Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22879, 6.9.2010]

Oslobođenje [broj 22879, 6.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 436|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
Foto: Damir ]UMUROVI]
DANAS PRILOG
Ibrahim Der vi{e vi},
komandant1. slavne i vite{kebrigadeARBiH
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK, 6. 9. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.879Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJA NA
15. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Komesme ta{to je
En verKazazbranio BiH?
5. strana
Marieluise Beck, zas tupnica Zelenih
Balkan je
bure baru ta
Potpredsjednik  Vlade Srbi jeu Banjoj Luci
2. strana
Vri jeme je da Dodi
pres tane s igrama
3. strana
 
 Saobra}ajnanesre}a kod Kiseljaka
Poginula
dva ro|aka
9. strana
 
Kur'anskeporuke suaktuelne
Cen tralnasve~anostpo vodomLejle tul-kadra u Bego vojd`ami ji
2. strana
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 6. septembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
JezeroPeru}ac
Dobro voljci tragali za kos tima nes talih
^lano vimaInstituta za tra`enjenesta- lihosoba BiH u nedjelju su se pridru`ile i ~laniceUdru`enja"@ena`rtvarata" u po- trazi za ratnimstradalnicima s vi{egrad- skogpodru~ja~ijiposmrtniostacile`e na dnu jezeraPeru}ac. Odazi va ju}i se na apelUdru`enjaratnih stradalnika"Vi{egrad92", iz Sara je va je u Vi- {egradju~erstiglo50 ~lano vaUdru`enja, mu{karaca i `ena, a posebnudimenzi ju i te`inudoga|ajuda je~injenica da i `ene`rtve nasilja u proteklomratusvo jimrukama s je- zerskog dna vadekostiumorenih. One nisujedineko je su se u ovomdo- sadnajmaso vni jemodzi vu na apelpri- dru`ilepotrazi, rekla je za Fenupredsje- dnicaBakiraHase~i}.  Autobusima iz Sara je va u nedjeljuuju- tro su s njimakrenuli i predsta vniciElek - tropri vrede BiH, vatrogasci s Vratnika,te drugigra|ani i po jedinci, tako da je na odredi{testiglovi{e od 120 ljudi.  Apel za pomo} u potrazi za `rtvamaupu- tilo je, naime, Udru`enje"Vi{egrad 92" iz Sa- ra je va u saop}enju za ja vnost. Zamolilo je sve pri vrednike i gra|anedobrevolje da po- mognu u organiziranjuautobusa i prikuplja- njuhrane za dobro voljceko ji}e pomo}i u pretra`ivanju dna trenutnopresu{enogje- zeraPeru}ac,u ko jem tim Instituta za tra`enjenestalihosoba BiH ve} du`eradi na iskopa vanjuposmrtnihostataka. Udru`enje je pritomnapomenulo da je dno  jezeratrenutnopresu{enozbogremonta HE Ba jinaBa{ta, ali je zatvaranjebrane i pu- njenjevodompredvi|eno za 10. septembar, {to zna~i da je za potragu za `rtvamaostalo  jo{ veomamalovremena. ^lano viUdru`enja "Vi{egrad92" apelo vali su za pomo} u pre- tra`ivanju dna pri jenego ga prekri jevoda, na- pominju}i s o~ajem da }e vodamo`dapono-  vnosakritikostine vinihljudi. Islamskaza jednica u BiH, Ri-  jaset i GaziHusrev-begovvakuf  organizirali su sino} u GaziHu- srev-bego vojd`ami ji u Sara je-  vucentralnusve~anostpo vo- domLejletul-kadra, 27. no}i mjesecaramazana. U no}i"bo- ljoj od hiljadudrugih", du{eno- {enezanosomvjere u Sve vi{- njeg, te`ile su svo joj~istoti, o ~emu je svjedo~iocjelokupan program u ko jemu su u~estvo-  vali{ejhMuhamedHarfu{ iz Egipta, {ejhOmer iz Libi je, hfz.  