Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
Famuous Poems of Pothana in Telugu

Famuous Poems of Pothana in Telugu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,615 |Likes:
Published by sirivennelasastry
Some of the famous Telugu poems from Andhra Maha Bhagavatam by Pothana.
Some of the famous Telugu poems from Andhra Maha Bhagavatam by Pothana.

More info:

Published by: sirivennelasastry on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

 
pwpy ¥cwpy]wgy py\y ¥^w EpyÝg¡ pw\ypyÝ\ypy ¢ vs7pwvvsk7f±ly ¥Öa¡ l±¥Ö\yKy ¥c) þpygy ¥a±7Sy ¥Vc) vsvdkpy ¥l± ¥Öc) py7~ypy ¥¥c) Rcyßpy ¥¥c)  Ky\y ¥ jycwÖ]y ¥ß\y¿ë þ py ¥Mpy ¥¥ l± ¯^yÖ7 ol± ¥Ö cw K»g¡Kym)  Ky\y]²g±c) vs¥Ùvr¤]y7o¥kl± ¥Ö vsM¥k¥c) KytwÖ[ õ¥KwÎkpy ¥¥c) .. py ¥¥c±Ócy ¥Óay ¥gy ¥ pyawcy ¥Ök c±cy ¥Ó\y ¥S» ðcy ¥Ó Ùëiy ¥py~y ¥7\ycy ¥Sy ¥c)  AðÓ a¡cy7o¥k cy ¥7\¡ly ¥¥ c±cyÓ\y ¥ ðcy ¥ f±ÉV¥ py ¥7Sy ¥ þ7Ù\ypy ¥¥ ¸sly ¥c) .. I7V®pw\ycwKy ¥ c¼KyV® g±7\y\y ¥^y ¥k  ¥gyl¥py ¥¥ß x¹py ¥¥ß p² ¥gyl±¥¥Ûk K»g±Î a¨gyÙovrß Ky ¦Kypy ¥¥ÉVºay  awcyKy ¥]y ¥Kyxw7Ùayawcyp²7Ùay.. pyvs¥jw M7\ypy ¥¥ p²\¡]» ^yRpy ¥¥kc) pw7ï7ä]» pwçkc)  vs cy ¯{r7ä]¼ K»g¡]» ly ¥¥py]y ¥kc) ÿu¡7ä Kw7u¡7ä]»  vh{s fwk¥7\ypy ¢ c²gyÿpy\y ¥^yþ iw^yÖ7o¥ ôbwV® ^w Kyvs¥g²7Ùay ¥7\y ¥ vhayÙ]yly ¥7 o\y ¥^yþ ly ¥kØ7o¥ þ c²gy ¥Âc² = ^¼\y ¥^» RðÓayp±¯ Kypy ¥7\yk¥p¼ cwKy ¥c) py ¥¥7él±¯ ay7\y ¯ py\y ¥^²KyÎ\y= iy ¦py ¥¥m±KyÎ\y=Kygy ¥m) pwpy ¥|uy ¥ k~yÝ7o¥ m± KyÎ\y= ð]»Öä]yKygyßp±¥KyÎ\y= py ¥awKw7uwõ¥]y7 ¿f±cypy ¥¯ \y\y ¥^y ¥m) p²¥gyly ¥ Ù]»pyK¡Sy ¥ÂVa¡ Ùoüß7\y7o¥ cw bwòK¡c) .. pwg¡T|uy ¥k7ay ¥ ¿pw{rKypy ¥¥k7ay ¥ Ùbw[ õÐ]ypy ¥|cyiy7^ypy ¥7ay ¥ SyK¡]y^»Ky ¥m|Ù^yRcyß gyuy[py ¥7ay ¥ f¼7KypySy ¥Â cyvQpy ¥¥ p¼7ayayj¡vh .. Kwg² gwçk¥ gwRÖpy ¥¥m) ^yk¥^yp² ^yg»ÝcyÓëc) f¼7a¡  pwg²g¨ {sg¡py ¥¯V ^yÉV¥K¼ð b·py7T|òg²iy ¦õ¥¿¾h ¸h¿g±cyc) ^yka² öñ Ùvhpy ¥¥M¥k¥c) Ùªhëc) ly ¥~y; Kwly ¥¥¿ Jg² K»gy ¥Îk¥ pwgykc) py ¥gyäg² AKwÎkpy ¥¥c) iwÊgypw .. ðgyly ¥7¿f±cyðoÚay¿ ¥cyjygy[£ ðgy ¦ßkcy7¿cyay ¥ gyßgy[7¿f±cyKy ¥m|7]y¿ ¥cyðRpy ¥¥c) gwðpy ¥¥ß Kwðpy ¥¥ß b· vrgy ¥¿cyc) vrg¡¿ ¥cyþgyR iypy ¢7\yiwÖ^y]y ¥7¿\±cy ëgy ¥^yc²Ógyay ¥ cway ¥ évrÝ õcy ¥py ¥| j¨pygyÖ p²l²¥V®K¡c) ..
 
