Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
37Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zuko Dzumhur - Nekrolog / Pisma / Hodoljublja

Zuko Dzumhur - Nekrolog / Pisma / Hodoljublja

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 6,594|Likes:
Published by Alija Alijagic

More info:

Published by: Alija Alijagic on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
ZUKOD@UMHUR 
PUTOPISI
 
BO[NJA^KA KNJI@EVNOST U 100 KNJIGA
Urednik 
MIRZA FILIPOVI]
 Priredio
FAHRUDIN RIZVANBEGOVI]
 Recenzenti:
JASMINA MUSABEGOVI]
 Likovno oblikovanje
MEHMED ZAIMOVI]
 Redakcioni odbor:
\ENANA BUTUROVI], ENES DURAKOVI], HAD@EMHAJDAREVI], MUNIB MAGLAJLI], EMINA MEMIJA,JASMINA MUSABEGOVI], FAHRUDIN RIZVANBEGOVI]ISBN 9958-820-02-1
 
PJESNIK ZELENE BRADERadoznalost je klju~ni pojam za ulazak u stvara-la{tvo Zulfikara Zuke D`umhura. Kad se pro~itaju mno-gobrojni intervjui ovoga slikara, karikaturiste, filmskogi televizijskog scenariste, pozori{nog scenografa i kosti-mografa, umjetni~kog direktora filma, likovnog kriti-~ara, a prije svega, autora putopisnih proza, sasvim jevidljivo nagla{ena njegova duhovna ljubopitljivost. On jenjegujeipreporu~ujedrugima,stalnonagla{avaju}ida je radoznalost skoro jedini otpor prolaznosti i starenju.Zaista, vitalizam Zuke D`umhura, ako se prati njegovomnogostruko stvaranje od prvih crte`a, u sarajevskojgimnaziji, do posljednje besjede, o akvarelima IsmetaRizvi}a u Stocu, pred samu smrt, proizlazi iz vje~ite budnostiduha.Me|utim,nijetojednostavnaradoznalostmnogoznalca. ^ega se god dotakao, D`umhur je ostaviosiguran,prepoznatljivinesumnjiv otisaksvojih prstiju.Zuko D`umhur se javio kao student likovne aka-demije svojim slikama i crte`ima, a crta}eg se pera nijeostavio do zadnjeg dana svoga `ivota. Vi{ekratno je uintervjuima govorio o zna~aju i ulozi slike i crte`a, a u
 Nekrologu jednoj ~ar{iji
, ve} na po~etku spisateljskekarijere, sasvim suvereno }e se iskazati: "Samo se slikedugo pamte, a rije~i ve} sutradan promijene svoj red."Ovo zrelo razmi{ljanje zapravo je `ivotno opredjeljenjeZukeD`umhura.Zavodljivostirije~inijesemogaooteti,ali mudrost crte`a i slike ostala je osnova njegova umi- je}a plastike, ali i umjetnosti rije~i. Odonda, otkad seupustio u avanturu rije~i, a i to je, i opet, bilo skoro nasamompo~etkustvarala~kogputa,boriosestim slatkimizazovom i porokom. Dovoljno je pogledati varijacije5

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carli Batke liked this
Nandor Sili liked this
zepcak liked this
Nurah liked this
Saffija liked this
skutorka59 liked this
james liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->