AbdurahimSulejman, hfz. Men- suref. Malki}, hfz. [abanBurhan i Hamza ef. La vi}. Vaz je kazi vao h.hfz. Ismet ef. Spahi}, zamje- nikreisul-uleme.Na kra juprogramareisul- ulema dr. Mustafa ef. Ceri}upu- tio je poruku i prou~iodo vu, ka- za{ime|uostalimkako"Kur'an pot vr|ujeistinuo desetBo`ijih zapo vi jedi"i da "ova mubarek- no} Lejletul-kadrani jesve~ana samo po tome{to u njojosje}amoposebnumilost i bla- gostko jadolazi sa nebazato{to  je bolja od hiljadumjeseci ve}i zato{to u ovojmubarek-no}i osje}amo da prolazimokroz ~etrnaeststolje}a u ko jima je prepoznatlji vo~etrnaestkur'an- skihvri jednosti bez ko jihsvi jet ne bi bio ono{to jeste u svomnapredo vanju... To je~etrnaest kur'anskihporuka, ko jeni je- dnogtrenutkanisuizgubile na  va`nosti, posebno ne danas kad ~o vjektra`ialternati vusvom pona{anjukako bi izbjegaosa- mouni{tenje od nuklearnogra- ta, kako bi se spasio od priro- dnoghaosaizazvanog~o vje- ko vompohlepom, ~o vjeko vim nemarom i ~o vjeko vimnemo- ralnim`ivotom, i kako bi zaus- ta vioglad i bi jeduvelikogdi je- laljudskogrodazbognesta{ice u vodi i hrani,a sve zbogljudske prekomjerneupotrebe ili zlo- upotrebeprirodnihzaliha za `ivot na Zemlji.Zato smo mi u GaziHusrev- bego vojd`ami ji u ovojmubarek- no}i da za jedni~kiprou~imodo-  vu za na{i spassvakog~o vjeka, svakog`ivota na Zemlji", kazao  je reisul-ulemaMustafa ef. Ceri}. Nakontoga, tradicionalniZikr u no}iKadra, odr`an iza pono}i,predvodio je Ismet ef. Spahi}. Ovu sve~anostprenosio jeBHRT za oko 30 zemalja usvi jetu.
U no}i"boljojod hiljadudrugih" u~estvo valihafizi, inozemni gosti,kao i reisul-ulemaMustafa ef. Ceri} i njegovzamjenik ef. Spahi}
Sve~anostpreno{ena u 30 zemaljasvi jeta
Rezoluci ja o Koso vuko ju}e Srbi japredlo`itiVi je}usigurnos- ti u sklopujesenjegzasjedanje Generalneskup{tine UN-a bila je osno vnatemaju~era{njihrazgo-  vorapremi jera RS-aMiloradaDo- dika i potpredsjednikaVladeSrbi-  jeIviceDa~i}a.
Pri tisak 
Komentari{u}inezado voljstvo ko je je u me|unarodnimkrugo vi- maizazvaotek stdeklaraci je, Da~i}  je naglasiokako je neprihvatlji vo "kori{tenjedvostrukihstandarda kada su u pitanjuKoso vo i BiH". Premanjego vimri je~ima,dok je "potpunonormalnopodr`avati neza visnostKoso va, u me|unaro- dnimkrugo vima nao{truosudu nailazisvakospominjanjereferen- duma o neza visnosti RS-a". "Balkan je burebaruta. Fitilji su opasni i na mnogimstrana- ma, po{tonisuri je{enamnoga pitanjako ja su samostav ljena pod tepih. I ako nekomisli da }e ovakvomvrstompritisaka to pi- tanjebitiri je{eno, vara se jerono se mo`esamoodugo vla~iti. A mi ne `elimo da generaci jeposli je nasbrinuna{eprobleme", po- ru~io je Da~i} u BanjojLuci.Premi jer RS-aMiloradDodik  istakao je kako}e RS uvi jeksli je- ditipoliti~kesta vo veSrbi jekada je u pitanjuKoso vo. On je pono vio da srpskipredsta-  vnici"nikadane}edozvoliti da BiH priznaKoso vo, iako to `elene- kibo{nja~kipoliti~ariko ji se isto-  vremeno`estokoproti vesamos- talnosti RS-a"."Neprimjereno je da Bo{njaci nisuspremni da podr`esrbi jansku rezoluci ju oKoso vu i to su dupli standardiko ji se koriste u Sara je-  vu", istakao jeDodik.
 Speci jalneveze
I Da~i} i Dodiktokomovogsu- sretaistakli su potrebudaljeg  ja~anjaspeci jalnihveza RS-a i Srbi je, kako na politi~kom, tako i na ekonomskomplanu. "Srbi ja ima vitalniinteres da sara|uje sa RS-om i da se zala`e zanjego voo~uvanje na osno vuDej- tonskogsporazuma. Svakapro- mjenaDejtonskogsporazuma morabitiizrazdogo vora sva tri na- roda i oba entiteta u BiH", za- klju~io jeDa~i}.
