Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kapitalist Modernitenin Aşılma Sorunları Ve Demokratikleşme (Son Savunma) - Abdullah Öcalan

Kapitalist Modernitenin Aşılma Sorunları Ve Demokratikleşme (Son Savunma) - Abdullah Öcalan

Ratings: (0)|Views: 1,187 |Likes:
Published by GuncelYorum
KAPİTALİST MODERNİTENİN AŞILMA SORUNLARI ve DEMOKRATİKLEŞME Birinci Kitap UYGARLIK -Maskeli Tanrılar Ve Örtük Krallar ÇağıİÇİNDEKİLER: GİRİŞ Birinci Bölüm: YÖNTEM VE HAKİKAT REJİMİ ÜZERİNE İkinci Bölüm: UYGARLIĞIN TEMEL KAYNAKLARI 1-İNSANLIK TOROS-ZAGROS KAVİSİNE NELER BORÇLU? 2- ARYEN DİL VE KÜLTÜRÜNÜN YAYILMA SORUNLARI 3- VERİMLİ HİLAL KAYNAKLI TOPLUMSAL GELİŞME ve YAŞAMI DOĞRU YORUMLAMAK Üçüncü Bölüm: KENTİN UYGAR TOPLUMU -MASKELİ TANRILAR ve ÖRTÜK KRALLAR ÇAĞI1-SÜMER TOPLUMUNU NASIL YORUMLAM
KAPİTALİST MODERNİTENİN AŞILMA SORUNLARI ve DEMOKRATİKLEŞME Birinci Kitap UYGARLIK -Maskeli Tanrılar Ve Örtük Krallar ÇağıİÇİNDEKİLER: GİRİŞ Birinci Bölüm: YÖNTEM VE HAKİKAT REJİMİ ÜZERİNE İkinci Bölüm: UYGARLIĞIN TEMEL KAYNAKLARI 1-İNSANLIK TOROS-ZAGROS KAVİSİNE NELER BORÇLU? 2- ARYEN DİL VE KÜLTÜRÜNÜN YAYILMA SORUNLARI 3- VERİMLİ HİLAL KAYNAKLI TOPLUMSAL GELİŞME ve YAŞAMI DOĞRU YORUMLAMAK Üçüncü Bölüm: KENTİN UYGAR TOPLUMU -MASKELİ TANRILAR ve ÖRTÜK KRALLAR ÇAĞI1-SÜMER TOPLUMUNU NASIL YORUMLAM

More info:

Published by: GuncelYorum on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
 KAP
İ
TAL
İ
ST MODERN
İ
TEN
İ
N A
Ş
ILMA SORUNLARI veDEMOKRAT
İ
KLE
Ş
MEBirinci KitapUYGARLIK -Maskeli Tanr
ı
lar Ve Örtük Krallar Ça
ğ
ı
-
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER:G
İ
İŞ
 Birinci Bölüm: YÖNTEM VE HAK 
İ
KAT REJ
İ
M
İ
ÜZER 
İ
NE
İ
kinci Bölüm: UYGARLI
Ğ
IN TEMEL KAYNAKLARI1-
İ
NSANLIK TOROS-ZAGROS KAV
İ
S
İ
NE NELER BORÇLU?2-
 
ARYEN D
İ
L VE KÜLTÜRÜNÜN YAYILMA SORUNLARI3- VER 
İ
ML
İ
H
İ
LAL KAYNAKLI TOPLUMSAL GEL
İŞ
ME ve YA
Ş
AMI DO
Ğ
RUYORUMLAMAK Üçüncü Bölüm: KENT
İ
N UYGAR TOPLUMU -MASKEL
İ
TANRILAR veÖRTÜK KRALLAR ÇA
Ğ
I-1-SÜMER TOPLUMUNU NASIL YORUMLAMALIYIZ?2- UYGAR TOPLUMU DO
Ğ
RU YORUMLAMAK 3- UYGAR TOPLUMUN YAYILMA SORUNUa-Sümer ve M
ı
s
ı
r Kökenli Uygarl
ı
klar
ı
n Yay
ı
lma Sorunlar
ı
 b-Çin, Hint Ve K 
ı
z
ı
lderili Kültüründeki Geli
ş
melerc- Greko-Romen Uygarl
ı
k ve Yay
ı
lma Sorunlar
ı
 
