Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22878, 5.9.2010]

Oslobođenje [broj 22878, 5.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 400 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Kako vlast FBiHignorira gra|ane
Philippe Morillon,biv{i zapo vjednik snaga UNPROFOR-a
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 5. 9. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.878Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 Sakuplja ju}i
`eljezo, poginuo
od strujnog udara
Nisamodgo voran za genocid u Srebrenici
5. strana3. strana11. strana
VI[E INFORMACIJA NA
15. STRANI
Tragedi ja u Tuzli
PopunaOru`anihsnaga BiH
Vojskasve mla|a
Zakon o ma ti~nimknjigama zapeo u Vladi
2. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 5. septembar 2010. godine
U @I@I
2
Lagumd`ija u [vedskoj
Evropski pu t BiH
Na pozivpredsjedniceSoci jaldemo- kratskeparti je[vedske, gospo|eMone Sahlin, delegaci ja SDP-a BiH, pre- dvo|enapredsjednikomZlatkomLa- gumd`ijom, bora vi u posjeti[vedskoj. Sahlin je iskazalaspremnost{vedskihso- ci jaldemokrata da nakonformiranjano-  vevlastipredvo|ene SDP-om pomo- gnuotvaranjeno vihradnihmjesta u BiHkrozinfrastrukturnepro jekte, te za-  jedni~kaulaganja u telekomunikacioni i elek troenergetskisektor. Sago vornici su se slo`ili da ne posto jialternati vaevrop- skomputu BiH.Bora vak u [vedskoj je is- kori{ten i za brojnesusrete sa bosansko- hercego va~kimdr`av ljanima.
 Srebrenica
Kom{i} s djecom
^lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKo- m{i}bora vit}e u Srebrenici, gdje}e prisustvo vaticirkuskojpredsta viko ja se odr`ava u okvirusedmodne vneradi- onice za djecu“CirkusZappZarapSre- brenica 10”, a u organizaci jiaustrijskehu- manitarneorganizaci je“Bauernhelfen Bauern“ - Salzburg/Bratunac.Ova huma- nitarnaorganizaci ja, u okvirusvo jih programskihakti vnosti, podr{kepo vrat- ku i pomirenju BiH, po drugi put uspje- {norealizirapro jekt iz oblastisocio- psiholo{kepodr{kedjecikrozsedmodne-  vnuradionicu, ko ja se za vr{a vagala predsta vom na ko joj}e djecapokazati{ta su nau~ilakrozradionice.
VIJESTI
KakovlastFBiHignoriragra|ane i uvje te za liberalizaci juviza
ZbogVladeFBiHgra|ani i da jemo a usta a i u redovima za dokumen e
Zakon o ma ti~nimknjigama zapeo u Vladi
U RS-u u primjenizakonko jiomogu}ava  va|enjetrajnihizvoda iz mati~nihknjiga, u FBiHidenti~an akt de vetmjeseci~eka u  Vladinimladicama
Gra|aniRepublikeSrpskesada ima jumogu}nostva|enjatrajnih izvoda iz mati~nihknjiga,na no-  vimobrascimapotpunoza- {ti}enim od zloupotreba. Gra|ani Federaci je BiH }e ko zna dokad sta jatiu redo vima u {alter-salama i svakomalopla}atitaksekako bi izvadilidokumente sa ogra- ni~enimrokomva`enja.Utakvusituaci jugra|aniFBiH do vedenisu zbog, blagore~eno, krajnjeignorantskogodnosaVla- deFBiH i resornogministarstva prav deko jide vetmjesecinisubi- li u stanju da uputepri jedlogza- kona, ko ji je u RS-u da vnousvo-  jen, u parlamentarnuproceduru.
