Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OSMANLI MEDRESELERİNDE FELSEFE

OSMANLI MEDRESELERİNDE FELSEFE

Ratings: (0)|Views: 275 |Likes:
Published by Halil İbrahim
OSMANLı MEDRESELERİNDE

FELSEFE

Doç. Dr. Ülker ÖKTEM"

PHILOSOPHY
SUMMARY

IN THE OTTOMAN MEDRESSES

As it is known that the medresses in the Ottoman Empire are served as secondary and high educationallevels.The first Ottoman medresse is Orhaniye medresse. It was founded by Orhan Gazi in ıznik in 1330/1331. Nowadays, we don't have enough knowledge about the level of education in this medresse, but we know that, first of all, Davud-i Kayseri was a well-known teacher and then other teachers joint
OSMANLı MEDRESELERİNDE

FELSEFE

Doç. Dr. Ülker ÖKTEM"

PHILOSOPHY
SUMMARY

IN THE OTTOMAN MEDRESSES

As it is known that the medresses in the Ottoman Empire are served as secondary and high educationallevels.The first Ottoman medresse is Orhaniye medresse. It was founded by Orhan Gazi in ıznik in 1330/1331. Nowadays, we don't have enough knowledge about the level of education in this medresse, but we know that, first of all, Davud-i Kayseri was a well-known teacher and then other teachers joint

More info:

Published by: Halil İbrahim on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
OSMANLı MEDRESELERİNDE FELSEFE
 Doç. Dr. Ülker ÖKTEM"
PHILOSOPHY IN THE OTTOMAN MEDRESSES
SUMMARYAs it is known that the medresses in the Ottoman Empire areserved as secondary and high educationallevels.The first Ottomanmedresse is Orhaniye medresse. It was founded by Orhan Gazi inıznik in 1330/1331. Nowadays, we don't have enough knowledgeabout the level of education in this medresse, but we know that,first of all, Davud-i Kayseri was a well-known teacher and thenother teachers joint with him in this medresse. When we examinethese teachers' lives, writings and scientific activities, it isunderstood that, this medresse gives rather high academiceducation. In that period, positive sciences possess also importantplace beside Islamic sciences. From this point of view Orhaniyemedresse kept its importance until Bursa became capital city.Bilindi üzere, Osmanlarda medreseler, orta ve yükseköğretim kurumları olarak faaliyet stermişlerdir. İlk Osmanmedresesi, Orhan Gazi tarafından 1330/1331' de İznik' de
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Faltesi. Felsefe , Felsefe Tarihi AnabilimDalı Bşk.
 
272ÜLKERÖKTEM
yaptınlmış olan ve znik Orhaniyesi" adıyla anılan Orhaniyemedresesidir
,I
nümüzde, bu medresedeki itimin seviyesi haknda kesinbir bilgiye sahip olamasak da, burada, başta Davud-i Kayseriolmak üzere, derrisliğe tayin edilmolan şahısların hayatlan veeserleri, dolayla bilimsel etkinlikleri incelenecek olursa, bumedresenin oldua ksek seviyede bir eğitim kurumu olduğu veo devirde naklı bilimler yanda akbilimlere de ne kadar önemverildiği gayet iyi anlaşılır.
2
Bu açıdan İznik Orhaniyesi, Bursa'nınbaşkent oluşuna kadar ilk sıradaki yerini ve önemini korumuştur.Daha sonra, Bursa'n başkent oluyla birlikte, ldırımBeyazıt tarandan, Bursa'da yaptırılan medrese ve özellikle, ÇelebiSultan Mehmet tarandan Bursa'da kurulan Sultaniye medresesi,Bursa'nın ünlü bir bilim merkezi haline gelmesinde oldukça büyükroloynamıştır, Bursa, 14.asrın sonunda, Anadolu'nun herbamdan en bük şehirlerinden biri ve ülkenin her tarafındangelen bilginlerin ve şeyhlerin yerltiği değerli bir kültür merkezihaline gelmtir. Öyle ki, bu bilginler erisinde, Bursa'da kendiayla anılan bir de medresesi bulunan, Manastır Medresesiderrislerinden ünMolla Şemseddin Fenari 'yi bile rmek
i
Bursa'n alşmdan sonra,
"Saim-Elle Manastm"ndan
çevrilme olduğundan bumedreseye
"Manastır Medresesi"
de denilmtir. 1854 'de zelzeleden lmışr. Bumedrese, Bursa ve Edirne başşehir olduktan ve oralarda devirlerinin en yüksek seviyedekibilim merkezleri açıldıktan sonra bile değerini kaybetmemçeşitli devirlerde, Hocazadediye bilinen Muslihiddin b.Yusuf (ölm.1487). Molla Hüsrev (ölm.1480) ve Fatih devrininünlü alimlerinden Molla İbrahim (ölm.1514) gibi kimseler bu medresede müderris olarakbulunmlardır. Medresenin ilk derrisi ise, akli bilimlerde derin bilgisi olan ve bukonularda çeşitli kitapları bulunan Davud-i Kayseri' lm.1350) dir. Ayzamanda,felsefede özellikle de metafizikte ileri derecede bilgi sahibi olan Kayseri, ilk tahsiliniKaraman'da yaptıktan sonra. Kahire'ye gitmiş, orada tefsir. hadis ve usil1-i fıkıh derslerivermiştir. (Bkz.Cevat İzgi.
Osmanlı Medreselerinde ilim,
C.l, s.214; Mustafa Bilge,
ilk Osmanlı Medreseleri,
s.68; 72).Bu medreseden önce. Osmanlılarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasılyürütüldüğüne ilişkin bugün elimizde hemen hemen hiçbir belge ve bilgibulunmamaktar. Ancak bu hususta cami ve mescitlerin önemli bir rol oynadıkla. hemibadet. hem de eğitim-öğretim yeri olarak hizmet verdikleri kuvvetle muhtemeldir.(Bkz.Fahri Unan.
Bir Alimin Hayat Hikayesi ve Klasik Osmanlı itim Sistemi,
OTAMDergisi, C. 8, s.371).
2
Mustafa Bilge,
ilk Osmanlı Medreseleri.
s.7; Ziya Ka, Osmanlı itim veÖğretim Sisteminde Genel Medreseler,
Osmanlı Ansiklopedisi,C.5.
s.
i
63.
 