4- UYGAR TOPLUM A
Ş
AMALARI ve D
İ
REN
İŞ
SORUNLARI
İ
kinci KitapKAP
İ
TAL
İ
ST UYGARLIK -Maskesiz Tanr
ı
lar Ve Ç
ı
plak Krallar Ça
ğ
ı
-1-K 
İ
TAP
İ
Ç
İ
N G
İ
İŞ
 2- KAP
İ
TAL
İ
ZM
İ
N DO
Ğ
U
Ş
ETKENLER 
İ
–EV HIRSIZI-A-Ak 
ı
lc
ı
l
ı
B-EkonomizmC- Siyasal
İ
ktidar Ve Hukukla
İ
li
ş
kisi
1
 
 
D- Kapitalizmin Mekân
ı
 E- Tarihi-Toplumsal Uygarl
ı
klar Ve Kapitalizm3- KAP
İ
TAL
İ
ZM EKONOM
İ
DE
Ğİ
L
İ
KT
İ
DARDIR A-Kapitalizm Ekonomi De
ğ
il
İ
ktidard
ı
r
 
B-
 
Kapitalizmin Ekonomi Olmad
ı
ğ
ı
na
İ
li
ş
kin VerilerC- Kapitalizm Toplumsal Ve Uygarl
ı
ksal Gerçekli
ğ
in Neresinde Ve HangiZaman
ı
ndad
ı
r
 
D-
 
Kapitalizm Do
ğ
arken Avrupa’n
ı
n Durumu4- MODERN LEV
İ
ATHAN: ULUS-DEVLET-Tanr
ı
n
ı
n Yeryüzüne
İ
nmi
ş
Hali-A- Ulus Geli
ş
mesi, Ulus OlgusuB-Devleti Tan
ı
mlamak C- Kapitalist Uygarl
ı
k (Modernite)
İ
deolojisi ve Dinselle
ş
tirilmesi
 
D- Yahudi Soyk 
ı
r
ı
m
ı
n
ı
n An
ı
s
ı
na -
İ
brani Kabilesinin Öyküsü-1-Yahudiler ve Uygarl
ı
k:2-Yahudi
İ
deolojisi:3 -Yahudi Milliyetçili
ğ
i:E- Kapitalist Modernitede
İ
ktidarF-Kapitalist Modernite ve Ulus-Devlet
 
5-KAP
İ
TAL
İ
ST MODERN
İ
TEN
İ
N ZAMANIA-Tekelci Ticaret KapitalizmiB- Sanayi Devrimi ve Endüstriyalizm Ça
ğ
ı
 C – Finans Ça
ğ
ı
-Komutan Para6-SONUÇ:DEVLETL
İ
UYGARLIK DEMOKRAT
İ
K UYGARLIKLA UZLA
Ş
AB
İ
L
İ
R M
İ
?
2
 
 
G
İ
İŞ
 
İ
mral
ı
Cezaevine al
ı
nd
ı
ğ
ı
mda beni ilk kar 
ş
ı
layan, Avrupa Konseyi’ne ba
ğ
l
ı
 
İş
kenceyiÖnleme Komitesi’nin ba
ş
kanl
ı
k düzeyindeki temsilcisiydi. Söyledi
ğ
i ilk söz, “Bu cezaevindekalacaks
ı
n, biz de Avrupa Konseyi üzerinden denetleyip baz
ı
çözümler geli
ş
tirmeyeçal
ı
ş
aca
ğ
ı
z” oldu. Dostlu
ğ
a tarihte e
ş
ine ender rastlanan bir ihanet temelinde beni ABD-CIAdenetimine teslim eden Yunan ulus-devletinin Türkiye Cumhuriyeti’yle ili
ş
kileri ç
ı
kar denklemine eklenince, ‘ç
ı
 plak krallar ve maskesiz tanr 
ı
lar ça
ğ
ı
nda’
İ
mral
ı
kayal
ı
klar 
ı
naPrometheus efsanesine ta
ş
ç
ı
kartan biçimde bir kadercilik mahkûmiyetine düçar oldum.Bu sürece yol açan Suriye ç
ı
ı
ş
ı
ndaki denklem daha da çarp
ı
c
ı
d
ı
r. Beni Suriye’denç
ı
kartan anlay
ı
ş
, özünde dostlu
ğ
a çizdi
ğ
im paye ve
İ
srail’in Kürt politikas
ı
ndaki çeli
ş
kisininçarp
ı
ş
mas
ı
na dayan
ı
r. Özellikle
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
sonras
ı
nda Kürt sorununun patronajl
ı
ğ
ı
na soyunan
İ
srail, benim
ş
ahs
ı
mda giderek etkili olmaya ba
ş
layan ikinci bir Kürtçözüm tarz
ı
na tahammül edemeyecek denli hassast
ı
. Hesaplar 
ı
na kesinlikle uygun
ş
müyordu. Hakk 
ı
n
ı
inkâr etmemeliyim; MOSSAD dolayl
ı
yoldan beni kendi çözüm yolunadavet etti. Ama buna da ben, ne ahlaken ne siyaseten aç
ı
k ve haz
ı
r de
ğ
ildim. Suriye Arapyönetimi taktik yan
ı
a
ğ
ı
r basan bir ili
ş
ki biçimini asla a
ş
mak istemedi. Kald
ı
ki, Haf 
ı
z Esatönderli
ğ
i ABD-Sovyetler Birli
ğ
i hegemonya çat
ı
ş
mas
ı
na dayal
ı
olarak vücut bulmu
ş
tu.Sovyetler’in çözülü
ş
üyle birlikte kritik a
ş
amada hiçbir taktik ili
ş
kiyi koruyacak durumdade
ğ
ildi. Benimle –PKK olu
ş
umuyla- Türkiye’yi dengelerken, bir anlamda 1958’deki Suriyeüzerindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin tehdidine ve a
ş
ı
ı
 