Uvjet za bezviznire`im
Usva janjemovogzakona svi izvodi iz mati~nihknjigaimali bi neograni~en rok va`enja i mogli bi se izvaditi u biloko jojop}ini.  A taj zakonjedan je od uslo va za liberalizaci juviznogre`ima BiH sa zemljamaEvropskeuni je. - Radnagrupa je jo{ pri jede-  vetmjesecinapra vilapri jedloge ovihzakona za oba entiteta i oni su upu}eniresornimminis- tarstvimaprav de. Dok je zakon u RS-u usvo jen i ve} stupio nasnagu, u FBiHni je ni maknuo iz Ministarstvaprav de. Stoputa sam razgo varao s njima o ovo- me, ali nisamnai{ao na razumi-  je vanje, ka`efederalniposla- nikSla vi{a[u}ur, ~lanradne grupeko ja je usagla{a valazako- ne o mati~nimknjigama. On je kazaokako mu ni jejasno u ~emu je problem s obzirom na to da je federalnizakonveoma sli~anonome u RS-u, a posebno zbog~injenice da je dono{enje tog zakonauvjet za liberalizaci ju  viznogre`ima.- Ne preosta jemi ni{tadrugo nego da na posljednjojsjednici u ovommandatu, ko ja}e bitivan- redna, predlo`im da federalni parlamentdoneseovajzakon po hitnompostupku. U proti vnom, gubimo jo{ najmanje{estmjese- ci, jer potrebno je nakondono{e- njazakonaizraditi jo{niz podza- konskihakata i pra vilnikakako bi se taj sistempo~eoprimjenji va- ti, napominje[u}ur. On je na sjedniciPredsta-  vni~kogdoma, pri jepo~etkago- di{njihodmora, iskoristioposla- ni~kopra vo i predlo`io da pri je- dlogzakona o mati~nimknjigama u|e na dne vni red sjednice, ali je stavve}ine u Domu bio da se od Vladezatra`iizja{njenje i da ona uputipri jedlogzakonaParla- mentu.
Za{ti tapoda taka
 Vlada to do danasni jeu~inila, ~ak se ovajzakonskipri jedlogni-  jena{ao ni na dne vnomredunje- nihsjednica. Iz Vlade sve vri jeme nalaze niz oprav danja, poputbroj- nihprimjedbi na zakon, potrebe da pro|eUred za zakonodav stvo itd, ali kao da nikomezapra voni-  jestalo da ispuniovajuvjet za libe- ralizaci juviznogre`ima i, u ko- na~nici, olak{a`ivotsvimgra|ani- maFBiH.U RS-u od prekju~er svi mati~niurediizda judokumente na no-  vimobrascimanaprav ljenim na posebnompapiru, ko ji je za- {ti}enhologramima, a kra jem ove godineu tom entitetuprofun- kcionirat}e sistempremako jem }e gra|aniputeminternetamo}i poslatinalogmati~nomuredu za izda vanjeizvoda iz mati~nih knjiga, ro|enih, umrlih, vjen~anih,kao i uvjerenja odr`av ljanstvu.
 S. [e.
Gla vniodborPPDIVUT-a BiH
Zaus ta vi ti
de vas taci ju FDS-a
U FDS-udirektorEdinMulahasano vi}nasto jiuklonitiSindikat kako bi se neometanoodvi jalenepra vilnosti i nezakonitosti • Predlo`enamjerazabraneraspolaganjasredstvima
USara je vu je ju~erodr`ana pro{irenaredo vnasjednica Gla vnogodboraSamostal- nogsindikataPPDI VUTBiH, na ko joj su razmatranabroj- napitanja i problemiaktuel- nogsindikalnogtrenutka. U tome su dominiraleinforma- ci je o problemima uFabrici duhanaSara je vo d.d., Vega- fruitGrada~ac, MP d.d. Ko- njuhKladanj, Agrokomerc d.d. VelikaKladu{a, Fabrika duhanaMostar i HepokMos- tar.
