Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Izlaganje na temu “Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva”.

Izlaganje na temu “Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva”.

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 172 |Likes:
Sinopsis izlaganja Milana Miloševića, predsednika Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci na tribini 14.11.2002.g. koja je održana u
Smederevskoj Palanci na temu “Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva”. Tribina je održana u okviru projekta "Promocija
pluralizma jačanjem NVOa i civilnog društva u Srbiji" u partnerstvu sa NVO »Evropska perspektiva« iz Grčke kao glavnim aplikantom (project
B7-702/2001/0872, European Initiative for Democracy and Human Rights, European Commission). Više informacija o projektu na sajtu
http://www.hhdn.org.yu i sajtu Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci www.evropski-pokret.org.yu
Sinopsis izlaganja Milana Miloševića, predsednika Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci na tribini 14.11.2002.g. koja je održana u
Smederevskoj Palanci na temu “Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva”. Tribina je održana u okviru projekta "Promocija
pluralizma jačanjem NVOa i civilnog društva u Srbiji" u partnerstvu sa NVO »Evropska perspektiva« iz Grčke kao glavnim aplikantom (project
B7-702/2001/0872, European Initiative for Democracy and Human Rights, European Commission). Više informacija o projektu na sajtu
http://www.hhdn.org.yu i sajtu Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci www.evropski-pokret.org.yu

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
EUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA
 
Ive Bajazita bb (P. BOX 18), 11420 Smed. Palanka, Srbija i Crna GoraTelefon: +381 (0)26/318-106; Mobilni: +381 (0)64/190-44-60 Telefaks: +381 (0)26/318-406E-mail: office@evropski-pokret.org.yu, Veb adresa: www.evropski-pokret.org.yu
 
Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva
12
 
Umrežavanje nevladinih organizacija i institucija civilnog društva je složen fenomen koji mora da se posmatramultidisciplinarno uz uo
č
avanje složenih relacija/procesa izme
đ
u razli
č
itih entiteta koji se odvijaju kako na razli
č
itimnivoima lokalnog, regionalnog i me
đ
uregionalnog povezivanja, tako i izme
đ
u razli
č
itih institucija civilnog društva .U svakoj mreži možemo uo
č
iti brojne entitete (posebnosti) koji me
đ
usobno interaguju i koji su kod slabostrukturiranih mreža (kakve su sve mreže koje nisu hijerahijski ustrojene) kompleksno povezani i zavisni od brojnihfaktora.Entiteti (posebnosti, celovitosti) koje
ć
emo posmatrati su institucije civilnog društva: nevladine organizacije,mediji, lokalna vlast, i druge. Pojam entitet u ovom izlaganju
ć
emo zbog jednostavnosti zameniti terminom NVO(nevladina organizacija) jer nas one primarno interesuju. Sva izlaganja o mrežama NVO primenjiva su i za drugeorganizacije.NVO su kompleksne u smislu da nije jednostavno odrediti skup karakteristika kojima ih možemo opisati.Posmatrane NVO u toku svoje egzistencije prepoznaju potrebu da stupe u relacije sa drugim NVO da bi poboljšalisvoje karakteristike sa stanovišta obezbe
đ
enje egzistencije odnosno samoodrživog razvoja.Ukoliko neka od NVO nije u nekoj od mreža umrežavanje može da bude prili
č
no izazovno uvažavaju
ć
ikriterijume bitne za maksimalizaciju efekata umrežavanja. U ovom izlaganju identifikova
ć
emo klju
č
ne stavove kojetreba imati u vidu pre po
č
etka projekta izgradnje mreže institucija civilnog društva.Dalje izlaganje bih u cilju svrsishodnosti podelio u nekoliko celina:
Klijenti NVO, njihove potrebe i na
č
ini da se one zadovolje
traže odgovor na neka fundamentalnapitanja: "Ko su klijenti NVO?", "Kakvi su stvarni efekti pristupanja mreži?", "Ko
ć
e da plati troškovepristupanja mreži ".
Ciljanje regiona ili NVO sa kojim
ć
e se ona povezati
: Upoznavanje limita NVO omogu
ć
ava da seupoznaju zamke saradnje koje su uslovljene razli
č
itostima uz mogu
ć
nost izbora optimalne strategije itaktike povezivanja
Nalaženje partnera i pregovaranje
je iskustvo vezano za identifikovanje odgovaraju
ć
e organizacije (NVO)sa kojim
ć
e se nastupati i kako
ć
e se sklopiti sporazum o mrežnoj praksi
"Druge" koristi od umrežavanja
istražuje neke efekte koji nisu trenutni (ali su podjednako zna
č
ajni) umrežama za saradnju.
1
 
