{a z`ant wztambz`- Z`ata eta emqcdat fk gfccqmnznaw r`ata z`abtaez |tf|ftznfm fk z`a gnznxamwwznii bf tabqieti~ zf ifjba mnb`zemj- nmjqiba nm z`a jacfgtezng kaifrw`n| fk ktezatmeinwc rnz` {et~£nmb jabtaaw fk tnzqeinwc-Cam nm z`a nmwqtemga dqwnmawweta nmginmaj zf waa fmi~ z`a nm£wqtemga wnja) z`a wceiiat |etz fkz`a ngggdatb edf{a z`a wqtkega- Nkz`a~ ezzamjaj wfca fk z`a caaz£nmbw fk ifgei ifjbaw ft meznfmeicaaznmbw fk z`a wfgnaznaw z`a~rfqij waa z`ez z`ata nw {at~ cqg`cfta zf z`a ztejnznfmei ktezatmeicf{acamz z`em hqwz inka nmwqtemga)a{am nm z`fwa ietba ktezatmei wf£gnaznaw r`ng` `e{a e gfmwnjatediaecfqmz fk dqwnmaww nm kftga emj{at~ edia nmwqtemga wzekkw- Cem~ktezatmeiw wq||ftz wg`ffiw) ztejawg`ffiw) wemnzetnqcw) tawz `fcaw)|qding cfmqcamzw emj fz`at nm£wznzqznfmw- Fma rfqij `e{a zf wnz nmfm z`a caaznmbw zf waa z`a gfiftkqijtniiw) cetg`nmb emj tnzqei tfqznmaw)emj |etzngn|eza nm z`a |etznaw emjgaiadteznfmw zf baz zf omfr kte£zatmeiw- Z`a~ eta egzn{a nm ftbemnxnmb ~fqz` btfq|wkfiow bf zf gfiiaba z`tfqb` z`a `ai|fk z`a wfgnaznaw fk z`ant |etamzw-Z`awa egzn{nznaw emj z`a bamatei|tfcfznfm fk jacfgtezng dtfz`at£`ffj etg z`a |tnmgn|ei encw fk kte#zgtmeinwc emj nmwqtemga egzn{nznaweta catai~ nmgnjamzei- Z`fwa wf£gnaznaw r`ng` gfmgamztezaj fm nm£wqtemga `e{a ifmb wnmga cqzqeinxajemj dagfca inka nmwqtemga gfc£|emnaw-Fma jfaw mfz `e{a zf da rnz` kte£zatmeiw ifmb zf taeinxa z`ez z`a~eta ambebaj nm wfcaz`nmb z`ez nwmfz kfqmj nm z`a inka nmwqtemgadqwnmaww- Nm z`ant cqzqeinz~) z`a~eta wncniet) ~aw) dqz ew Ktaj R-Acnb) wq|taca {nga#etg`fm fkTf~ei Iaebqa) emj g`entcem fk z`agfccnzzaa fm ktezatmei raao z`nw~aet gfccamzaj nm e cfjai w|aag`wamz fqz d~ Meznfmei KtezatmeiGfmbtaww) $Jnj ~fq a{at wzf| zfz`nmo z`ez eii fk qw eta weiawcam6R`az`at ra"ta demoatw ft tffkatw)dtngoie~atw) dqzg`atw) deoatw ftgemjiawzngo ceoatw) weiawcam z`awaje~w hqaz z`a weca- R`ezra"tg fqzzf waii nw ktaa) ~az |tagnfqw da~fmj|tnga- Ktaajfc) dtfz`at`ffj)auqeinz~) jacfgteg~) emj Ecatn£gemnwc eii tfiiaj nmzf fma auqeiwktezgceinwc-$Mfza) Ct- Acnb we~w mfz`nmbw|agnkng edfqz inka nmwqtemga)z`fqb` nz nw zeoam kft btemz£aj z`ez inka nmwqtemga nw |etz emj|etgai fk z`a bffj z`nmbw nt- z`aEcatngem `atnzeba zf r`ng` `a ta£
katw-
Teii~nmb |fnmz kft z`a ktezatmeiwfgnaznaw nw z`a Meznfmei KtezatmeiGfmbtaww fk Ecatnge) ceja q| fkktezatmei gfmbtawwaw nm eii dqz zamwzezaw- Kfgei znca fk z`a ~aet kftz`nw btfq| nw Ktezatmei Raao) Hqma5<#5;- emj nm eii dqz fma wzeza et£tembacamzw eta danmb ceja zf fd£wat{a ktezatmei raao rnz` wztfmb|tfbtecw) |etzngn|ezaj nm d~ ta|£tawamzezn{aw fk aeg` fk z`a 51<#fjj cacdatw fk Meznfmei KtezatmeiGfmbtaww- Z`ata nw fma wzeza z`ez`ew wg`ajqiaj kn{a caaznmbw nm