Na¡c) Ùùvsë K¼vh¢Ø ¿¾h ]ycy ¥py ¢ ¿¾h cy7x·Ð]yly ¥7o¥ ¿¾h bwawÅ  o7o¥k ¿¾h Kyb·k ]y¿¾h bwò7Û\y¿¾h cy ¯]yÓ py ¥ gwÖay7Tº7ay ¥ Kygy7o¥ ÙK¡7ay^y ¥V ÿ¥¿cw Kygy7o¥7V p²¥ Êm|a²gwRÖpy ¥¥ ^¨RÖpy ¥¥c) vs]y]yp²¥ Kwly ¥7o¥ cwbwly ¥p²¥ .. õÙbwly ¥ÙvhKyV Ùpy]wly ¥ iypy]² õÍvq¥ vsÝgy ¦bwly ¥ p² ayÙbwpy ¥|[Ö õa²Ùëbwayjygy7 awxwÖõ¥ ly ¥7Sy ¥c) ÙK¡ly ¥| u¡Ùvh¢7¿\± aycy ¥T´~yÝgy ¥7\y ¥ pyV¥py ¢c) S²xwä K¼py ¥ß7Sy ¥ Ùo vrßÙªh]ypy ¥ßð jwgyp»¾s iy ¥pycy7fw~yÂgyÖpy ¥¥c) p¼7ay^wc) .. A7ë7¿]± pyV¥\¡7]y¿l±¥ py ¥g¡ly ¥¥ ]wð7¿cyi» ÿj¡¿¾h cy7¿]»ly ¥aypy ¥7\ym|Ù^ypy ¥¥cyKyÛk7¿]± Ùvhiw gwö ¿¾h cy7¿Sy7Ùay ¥ð Ky7]y¿ ¥ Ùjy ¥py ¢ð ¿¾h cy7¿py ¥vrgwÝV® ¿¾h cy7¿vs]yÖ vha»cyÓ]y ¥7\y^y ¥Sy ¥ Ùoüß7\w7]yvs7pyÚ¿ ¥ .. gyõ ñ7o7o¥vhõ¥7vh bwÙ]ypy ¥^y ¥ XyÙ]y7¿ög» gy]yÓ¿ ¥ Ù~ypy[wk7Ky¬ë ¿l±¥ ^ytw iygy[w¿ ¥ x½pyÍgyly ¥¯gy¿ ¥ Xyõpy ¥]yÎ7Ky[¿ ¥ KyV®Þvsò cy ¥ay7Sy]) vQ7V¿l±¥ cy ¯vh¢gy  Ùvhpygy7¿f± vhayªhYy¿ ¥ pyV¥\y ¥ ]w Ùoüß7\ypy ¥¥c) ð7\y ¥S»c) ..  ^yT´ 7Ùay ¯uy7 vhawÖk¥ Kyg¡ a¡^y ¥Sy ¥ py ¥Kyg¡ vsgy{sK¡ Kyg¡ ayð py ¥Kyg¡ a¡^y ¥Sy ¥ KygyKygyly ¥c)  Kyg¡K¡ py ¥Kyg¡ py ¥Kyg¡K¡ Ky iygypy ¥cy ¥Sy ¥cy ¥ cy]yk Ky ¥]yk iyV¥kgy ¥ay ¥ vh\yc) .. cwcwc²Kyvh ly ¥¯jypy ¥¥m) pycypy ¥¥ m»cyc) ¾hÑayKwk7o¥ vs cwßð7vhc) ay~ykuyK»V®Kyg¡[£ cwjy ¥7\y¿c± ly ¥¥7\¡ py ¥ Ñawcw7iy; vhg¡vh¢Évq Sy7aycyk]w7]ySwÂly ¥ k7ay ¥7\y K¨ þgw~yAV´ k pyäÂë iyly ¥7 f±ÛV» ^yJ~yÝgw .. Kyk\y7ay ¥gy ¥ a¨cy ¥k l±¥\y Kyk\y7ay ¥gy ¥ iyР  Ky ¯^¡ ^y[py ¥¥k bwk7  ^yk\y7ay ¥gyðÓ a¡~ykcy ¥ Kyk\y ¥ Kyk7\y\y ¥ pw\y ¥ Kyk\» m²\» .. m»Ky7o¥k¥ m»K²~y ¥k¥
 