İ
srail yanl
ı
s
ı
e
ğ
ilimine yan
ı
t ar 
ı
yordu.PKK’nin uygun araç olmas
ı
uzun süreli bir taktik ili
ş
kiye imkân verdi. Bu ili
ş
kinin ikinci bir Kürt politikas
ı
na yol açabilece
ğ
i pek görülmek istenmiyordu. Türk yönetimlerinin bütünçabalar 
ı
bu anlamda etkili olam
ı
yordu.Bu k 
ı
sa hat
ı
rlatma bile beni Suriye’den ç
ı
kartan esas gücün
İ
srail oldu
ğ
unu gösterir.
Ş
üphesiz ABD’nin siyasi ve Türkiye’nin askeri bask 
ı
lar 
ı
da bunda rol oynam
ı
ş
t
ı
r.Unutmamak gerekir ki
İ
srail, Türkiye ile daha 1950’lerde kapal
ı
antla
ş
malar içinde olup,1996’da ikinci ‘anti-terör’ ad
ı
alt
ı
ndaki ilave bir antla
ş
mayla ABD-
İ
srail-TürkiyeCumhuriyeti’nin anti-PKK ittifak 
ı
tamamlanm
ı
ş
oluyordu.Bu sürece eklenmesi gereken di
ğ
er önemli bir faktör, ABD ve
İ
srail’le ili
ş
ki içindekiKDP ve YNK yönetimiyle, 1992’de olu
ş
turulan Kürt Federe Meclis ve yönetimiyle TürkiyeCumhuriyeti aras
ı
nda sa
ğ
lanan anti-PKK temelindeki i
ş
 birli
ğ
iydi.
Ş
üphesiz o gününko
ş
ullar 
ı
nda Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve silahl
ı
kuvvetleri taktik bir anlay
ı
ş
lahareket ediyorlard
ı
. Ancak tarihin kendine has bir yürüyü
ş
ü vard
ı
. Çok çe
ş
itli alg
ı
lamalar önemli geli
ş
meleri belirler. Türkiye’nin günümüzde çokça öfkelenen tarihsel yan
ı
lg
ı
s
ı
dar, bencil, tek tarafl
ı
bir alg
ı
dan kaynaklanmaktad
ı
r.1998’de aleyhteki bu faktörlerin birle
ş
mesiyle Suriye’den ç
ı
ı
ş
gerçekle
ş
ti. Aç
ı
kça belirtmeliyim ki, ben de Suriye’den ç
ı
kma gere
ğ
inin tamamen fark 
ı
ndayd
ı
m. A
ş
ı
ı
bir  bekleme dönemi geçirdim. Ama Kürdistan için geli
ş
en politik çizginin çekicili
ğ
i ve stratejik düzeye ç
ı
kartmak istedi
ğ
im dostluk yakla
ş
ı
m
ı
m beni adeta tutsak etmi
ş
ti. Suriye yönetimi enüst düzeyde bunun sak 
ı
ncas
ı
n
ı
önemle belirtmi
ş
ti. Bunu itiraf etmem gerekir. Ama ben halen
3
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aalfaa Beta liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Zerdeşt Dirok liked this
cengiz11 liked this
Lezgîn Ew liked this
Emre Inanan liked this
Selim Karlitekin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->