Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marksizmin Marksist Eleştirisi - Demir Küçükaydın

Marksizmin Marksist Eleştirisi - Demir Küçükaydın

Ratings: (0)|Views: 353 |Likes:
Published by GuncelYorum
Marksizm’i Savunmak ve Geliştirmek Birinci Kitap Marksizm’in Marksist Eleştirisi (Üstyapı, Din ve Ulus teorisi)

Kendilerini görmek ve tanımak şansına erdiğim, Her zaman örnek almaya çalıştığım, İsmet Demir, Hikmet Kıvılcımlı Ve Ernest Mandel’in anılarına

Demir Küçükaydın

1

Marksizm’in Marksist Eleştirisi (Üstyapı, Din ve Ulus teorisi)
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz................................................................................................................ 9 Önsöz (Tari
Marksizm’i Savunmak ve Geliştirmek Birinci Kitap Marksizm’in Marksist Eleştirisi (Üstyapı, Din ve Ulus teorisi)

Kendilerini görmek ve tanımak şansına erdiğim, Her zaman örnek almaya çalıştığım, İsmet Demir, Hikmet Kıvılcımlı Ve Ernest Mandel’in anılarına

Demir Küçükaydın

1

Marksizm’in Marksist Eleştirisi (Üstyapı, Din ve Ulus teorisi)
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz................................................................................................................ 9 Önsöz (Tari

More info:

Published by: GuncelYorum on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
 1
 
Marksizm’i Savunmak ve Geli
ş
tirmek Birinci KitapMarksizm’in Marksist Ele
ş
tirisi(Üstyap
ı
, Din ve Ulus teorisi)
Kendilerini görmek ve tan
ı
mak 
ş
ans
ı
na erdi
ğ
im,Her zaman örnek almaya çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
m,
İ
smet Demir,Hikmet K 
ı
v
ı
lc
ı
ml
ı
 VeErnest Mandel’inan
ı
lar 
ı
na
Demir Küçükayd
ı
n
 
 2 
Marksizm’in Marksist Ele
ş
tirisi(Üstyap
ı
, Din ve Ulus teorisi)
İ
çindekiler
İ
kinci Bask 
ı
ya Önsöz................................................................................................................9
 
Önsöz (Tarihsel Maddecili
ğ
in Tarihine Katk 
ı
)...................................................................22
 
Sosyalizmin Milliyetçilikle
İ
mtihan
ı
...................................................................................112
 BA
Ş
LARKEN....................................................................................................................112Uyar 
ı
: Bütün Ba
ş
lang
ı
çlar Zordur..................................................................................112Terminoloji.....................................................................................................................112B
İ
İ
 NC
İ
BÖLÜM..............................................................................................................114MANTIKSAL VE METODOLOJ
İ
K AÇIKLAMA..........................................................1141) Ulus ve Ulusçulukta Olgu ile Olgunun Bilgisi Ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
n Özellikleri..................114
A) Ça
ğ
ı
n Hayaleti ve Hayaletin Laneti...................................................................114
 
B) Marksizm ile Milliyetçilik ve Millet Konusu.....................................................115
 
C) Milliyetçilikte Olgu ve Bilgi Nesnesi
İ
li
ş
kisinin Özelli
ğ
i..................................116
 
D) Ba
ğ
lant
ı
n
ı
n Politik Sonucu:
İ
nsanl
ı
ğ
ı
n Kaderi ve Ulus ve Ulusçulu
ğ
un Bilgisi....................................................................................................................................117
 
E) Marksizm’in Evrimi ve Milliyetçilik.................................................................118
 
F) Bilginin Evrimini Ele Al
ı
ş
ı
n Mant
ı
ksal ve Tarihsel Yöntemleri.....................118
 