Hi tanrazgo vor
 Aktuelneinformaci jena- metnule su zahtjev da se oci-  jenigdje senalazidanasSin- dikat, kakav mu je polo`aj i uloga u odnosu na vri jeme pri jekrize?Na takvapitanja~lano vi Gla vnogodboraponukani su situaci jom u na vedenimkom- pani jama, a posebno u Fabri- ciduhanaSara je vo d.d., gdje direktor ve} du`iperiodnas- to jiuklonitisindikat sa scene kako bi se neometanoodvi ja- lenepra vilnosti i nezakonitos- ti u ovojkompani ji. O tome je podni jetadetaljna informaci ja, a da bi se predu- pri jedilenezakonitosti i {tete dru{tvu, doni jet je zaklju~ak da se nadle`nomop{tinskomsu- duuputiinici jati va za uvo|enjempri vremenemje- rezabraneraspolaganjasred- stvima oddirektora FDS-aEdi- naMulahasano vi}a. Tako|er  je od nadle`nogministarstva i VladeFBiHzatra`eno da pre- kosvo jih~lano va u Nadzor- nomodboru FDS-apredu- zmu sve akti vnosti na daljem spre~avanjusmanji vanjavri-  jednostikapitala, ~emu je po- sljedica i smanji vanjeplata za preko25 posto.
Neprimjereno pona{anje
Osimtoga, zahtjev je i da seza{tite oni ruko vodiociko ji se suprotstav lja jutakvojposlo-  vnojpolitici. O svemuovome, izme|uostalog, oba vit}e se hitanrazgo vor i u nadle`nom ministarstvuVladeFBiH. Na ovojsjedniciGla vnog odboraut vr|ena je i odgo va- ra ju}ainformaci ja o nepri- mjerenompona{anjudire- ktora FDS-apremaSindika- tu, a posebnopremasindi- kalnompo vjerenikuko jeg po svakuci jenupoku{a va marginalizo vati i predsje- dnikuPPDI VUT-a ko jeg je spri je~io da u~estvu je u pru`anjupodr{ke i pomo}iSindikatu FDS-a i u radu Sindikalnogodbora. Ova in- formaci ja}e bitiupu}ena svimme|unarodnimsindi- kalnimasoci jaci jama~iji je PPDI VUT~lan iMe|unaro- dnojorganizaci jirada, ka`e se u saop}enjuko jegapotpi- su jepredsjednikMehmed  Av dagi}.
MehmedAvdagi} EdinMu ahasanovi}
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 5. septembar 2010. godine
3
Bego vad`ami ja RudoVido vi} TIBiHBH Airlines
 Sve~anost u po voduLejle tul-kadra
Centralnasve~anost u po voduLejletul- kadra, 27. no}iramazana, bit }e upri- li~enadanas, 5. septembra,u GaziHu- srev-bego vojd`ami ji, nakontera vih-na- maza, saop}ila je Mina. U~esnici sve~anosti su {ejhMuhammedHaru{ (Egipat) i {ejhOmer(Libi ja) te hafzAb- durrahimSulejman, hafzMensur e. Malki}, hafzBurhan[aban i Hamza e. La vi}. Tom prilikom vaz }e kazi vatihafz Ismet e. Spahi}, zamjenikreisu-l-uleme. Na kra juprogramareisu-l-ulemaIslam- skeza jednice u BiH Mustaa e. Ceri} uputit}e poruku i prou~itido vu.
Ni feninga zadigi talizaci ju  ja vnih emi tera!
Ministartransporta i komunikaci jaBo- sne i Hercego vineRudoVido vi}rekao je da  ja vniemiteri u BiH ne}edobiti ni ening za procesdigitalizaci je, ko ji je me|unarodna oba veza, jer nemati jelako je bi vodilo ra~una o utro{ku tog nov ca. U Ministarstvu transporta i komunikaci jaodlu~ili su da po- sude dva milionamaraka za nabav kudigi- talnihtahograa, dok }e 4,3 milionamara- kanami jenjenih za digitalizaci justa jati na ra~unu u o~eki vanjuormiranjapose- bnekomisi je.