m»KyÞvs¥k¥ ]±^¡cy]y ¥a¡ cym»Ky7o^y ¥ ¾h7  ìKyV® KypyÝk c±pyÝ\y ¥ OKwKy¬ë p±Êk¥ cy]yð c² iyél¥7]y ¥c) .. EpyÝð S²ý Rð7Sy ¥ R^y= p±¥pyÝð m»vhk cy ¥7\y ¥ ôcy¿p±¥= EpyÝð ly ¥7ay ¥ \¡7ay ¥= vhgy ¥~yÝgy ¥\±pyÝ\y ¥= py ¥¯k Kwgy[7  f±pyÝ= \ycwa¡ py ¥jyÖ kly ¥¥\±pyÝ\y ¥= vsgyÝpy ¥¥ ]wc±¿l±¥cypw pyÝ\y ¥= pwð cw]yß iypy ¢ þ~yÝgy ¥ c²~ygy[7o¥ p²\±ayc) .. m|p¼K¡Î7]yly ¥¥ m²ay ¥ ¿gyÖpy ¥¥ õm»k7ol± ¥Ö Ùbw[7o¥k¥c)  Ywpy ¢m) ay¾hØcy ¥ py ¥¯gy pyS±Â ]ycy ¥py ¢c) \y¾sác) Ù~ypy ¥7ol± ¥Ö\¡c)  þp² ]yvhØ A]y; vhgy7f±gy ¥^ypy ¥ðÓ7vh7 ay^y ¥c) a¨cy ¥ðc)  gwp²J~yÝgyKwpyp² pygyayvs7gy7vh¢ iyÙaw]yßKw .. @k ¿p±Ky ¥7Yyvh¢gy7o¥m» cy^ym» cw py ¥¯k x½jy7o¥ aw vhk py ¥7awgypycw7]ygwpy ¥¬]yvsgy; Ùbw7]²7ay ¥ Kw7]»vhm»  ]yØk vhgyÖ7Kygypy ¥| õc»a¡ly ¥^y ¥ cwvhcyÓ ; Ùvhvscy ¥Ó7\y ¥ õ vrÝk cw^²7Ùaypy ¥¥ bw{r bw{r ly ¥cy^y ¥ly ¥|Öò7ä vs7gy7ó ¿ ¥ .. {sg¡K¡7 TºvhØ\y ¥ ~y7M SyÙKyly ¥¥^ypy ¥¥7 S²a»l¥ vs7j¡7vh \² vhg¡pwgy7o¥cy ¥ ìgy\yÙiy^yvhëc) py ¥ðÓ7vh\w KyÍKwp)¥ ]ygyjyõ¥ßÛkpy ¥¥ SyKyÎc¼Ð]y\y ¥ õpwayÙb·Úa¡]yÙù Ky ¥S»  vhg¡ S²m|7Syk¿p±¥cyÿ\y\y ¥ ^yRÙbw[w pyc»]wá{r ¿l±¥ .. @\¡^±aycyð Ky\y ¥ py\¡ Rcy ¥ @\¡^¡cy]ycypy ¥^y ¥\ycy ¥\y ¥py\yð c±\yly ¥¥\y ¥^y ¥c)  \yp±\yé\¡py ¥¥\¡ ]y\yo\y  cy\y ¥^¡\y ¥ cy\¡^¡\yay ¥ R\¡py ¥ cy\y ¥^¡\y ¥ c±\ykc) ..  ^yT´ 7Ùay ¯uy7 vhawÖk¥ Kyg¡ a¡^y ¥Sy ¥ py ¥Kyg¡ vsgy{sK¡ Kyg¡ ayð py ¥Kyg¡ a¡^y ¥Sy ¥ KygyKygyly ¥c)  Kyg¡K¡ py ¥Kyg¡ py ¥Kyg¡K¡ Ky iygypy ¥cy ¥Sy ¥cy ¥ cy]yk Ky ¥]yk iyV¥kgy ¥ay ¥ vh\yc) .. cwcwc²Kyvh ly ¥¯jypy ¥¥m) pycypy ¥¥ m»cyc) ¾hÑayKwk7o¥ vs cwßð7vhc) ay~ykuyK»V®Kyg¡[£ cwjy ¥7\y¿c± ly ¥¥7\¡ py ¥ Ñawcw7iy; vhg¡vh¢Évq Sy7aycyk]w7]ySwÂly ¥ k7ay ¥7\y

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Karthik Sharma liked this
Chandrakala Somesula added this note
Cinnappudu nerchukunna padyalu chaduvutunte chala santoshanga undi. Ivi down load chesukovadam elago cheputara ?
nagimanne liked this
hknmurthy23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->