G)
İ
li
ş
kinin “Fasit Daire” Karakteri......................................................................119
 2) Ba
ş
l
ı
ğ
ı
n Yanl
ı
ş
l
ı
ğ
ı
Kan
ı
tland
ı
ğ
ı
nda Do
ğ
rulanmas
ı
...................................................121
A) Ba
ş
l
ı
ğ
ı
n Gizli Varsay
ı
mlar
ı
................................................................................121
 
B) Bilgi Konusu ve Olgu ili
ş
kisinin Varsay
ı
mlar
ı
n
İ
li
ş
kisindeki Görümü..........121
 
C) Allaha
İ
nanç ve Allah’
ı
n Ne Oldu
ğ
un Anlama
İ
li
ş
kisi....................................122
 
D) Allaha
İ
nananlar
ı
n Allah Tan
ı
mlar
ı
Analojisi ve Milliyetçilik......................124
 
E) Varsay
ı
mlara
İ
li
ş
kin Sonuç................................................................................124
 
 
 33) Sosyolojik ve Politik Milliyetçilik Kavramlar 
ı
..........................................................126
A) Milliyetçili
ğ
in ve Milletin Ne Oldu
ğ
unu Ara
ş
t
ı
rman
ı
n Metodolojisi.............126
 
B) Ulusçuluk bir Politika veya Strateji de
ğ
ildir....................................................126
 4) Olmayana Ergi...........................................................................................................127
A) Gerici Ulusçulu
ğ
un Ulusçuluk Tan
ı
m
ı
..............................................................127
 
B) Sosyalistlerin ve Milliyetçilerin Ayn
ı
Tan
ı
mda Anla
ş
mas
ı
n
ı
n Sorunlar
ı
.......128
 
C) Millet Nedir?........................................................................................................129
 
D) Bu Metodun Temel Yan
ı
lg
ı
s
ı
..............................................................................130
 
E) Millet Nas
ı
l Bir Topluluktur?.............................................................................131
 
F) Ulus Hangi Büyük Küme
İ
çindedir?..................................................................131
 
G) Marksistlerin Temel Yan
ı
lg
ı
s
ı
ve Kavrayamad
ı
ğ
ı
...........................................133
 
H) Marksizm’in En Gerici Ulusçularla Ayn
ı
Varsay
ı
m
ı
Payla
ş
mas
ı
..................133
 
İ
) Gerici Ulusçuluk Tan
ı
m
ı
n
ı
n (Marksistlerin) Vard
ı
ğ
ı
Nokta: Totoloji............135
 5) Gellner’in Ulusçuluk Tan
ı
m
ı
.....................................................................................136
A) Uluslar ve Dinsel Cemaatler...............................................................................136
 
B) Ulus ve Din’in Fark 
ı
............................................................................................137
 
C) Ulusçuluk Tan
ı
m
ı
n
ı
n Di
ğ
er Sonuçlarla Uyumu...............................................139
 
D) Tan
ı
m
ı
n Baz
ı
Sonuçlar
ı
......................................................................................141
 a) Proletarya Diktatörlü
ğ
ü......................................................................................142 b) Devrim Kavray
ı
ş
ı
ve Tan
ı
m
ı
.............................................................................1426) Gellner’in Tan
ı
m
ı
n
ı
n Gizli Varsay
ı
m
ı
ve Ele
ş
tirisi...................................................144
A) Ulusal Birim.........................................................................................................144
 
B) Politik Birim.........................................................................................................145
 
C) Özel ve Politik Ayr
ı
m
ı
n
ı
n Sosyolojik Olmayan Niteli
ğ
i..................................146
 7) Din Teorisi.................................................................................................................148
A) Marksist bir Din Teorisinin Yoklu
ğ
u................................................................148
 
B) Din nedir?.............................................................................................................149
 
C) Modern Toplumun Dini ve Modern Toplumda Dinin Yeri............................151
 
D) Ulus ve Ulusçulu
ğ
un Marksist Tan
ı
m
ı
..............................................................151
 
İ
İ
 NC
İ
BÖLÜM................................................................................................................155TAR 
İ
HSEL AÇIKLAMA..................................................................................................155

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->