Otvoreno pismo Vahidu He}i
OtvorenopismoVahiduHe}i, ede- ralnomministruenergi je, rudarstva i industri je, uputio jeSr|anBlagov~anin, iz vr{nidirektorTransparencyInternati- onalaBosne i Hercego vine, a u po vodu kampanje„Za bolji`ivot. U pismu se He}opozi va,da u skladu sa Zakonom o slobodnompristupuinormaci jama, od- go vori na sljede}apitanja: Ko jekompa- ni je su “na{leinteres” u ovimpro jektima; Kako su te kompani jeodabrane, i[ta je kompani jamako je su na{leinteres” stav ljeno u izgled i po ko jempra vnom osno vu?
Avionom za Skopljei Amsterdam
Kompani ja BH Airlines od 1. no vembra uvodino veaviolini je i to triputsedmi~nopre- magla vnomgraduMakedoni je- Skoplju i premaAmsterdamu. Leto vipremaSkopju bit }e izvo|eniavionomATR72. Podsjetimo, zbogslabogintereso vanja BH Airlines je pro- {legodineukinuoleto vepremaSkopju, a svo-  je vremeno se do tog gradaletjelopreko Podgorice. Ovogaputa iz bh. kompani je se nada ju da }e putnikabitivi{e. O~eku je se da u tokuno vembrabuduotvoreni i leto vi za  Amsterdam. Ta usluga je nami jenjenaprven- stveno bh. di jaspori iz SAD-a, ko ji bi imalimo- gu}nostbrzogtransera u Sara je vo.
U @I@I
MinistarstvoodbraneBosne i Hercego vine je pri jenekoliko danazaklju~iloja vnioglas za pri jemvojnika u proesionalnu slu`bu u Oru`anesnage, ko ji jeraspisan16. augusta.  Ve} ovogmjeseca bi u regi- onalnimcentrimatrebalo da po~netestiranjepsiho-izi~kih sposobnostionihko ji su se pri ja vili. Posli jetoga}e biti sa~injenarang-listakandidata, premako joj}e se slati na lje- karskipregled u Klini~kicentar Uni verziteta u Sara je vu. Prva grupa od 300 odabranih, s ko-  jima}e bitipotpisaniugo vori, bi}eupu}ena24. januara2011.u Centar za osno vnuobuku Oru`anihsnaga BiH u Paza- ri}u, gdje}e pro vesti tri mjese- ca. Narednagrupa, tako|er njih300, zapo~e}eobuku9.ma jasljede}egodine. Nakon {to sa vlada juosno vnevje{tine, bi}eraspore|eni na ormacij- skamjesta.
Pono vnipoziv
Ovo je drugi put u nepunoj godinikakoMinistarstvood- braneraspisu jeja vnioglas. Zna- tanbrojmladih, ko ji se pri ja vio u oktobru2009, otpao je na lje-karskompregledu. Njima je omogu}eno da to pono vou~ine kako bi se ut vrdilo da li su u me|u vremenusteklifzi~ku i kondicionurazinukakva se tra`i za pripadnikeOru`anihsnaga BiH. Drugirazlogza{to su se u MO odlu~ili da pono veoglasbi- la je neodgo vara ju}aregional- nazastupljenostpri jav ljenih po mjestimagdje su stacionirane brigade i zapo vjedni{tva. Sada o~eku ju da }e uspjetipopuniti puko ve, komande, rodo ve i slu`beOru`anihsnaga BiH.Predsjedni{tvo BiH jereguli- raloveli~inu, strukturu i loka- ci jeOSBiH, kao i nacionalna zastupljenost(Bo{njaci45,90 posto, Srbi33,60 posto, Hrva- ti19,80 posto i ostali0,70 pos- to). Oru`anesnageima ju usvomredo vnomsasta vu10.000 pripadnika. I u ovomslu~aju se postupilo u skladu sodlukom Predsjedni{tva. Tako je pre- dvi|enpri jem410 Bo{njaka, ko ji}e slu`bo vati u BanjojLu- ci, Biha}u, Bugojnu, ^apljini, Der venti, Mostaru, na Palama, u Had`i}ima, Sara je vu, Tra-  vniku, Tuzli, Ustikolini i Zeni- ci. Srbima je otvoreno60 mjes- ta i pru`enamogu}nostrada uBanjojLuci, Bile}i, Bi jeljini, @ep~u, Pri jedoru, Dobo ju, Sa- ra je vu, na Palama, u Der venti, Tuzli i Bugojnu. Planirano je da budeprimljeno130 Hrvata, a oni }e posli jeobukebiti upu}ivani u ^apljinu, Kiseljak, Li vno i @ep~e.Jedan od uvjeta za pri jemje i `ivotna dob. Takoaplikaci ju nisumoglipredati oni ko ji sa 1. ma jom2011. na vr{a va ju27 go- dina. Podmla|ivanjeOSBiH je u skladu sa standardimaNA- TO-a, premako jima je 35 godi- nagornjastarosnagranica za proesionalnogvojnika. Zato  je ove godinezapo~eomaso-  vni jiprocesotpu{tanja iz OSBiH, tokomko jeg}e vi{e od dvi jehiljadeljudimoratipro- na}ino viposao.