Sinopsis izlaganja
Milana Miloševi
ć
a
, predsednikaEvropskog pokreta u Smederevskoj Palancina tribini 14.11.2002.g. koja je održana uSmederevskoj Palanci na temu “
Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva
”. Tribina je održana u okviru projekta "
Promocijapluralizma ja
č
anjem NVOa i civilnog društva u Srbiji
" u partnerstvu sa NVO »
Evropska perspektiva
« iz Gr 
č
ke kao glavnim aplikantom (projectB7-702/2001/0872, European Initiative for Democracy and Human Rights, European Commission). Više informacija o projektu na sajtuhttp://www.hhdn.org.yui sajtuEvropskog pokreta u Smederevskoj Palanci www.evropski-pokret.org.yu
 
2
 
Svi stavovi koji su izneseni su stavoviEvropskog pokreta u Smederevskoj Palancii autora priloga i time se ne mogu smatrati zvani
č
nim stavovima razvojnog partnera Evropske komisije ili partnera na projektu.
 
 
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva
 
2
KLIJENTI NVO, NJIHOVE POTREBE I NA
Č
INI DA SE ONE ZADOVOLJE
Pre pristupanja bilo kakvoj mreži za saradnju NVO mora da se vrati jedan ili više koraka nazad. NVO mora dabude perfektno jasno zašto i kako želi da se priklju
č
i mreži za saradnju.
Ko su klijentiNVO?
Da li
ć
e se raditi sa sli
č
nim NVO ili sa NVO koji su razli
č
iti i na bazi toga suinteresantni za saradnju? Kako
ć
e NVO na
ć
i i selektovati klijente? Uvek treba imati u viduda saradnja nije uvek ono što NVO u saradnji zaista želi.
Šta stvarno zaNVO zna
č
isaradnja?
Koju vrstu usluga o
č
ekuje od saradnje sa drugim NVO? Da li želi da limitira sebe upružanju pomo
ć
i partnerima u saradnji? Da li želi da pomogne partnerima da na
đ
upartnere u drugim regionima koji su im pogodniji? Da li
ć
e partnerima pružiti bazne uslugeu mreži za saradnju: reviziju strategije saradnje, evaluaciju tehnologije mrežne saradnje,finansijsko posredovanje, strategija pregovaranja, itd.
Ko
ć
e sve to daplati?
Da li je NVO procenila tržišne efekte (ovde se tržište shvata veoma široko i ono nijesamo ekonomska kategorija) saradnje? Da li
ć
e NVO sama snositi troškove saradnje? Dali
ć
e partneri snositi deo troškova saradnje? Da li
ć
e troškove saradnje snositi sponzori(delimi
č
no ili u potpunosti)?Navedena pitanja su važna iz dva razloga.Prvo, odgovor na njih pomaže NVO da razjasni sopstveni položaj i šanse za uspeh. Ukoliko su odgovori takvida se stav prema saradnji promeni, NVO
ć
e uštedeti vreme, novac, i izbe
ć
i
ć
e nepotrebne frustracije. Drugo,upoznavanje sopstvenih potreba i mogu
ć
nosti je zna
č
ajno za definisanje vrste mreže koja nam je potrebna. Na ovajna
č
in daju
ć
i odgovore na ova bazna pitanja NVO pomaže sebi da definiše kriterijume evaluacije mreže kojazadovoljava njegove potrebe ili da definiše parametre nove mreže koju
ć
e on kreirati.Pošteni odgovori na navedena pitanja pomaže NVO da joj bude jasna sopstvena motivacija i šanse za uspeh ipomo
ć
i
ć
e joj da identifikuje vrstu mreže i vrstu partnera koji na najbolji mogu
ć
i na
č
