Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IZGRADNJA KOALICIJE: STARTOVANJE/OSNIVANJE KOALICIJE

IZGRADNJA KOALICIJE: STARTOVANJE/OSNIVANJE KOALICIJE

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 100|Likes:
Prilog za javni razgovor na temu »Izgradnja koalicija – startovanje/osnivanje i održavanje koalicije na nivou lokalne zajednice» u okviru projekta "OSNAŽIVANJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA KROZ KOALICIJU NVO CENTRALNE SRBIJE" koji je realizovala ad hok mreža NVO centralne Srbije u okviru Projekta čiji je jedan od članova bio i Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. Vodeći partner je bila NVO Forum NVO iz Kraljeva. Javni razgovor je održan 2.4.2003, u Smederevskoj Palanci. Projekat je podržan od strane američke NVO FREEDOM HOUSE Serbia sredstvima USAID-a.
Svi stavovi koji su izneseni su stavovi Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i autora priloga i time se ne mogu smatrati zvaničnim stavovima donatora ili partnera na projektu.
Prilog za javni razgovor na temu »Izgradnja koalicija – startovanje/osnivanje i održavanje koalicije na nivou lokalne zajednice» u okviru projekta "OSNAŽIVANJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA KROZ KOALICIJU NVO CENTRALNE SRBIJE" koji je realizovala ad hok mreža NVO centralne Srbije u okviru Projekta čiji je jedan od članova bio i Evropski pokret u Smederevskoj Palanci. Vodeći partner je bila NVO Forum NVO iz Kraljeva. Javni razgovor je održan 2.4.2003, u Smederevskoj Palanci. Projekat je podržan od strane američke NVO FREEDOM HOUSE Serbia sredstvima USAID-a.
Svi stavovi koji su izneseni su stavovi Evropskog pokreta u Smederevskoj Palanci i autora priloga i time se ne mogu smatrati zvaničnim stavovima donatora ili partnera na projektu.

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCIEUROPEAN MOVEMENT IN SMEDEREVSKA PALANKA
 
Ive Bajazita bb (P. BOX 18), 11420 Smed. Palanka, Srbija i Crna GoraTelefon: +381 (0)26/318-106; Mobilni: +381 (0)64/190-44-60 Telefaks: +381 (0)26/318-406E-mail: office@evropski-pokret.org.yu, Veb adresa: www.evropski-pokret.org.yu
 
IZGRADNJA KOALICIJE: STARTOVANJE/OSNIVANJE KOALICIJE
1 2 3
 
Šta je koalicija?
Najednostavnije re
č
eno koalicija je grupa ljudi i/ili organizacija sa zajedni
č
kim interesima koji su se složili darade zajedno u cilju postizanja zajedni
č
kog cilja. Cilj može da bude nalaženje sredstava za realizaciju specifi
č
nihpotreba ili da bude široko definisan kao permanentno unapre
đ
enje ukupnog kvaliteta života za ve
ć
inu stanovnika uzajednici. Pojedinci i organizacije uklju
č
ene u koaliciju mogu da budu bliskih oblasti interesovanja ili mogu dauklju
č
e predstavnike skoro svakog segmenta zajednice, zavisno od problema.Koalicije mogu da izgube svoja svojstva povezivanja
č
lanova posle realizacije specifi
č
nih ciljeva za kratko vremei da se ugase. Koalicije tako
đ
e mogu da postanu organizacije po sebi sa upravnim strukturama, specifi
č
nimodgovornostima za zajednicu, fondovima i stalnoš
ć
u delovanja. One mogu da se formiraju na nivou dela lokalnezajednice, regiona ili države. Bez obzira na veli
č
inu i strukturu one postoje da bi kreirale i/ili podržale napore da sedostigne skup ciljeva.Ciljevi koalicije variraju kao i same koalicije ali
č
esto sadrže jedan ili više slede
ć
ih elemenata:
Uticaj na javne poslove, naj
č
ć
e oko specifi
č
nog pitanja
Promena ponašanja ljudi (smanjenje pušenja ili upotrebe droge, na primer)
Izgradnja zdrave zajednice
. Ovaj termin se korisiti dvojako:
fizi 
č 
ko zdravlje zajednice
(koji može, ali nemora da uklju 
č 
uje medicinsko i preventivno delovanje na o
č 
uvanje zdravlja stanovništva, ve
ć 
i brigu o
č 
ovekovoj sredini, planiranje razvoja zajednice, uslove stanovanja, zloupotreba droga, i druge faktore) kao i 
socijalno i psihološko zdravlje
(uklju 
č 
uju 
ć 
i razli 
č 
itosti, obrazovanje, kulturu i umetnost, prevenciju nasilja,razvoj mladih, zapošljavanje, ekonomski razvoj, mentalno zdravlje i druge servise gra
đ 
anima, itd.).
Zašto startovati/osnovati koaliciju (i zašto to može da bude teško)?
Postoji niz razloga zašto razvoj koalicije može da bude dobra ideja. Uopšteno govore
ć
i ona može da koncentrišefokus interesovanja zajednice na partikularne probleme, da kreira alijansu ljudi i organizacija koji uobi
č
ajeno nerade zajedno i da održava pažnju zajednice na problem konstantno.
Konzistentnost može da bude posebno zna
č
ajna u obra
ć
anju na neko pitanje zna
č
ajno za zajednicu,posebno kada postoji skup organizacija ili pojedinaca koji rade na njemu. Ukoliko se njihovi pristupizna
č
ajno razlikuju i ukoliko oni ne saradjuju i ne koordiniraju aktivnosti to može da dovede do haoti
č
nesituacije gde je malo toga ura
đ
eno. S druge strane ukoliko oni mogu da rade zajedno i ukoliko se slože ozajedni
č
kom cilju postoji ve
ć
a verovatno
ć
a da postignu napredak.
Neki od specifi
č
nih razloga za formiranje koalicije mogu da uklju
č
e :
Da bi se po
č
elo sa rešavanjem urgentnih problema.
1
 Adaptirano na bazi tekstova iz priru
č
nika «
Community ToolBox», The University of Kansas.
Tekst adaptirao
Milan Miloševi
ć
 
