Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18 - Instalatia electrica

18 - Instalatia electrica

Ratings: (0)|Views: 6,343|Likes:
Published by cccounterrr

More info:

Published by: cccounterrr on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Instalatia
ele tri
La verificarea instalatiei electrice, depanatorul amatorintalne~te des, in documentatia tehnica, termenii tensiune,intensitatea curentului ~i rezistenta.Tensiunea se mascara in valli (V), intensitatea curen-tului in amperi (A) ~i rezistenta in ohmi (0). La auto-mobile,utilizarea termenului de tensiune se refera, de obicei, latensiunea bateriei de acumulatoare. Este verba despre 0tensiune continua de cca. 12 valli. Marimea tensiuniibateriei de acumulatoare depinde de starea de incarcare aacesteia ~i de temperatura mediului ambiant. Ea peateavea 0 valoare intre 10 ~i 13 valli. Fata de aceasta,tensiunea de bard este prod usa de alternator, care este de14 valli, la turatiile medii.Termenul de intensitate a curentului apare far in dome-niul echipamentului electric al automobilului. Intensitateacurentului este inscrisa, de exemplu, pe spatelesigurantelor ~i indica valoarea maxima a curentului carepeate circula tara a strapunge siguranta ~i a intrerupe,astfel, circuitul electric.Oriunde circula curentul, acesta trebuie sa depa~easca0 rezistenta. Rezistenta este dependenta, printre allele, deurmatorii factori: sectiunea transversala ~i lungimeacablului, materialul cablului, capacitatea de conducere acurentului. Daca rezistenta este prea mare, apar defectiunide functionare. De exemplu, la motoarele pe benzinarezistenta cablurilor de aprindere nu are voie sa fie preamare, altfel nu se produce 0 scanteie de aprindere destulde puternica la bujii, care sa aprinda amesteculcombustibil-aer ~i sa porneasca astfel motorul.
Aparatele de masura
Pentru masurarea instalatiei electrice de bard exista incomer( a~a numitele aparate de masura multiple. Aces-tea cantin intr-un singur aparat voltmetrul, pentru masu-rarea tensiunilor, ampermetrul, pentru masurarea intensi-tatii curentului ~i ohm-metrul, pentru masurarea rezistentei.:::-
~
;.
4;:';;,
:/;,.
t,c 
,
,
,
>' 
,
"-",,
IT
II
700.01
Aparatele de masura din comert se deosebesc, inprincipiu, unele de celelalte prin domeniul de masurare ~iprecizia masurarii. Prin domeniul de masurare se stabi-le~te intre ce valeri trebuie sa se afle tensiunile sau rezis-tentele, pentru a putea fi citite efectiv de aparat.Pentru depanatorul amator exista aparate de masurapolivalente, care sunt fabricate special pentru operatiunilede verificare ale automobilului. Cu un asemenea aparat sepoate masura turatia motorului, unghiul de avans laaprindere ~i tensiuni de pana la 20 de valli. La masurarearezistentei, aparatul se limiteaza, de obicei, in domeniulkilo-ohmilor, adica la cca. 1-1.000 kO.In plus, se pot obtine ~i aparate pentru verificareacomponentelor electrice ~i electronice. Acestea permitmasurarea unei plaje intinse de rezistente, de ardinulahmilor (0) pana la mega-ohmi (MO). Tensiunile (in valli)pot fi masurate foarte exact,. ceea ce este foarte necesar in
cazul componentelor
electronice.
 