G. KATANA
PotpredsjednikVladeSrbi je IvicaDa~i} u BanjojLuci
Cen tralna sve~anostpo vodom Lejle tul-kadra u Bego voj d`ami ji
ReisCeri}:
Kur'anskeporuke
su i danasaktuelne
Fi i ji su opasni i na mnogimstranama
Balkan je
burebaru ta
Dok je potpunonormalnopodr`avatineza visnost Koso va, u me|unarodnimkrugo vima na o{tru osudunailazisvakospominjanjereferenduma o neza visnosti RS-a, kazaoIvicaDa~i}
 SPRIJE^ITI PRIZNANJE KO SOVADodik pono vio da srpski predsta vnici "nikada ne}e dozvoli ti da BiH prizna Koso vo, iako to `ele nekibo{nja~ki poli ti~ari ko ji se is to vremeno `es toko pro ti ve samos talnos ti RS-a"  STANDARDIKomen tari{u}i nezado voljstvo ko je je u me|unarodnimkrugo vima izazvao  tek st deklaraci je, Da~i} je naglasio kako  je neprihva tlji vo kori{tenje dvos trukih standarda kada su u pi tanju Koso vo i BiH
Gazi Husrev-begova d`ami a: Obilje`ena no} u kojoj je po~elo objavljivanje Kur’ana
Foto: D. ]UMUROVI]
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 6. septembar 2010. godine
3
Kom{i} u Po to~arima Us tikolina Mos tarUIOBiH
Pro jekt podr{kepomirenju
Oko dvi jestotinedjecenastupiloje na za vr{nojpredsta vicirkusa Cap Carap u Poto~arima u okvirudrugogpro jekta iz oblastisocio-psiholo{kepodr{kedjeciko-  jirealizirahumanitarnaorganizaci jaSe- ljacipoma`useljacima- Salzburg- Bra- tunac. Ciljpro jekta je podr{kapo vratku i pomirenju u Bosni i Hercego vini, sa- op}eno je u nedjelju. Organizatori su na predsta vupozvalipoliti~are iz ci jeleBo- sne i Hercego vine, ali su se odazvalisa- mo~lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKo- m{i} i delegat u Vi je}unarodaRepubli- keSrpskeFadilBanjano vi}Bracika.
Besjeda mi tropoli ta Nikola ja
Njego vovisokopreosve{tenstvomitro- politdabrobosanskigospodinNikolaj je unedjelju, 5. septembra, uhramuSvete Tro jiceuUstikolinislu`iosvetuarhi jerej- skuliturgi ju, uzsaslu`enje~etirisve{te- nikaijednog|akonaMitropoli jedabro- bosanske. Nakonliturgi jejevladikaNi- kolajos vje{taosaluzavjernikeuparohij- skomdomu. Ukratkojprigodnojbesje- divisokopreosve{teniNikolajpozvaoje  vjernikedase{to~e{}eokuplja juoko ovoghrama iizraziozado voljstvokakote- kurado vinaobno vihramaicrkvenog objektaunjego vojblizini.
Ramazanski koncert
Bo{nja~kaza jednicakulturePreporod Mostarorganizirat}e u utorak, 7. septembra, ramazanskikoncert u Uni verzitetskomspor- tsko-rekreati vnomcentru"MidhatHujdur Hujka" u Sje vernomlogoru, pot vr|eno je iz Med`lisa IZ-aMostar. Za razliku od pretho- dnihramazanskihkonceratako ji su odr`ava- ni u sportskojsali,ove godineorganizator je odlu~io da ramazanskikoncertorganizira na  velikomnogometnomstadionu uz d`ami-  juBosanskimud`ahidi.U programu}e u~e- stvo vatiAmilaGolub, ArminMuzaeri ja, KenanMa~ko vi}, Zejd[oto, te horo vi\ulis- tan iz No vogPazara, Mostarskeki{e iz Mos- tara, Kewser iz Sara je va, Omladinski hor iz Li vna i hor El-Kamer iz Mostara.