2
Prilog za javni razgovor na temu »
Izgradnja koalicija – startovanje/osnivanje i održavanje koalicije na nivou lokalnezajednice
» u okviru projekta
"O
SNAŽIVANJE GRA
 Đ
ANSKOG DRUŠTVA KROZ KOALICIJU
NVO
CENTRALNE
S
RBIJE
"
 
koji je realizovala ad hok
mreža NVO centralne Srbije
u okviru Projekta
č
iji je jedan od
č
lanova bio i
Evropski pokret u Smederevskoj Palanci
. Vode
ć
ipartner je bila
NVO Forum NVO
iz Kraljeva. Javni razgovor je održan 2.4.2003, u Smederevskoj Palanci. Projekat je podržan odstrane ameri
č
ke NVO
FREEDOM HOUSE Serbia
sredstvima
USAID-a
3
 
Svi stavovi koji su izneseni su stavoviEvropskog pokreta u Smederevskoj Palancii autora priloga i time se ne mogu smatrati zvani
č
nim stavovima donatora ili partnera na projektu
.
 
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
 
2
Da osnaži elemente zajednice – ili zajednicu u celini- da uzme kontrolu nad sopstvenom budu
ć
noš
ć
u.
Ovomože da zna
č 
i naglašavanje mesta mladih u zajednici, ili naglašavanje modela razvoja zajednice u svetlu globalizacije i koriš
ć 
enja resursa zajednice.
Da se stvarno nabave i obezbede servisi. Koalicija može da se formira- ili u celini odmah ili u dužemvremenskom periodu - sa zadatkom da se projektuju, pribave sredstva, za i/ili da se izvrše neophodneintervencije u zajednici.
Da se uspostave efektivnija i efikasnija realizacija programa i da se eleminišu nepotrebna dupliranjanapora.
Uklu 
č 
ivanje svih igra
č 
a u rešavanje partikularnih problema može da rezultira u koherentnijim shvatljivijim intervencijama. Izbegavaju 
ć 
i dupliranje napora organizacije mogu da podele odgovornosti nana
č 
in koji omogu 
ć 
ava u 
č 
ć 
e ve
ć 
eg broja zainteresovanih u programe i da omogu 
ć 
e ve
ć 
i broj servisa
Kada se diskutuje dupliranje napora «nepotreban» je klju
č
na re
č
. U ve
ć
ini slu
č
ajeva ve
ć
ina organizacijaobezbe
đ
uje sli
č
ne servise istoj populaciji sa sposobnoš
ć
u zadovoljavanja potreba koje su ve
ć
e odstvarnih. Zna
č
ajno je identifikovati situacije u kojima unificirani pristup na odre
đ
eni na
č
in može da pove
ć
aili unapredi servise koji su trenutno dostupni.
Da bi se izvršila koncentracija resursa.
Skup organizacija i pojedinaca zajedno ima resurse kojima može dase realizuje zadatak koji niko od njih ne može sam da reši. Uopšteno govore
ć 
i ljudi i organizacije seudružuju u koalicije da bi obavili poslove koje niko ne može da uradi sam.
Da bi se unapredila komunikacija izme
đ
u grupa i da bi se raskinulo sa stereotipima.
Obezbe
đ 
uju 
ć 
i da sezajedno na
đ 
u grupe i pojedinci iz razli 
č 
itih sektora zajednice može da kreira alijansu gde je ranije malo bilozajedni 
č 
kih kontakata. Zajedni 
č 
ki rad na rešavanju istog problema pomaže ljudima da se premoste barijerei predrasude i da nau 
č 
e da veruju jedni drugima.
Da bi se revitalizovala mudrost i energija
č