 [ansa za kari jeru
Unato~tome, zamjenicami- nistraodbrane BiH za uprav lja- njeresursimaMarinaPende{ ka`e da danas u na{ojzemlji posto jivelikiinteresmladih za  vojsku. Ugo vori se potpisu ju na tri godine i za to vri jeme osobako ja se pri ja vi za slu`bu u OSBiHmo`evidjeti da li senalazi u tom zanimanju. - S obzirom na to da su pla}eredo vite, ove tri godinevojnici moguiskoristiti i da se i{kolu ju inapredu ju u do~asni~ki~in. Me|utim, oni ko ji`elepostati ~asnici, mora juimativisoku stru~nuspremu. Ostav ljeno im  je, dakle, do voljnovremena da se opredi jele, kazala je Pende{. Krozpolitikuuprav ljanjaka- ri jerom, Ministarstvoodbrane je - u suradnji sa sveu~ili{tima u BiH- uradilopro jektpri jemaka- dete u Oru`anesnage BiH, ko-  ji bi trebalo da starta za dvi jego- dine. Ljudiko ji su tek za vr{ilia- kultetetako bi dobilipriliku da zauzmu~asni~kepozici je. - To ve} radezemlje uokru`enju, jer ri jetkoko ja dr`ava, izuzevSrbi je, ima voj- nuakademi ju, po{to je ri je~ o susta vuko jiizisku jevelika sredstva. Mi smo malazemlja da bismo se upu{tali u takvo {to, rekla je Pende{.Ipak, Bosna i Hercego vina ne}e u potpunostiodustati od  vlastitogobrazo vanjaproesi- onalnihvojnika. Tako}e se, ve- lizamjenicaministra, od Centra za miro vneoperaci je u Butmiru poku{atinapra vitikoled` i regi- onalnosredi{te za obuku, poput Ratne{kole u Zagrebu i [kole nacionalneodbrane u Beogra- du. To bi otvorilovrata za skla- panjeme|udr`a vnih i ugo vora izme|uministarstvaodbrane BiH, Hrvatske i Srbi je o razmje- ni i {kolo vanjuofcira.
DanielOMERAGI]
PopunaOru`anihsnaga BiH
Vojska sve
mla|a
 Ve} ovogmjeseca bi u regionalnim centrimatrebalo da po~netestiranje psiho-fizi~kihsposobnostikandidata ko ji su se pri ja vilina ja vnioglas
Ma inaPende{: Mogu}nost napredovanja Prvagrupabi}e od januara2011. na obuci u Paza i}u
Fo o: D. ]UMUROVI]
Pla}a 700 KM
Proesionalnivojnik u Bosni i Hercego vinimje- se~nodobi jeplatu od 700 KM i na taj iznos seupla}ujudoprinosi. Uz ovo ide i topliobrok, pre- voz, naknada za odvo jeni `ivot. Ukupnaprimanja se kre}uizme|u 1.200 i1.400 maraka.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alan Hatkic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->