Raspodjela 3,08 mili jardi KM
Upra va za indiretnooporezi vanje (UIO) BiH je u osammjeseci ove godinekorisnici- maprihoda sa jedinstvenogra~una UIO rasporedila tri mili jarde i 80 miliona KM in- direk tnihporeza, {to je za osamposto, odnosno za 233 milion KM vi{enego u istom periodu2009. Za fnansiranjeinstituci ja BiH dozna~eno je 455 miliona KM, a FBiH mili jardu i 637 miliona KM i 42 miliona KM putarine. Za RS je dozna~eno815 miliona KM i 28 miliona KM putarine, a distriktuBr~ko 91,5 miliona KM (u {to je uklju~eno1,5 mi- liona KM posebneputarine za izgradnju autopute va), saop}eno je iz UIOBiH.
U @I@I
ZastupnicaZelenih u nje- ma~komparlamentu i predsjeda- teljicagrupepri jateljstvaizme|u Bosne i Hercego vine i SR Nje- ma~keMarieluiseBeckovih je da- nabora vila u na{ojzemlji. Beck je, izme|uostalog, zaOslobo|enjego vorila i o li~nim o~eki vanjima od predsto je}ih op}ihizbora u na{ojzemlji. - Ne o~eku jem da }e izborido- ni jetiradikalnepromjene. Ono ~emu se nadamjeste da ljudi i na- rodi u Bosni i Hercego vinine}egla- sativode}i se strahom, od ~egana- cionalneparti je i `ive. Sve dok  strahvladaovomzemljom, ljudi ne}emo}i da na|una~in da seudru`e i ima juza jedni~kubu- du}nost, kazala je Beck.
Napri jed, ne na trag
Beck je ovomprilikompodsjeti- la na neda vnuposjetunjema~kog ministravanjskihposlo vaGuide  WesterwelleaBalkanu, tokomko-  je je on bora vio i u Bosni i Herce- go vini i jasnokazao da nikakvihiz- mjenagranicane}ebiti. - Mislim da su svi shvatiliporuku, a poruka je: ljudi, zabora vite na antazi je kao {to je ta, gospodineDo- dik, prestanite se igrati s takvim ide jama. Konstituti vninarodi, ali i oni ko ji se ne svrsta va ju, mora ju shvatiti da je budu}nostunutar granicaBosne i Hercego vine i oni ko jigleda juunatragtrebali bi pres- tati da gubevri jeme na to i okrenu se budu}nosti, smatraBeck. Premanjezinumi{ljenju, naj ve}i problemna{ezemlje je taj {to poli- ti~ari i daljepre vi{egleda juunatrag. - Vi ov djebistezaistatrebaligle- datinapri jed. Moj kolega ima odli~anopis. On ka`e, ako voziteautomobil i gledatesamo u zadnji retro vizor, vrlobrzo}e te stati. Ova zemlja ima mnogoproblema. Evro- pa i me|unarodnaza jednica su od- go vorne za dio tih problema. Ali ipak, rje{enjene}edo}iizvana. Rje{enjemorado}i od ljudi u Bo- sni i Hercego vini. Iako je problema mnogo, na kra ju}e samobiti do to- gajesu li ljudispremniizabrati pra vepredsta vnike, spremneradi- ti za dobrobitci jelezemlje, smatra njema~kaparlamentarka. U razgo voru za Oslobo|enje, Beck je prokomentirala i sve ve}u uloguko juTurska ima u regionu. - To je vrlozanimljivrazvoj. Sve dok gospodinErdoganistinskipo-  vezu jevladejednu sa drugom, a ne samodolazi u Sara je vo i go vori vi ste muslimani i Evropa vas je izdala- do|ite k nama ve} odlazi i u Sara je-  vo i u Beograd i u Zagreb, po vezu-  ju}iljude, smatram da je to jakodo- bro i da je to ono {to je Evropatre-bala~initi, isti~eMarieluiseBeck. Ona napominje da i daljepre vla- da vami{ljenje da Evropskauni ja ne mo`ebitikompletna bez zapa- dnogBalkana, ali da EU ima vlas- titihpote{ko}a, zbog~ega u ovom trenutku i ni jenajboljipartner za prego varanje. - Realno, put je jo{ prili~no dug, pa mislim da bismotrebalibitiis- kreni i ne razo~aratiljude, kao {to smo uradili sa Turskom. Ne mo`ete ljudimasvakestalnogo voriti"vra- tite se narednegodine", a onda to za vr{i sa dvadesetgodina~ekanja, isti~eBeck.Ona smatra da je Hrvatska ve} ja- koblizu, izra`ava ju}inadu da }e Gr~ka i Makedoni jaokon~atispo- renje oko imena, a Bosna i Herce- go vinapreuzetivi{eodgo vornos- ti za samusebe.