in zadovoljavaju njene potrebe.U ovom radu razmatrane su klju
č
ne karakteristike i potrebe raznih NVO kao i potencijalne usluge koje ona imreža treba da ponude da bi bile zadovoljene njene potrebe.
CILJANJE REGIONA ILI NVO SA KOJIM
Ć
E SE NVO POVEZATI
NVO i njegova mreža su u mogu
ć
nosti da se povežu samo sa delom potencijalnih partnera u zemlji i svetu.Granice ciljnog delovanja NVO se generalno odre
đ
uju:
geografijom
: prostor mreže kojoj NVO pripada
ć
e biti odre
đ
en radijusom delovanja partnera u mreži(mrežnih partnera)
sektorom delovanja:
ukoliko su jedan ili više partnera u nekoj oblasti delovanja ili su familijarni sa grupomsektora delovanja, aktivnosti NVO u mreži
ć
e težiti da se koncentrišu na ove oblasti
tehnologija:
ukoliko je vaša mreža u celini ili neki od partnera ima tehnološki fokus (uopšteno shvataju
ć
ipojam tehnologije, na primer: tehnologije zaštite
č
ovekove sredine, tehnologije angažovanja NGO u nekojoblasti, itd.) NVO u mreži
ć
e se razvijati u tom pravcu.
NALAŽENJE PARTNERA I PREGOVARANJE
Kada je NVO odlu
č
ila da pristupi ili da formira mrežu saradnje za oblast svojih interesovanja i kada je formiralaviziju vrste mreže i mrežnih partnera koje želi onda traga za njima i pokušava da sa njima sklopi dogovor. Postojedva na
č
ina za po
č
etak umrežavanja: ili 1. da se pridruži postoje
ć
oj ili 2. da startuje novu.
Pridruživanje postoje
ć
oj mreži
ima prednost da se transfer iskustava i znanja izme
đ
u partnera brže odvijazato što se NVO pridružila grupi koja je ve
ć
operativna sa formiranim procedurama delovanja. Nepogodnosti ovogpristupa mogu da budu da kao "novi klinac u gradu" NVO mora da prihvati postoje
ć
u mrežu koja mu se možda usvim aspektima delovanja ne dopada, i gde partneri ne žele ništa da menjaju.Novopridošla NVO željna umrežavanja treba da prvo istraži mogu
ć
nost pridruživanja ve
ć
postoje
ć
oj mreži. Usvetu postoji puno mreža sa širokim spektrom karakteristika tako da je mogu
ć
e na
ć
i onu kojoj
ć
e se svideti partner koji tek pristupa umrežavanju. Ukoliko NVO ne uspe da na
đ
e mrežu kakvu traži ona može da inicijalizuje novu kojaodgovara njenim specifi
č
nim potrebama.Ukoliko je NVO izabrala opciju pridruživanja postoje
ć
oj mreži dobra polazna ta
č
ka je konsultovanje direktorijumapostoje
ć
ih mreža. U ovoj situaciji mreža kojoj želite da pristupite odlu
č
uje da li želi partnera kao što je NVO kandidatza
č
lana mreže.
Startovanje nove mreže
je dug i kompleksan proces. Klju
č
na prednost ovog pristupa je da ste uklju
č
eni u radmreže od njenog po
č
etka tako da NVO može da o
č
ekuje da
ć
e uticati na to kakva
ć
e to mreža biti (u terminimaciljeva i strategije), koja vrsta partnera
ć
e se pridružiti mreži (u terminima profila partnera, selekcije partnera, itd.) ikako
ć
e ona funkcionisati (komunikacija izme
đ
u partnera, upravljanje klijentima, itd.)
 
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Osnovni pojmovi o umrežavanju institucija civilnog društva
 
