Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5390, 6.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5390, 6.9.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 885|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
KO[ARKA
BiH ipak naEP-u uLitvaniji
NAKON PRIJAVE
Mersudin Bosankiiz Kanade vratio300 dolara
NEUM
PolicajcipretukliSarajlije
Dr`avne automobile funkcioneri koriste za strana~ke potrebe
Gorivo koje potro{e, amortizaciju i sve ostaleizdatke pla}a im dr`ava
Na}i mehanizam za kontrolu upotrebe javnih dobara pred izbore, ka`e Arapovi}
Francuzi }e napuniti Ko{evo
Panika me|u roditeljima osnovaca
   1   6 .  s   t  r  a  n  a   7   7 .  s   t  r  a  n  a   1   4 .  s   t  r .
Sa sino}njeg treninga: Optimizam u na{im redovima
(Foto: F. Fo~o)
S
vi dr`avni - materijalni iljudski resursi, koje kaoporezni obveznici pla}ajugra|ani BiH, stavljeni su uslu`bu vladaju}e koalicije u pre-dstoje}oj predizbornoj kampanji!Zvani~nici koriste slu`beneautomobile za odlazak na stra-na~ke skupove, ra~une za gorivokoje tro{e na tim putovanjima re-fundiraju u institucijama BiH, adr`avne prostorije opremljenenovcem gra|ana upotrebljavajuza li~nu ili strana~ku promociju.
 3. strana
SKANDALOZNO
Finansiraju izborne kampanje iz bud`eta
Nevolje:Nastavnici se `ale na kvalitet
BESPLATNI UD@BENICISE RASPADAJU
@ivot:Povratni~ka pri~a Safeta Dagi}a
SVI PRI^AJU OPOVRATKU, A NEPITAJU KAKO @IVIMO
 Tu z la
4. strana
O[ „Pazar“: Gra|ani tra`e izmje{tanje Zinajete M. koja je izdr`ala kaznu zatvora
40. i 41. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 6. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5390
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
6+*++ 5+.#,& +0#41&0'2#4'
-14+56'<#564#0#-'#-6+80156+
15. strana
 
 Bu~uk: Porodi~ni  sukob
Afere:Zbog mahinacija u kampanji za promociju SBiH
TIBiH PODNOSI KRIVI^NUPRIJAVU PROTIV HE]E!
 2. str.
Pedofilka stanuje kod {kole
Fudbal:BiH sutra nastavlja kvalifikacije
   7 .  s   t  r  a  n  a
 
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Ho}e li Mujezinovi} za pet miliona KM na{timati posao Rusima?
- Odgovor na naslov teksta: Ho}e! Proda-li bi oni i svoje najdra`e za pare, a pogo-tovo ne{to {to nije njihovo! Vidite da suu zadnjih nekoliko mjeseci pred izboreodra|ivali sve sumnjive poslove i proda-vali {ta se jo{ prodati mo`e. Zaposlili su ideseto koljeno u dr`avnim firmama jerznaju da gube izbore, a narod ispa{ta!
(zero cool)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,6. septembar/rujan 2010.
2
Sarajevo: Novo poskupljenje
Dva pove}anja cijena u 30 dana
„Klasovo“ bra{no sadaskuplje za 42 posto!
Vre}a bra{na ko{tala 14,50, a sada ko{ta 21,79 KM
Tribina o polo`aju pripadnika HVO-a
Odbor HDZ-a BiH za borce i udru`enja HVO-a proistekla izdomovinskog rata organizira danas u Domu HDZ-a BiH u Mosta-ru tribinu o temi „Polo`aj pripadnika HVO-a u FBiH i BiH u ko-ntekstu ostvarivanja prava“, javila je Fena.Iako potro{a~ka udru`enja, alii federalni ministri trgovine i po-ljoprivrede uporno upozoravajuda su poskupljenja bra{na neopr-avdana i da se stvara vje{ta~ka pa-nika, sarajevski „Klas“ je u za-dnjih 30 dana ~ak dva puta po-ve}ao cijenu ove namirnice.Po~etkom avgusta „Klas“ jepove}ao cijene bra{na za pet do20 posto, zavisno od veli~ine pa-kovanja, ali to im nije bilo dovo-ljno nego su jo{ jednom podiglicijene ove namirnice.Tako vre}a od 25 kilogramabra{na tip-500 sada ko{ta 21,79KM, {to je za 42 posto vi{e negoprije poskupljenja!Prije mjesec vre}a „Klasovog“bra{na ko{tala je od 14,50 do15,30 KM, a nakon prvog posku-pljenja ta cijena se kretala od18,50 do 19,80 maraka.No, u velikim trgova~kim la-ncima cijene vre}e „Klasovog“bra{na su jo{ vi{e i iznose 22,35do 24 KM.
