Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Helmold - Kronika Slowian

Helmold - Kronika Slowian

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by yaphoto

More info:

Published by: yaphoto on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2010

pdf

text

original

 
[WST
Ę
P
1
]
Czcigodnym panom i ojcom, kanonikom
ś
wi
ę
tej katedrylubeckiej, wyra
ż
a niegodny s
ł
uga ko
ś
cio
ł
a w Bozowie,Helmold, dobrowolne zapewnienie nale
ż
nego pos
ł
u-sze
ń
stwa.D
ł
ugo rozwa
ż
a
ł
em nad tym, jakiego mam si
ę
podj
ąć
 dzie
ł
a, by odda
ć
cze
ść
winn
ą 
z tytu
ł
u mego s
ł
u
ż
ebnegostanowiska swojej matce,
ś
wi
ę
tej katedrze lubeckiej.Wszak 
ż
e nie przysz
ł
o mi na my
ś
l nic stosowniejszego, ni
ż
 ku jej chwale opisa
ć
nawrócenie si
ę
s
ł
owia
ń
skiego ludu, przedstawi
ć
, czyja
ż
arliwa dzia
ł
alno
ść
, których królów iktórych misjonarzy, najpierw wprowadzi
ł
a w te stronywiar 
ę
Chrystusow
ą 
, a potem j
ą 
odnowi
ł
a. Do tego wysi
ł
kusk 
ł
oni
ł
a mnie ch
ęć
na
ś
ladowania dawniejszych pisarzy:wielu z nich wyrzek 
ł
o si
ę
ca
ł
ej wrzawy spraw ziemskichdla zaspokojenia trawi
ą 
cej ich ch
ę
ci pisania, dlatego, bymóc w cichym spokoju przez rozmy
ś
lania znale
źć
 
drog 
ą 
 m
ą 
dro
 ś
ci
2
, któr 
ą 
cenili wy
ż
ej ni
ż
 
czyste z
ł 
oto
3
i wszelkieklejnoty. Oni równie
ż
kierowali ca
łą 
swo-
1
Przedmowa Helmolda zachowa
ł
a si
ę
tylko w rkpsie kanclerzaDistelmeiera, wykorzystanym w edycji Reinecciusa.
2
Ks. Przys
ł
ów 4, 11.
3
Por. Proroctwo Daniela 10, 5.
 
 j
ą 
dociekliwo
ść
ku niewidzialnym sprawom Bo
ż
ym, achc
ą 
c si
ę
zbli
ż
y
ć
do najg
łę
 bszych tajemnic, podejmowalisi
ę
niejednokrotnie mozo
ł
ów przekraczaj
ą 
cych ich si
ł
y.Inni znowu, których zamierzenia nie sz
ł
y tak daleko, pozostaj
ą 
c w granicach swoich mo
ż
liwo
ś
ci, mimo swej prostoty powi
ę
kszyli równie
ż
zasoby wiadomo
ś
ciutrwalonych na pi
ś
mie. Zaczynaj
ą 
c od stworzenia
ś
wiataopowiadali wiele o królach i prorokach, o zmiennychkolejach wojen, w wypowiedziach swych sk 
ł
adali ho
ł
dcnotom, pi
ę
tnowali za
ś
b
łę
dy. Albowiem wniezmierzonych ciemno
ś
ciach tego pado
ł
u je
ż
eli zabraknie
ś
wiat
ł
a ksi
ą 
g, wszystko zakrywa noc. Nale
ż
y wi
ę
c ostroskarci
ć
niedbalstwo wspó
ł
czesnych, którzy widz
ą 
c, ile tozjawisk odbywa si
ę
dzi
ś
 
 z niezbadanych wyroków boskich
4
  — 
 jak dzia
ł
o si
ę
niegdy
ś
— zmusili do milczenia strunyswej wymowy, oddaj
ą 
c si
ę
u
ł
udnym marno
ś
ciom tego
ś
wiata. Ja wszak 
ż
e s
ą 
dz
ę
,
ż
e mog
ę
dedykowa
ć
stroniceniniejszego dzie
ł
a ku chwale tych wszystkich, którzy w
ż
nych stuleciach dodali blasku krainie S
ł
owian b
ą 
d
ź
 zbrojn
ą 
ę
ą 
, b
ą 
d
ź
g
ł
oszeniem s
ł
owa Bo
ż
ego, b
ą 
d
ź
te
ż
 nierzadko przelaniem krwi. Chwa
ł
y ich nie nale
ż
y przemilcza
ć
, poniewa
ż
po zniszczeniu ko
ś
cio
ł
astarogardzkiego
5
doprowadzili za
ł
ask 
ą 
Bo
żą 
miastoLubek 
ę
do takiego stopnia rozkwitu,
ż
e ono w
ł
a
ś
nie zaj
ęł
o pierwsze miejsce w
ś
ród naj
ś
wietniejszych miasts
ł
owia
ń
skich, tak dzi
ę
ki bogactwom, jak i przywi
ą 
zaniu dowiary
ś
wi
ę
tej. Postanowi
ł
em przeto wiernie za
ł
ask 
ą 
Panaopisa
ć
— z pomini
ę
ciem pewnych wydarze
ń
towszystko, co dzia
ł
o si
ę
w naszych czasach, czegodowiedzia
ł
em si
ę
 
4
Por. Ks. Psalmów 35, 7:
iudicia tua abyssus multa.
 
5
Mowa o wydarzeniach 1066 r., por. c. 22—24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->