 Soluci ja
- Nadam se da }e viznaliberali- zaci jadatisna`anvjetar u le|alju- dima u BiH. Svi znamo da su za vri-  jemebiv {eJugosla vi je svi Jugoslo-  venimoglislobodnoputo vati, a on- da su vra}enijednostolje}enatrag,  jer mora juaplicirati za vize. Sma- tram da je viznaliberalizaci ja sna`aninstrument, go voriBeck. Na pitanje da li nadle`ni u Bruxellesurazgo vara ju o transor- maci ji OHR-a, na{asago vornica odgo vara: - Ako godinamaprizi vatene~iju smrt, on na kra jumoraumri jeti. Mislim da je gre{ka{to OHR i bon- skeovlastinisubilija~iproteklihgo- dina. Visokipredsta vniciima juja- kote`akpolo`aj, zna ju}i da nema-  jupozadinu. Kakobitiosoba od autoritetaukoliko vas dr`aveko je sto jeiza vas ne podr`ava ju. A to sedogodilo, to je gre{ka za ko ju su od- go vornedr`a vnevlade i Evropska uni ja. Mo`da bi jedna od mogu}ih soluci ja u budu}nostibilaskloni- ti sa strane"dvostruki{e{ir" visokog predsta vnika UN-a i speci jalnog predsta vnika EU. Tada bi OHR i bonskeovlastibilirezer viranisamo za slu~aje vestvarnekrize, a pred- sta vnik EU bi mogao~vrstoraditi na evropskojperspekti viBosne i Her- cego vine, misliBeck. Kao predsjednicagrupe BH pri-  jateljstva u njema~komparlamen- tu, Beckgo vori da je komunikaci ja me|uzastupnicima dva parlamen- ta u posljednjevri jemene{toslabi-  ja, no kao jedinerazloge za to na vo- diperiodizbora u Njema~koj i pre- dizborniperiod u BiH, kadazastu- pnici, generalno, manjeputu ju. - ^im no viparlament u BiH bu- deormiran, pozvat}emokolege da do|u u Njema~ku. Ono {to Nje-ma~kamo`eponuditijesteiskus- tvoko je mi moglokoristiti u proce- suusta vnereorme, ko ja bi zaista trebalapo~etinakonizbora.
J. FETAHOVI]
MarieluiseBeck, zas tupnicaZelenih u Bundes tagu
Poruka je: Ljudi, zabora vite na fantazi jeo izmjenamagranica, gospodineDodik, prestanite se igrati s takvimide jama
Sve dok strahvladaovomzemljom, ljudine}emo}i da na|u na~in da se udru`e
Evropa je kri va za dio problema u BiH
Ma ielu seBeck: Ne o~eku emradikalnepromjene
Foto: S. GUBELI]
Slabost Evrope
Korupci ja je, kazu jeBeck, bolest od ko jepatemnoge zemlje u tranzici ji, Azer- bejd`an, Srbi ja, CrnaGo-ra...BiH ni jejedina. - Ono {to je zaistapotre- bno za efkasnuborbupro- tivkorupci jejesuneza visan pra vosudnisistem i slobo- dnimedi ji. Zna~i, ne smi je bitistraha za one ko ji su spremnisvjedo~iti o ko- rupci ji. Borbaprotivko- rupci jemorauklju~ivati za{titu za one ko ji su spre- mnigo voritiistinu. To je klju~. Bila sam ljutakada je MiloraduDodikutokom butmirskogprocesadata mogu}nost da otjeraneke me|unarodnesudi je. To je  jo{ jedna od mnogihgre{a- ka i slabostiEvrope, a ko ja  vri je|a one ko ji se `elebo- ritiprotivkorupci je.
Bh. gra|ani zaslu`uju liberalizaci ju
- Ja se nadam da }e u Bruxellesubitidonesenaodluka i da }e gra|aniBosne i Hercego vine, ko ji to istinskizaslu`uju, mo}i kona~noputo vati bez viza. Istinski se radu jemtome, jer sma- tram da je situaci ja u ko jojzlo~inci iz Srebreniceputu ju po Evro- pi, dok srebreni~ke`ene jo{ traga ju za kostimasvo jihmu`eva, sino va i bra}e, moralnoveomaproblemati~na.
Vri jeme je da Dodi
pres tane s igrama

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Blubble Boom liked this
Vedad Hekić liked this
suki4 liked this
emir.dzambegovic liked this
rferra liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->