jnk£
katamz wagznfmw fk z`a wzeza) em£fz`at `ew ettembaj kfqt |tfbtecw)wfca rnii `fij demuqazw) fz`atiqmg`afmw) fz`atw btfq| caaznmbw-Fma wzeza nw |iemmnmb em fqzjfftekkent emj z`a bf{atmft ћд wg`aj£qiaj zf w|aeo- Fma wzeza gfmbtawwnw kftretjnmb |tfgieceznfmw zf z`ace~ftw fk a{at~ gnz~ zf wnbm- Cem~fk z`a wzezaw eta ettembnmb zf |taw£amz z`ant bf{atmftw rnz` em Ecatn£gem kieb-Z`awa emj cem~ fz`at egzn{nznawfk ktezatmeiw etg wfcaz`nmb giaeti~ e|etz ktfc inka nmwqtemga egzn{n£
znaw-
Qotenmnem Meznfmei Ewwfgneznfm Dfrinmb "Iaebqa Nmjn{njqei Wzemjnmbw
\IE^ATW MECAG`qzof- HT~g`eiwo~) C-Gie~- @Cfinmwo~- \-Hemngo) I-
пп-
Wztqgo) \-Iewxao) H-Cfinmwo~- R}#пOie|~- R V-----Reigxqo) WWn|wo~) H-Bqioe) E- -Be~te) H-
I
Wiqoe) H-Demnz) R-Cfinmwo~) C-Ofide- H- -VJretmigo- W- }}@qdoe) K-
"II#
Oeide) H- 8\foftm~- [-Ofmjtewo~) C-Ot{g`frwon- T-Oqkze- H-Dacof-D-Datrago~) HXeig|wo~) C- ---Werg`eo) J- H-Oereeoe) R- --Detfm) R-Jqjeo- R- ---Cebeiew) D- -----Ofwzngo- M VWrnzmngon) \- -V@t~g~w`~m- W-I~zr~m) C- -------Zembf) C-Oqtieo- W VXfizf) I-Znxnf) C-Ofwdnm) H-Zfkai- R-@qeet) A- V}VWzewnb- R-Cetbetnzw) H- -Oe|gnf) \-Xe~ezx) @-Wfg`qo- R- #Oet~gxeoG`aieo) Wz-G`aieo) W-) Wt-Qtdem- W-Detemio) WOege|at) W- ---Ьньмхм) C- ---Rfrg`qo) \-Xe~ezx) C-CgOaa) C- -Wecnie- H- --)Wacof) E\eoqw`) H-Oeide- E- ---Xqtfrao~) H-G`q~) \-G`qjx~) C- -Detme) @-@~mje) C- ---Znxnf) B-
IAZW KEGA Z@A KEGZW
D~ RNIINEC \F\FR^G@(5.Z`nw etzngia nw rtnzzam zf z`aEcatngem dftm Qotenmnemw emj `ewzf jf rnz` fqt mari~ ettn{ajdtaz`tam) z`a kftcat J\w-Ra `e{a `aetj cem~ etbqcamzwktfc dfz` wnjaw- Z`a fijat wzfgoQotenmnem Ecatngemw) r`ng` nm£giqjaw fqt ~fqmbat Ecatngemdftm bamateznfm wzeza z`ez z`aJ\w eta wqg` emj z`nw emj) nmtazqtm) z`a J\w wzeza z`nw emjz`ez ebenmwz z`a kftcat- Nz waacw)z`ez z`a r`fia ekkent nw qmwazziajemj qmwzedia- Dfz` wnjaw `e{az`ant bffj |fnmzw emj z`ant dej|fnmzw-Z`a |qt|fwa fk z`nw etzngia nw zfkftcqieza dfz` fk z`a etbqcamzwnmzf e gfmgtaza kftc w`frnmb mf|etzneinz~ zf em~ wnja-N tageii z`ez nm z`a |ewz akkftzwrata ceja zf da |ta|etaj kft z`aznca r`am ra rfqij da nm e |fwn£znfm zf bn{a enj zf fqt onmwcamf{atwaew- Cem~ Qotenmnem Ecatn£gem wegtnkngaj znca) cfma~ amatb~emj zffo egzn{a nmzatawz nm |tfcfz£nmb wfgnei egzn{nznaw zf dqnij q|kqmjw zf da qwaj kft wqg` `ai|-Cem~ fk fqt Ecatngem dfc Qo£tenmnemw detai~ w|aeo z`a Qotenm£nem iembqeba) mfz zf camznfm taejnz- Dqz) nm z`ant {anmw kifr z`adiffj fk Qotenmnem |etamzeba-Z`a~ eta |tfqj fk z`ez |etamzebaemj z`ant Qotenmnem jawgamz- Mfjfqdz z`a~ etg Ecatngemw kntwz dqzQotenma nw eicfwz ew gifwa zfz`ant `aetzw- Mfr) ekzat `e{nmbrenzaj ~aetw kft z`ant onmwcam zfgfca zf z`nw btaez iemj) z`a~ etazqtmnmb e gfij a`fqijgt fm z`a margfcatw- Eta z`a~ hqwznknaj nm jf£nmb z`ez6 \etzi~) ~aw- Wznii zqtmnmbgfij w`fqijat rnii mfz tacaj~z`a eg`aw ft `aei z`a rfqmjw- E|w~g`fifbngei e||tfeg` cqwz daqwaj- Z`a Ecatngem dftm Qotenm£nemw cqwz taeinxa z`ez z`a~ etajaeinmb rnz` e btfq| fk |af|ia r`f`e{a em amzntai~ jnkkatamz fqziffofm inka- Cftaf{at) z`a~ `e{a qm£jatbfma em ftjaei z`ez ra omfrmfz`nmb ft {at~ inzzia edfqz- Fqtezznzqja zfrqtjw z`ac rnii mfz nc£|tf{a nk ra gfmznmqa zf waa fmi~z`ant keqizw emj ceoa mf ezzac|zzf nmkftc z`ac edfqz fqt Ecatn£gem re~ fk inka-R`ez z`am gfqij ft w`fqij raDf~ Wgfqzy jf zf nc|tf{a z`nw wnzqeznfm
2
Mf547:1;20<5<5554575:515;52505<4<4544474:414;42404<7<7574777:717;72707>:<:5:4:7:::1:;:2:0:>1<1514171:111;12101>;<;5;4;7;:;1;;;2;0;> N Rew~iofr) \-2<
y
G`aieo)
W-)
Ht-25
y
Werg`eo- Z- -24 Caim~g`qo) H-27 N Oew`ngoa~
$2:
k@etce@q["W-21 \fzng`e) \-Becaw\ie~aj;10>>7>1>;0;14>02525>50>>:240;4<0:;7>7)2550;7;<;0;51:15>0<>727022;;0;21>;;><;;::51>1>51<7<>2:10014;:70>20;2>1;720510:<4<75570:22;1>:;107414;::554¯kZfzei\nmw554;75:01<51:7251;):151;1<57>::077151;2<55742554505:72;57>045:;>0554<>577<0750757<:2
>24>5:7175<>5442:0>;;4>5255<7><>4420520225157;554<<557>4<5<><<54>55557;75<5<;>>1>02>4>07<57412>257;:0:44<:570;<574:1240::7;<57>71;:27541<0272<><0:177:5710;54<5755<1;22;2154055<1>2>>;1:>5424;:5:<52:<5<2<;4;>5<<2222>:1>1<2:<::<<>;:4520751<45
c
E{ateba527-505;;-2;5;;5;1-5<5;7-45;4-555;<-5151>-0051>-70510512-00512-751;-7:51;51151>51151:51:51:51:51751751451551551551551<51<51<5:>5:>5:>5:>5:>5:>5:25:25:25:25:;5:;5:15:15::5::5:75:45:55:55:<5:<5:<57>57057257257257;57:57:57:57757457454>54054154:547547Kntwz nz rfqij da rnwa zf emei~xafqtwai{aw- Nm w|nza fk z`a kegz z`ezcem~ etbqcamzw eta dtfqb`z kftz`dakfta ra `e{a e g`emga zf ap£|taww fqtwai{aw) ra cqwz ceoa eme||tfeg` z`ez rnii da knzznmb emjceoa z`ez e||tfeg` nm em nmzain#bamz cemmat- Ra rnii jaei rnz`z`a bffj emj dej |fnmzw fk z`aJ\w iezat- Dqz mfr iaz qw kegafqt frm keqizw kntwz-Ekzat ~aetw fk renznmb kft z`amari~ ettn{aj nccnbtemzw) ra taei£i~ `e{a mfz apzamjaj zf z`ac z`aknmei raigfcnmb `emj- Ra $me{a da#[qm zf kaai z`ez fqt tnb`zw emjktaajfc `e{a daam nm{ejaj d~ z`aJ\a- Ra `e{a iaetmaj zf jnwinoaz`ac kft cem~ taewfmw- Ra giencz`ez z`ant ezznzqja zfretjw z`aEcatngemw emj z`a Ecatngem Qo£tenmnemw nw gfmjawgamjnmb emj wet£gewzng- Ra kaai z`ez z`a~ etg |qz£znmb fm z`a wf#geiiaj $jfb$- Ra`e{a gfca zf tawamz z`ant ej{nga ftwqbbawknfmw- Ra gienc z`ez z`a~`e{a wq|atnft ezznzqjaw- Ra omfrz`ez z`a~ z`nmo fqt fij nccnbtemzwew em qmajqgezaj gieww fk |af|ia-Ra omfr z`ez z`a~ dtaaj e gat£zenm ecfqmz fk |tahqjnga- Ra `e{akfqmj fqz z`ez z`a~ eta mfz zffoaam zf ewwfgneza rnz` qw- Ra `e{adaam gfmwzemzi~ zfij z`ez ra fkz`a ~fqmbat bamateznfm eta nmkatnftQotenmnemw dageqwa ra jf mfz gfm£{atwa nm z`a Qotenmnem iembqeba-Emj z`ata eta cem~ cfta taewfmwr`~ ra `e{a zqtmaj ebenmwz z`ac-Dqz fm z`a fz`at `emj) r`ez`e{a ra jfma zf nc|tf{a z`awa gfm£jnznfmw6 @fr cem~ fk qw `e{azeoam fma ft e btfq| fk fqt J\wewnja emj nm e gffi nmzaiinbamz cem£mat jnwgqwwaj z`awa kegzw6 @frcem~ fk qw `e{a ceja em akkftzzf ap|ienm z`a Ecatngem re~ fkin{nmb emj ez z`a weca znca `e{aceja em akkftz zf iaetm `fr z`a~in{aj nm Aqtf|a6 @e{a ra wezjfrm emj |qz fqtwai{aw nm z`ant|iega6 R`ez rfqij ra `e{a jfmaemj r`ez rfqij ra `e{a ap|agzajnk z`a zediaw fk kftzqma `ej daamta{atwaj- @e{a ra bfma fqz fk fqtre~ zf nm{nza z`ac zf fqt wfce%ekkentw emj nm z`ez re~ w`fr z`ac`fr ra in{a emj |ie~6 @e{a raceja em akkftz zf wnz jfrm emj ap£|ienm z`a |tfbtaww fqt |etamzwceja emj r`ez z`a~ `ej zf bfz`tfqb` r`am z`a~ geca zf z`nwgfqmzt~ wfca :<) 1<-
ft
;< ~aetwebf6 @e{a ra ceja em akkftz zfnmkftc z`ac z`ez r`ez `ew daamjfma emj nw nm z`a |tfgaww fk danmbjfma nw kft z`ant jnw|fwei emj z`ezeii ra ewo nw z`ez z`a~ hfnm emj `ai|qw zf |tfbtaww kqtz`at- @e{a radaam wf tqja ew zf we~ z`a~ gem"zamzat fqt giqdw dageqwa ra dqnizz`ac) omfrnmb raii z`ez nk z`a~rata `ata ez z`ez znca z`a~ rfqijmf jfqdz `e{a eiwf `ai|aj dqnij-R`ez nw cfta) ra `e{a D`frm fqtnmedninz~ zf gf|a rnz` z`a |tfdiacd~ we~nmb z`ez ra rnw`aj z`a~rfqij bf dego zf Aqtf|a- Ekzatw|amjnmb eii onmjw fk akkftz emjcfma~ zf baz z`ac `ata mfr rawe~‚bf dego% R`ata nw fqt nzaiinbamga6 @e{a ra kftbfzzamz`ez fqt |etamzw geca ktfc z`a{at~ weca zfrmw emj {niiebaw z`ezz`awa |af|ia geca ktfc6 @e{am"zfqt |etamzw tagfqmzaj zf ад z`a`etjw`n|w z`a~ wqkkataj dakftaz`a~ dageca eggincezaj zf z`nwgfqmzt~) emj ra rnw` z`ez z`a~`ej wfcafma `ata r`f rfqij `e{a`ai|aj z`ac-Nz rfqij e||aet z`ez dageqwa fqt|etamzw `ej wqg` `etjw`n|w rarnw` wqg` `etjw`n|w fm z`aJ\w- @e{a ra kftbfzzam z`a Bfij£am Tqia6 Jf rg) e ktaajfc if{£nmb |af|ia rnw` zf ej`ata zf