'A
.L
700.0
Dad! trebuie dear verificat daca exista tensiune (V), este
suficientautilizarea unei lampi simple de verificare
-A-.
Aceasta,Insa, este potrivita dear pentru circuitele electricein care nu exista componente electron ice, deoarececomponentele electron ice sunt foarte sensibile la curen\i deintensitatemare. In anumite conditii, acestea pot fi avariatedesimpla conectare a lampii de verificare.
Atentie:
pentru
verificarea componentelor electron ice (tranzistori, diode ~iaparate de comanda) este necesar un voltmetru cu capa-citatemare -8-. Acesta opereaza ca 0 lampa de verificare,
insa
tara a avaria componenta electronica, ~i este potrivitpentrutoate operatiunile de verificare.
Tehnologia de masurare
Masurarea tensiunii
Existen\a tensiunii peate fi verificata cu 0 simpla lampadeverificare sau cu un tester de tensiune. Oricum, In acestcazse dovede~te dear prezenta acesteia. Pentru a verificamarimea tensiunii existente, este necesara conectareaunuivoltmetru (aparat de masurare a tensiunii).Mai Intai se regleaza aparatul pe domeniul de masurarein care se presupune ca se aria tensiunea de masurat.Tensiunile la automobil nu sunt, de obicei, mai mari de14 valli. Excep\ie face sistemul de aprindere: aici, ten-siunea de aprindere peate fi de panel la 30.000 de valli.Aceasta tensiune Inalta peate fi masurata dear cu aju-torul unui aparat special de masurare sau cu ajutorul unuiosciloscop.
In limp ce la aparatele de masura, fabricate specialpentruautomobile,trebuie dear sa se selecteze voltmetrul
de la comutator,
la
aparatele polivalente de masurareexistaun ~ir de decizii ce trebuie luate: In primul rand!rebuieregia! comutatorul pe domeniul tensiunii continue
(DCV,
tala
de ACV = tensiune alternativ8). Apoi, seselecteazadomeniul de masurare. Deoarece, In cazulautomobilului,tensiunile nu sunt mai marl de 14 volti, cu
-
exceptia sistemului de aprindere, limita superioara adomeniului de masurare trebuie reglata la 0 valoare putinmai mare (cca.
15
panala 20 de valli). Dacase ~tiesigur
ca tensiunea de masurat este mull mai mica, de exemplu,In jur de 2 valli, se peate regia domeniul de masurare la 0valoare mal mica, pentru a obtine 0 masuratoare malprecisa. Daca exista tensiuni mal Inalte decal domeniulmaxim al aparatului, aparatul de masurare peate fideteriorat.
~
1:2-- 
{
I
--"'"
~
'\ 
fe
-t':===-T;f 
~_.
+!
i
_I
0
v
X-5401
Cablurileaparatului de masura se conecteaza In paralelcu consumatorul,conform imaginii de sus. Pentru aceasta,cablul ro~u de masurare (+) se conecteaza la cablul carevine de la polu! pozitiv al bateriei de acumulatoare, cablulnegru de masurare (-) se conecteaza la cablul de masa(-)sau la masaautomobilului, ca de exemplu, la blocul motor.
Exemplu
de verificare: daca motorul nu porne~tecorect, pentru ca demarorul se Invarte prea Incet, trebuieverificata tensiunea bateriei de acumulatoare, In limp ce seactioneaza demarorul. Pentru aceasta, se conecteazavoltmetrul cu cablul ro~u (+) la polul pozitiv al bateriei deacumulatoare ~i cu cablul negru la masa automobilului.Apoi se actioneaza demarorul de caIre un asistent ~i secite~te tensiunea masurata. Daca tensiunea este mai micade cca. 10 valli (Ia 0 temperatura a bateriei de acumu-latoare de +200 C), trebuie verificata bateria de acumu-latoare ~i, eventual, trebuie Incarcata Inaintea urmatoareiIncercari de pornire.
Masurarea intensitatii curentului
Pe automobil este rar necesar sa se masoareintensitatea curentului. De exemplu, vezi capitolul "Bateriade acumulatoare se descarca singura". Pentru aceastaeste nevoie de un ampermetru, care este de asemeneaintegral intr-un aparat de masura multifunctional.Inainte de masurarea intensitatii, se regleaza aparatulpe domeniul de masurare in care se presupune ca se aflaintensitatea de masurat. Daca valoarea acesteia nu estecunoscuta, 5e regleaza pe domeniul maxim de masurare,
~i
daca aparatul nu indica nimic, se regleaza pe rand ~i pedomeniile mal joase de masurare.
 