lanova grupe koji pokušavaju previše toga da urade sami
.Koalicija može da pomogne da se pruži podrška naporima na rešavanju nekog problema. Za ljude koji  previše dugo rade u vakumu, sami, pomo
ć 
drugih može da bude neverovatan izvor nove energije i nade.
Da bi se planirale i startovale inicijative koje obuhvataju celu zajednicu za niz pitanja od interesa.
Da bi se razvila i iskoristila politi
č
ka podrška za dobijanje servisa i drugih koristi za zajednicu.
Ujedinjenakoalicija može da vrši javno zagovaranje za svoje ciljeve znatno uspešnije nego razli 
č 
ite grupe ili pojedinci sami. Kao dodatak treba ista
ć 
i da široka koalicija može da uspešno izvrši politi 
č 
ki pritisak iz svih sektorazajednice i da obezbedi veliku politi 
č 
ku mo
ć 
.
Da bi se startovala dugoro
č
na, permanentna socijalna promena.
Stvarna promena se naj 
č 
ć 
e dešava kroz odre
đ 
eni period vremena u toku kojeg ljudi sti 
č 
u poverenje, dele ideje, i prevazilaze predrasude vezane za potrebe zajednicce. Koalicija sa svojom strukturom saradnje izme
đ 
u razli 
č 
itih grupa ili pojedinaca i sanjihovim fokusom za rešavanje problema može da olakša a ponekada i da ubrza proces promena u zajednici.
Barijere u startovanju/osnivanju koalicije
Č
este su barijere u startovanju/osnivanju koalicije i stoga je zna
č
ajno da se vodi ra
č
una o njima i da se predvidepošto
ć
e to diktirati proces rada na u
č
vrš
ć
ivanju koalicije da bi ona bila uspešna. Ove barijere su:
Predrasude.
Organizacije su
č
esto vrlo osetljive u vezi deljenja njihovog rada, ciljne populacije a posebnosredstava. Deo rada vezan za osnivanje koalicije je ube
đ
ivanje odre
đ
enog broja organizacija da rade
ć
izajedno u suštini sve one imaju koristi i da bolje realizuju zajedni
č
ke ciljeve.
Loša predistorija.
Organizacije, pojedinci ili zajednica u celini mogu da imaju loše iskustvo vezano zazajedni
č
ki rad u prošlosti ili je zajedni
č
ki rad prosto nemogu
ć
. Nova koalicija treba da se bori sa ovompredistorijom pre nego što stvarno po
č
ne da nešto radi
.
Dominacija «profesionalaca» ili neke druge elite.
Suviše
č
esto, ljudi sa diplomama, lokalni politi
č
ari,poslovni lideri, i drugi su u žurbi da reše probleme ili da «pomognu hendikepiranima», izbegavaju
ć
i dauklju
č
e ljude koje
ć
e tangirati predloženo rešenje kao i druge
č
lanove zajednice. Kreiranje atmosfereparticipacije i držanje na uzdi onih koji veruju da sve znaju je uvek od posebnog zna
č
aja prilikom osnivanjakoalicije.
Loše veze sa zajednicom.
Prvi korak treba da bude uspostavljanje, do tada nepostoje
ć
ih, veza izme
đ
uorganizacija koje se ve
ć
na neki na
č
in bave problemom i zajednice u celini..
Minimalni organizacioni kapacitet.
Možda je neophodno na
ć
i koordinatora, jednu ili više osoba iliorganizacija, koji
ć
e na
ć
i na
č
in da podele zaduženja za organizovanjem novih grupa ili za organizovanjemprvog sastanka.
 