z`aMexn wifbem z`ez ra etg wq|atnft6@e{a rg kftbfzzam z`a rftjw fkfqt btaez |tawnjamz $Inmgfim) $Z`ezeii cam eta gtaezaj auqei$6 Etara fk z`ez ifr z~|a z`ez bfaw fqzecfmbwz fz`at meznfmeinznaw emjgfmjacma z`a J\w) dageqwa raz`fqb`z z`a~ rfqij ebtaa rnz` qw)emj fmi~ zf knmj fqz z`ez z`a~ieqb` ez fqt nmedninz~ zf gf|a rnz`z`a |tfdiac6 @e{a rg z`fqb`zfk z`a kegz z`ez nm Aqtf|a z`ataeta eiwf wg`ffiw emj gfiiabaw emjz`ez cem~ fk z`a J\w eta btejq£ezaw ktfc z`awa wg`ffiw6 @e{a rabn{am gfmwnjateznfm zf z`a kegz z`ez|at`e|w z`a omfriajba ra |fwwawwgfq|iaj rnz` z`ez fk z`a J\w rfqijdtnmb edfqz e dazzat emj aewnatqmjatwzemjnmb zf cem~ |tfdiacw6@e{a ra kftbfzzam z`a |`tewa z`ez$Zrf `aejw eta dazzat z`em fma$6@e{a ra iaetmaj zf qwa zegz emjjn|ifceg~ nm jaeinmb rnz` z`a J\w6@e{a ra wzf||aj zf kega z`a kegzz`ez a{am z`fqb` z`a~ eta nccnbtemzw) ~az nm e w|em fk e kar~aetw z`a~ rnii da Ecatngem gnzn£xamw rnz` z`a weca tnb`zw z`ez ra`e{a a{am z`fqb ra rata dftm `ata 6@e{a ra ceja em akkftz zf iamjz`ac e `ai|nmb `emj rnz` cem~ fkz`a Ecatngem ierw emj ftjnmemgaw6@e{a ra wez jfrm emj ap|ienmajz`ez cem~ z`nmbw z`ez eta mfz zfz`ant e||tf{ei etg z`a Ierw fkfqt Gfqmzt~6 @e{a ra ztnaj zfzaeg` z`a Ecatngem iembqeba emj|at`e|w iaetm e inzzia cfta fk Qo£tenmnem nm tazqtm6 @e{a ra kftbfz£zam z`ez z`tfqb` amztemga zf z`iagfqmzt~ fqt |f|qieznfm `ew wraiiaje bffj jaei emj fqt frm Qotenm£nem Meznfmei Ewwfgneznfm `ew btfrmd~ iae|w emj dfqmjw6 @e{a rawzf||aj zf taeinxa z`ez r`ez fqt|etamzw dqnij nm z`a Q-M-E- ra etawqdhagz zf ifwa dageqaa fk fqt nm£jnkkatamga zf nz6 @e{a rg ztnaj zfiaetm cfta edfqz z`a Qotenma efz`ez rg rfqij da nm e |fwnznfm zfzaii fqt Ecatngem ktnamjw r`ezemj r`f ra eta ft ktfc r`fcrg eta jawgamjaj6Mf jfqdz ~fq gem gfca degornz` cem~ emwratw) dqz kntwzemei~xa ~fqtwaik- Nk ~fq `e{am giaet gfmwgnamga nm tabetjw eiiz`nw z`am ~fq etg amznziaj zf w|aeofqz emj w|aeo fqz ifqj-Mfr iaz qw emei~xa z`a J\-R`ez `ew `a jfma zf ceoa Nz aewnatkft qw zf egga|z `nc nmzf fqt wf£gnaz~6 R`ez `ew `a jfma zf bn{a qwz`a taewfm zf zqtm e gfij w`fqijatfm `nc
6
@ew nm zqtm aez jfrm emjz`fqb`z z`nmbw f{at6(Zf da gfmgiqjaj.
BAMA G
NDD E
emj `nwTF^EI GTAWZ FTG@AWZTE-Z`a Knmawz Ecatngem emjGfmznmamzei CqwngEqz`amzng Qotenmnem \fioewemj Jemga Ke{ftnzawFqt W|agneiz~-Z`nw Ftg`awzte e{eiedia kftRajjnmbw) Jemgaw) \ngmngw emjfz`at Wfgnei Kqmgznfmw nm EiiQmnfm emj mqm Qmnfm @eiiw-BAMA BNDDE411 Wf- 2z` Wz-) Mareto 7) M) HCE 4#:124
ic
rccc
9c

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->