I
KE3400Pentru masurarea intensitatii, este necesara intreru-perea circuitului electric ~i conectarea ampermetrului inpozitie intermediara.Pentru aceasta, de exemplu, se deconecteaza mufa ~ise conecteaza cablul ro~u (+) al ampermetrului la cablulconductor de curent. Cablul negru (-) se conecteaza lacontactulla care este conectat, de obicei, cablulintrerupt.Contactele de masa dintre consumator ~i mufa trebuieconectate cu un cablu de ajutor.
Atentie:inniciuncaz 
a
nu 
se
masuraintensitateacablului sprede- maror(cca.150 
A)
sausprebujiiledeincandescenta alemotoarelor Diesel(panala60 
A)
cuunampermetruobi$nuit.Datoritaintensitatii mari 
a
curentului din acestecabluri,aparatuldemasurapeatefi avariat.Service-urileutilizeazain acestscopun ampermetrucu cle$tedecurentcontinuu.Laacestea,
se
conecteazauncle$tede curentpestecablulizolat$i 
se
mascaraintensitateaprininductie.
Masurarea rezistentei
Tnainteamasurarii rezistentei, a se avea grija ca ohm-
metrulsa aiba bateriaincarcata
~i
componenta, a careirezistenta se mascara, sa nu fie alimentata cu tensiune.Deaceea, a se deconecta mereu bateria de acumulatoare,in prealabil. TnGal contrar, aparatul de masura, respectivinstalatia electrica, peate fi avariat(a).Ohm-metrul se conecteaza la cele 2 racorduri ale unuiconsumator sau la cele 2 capete ale unui cablu electric.Pentru aceasta, nu conteaza care cablu (+/-) al aparatuluide masura se conecteaza la care contact. Exceptie: masu-rarea rezistentei la componentele care cantin diode. Pen-tru a verifica rezistenta unei diode, aceasta trebuie conec-tala la ohm-metru in sensuI de curgere al curentului.Masurarearezistenteila automobilseintinde pe2domenii:1. controlarea unei rezistente sau a unei componenteintegrate intr-un circuit electric.2. Verificarea trecerii curentului printr-un cablu electric,printr-un comutator sau printr-o rezistenta de in-calzire. La aceasta se verifica daca un cablu alautomobilului este intrerupt ~i daca din aceastacauza nufunctioneaza un aparat electric conectat laacesta. Pentru masurare, ohm-metrul se conec-teaza la ambele capete ale respectivului cablu.Daca rezistenta este de 0 n, inseamna ca peatetrece curentul. Asta indica starea corecta de func-tionare a cablului. Tn cazul unui cablu intrerupt,aparatul indica
00
(infinit)n.
Montarea ulterioara a unui acce-soriu electric
La perforarea orificiilor din caroserie trebuie finisate ~ilacuite marginile orificiilor. Se indeparteaza din caroserieresturile de a~chii rezultate in urma perforarii.La toate lucrarile de montare care se bazeaza pesistemul de cabluri electrice, se demonteaza ~i se inde-parteaza complet cablul de masa (-) de la bateria de
acu-
mulatoare a autovehiculului, pentru evitarea pericoluluidescurtcircuit in sistemul electric.
Atentie:Daca 
se
deconecteaza bateriadeacumulatoare,
se
deco- necteaza inacesteconditii memoria deerori delamotor $idelacutia  deviteze,delaABS$i dela celelalteaparateelectrice,
ca
de exempluradioul$i ceasul,disparandastfelvalorilememorate.Indicatii specialein legaturacu acestaspectgasitiin capitoful "Demontarea bateriei deacumulatoare".
Cablurile care se plaseaza la montarea accesoriuluisuplimentar fata de cablul mental in serie pe vehicul, semonteaza de regula dura posibilitate intotdeauna de-alungul fasciculelor de cabluri existente prin folosireacolierelor ~i a benzilor de cauciuc existente.Daca este nevoie, se fixeaza cablurile nou montate
cu
banda izolatoare, din material plastic, prin legaturisuplimentare, pentru evitarea aparitiei zgomotelor in timpuldeplasarii ~i deteriorarii cablului. Se tine cant in acest calsa existe 0 distanta minima de 10 mm intre conductele defrana ~i cablul fixat, jar intre conductele de frana ~icablurile care leaga motorul ~i aile piese ale vehiculului saexiste 0 distanta minima de 25 mm.Tn cazul in care se monteaza consumatori noi, severifica dad sarcina ridicata peate fi preluata cualternatorul existent. Dad! este cazul, se monteaza unalternator cu 0 putere mai mare.
~

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Valentin Bira added this note
daca ma poate ajuta cineva , am farurile foarte slabe si nu stiu care este cauza. multumesc anticipat
sturzy liked this
Cornel Pepa liked this
Lica Emil liked this
Stresu2 liked this
Ioana Balc liked this
Pavel Podea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->