 M. A.
Uprava za indirektno oporezi-vanje (UIO) BiH je u osam mjese-ci ove godine korisnicima priho-da s Jedinstvenog ra~una UIO ra-sporedila tri milijarde i 80 milio-na KM indirektnih poreza, {to jeza osam posto, odnosno za 233miliona KM vi{e nego u istomperiodu 2009., saop}io je ju~erUIO, prenijela je Fena.Za finansiranje institucija BiHdozna~eno je 455 miliona KM, aFBiH milijardu i 637 miliona KMi 42 miliona KM putarine, {to je za10 posto vi{e nego lani.Za RS je dozna~eno 815 mili-ona KM i 28 miliona KM putari-ne (11 posto vi{e), a Br~ko Distr-iktu 91,5 miliona KM (devet po-sto vi{e).
AFERE
Zbog mahinacija u kampanji za promociju SBiH
TIBiH podnosi krivi~nuprijavu protiv He}e!
Na istra`nim organima je da utvrde ko su biznismeni i koji sunjihovi interesi, kazao \iki}
„Transparency InternationalBiH“ (TIBiH) podnijet }e kri-vi~nu prijavu protiv federalnogministra energije, industrije i ru-darstva Vahida He}e i drugih ne-poznatih osoba zbog mahinacijau okviru promotivne kampanje„Nije kasno za bolji `ivot“, kojaje iskori{tena i za promociju nje-gove Stranke za BiH.Ovu informaciju ju~er je za„Dnevni avaz“ potvrdio predsje-davaju}i Odbora direktoraTIBiH Emir \iki}, dodaju}i da}e prijava vjerovatno biti podne-sena zbog zloupotrebe polo`aja iliovlasti, ali da }e kona~na kvalifi-kacija djela biti naknadnoutvr|ena.
Interesi menad`era
Prema najavama, prijava bimogla biti podnesena ve} danas.Aferu je razotkrio„Dnevni avaz“,ukazuju}i nadjelovanje pa-ralelnog si-stema i ce-ntara mo}i koji mafija{ki vukusve poteze u energetskom sekto-ru.TIBiH odlu~io se na ovakavpotez nakon {to je ministar He}ou petak priznao da je pokrenuospomenutu kampanju na zahtjev„menad`era pojedinih firmi kojesu i finansirale kompletnu ka-mpanju“. Nadalje, He}o je ustvr-dio da su te kompanije to uradile„iz razloga {to su na{le interes uovim (energetskim) projektima io~ekuju da }e i njima bitipru`ena prilika da dobiju poslovena istim“.
Pravni osnov
- Na{i advokati pregledajumaterijale. ^im utvrde koji je pr-avni osnov, podnijet }emo prija-vu. Nadamo se da bi to neko mo-gao uraditi i po slu`benojdu`nosti. Mi to radimo usvim slu~ajevima koje do-vedemo do ovog nivoa. Naistra`nim organima je dautvrde koji su to bizni-smeni, kakve su ugo-vore imali s elektro-privredama i Mini-starstvom, koji sunjihovi interesi, ka-kvi su projekti u pi-tanju, da li su to ko-mpanije koje su bilena spiskovima veli-kih investitora... Tvr-dnje ministra He}e suna toj razini kao da ja fina-nsiram Ministarstvo u nadida }u dobiti ugovor. To je ka-tastrofalno - izjavio je \iki}za „Avaz“.Budu}i da He}o tvrdi da sukampanju platili nepoznati bizni-smeni, nije jasno za {ta jeutro{ena 729.641 marka koje jeHe}o izdvojio za takozvane ugo-vorene usluge. He}o je tu stavkupove}ao za 84 posto u odnosu naprethodnu godinu. Vjerovalo seda je upravo taj novac iskori{tenza kampanju.
