Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Giai Thuat

Giao Trinh Giai Thuat

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Kara Tsuboi

More info:

Published by: Kara Tsuboi on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2010

pdf

text

original

 
 
Th.s. NGUY
 N V
Ă
 N LINH
GI
I THU
T
Đượ 
c biên so
n trong khuôn kh
d
ự 
án ASVIET002CNTT”T
ă
ng c
ườ 
ng hi
u qu
 
đ
ào t
o và n
ă
ng l
ự 
c t
ự 
 
đ
ào t
o c
a sinh viênkhoa Công ngh
Thông tin -
Đạ
i h
c C
n th
ơ 
ĐẠ
I H
C C
N TH
Ơ 
- 12/2003
 
 
L
I NÓI Ð
U
 N. Wirth, m
t nhà khoa h
c máy tính n
i ti
ế
ng, tác gi
c
a ngônng
l
 p trình Pascal,
đ
ã
đặ
t tên cho m
t cu
n sách c
a ông là
“C 
ấ 
u trúc d 
ữ 
li
u + Gi
i thu
t = Ch
ươ 
ng trình”
.Ði
u
đ
ó nói lên t
m quan tr 
ng c
a gi
i thu
t trong l
 p trình nóiriêng và trong khoa h
c máy tính nói chung. Vì l
 
đ
ó gi
i thu
t, v
ớ 
i t
ư
 cách là m
t môn h
c, c
n ph
i
đượ 
c sinh viên chuyên ngành tin h
cnghiên c
u m
t cách có h
th
ng.Môn h
c “Gi
i thu
t”
đượ 
c b
trí sau môn “C
u trúc d
li
u”trong ch
ươ 
ng trình
đ
ào t
o
s
ư
tin h
c nh
m gi
ớ 
i thi
u cho sinh viênnh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n nh
t, nh
ng
thu
t ch
y
ế
u nh
t c
a vi
cPHÂN TÍCH và THI
T
gi
i thu
t. Các k 
thu
t
đượ 
c trình bày
ở 
 
đ
ây
đ
ã
đượ 
c các nhà khoa h
c tin h
c t
ng k 
ế
t và v
n d
ng trong cài
đặ
tcác ch
ươ 
ng trình. Vi
c n
m v
ng các k 
thu
t
đ
ó s
t b
ích cho sinhviên khi ph
i gi
i quy
ế
t m
t v
n
đề
th
c t
ế
.Giáo trình này
đượ 
c hình thành trên c
ơ 
s
ở 
tham kh
o cu
n sách“Data Structure and Algorithms” c
a A.V Aho, nh
ng kinh nghi
mgi
ng d
y c
a b
n thân và các b
n
đồ
ng nghi
 p.M
c dù
đ
ã có nhi
u c
g
ng trong quá trình biên so
n nh
ư
ng ch
cch
n còn nhi
u thi
ế
u sót, r 
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp c
a quý b
n
đọ
c.
C
n th
ơ 
, ngày 8 tháng 12 n
ă
m 2003 Nguy
n V
ă
n Linh
 
Gi
i thu
t
 
M
c l
c
M
C L
C
.................................................i
 
PH
N T
NG QUAN
..........................1
 
Ch
ươ
ng 1:
 
K
 Ĩ 
THU
T PHÂN TÍCH GI
I THU
T
1.1
 
...................................................................................................................1
 
T
 NG QUAN1.2
 
.......................................................2
 
S
Ự 
C
 N THI
T PH
I PHÂN TÍCH GI
I THU
T1.3
 
..............................................................2
 
TH
I GIAN TH
Ự 
C HI
 N C
A GI
I THU
T1.4
 
..........................................3
 
T
SU
T T
Ă
 NG VÀ Ð
PH
Ứ 
C T
P C
A GI
I THU
T1.5
 
..........................................................................................4
 
CÁCH TÍNH Ð
PH
Ứ 
C T
P1.6
 
.............................................................7
 
PHÂN TÍCH CÁC CH
ƯƠ
 NG TRÌNH Ð
QUY1.7
 
...............................................................................................16
 
T
 NG K 
T CH
ƯƠ
 NG 1.................................................................................................................16
 
BÀI T
P CH
ƯƠ
 NG 1
.............................................18
 
Ch
ươ
ng 2:
 
S
P X
P
2.1
 
.................................................................................................................18
 
T
 NG QUAN2.2
 
.....................................................................................................19
 
BÀI TOÁN S
P X
P2.3
 
..............................................................20
 
CÁC PH
ƯƠ
 NG PHÁP S
P X
P Ð
Ơ
 N GI
 N2.4
 
.................................................................................................................25
 
QUICKSORT2.5
 
....................................................................................................................31
 
HEAPSORT2.6
 
.......................................................................................................................39
 
BINSORT2.7
 
...............................................................................................44
 
T
 NG K 
T CH
ƯƠ
 NG 2.................................................................................................................44
 
BÀI T
P CH
ƯƠ
 NG 2
...........................45
 
Ch
ươ
ng 3:
 
K
 Ĩ 
THU
T THI
T K
GI
I THU
T
3.1
 
.................................................................................................................45
 
T
 NG QUAN3.2
 
.............................................................................................45
 
Ĩ
THU
T CHIA Ð
TR 
3.3
 
...............................................................................................50
 
Ĩ
THU
T “THAM
Ă
 N”3.4
 
....................................................................................................56
 
QUY HO
CH Ð
 NG3.5
 
.................................................................................................63
 
Ĩ
THU
T QUAY LUI3.6
 
........................................................................78
 
Ĩ
THU
T TÌM KI
M Ð
A PH
ƯƠ
 NG3.7
 
...............................................................................................82
 
T
 NG K 
T CH
ƯƠ
 NG 3.................................................................................................................82
 
BÀI T
P CH
ƯƠ
 NG 3
.........85
 
Ch
ươ
ng 4:
 
C
U TRÚC D
LI
U VÀ GI
I THU
T L
Ư
U TR
NGOÀI
4.1
 
.................................................................................................................85
 
T
 NG QUAN4.2
 
............................................................................................85
 
MÔ HÌNH X
Ử 
LÝ NGOÀI4.3
 
.........................................................86
 
ÐÁNH GIÁ CÁC GI
I THU
T X
Ử 
LÝ NGOÀI4.4
 
...........................................................................................................87
 
S
P X
P NGOÀI4.5
 
.................................................................93
 
L
Ư 
U TR 
Ữ 
THÔNG TIN TRONG T
P TIN4.6
 
.............................................................................................103
 
T
 NG K 
T CH
ƯƠ
 NG 4...............................................................................................................104
 
BÀI T
P CH
ƯƠ
 NG 4
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->