3
Nalaženje partnera
Najbolja taktika je da NVO aktivira postoje
ć
e kontakte u ciljanim regionima i da konsultuje mrežne direktorijumekoji su javno dostupni (Internet, sajmovi, itd). Kontaktiranje partnera je dobar pristup jer sama
č
injenica da imatepartnera iz drugog regiona govori da je NVO u odre
đ
enoj meri umrežena (neformalno) i da želi formalizovanjemreže. Korist ovog pristupa je u
č
injenici da su neki klju
č
ni kontakti ve
ć
uspostavljeni i nije potrebno da se razvijajuod po
č
etka, kao i da je NVO imala vreme da identifikuje i evaluira potencijalne partnere.Ukoliko NVO nema pogodne kontakte ona mora da traga dalje. Više regionalnih Evropskih i panevropskihorganizacija mogu da pomognu u nalaženju mrežnog partnera.
Pregovaranje
Od suštinskog zna
č
aja je da NVO startuje mrežno pregovaranje sa jasnim idejama o vrsti mreže koju želi i dabude realisti
č
na u pregovorima. Ukoliko ispituje mogu
ć
nost pristupa postoje
ć
oj mreži NVO treba da bude svestnada je "novi klinac u gradu" i da mora da prihvati mrežu sa nekim aspektima koji mu nisu interesantni. U tokupregovora sa potencijalnim partnerima u vezi startovanja nove mreže mora da bude jasna u vezi stavova o kojimase može pregovarati i koji su bitni za nju.Pisanje koncepta mreže zajedno sa potencijalnim partnerima pomaže NVO da se sporazumeju i šta o
č
ekuju jedni od drugih. Kao i poslovni plan koncept mreže treba da pokriva stvari kao što su:
ciljni sektori, regioni, entiteti,
usluge koje
ć
e se pružati u okviru mreže
resursi koji se o
č
ekuju od svakog partnera u mreži i koji se mreži stavljaju na raspolaganje
ciljne perfomanse za partnere
metodologija i praksa koja se o
č
ekuje ili ne o
č
ekuje od partnera u toku funkcionisanja mreže
politika cena za usluge u mreži
službeni jezik u mreži
komunikacione rutine izme
đ
u partnera, uklju
č
uju
ć
i minimalno i maksimalno vreme za odgovor, itd.Koncept mreže treba definisati što je ranije mogu
ć
e: ukoliko se kasnije diskutuje o njemu on može da budeuzrok problemima. Definisanjem jasnog i iscrpnog koncepta mreže skra
ć
uje se vreme pregovaranja izme
đ
upartnera i izbegavaju potencijalni konflikti.
"DRUGE" KORISTI OD UMREŽAVANJA
Kada NVO odlu
č
i da se pridruži mreži ili da kreira novu ona to radi sa specifi
č
nim ciljevima. Ukoliko je NVO, naprimer, mala organizacija za zaštitu životne sredine, jedan od glavnih razloga umrežavanja je želja da se unapredirad zahvaljuju
ć
i pristupu informacijama i iskustvima partnera u mreži. Ukoliko je NVO resurs centar umrežavanjemože da joj omogu
ć
i pristupi dodatnim resursima i razvojnim programima kao i mogu
ć
nost plasmana resursa NVOpartnerima u mreži.Koristi od umrežavanja nisu na ovaj na
č
in kona
č
ne. U uspešnim mrežama bliska interakcija izme
đ
u partneraohrabruje razmenu iskustava izme
đ
u partnera na na
č
in koji druga
č
ije ne bi bio mogu
ć
. Ilustracija re
č
enog je kadaneiskusna NVO pristupi postoje
ć
oj mreži i u
č
i od partnera "veterana".Transfer znanja izme
đ
u partnera je karakteristika skoro svih mreža, sa razlikama u akcentu na pojedinesegmente. Mogu se identifikovati
č
etiri oblasti u kojima entitet može da produbi svoje razumevanje predmeta svoginteresovanja:
tehnologija transfera veština
,
tehnološka ekspertiza oblasti delovanja i know-how
,
portfolioservisa
i
organizacija i menadžment
.
Tehnologija transfera veština
Tehnologija transfera veština je širok koncept koji uklju
č
uje brojne mehanizme. Ukoliko NVO ima odre
đ
eneveštine u
č
ć
e u mreži joj omogu
ć
ava da se suo
č
i sa znatno širim spektrom pristupa, metoda i tehnika uzadovoljavanju sopstvenih ciljeva nego što bi to druga
č
ije bio slu
č
aj.Primeri mogu
ć
nosti za u
č
enje uklju
č
uju:
kako razumeti specifi
č
ne potrebe NVO - partnera i kako ove potrebe zadovoljiti odgovaraju
ć
om ponudomusluga
kako izgraditi i iskoristiti veštine kao što su obuka, poslovni konsalting, tehni
č
ki konsalting, podruškumenadžmentu, itd.
kako obezbediti sistematsko informisanje o resursima, istraživa
č
kim mogu
ć
nostima, rezultatima (brošure,seminari, baze podataka, itd.)
kako pregovarati do sporazuma (iznajmljivanje opreme, poslovni aranžmani, itd.).

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zorana Jovicic liked this
vupulepe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->