 F. VELE
„Transparency InternationalBiH“ je ranije pozvao ministraHe}u da otkrije misteriju o tomeko je finansirao kampanju „Nijekasno za bolji `ivot“, koju zaje-dni~ki potpisuju „Elektropri-vreda BiH“ i Ministarstvo ener-gije, industrije i rudarstvaFBiH, zatim koliko je utro{enona nju, te koja je agencija i nakoji na~in odabrana da kreira iprovede kampanju.
Koliko je potro{eno
Sastanak u Briselu 10. septembra
File s predstavnicimaIgmanske inicijative
Komesar za pro{irenje Evropskeunije [tefan File (Stefan Fule) primit}e 10. septembra u Briselu delegacijuIgmanske inicijative. Tema sastankabit }e podr{ka EU Igmanskoj inicijati-vi za daljnje unapre|enje regionalnesaradnje zemalja Dejtonskog sporazu-ma, kao jednog od preduvjeta za njiho-vo priklju~enje Uniji, saop}eno je izIgmanske inicijative.Dodaje se da }e delegacija razgo-varati s Fileom i o mogu}nosti formi-ranja fonda kojim bi se podr`avali projekti ~lanicaIgmanske inicijative, koji su usmjereni u tom pravcu.U delegaciji Igmanske inicijative bit }e kopredsje-dnik za Srbiju Aleksandar Popov, kopredsjednik zaBiH Vehid [ehi} i predsjednik Savjeta Igmanske inici-jative @ivorad Kova~evi}, prenijela je Onasa.
Direktor Direkcije u Br~kom Mato Lu~i}
Br~ko }e ostvariti prihodeod 195 miliona KM
Gubi se na oro~enom novcu
Ostvareni prihodi Br~ko Distri-kta u prvih {est mjeseci ove godineiznose 91 milion maraka, {to je sko-ro polovina od ukupne projekcijebud`eta za ovu godinu koja iznosi195 miliona maraka, kazao nam jedirektor Direkcije za finansije Di-strikta Mato Lu~i}.- Indeks naplate poreznih priho-da bilje`i 116 posto, dok je kod ne-poreznih prihoda napla}eno svegadeset posto. Proizilazi da smo fiskalno stabilni i da}emo ostvariti zacrtane prihode u ovoj godini uiznosu od 195 miliona - naglasio je Lu~i}.
 E. R.
 Lu~i}: Fiskalno stabilni  File: Doma}in susreta
Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Raspore|eno tri milijardei 80 miliona KM prihoda
UIOBiH: Pove}ani prihodi  \iki}:Utvrditi ~injenice He}o: Brojne nezakonitosti 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,6. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Diplomatska i politi~ka vje{tina isku{avaju sena umije}u razmek{avanja protivnika i onihkoji nam nisu naklonjeni
Boris Tadi} i Milorad Dodik danas }e kod Sremske Ra~e sve~anootvoriti novosagra|eni most na Savi kojim }e se Srbija i BiH efikasnijepovezati na ovom zna~ajnom grani~nom prijelazu. Bit }e tom prilikomvelikih rije~i o srpskom bratstvu i slozi; bit }e i zagrljaja srbijanskogpredsjednika i premijera Republike Srpske, kao i prije desetak danakada su promovirali turisti~ku prugu Mokra Gora - Vi{egrad.Bit }e danas kod Sremske Ra~e mnogo toga srpskog, ali - na`alost -ba{ nimalo bosanskog. U prvom planu je unutarsrpska, a neme|udr`avna saradnja.Srpska politika o~ito koristi svaku zgodu da promovira nacionalneveze. Kad god mogu, zvani~nici iz Beograda i Banje Luke iz pri~e izba-cuju Bosnu