Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intervju: Sadika Avdić - Oslobođenje (05. 9. 2010. god.)

Intervju: Sadika Avdić - Oslobođenje (05. 9. 2010. god.)

Ratings: (0)|Views: 606 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Sadika Avdić je direktorica edukacijskog centra "Kevser" iz Sarajeva. Svi vi ko ji ste brzo spremni da kritikujete druge, najčešće kako biste sebe izdvojili kao jedino ispravne: zapalite svjetlost da bli ta pred ljudima kako bi oni mogli vidje ti vaša dobra djela i pohvaliti uvjerenja koja su ih na to potakla...
Sadika Avdić je direktorica edukacijskog centra "Kevser" iz Sarajeva. Svi vi ko ji ste brzo spremni da kritikujete druge, najčešće kako biste sebe izdvojili kao jedino ispravne: zapalite svjetlost da bli ta pred ljudima kako bi oni mogli vidje ti vaša dobra djela i pohvaliti uvjerenja koja su ih na to potakla...

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
5. septembar 2010. godine
26
Edina KAMENICA
K
adapomislim na vas, di- rektoricu~asopisaZehra i EdukacijskogcentraKev- ser, do|e mi pred o~i `enako ja, ~ini mi se, `ivihiljadukilo- metara na sat, i ko ja, iako je svo-  jevrsnainstituci ja, ipak sve radi u ti{ini. Kakosti`ete na sve, sti`ete li?,kakobirate ono {to vam je va`ni je? Spavate li? - Mo`da se tako~ini, no ja samnekakouvi jeknasto jala da idem po ritmusvoga`ivotako jini je ba{ ta - ko brz i vjerovala da }e se sve stva - riodvi jatiupravoonakokako `elim, u pravovri jeme i sa pravim osobama. Rad bez mnogobuke i fanfara je presudnova`an za os- tvarivanjekonta kta s na{omdu- {om. Ne odgovara mi ambi jentni- tisredinagdje ne posto jiharmo- ni ja i sloga. Za `enu je jakova`no da staviporodicu i svo jezdravlje na prvomjesto, ispredkari jere i bi- lokakvihdrugihaktivnostizbog ko jih bi `rtvovala to dvo je.
UVEHNUT]E INEZALIVENICVIJET
Da li ste bili u isku{enju da sve {to ra diteostavite da bis- teodga jalidjecu?
- Mislim da nema`eneko ja preuzmeodre|eneaktivnosti izvanku}e i obitelji a da se pone- kad ne zapitakoliko ima smisla sve to raditi`rtvu ju}isvo juporodicu. Koliko god imalivremena za od- goj i podizanjedjece i du`nostipre- mabra~nomdrugu i ku}iop}eni-to, nikad ga ne mo`ebitidovoljno. Odgoj je kompleksna i vrloozbi- ljnastvar, ljubav i harmoni ja me|ubra~nimdrugovima i u po- rodicimora se njegovati i nepres- tanozali jevati. Ako vi nemate vremena za to, uvehnut}e kao cvi -  jet za ko jinematevremena da ga zali jete. Svi mi imamoprava i du`nostijednih kod drugih i jednih premadrugima. Bo jim se da smo oti{lipredaleko od sto`eraravno- te`e; djecu ili zapostavljamo ili pre- vi{eforsiramo. Nemazlatnesre- dine. DejvidElkind, ameri~kipsi- holog, objavio je knjigu pod nazi- vom“U`urbanodi jete: previ{e brzoodrastanje“. Kao {to sam na- slovsugeri{e, Elkindgovori o to- me da djecaprevi{ebrzosazri je- va ju. Da li nji hoviroditelji to uop}eprimje}uju? Mo`daneki. [tose meneti~e, nasto jala sam i nasto jimporodicudr`atiiznad svihmo jihvanjskihaktivnosti. Po jamkari jerani je mi drag i ne- rado ga koristim. Kari jera po sva- kuci jenuzna~isebi~nost, ~ak izrazitistupanjsebi~nosti. Imamtro jedjece i harmoni~an porodi~ni`ivot. Jednuk}erku, ko ja je na fakultetuInternaci- onalniuniverzitet u Sara jevu, sta- ri jegsinako jije u{ao u zavr{nugo- dinumaster-studi ja na Ma{in- skomfakultetu i mla|egsinako-  ji sad ide u osmirazredosnovne{kole. Kako su oni ve} odrasli i ja sam slobodni ja i moguvi{evreme- nakoristiti za svo jevanku}ne aktivnosti. Mogukazati da je pre- dnost u}i u brakmla|i (ja sam tou~inila u 21. godini) pogotovo sadakadaimamvelikudjecu i jo{ mnogosnage i energi je za mno- gotoga{to mi u `ivotupredstav- ljazadovoljstvo.
SadikaAvdi},
direktorica EdukacijskogcentraKevser
Je li grijeh{to
iza brahLjubav
Svi vi ko ji ste brzospremni da kritiku jetedruge, naj~e{}e kakobistesebeizdvo jili kao jedinoispravne: zapalite svjetlost da blistapredljudimakako bi oni moglividjetiva{a dobradjela i pohvalitiuvjerenjako ja su ih na to potakla
 ZE HRA SE ^UVA- Ti ra` ~aso pi sa Ze hra  je tri hilja de. U na {im  okol nostima, gdje je  kul tu ra ~itanja na vrlo nis kom ni vou, mi smo za do voljni. Ze hra je no vina ko ja se ~ita ta ko  da joj se uvi jek mo`ete vra}ati

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emir Sabanovic liked this
oblacaktanja liked this
mu_min liked this
Besim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->