OSMANMEDRESELERiNDE FELSEFE273
mkündür. Kendisi aynı zamanda Bursa kadısı ve müftüsü olarakda görev yapmıştır. Yine, Bursa'da kurulmuş olan Es'ediyeMedresesi' nde, Hocazade gibi ünlü bilginler de müderrislikyapmışlardır. Bursa Sultaniyesi Medresesi derrisleri arasındaise, o devrin en dikkat çekici düşünürlerinden olan MollaŞemseddin Fenari'nin ullaMehmed Şah Fenari, Yusuf b. BalıFenari, Alaaddin Ali Tıısı, Molla Yeganzade, Hocazade,Taşköprülüzade ve Molla Hüsrev bulunmaktadır.
3
Bursa' dan sonra Edirne' nin başkent olmaüzerine, bu seferEdirne' deki medreseler ön plana geçmve ünlenmlerdir.Örneğin, Sultan II. Murad tarafından, Edirne'de yaptırılmış olan veEdirne lliyesinde bulunan Da'l-Hadıs, en ksek derecedekimedrese olmabamından, Edirne'nin ünlü bir bilim merkeziolmasını sağlamıştır. Edirne Darü'l-Has Medresesi'nde ise,Taşköprülüzade, Kemalpaşazade, Kadızade gibi ünlü düşünürler vemüderrisler çeşitli dersler vermişlerdir.
4
İznik Orhaniyesinin kuruluşundan ldırım Beyat devrinekadar (1402) geçen aşağı yukarı yetmiş yıaşan bir dönemdemedreseler, ilk kez tkilatlanşlar, böylece bünyelerinde yapısalbirtakım değişiklikler meydana gelmtir. 1402' den, Fatih SultanMehmet tarafından 1471'de, İstanbul'da kurulan Sahn-ı Seman
5
3
Mustafa Bilge,
a.g.e.,
s.82; 99; 108; 120.
4
Mustafa Bilge,
a.g.e.,s.147.
Da'l-Hadis, hadis öğretim ve incelemelerine tahsisedilmiş medreselerdir. islam Dünyası'nda hadis öğretimi ilkin camiierde yapılırken, dahasonra, bu bilimi öğretmek üzere biok Da'I-Hadis kurulmtur. Osmanlılar'da ilkDarü'I-Hadis, I.Murad zamanda ÇandarHayrettin Pa tarafından İznik'deyaptırılmıştır. Bundan sonra da, II.Murad'ın Edirne'de yaptırtmış olduğu -metinde anılan-Da'l-Hadis gelir. Bunlatakiben 16.yüzyllda biok Da'l-Hadis kurulmtur. (Bkz.Ahmet l,
"OsmanMedreselerinde itimğretim ve Bunlann AraSlda Da'1- Hadislerin Yeri"
s.137.)
5
Fatih Sultan Mehmet'in SahnSeman medreseleri; tefsir, kclam, h (islamhukuku), usôl-i h, Arap dili ve edebiyabranşlarında itim yapan bir İlahiyatfakültesiydi. (Bkz.LHakkl Uzunçarşılı,
Asmanit Devletinin ilmiye Teşkilatı,
s.33); FatihKanunnamesinde "Sahn-ı Seman" diyc aret edilen bu medreselere, vakfiyesinde"Mcdaris-i Semaniye" denilmekte ve yapının, sekiz medrese ile her medresenin arkasındadaha küçük ve "tetimme" denilen başka sekiz medreseden ibaret olduğu bildirilmektcdir.(Ziya Kazıcı,
a.g.mkl.,
aynı yer; Adnan Adıvar,
Asmanit Türklerinde ilim,
s.44). Ayrıca,
"HiliJji.vyôl"
adlı eserini doktora tezi olarak hazırladığımız, 18.yy Osmanlı mütefekkiri vekaMestcizade Abdullah Efendi'nin dc 1709 nda MedilrisSemaniye'demüderrislik yaptığı bilinmektedir.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
uygarca liked this
beysehirokm liked this
Ozan Balkan liked this
mustafaxarar liked this
afozkalay liked this
omfabil liked this
ihsan hoca liked this
kkoylu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->