i Hercegovinu, ~ak i sakrivaju}i njenu zastavu, kao {to se do-godilo na nedavnom sve~anom do~eku turisti~kog „}ire“ u Vi{egradu.No, prilika je ovo i da se zapitamo koliko se rukovodstvo Bosne iHercegovine uop}e trudi da prona|e svoje mjesto u me|udr`avnoj sar-adnji sa susjednom zemljom, koja je, bez obzira na velike ratne i agre-sorske aferime, jedan od na{ih diplomatskih prioriteta.U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo, na`alost, izrazitog pa-da me|udr`avnih kontakata Sarajeva i Beograda. Uz vidnu Tadi}evudvoli~nost, oni su dobrim dijelom postali i talac kapricioznosti, pa i di-plomatske nespretnosti predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH HarisaSilajd`i}a.Sjetimo se, uz posredovanje turskog predsjednika Gula, Silajd`i} jekrajem aprila na Bosforu pompezno obnarodovao „novu eru“ u svojimodnosima s predsjednikom Tadi}em i Bosne i Hercegovine sa Srbijom.Najavio je i svoju skoru posjetu Beogradu. Do nje, me|utim, nikada ni-je do{lo, niti su Tadi} i Silajd`i} dali ijedan konkretan prilog svojim ve-likim pomiriteljskim najavama upu}enim iz Istanbula. Odnosiizme|u dvije zemlje ostali su na starom, hladnoratovskom nivou. Zabolje odnose sa Srbijom, kao i za svake druge, potrebno je dvoje. Jasnoje da se Beograd pritom ko~operi, ponekad i prljavo ucjenjuje. Ali nizvani~no Sarajevo, sada oli~eno u predsjedavaju}em Silajd`i}u, sigur-no nije bez mahane.Haris Silajd`i} suvi{e je okrenut propagandnom pridobivanju tzv.prirodnih prijatelja, poput Libije, Turske, Katara i drugih - gdje se lakopoliti~ki poentira. Diplomatska i politi~ka vje{tina isku{avaju se,me|utim, na drugom planu, na umije}u pridobivanja ili razmek{ava-nja protivnika i onih koji nam nisu naklonjeni, a s kojima smo, poputSrbije, sudbinski i kom{ijski povezani.U tom domenu, Silajd`i}eva diplomatija izrazito je slaba, a s njom ipozicija dr`ave kojom jo{ predsjedava.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
BA
      
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 175.948 posjetilaca.
 Pitanje:
Trebaju li nadle`ne institucije provjeritiistinitost podataka koje su u imovinskim kartonimanaveli kandidati vladaju}ih politi~kih partija?
A) DA 88,3%B) NE 9,69%C) Ne znam 2%
Provjeriti istinitost podataka
navedenih u imovinskim kartonima
 Zloupotreba dr`avnih vozila Kujund`ija: Pratnja SIPA-e 24 sata
SKANDALOZNO
Finansiraju izborne kampanje iz bud`eta
Tihi} i Silajd`i} narodne parekoriste za strana~ke aktivnosti
Dr`avne automobile funkcioneri koriste za strana~ke potrebe
Svi dr`avni - materijalni i ljudskiresursi, koje kao porezni obaveznicipla}aju gra|ani BiH, stavljeni su uslu`bu vladaju}e koalicije u predsto-je}oj predizbornoj kampanji!Zvani~nici koriste slu`bene au-tomobile za odlazak na strana~keskupove, ra~une za gorivo kojetro{e na tim putovanjima refundir-aju u institucijama BiH, a dr`avneprostorije opremljene novcemgra|ana upotrebljavaju za li~nu ilistrana~ku promociju.
Brojne povlastice
Od izvora bliskog ParlamentuBiH saznali smo da svaki ~lan na-jvi{eg zakonodavnog tijela u zemlji,koji ima pravo na slu`beni automo-bil, ovu povlasticu obilato koristi uprivatne, ali i strana~ke svrhe.-Parlamentarcima je slu`beni au-tomobil na raspolaganju 24 sata. Na-ravno da se u njima odlaze na stra-na~ke skupove, te da ih koriste i pri-vatno. Gorivo koje potro{e, amorti-zaciju i sve ostale izdatke pla}a imdr`ava, odnosno Parlament BiH - re-kao nam je izvor blizak ovoj institu-ciji.I ne samo to. Zvani~nici koristei usluge dr`avnog osiguranja odno-sno pripadnike Jedinice za za{titulica i objekta Dr`avne agencije zaistrage i za{titu (SIPA), koji im~uvaju le|a tokom obavljanja stra-na~kih aktivnosti.Povlastice koje ima kao ~lanKolegija Doma naroda ParlamentaBiH svakodnevno zloupotrebljavapredsjednik SDA Sulejman Tihi}.U slu`benom automobilu, uz pra-tnju pripadnika SIPA-e, Tihi}odra|uje strana~ke poslove. Istislu~aj je i s predsjedavaju}im kole-ktivnog {efa dr`ave Harisom Sila-jd`i}em, koji obilato koristi slu`be-ni automobil Predsjedni{tva BiH ipratnju dr`avnih policajaca.- Zvani~nici imaju za{titu SIPA-e i na predizbornim skupovima.Obim i na~in je definiran na{imuputstvom o fizi~kom i tehni~komosiguranju {ti}enih li~nosti i obje-kata. Ipak, nisam sigurna da seeksplicitno spominju strana~kiskupovi. Jednostavno, imaju za{titu24 sata dnevno u pokretu - kratkonam je kazala portparol SIPA-e@eljka Kujund`ija.Govore}i o ovoj temi, NerminNik{i}, generalni sekretar SDP-a,negirao je da funkcioneri te strankezloupotrebljavaju dr`avni, odnosnonarodni novac, jer, kako je kazao,nisu dio vladaju}e koalicije. Takvapraksa, prema njegovim rije~ima,svakako je za osudu, a na upit da lije upoznat s praksom da slu`benepogodnosti u strana~ke svrhe kori-ste kandidati drugih stranaka,Nik{i} je rekao da „nije provodioistragu“.Da je kori{tenje slu`benih pogo-dnosti u strana~ke svrhe itekako pr-isutno kod bh. funkcionera, po-tvr|uje nam i Adis Arapovi}, me-nad`er Centara civilnih inicijativa.
Koriste pogodnosti
- O~igledno je da se posjete viso-kih zvani~nika tokom predizbornekampanje intenziviraju, visokidu`nosnici politi~kih stranaka kojisu u institucijama, koji tokom cije-log mandata ne obi|u neke dijelovezemlje, odjednom se tokom predi-zborne kampanje sjete da trebajuobi}i svako selo, pri tome koriste}islu`bena vozila, osiguranje, gori-vo... [to je najgore, sve to rade u to-ku radnog vremena - kazao nam jeArapovi}.Prema njegovim rije~ima, trebalobi na}i mehanizam kojim bi se ko-ntrolirala upotreba javnih dobara isredstava u predizbornom periodu.Govore}i dalje o ovoj temi, osvr-nuo se i na primjer dr`avnih parla-mentaraca, koji, iako je tek po~etakseptembra, najvjerovatnije vi{ene}e imati sjednice, ali }e pri tomeprimiti septembarsku pla}u, te kor-istiti sve druge pogodnosti kojeimaju na raspolaganju kao nosiocite funkcije.
S. R. - B. T.
Tihi} i Silajd`i}: Obilaze strana~ke skupove umjesto da rade
Premijer RS Milorad Dodik,predsjednik Narodne skup{tineRS Igor Radoji~i}, kao i gotovo sviministri u Vladi RS u vi{e navratasu koristili vozila entitetskih insti-tucija u strana~ke svrhe. To je po-tvr|eno „Dnevnom avazu“ odizvora bliskog SNSD-u.- Doga|alo se, istina, da vrhstranke na strana~ke skupovedovezu automobili Vlade RS, alidoga|alo se i da Dodik na sasta-nak s nekim od dr`avnih ime|unarodnih politi~ara idevlastitim vozilom - ka`e na{ sa-govornik.Osiguranje Vlade RS nikada ni-je kori{teno u strana~ke svrhe.
V. S.
Dodik ponekad koristi automobil
- Izjaviti da bukvalno ne}e raditi narednih 30 da-na zato {to }e se baviti strana~kim poslovima vrhu-nac je neodgovornosti prema javnom novcu i premagra|anima i bira~ima - istakao je Arapovi}, potcrta-vaju}i da }e parlamentaci i nakon septembra, ta~nijesve do konstituiranja nove vlasti, u`ivati u brojnimprivilegijama.
 Arapovi}: Javni novac
Neodgovornost prema bira~ima
Prirodni(ne)prijatelji

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danica Blagojevic liked this
Munever Parić liked this
rferra liked this
rferra liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->