EVROPSKI POKRET U SMEDEREVSKOJ PALANCI
Izgradnja koalicije: Startovanje/osnivanje koalicije
 
3
Finansijska sredstva.
Teško
ć
e u nalaženju finansijskih sredstava je uobi
č
ajeno ograni
č
enje. Manje jeuobi
č
ajena situacija da prisutna finansijska sredstva mogu dabudu preduslov da koalicija krene upogrešnom pravcu ili da se zahteva brzo reagovanje koje ne
ć
e biti efektivno. Nove koalicije moraju dabudu sposobne da obezbede sredstva iz raznih izvora i da vode ra
č
una o vrsti sredstava koja traže idobijaju
.
Neuspesi u obezbe
đ
enju i izgradnji liderstva u koaliciji.
Koalicije zahtevaju veoma specifi
č
nu vrstupartnerskog liderstva. Ukoliko ta vrsta liderstva nije raspoloživa ili se ne može razviti unutar koalicije njenopstanak je ugrožen. U tim situacijama je nužno obezbediti spoljnjeg facilitatora i/ili traening u partnerskomliderstvu da bi se prevazišao problem.
Percipirani ili stvarni troškovi zajedni
č
kog rada prevazilaze koristi mnogih
č
lanova koalicije.
Zadatakovde može da bude da se na
đ
e na
č
in da se pove
ć
a dobit/korist za pojedince ili organizacije u koaliciji da bikoalicija preživela.Ukoliko shvatamo potencijalne barijere za formiranjem koalicije u našoj zajednici, možemo je planirati, i možemoda pove
ć
amo šanse za uspeh.
Kada treba razviti koaliciju?
Koalicija treba da ima svrhu da bi bila uspešna Kao što je re
č
eno, potreba može da bude široko prisutna iprirodna, ali nije realno o
č
ekivati da
ć
e razli
č
ite grupe raditi zajedno ukoliko ne postoji razlog za to. Naj
č
ć
eokolnosti pomažu da se koalicija formira.1. Dramati
č
ni doga
đ
aji pomažu formiranje koalicije.2. Kada su dostupne nove informacije i saznanja..3. Kada se menjaju okolnosti ili pravila.4. Kada su raspoloživi novi izvori sredstava.5. Kada postoji spoljnja pretnja zajednici.6. Kada grupa želi da kreira širu zna
č
ajnu promenu u zajednici.
 
Koalicije za socijalne promene mogu da bude druga
č
ija od onih koje imaju ciljeve koji su manjeambiciozni i koji su vremenski ograni
č
eni. Socijalne promene traže vreme – godine, ili decenije, ne mesece.
Č
lanovi koalicije moraju da se pripreme za dugu trku, i oni ili njihove organizacije, pošto pojedinci dolaze iodlaze, treba da budu po
č
astvovane tim obavezama.Drugo što treba re
ć
i kod koalicija za socijalnu promenu je da koalicija mora da deli koherentnu, deljenuviziju. Ovakve vizije nisu mogu
ć
e bez grupnih procesa koji mogu da artikulišu viziju i da pomognu drugimada do
đ
u do dostizljivih ciljeva.Tre
ć
e, koalicije za socijalnu promenu
č
esto moraju da budu spremne za sitne pomake koji seakumuliraju tokom vremena.
Č
lanovi ovakvih koalicija moraju da budu spremni da budu zadovoljni samalim pobedama i da se nose sa neplaniranim odstupanjima koja mogu da ponište ove pobede.Dugoro
č
na perspektiva je zna
č
ajna za uspeh u istoj meri kao i dugoro
č
na obaveza.
 7. Kada nemate dobar razlog da startujete koaliciju ali tako
đ
e postoje uslovi da se ona sa uspehom statruje. Ovo je izuzetno važan slu
č
aj koji zavisi od niza faktora:
Problem je dovoljno jasan da se svako može složiti o
č
emu je re
č
?
Ukoliko nema saglasnosti da je nešto problem onda se ne može o
č 
ekivati formiranje koalicije oko toga. Problem treba da bude jasno definisanmada rešenje ne mora.
 
Ukoliko postoji odre
đ
eni nivo poverenja izme
đ
u pojedinaca i organzacija koje grade koaliciju?
Istorijazajednice , istorija pojedinih organizacija, ili pojedinaca mogu da pomognu da se uo
č 
e barijere zaformiranjem koalicije. Podela zajednica po etni 
č 
kom, eti 
č 
kom ili politi 
č 
kom osnovu mogu da budu osnov zanesavladve barijere za formiranjem koalicije. U takvim situacijama potreban je veliki napor na pripremi uslova za formiranjem koalicije. Ovi procesi mogu da zahtevaju zna
č 
ajno vreme da bi se izgradilo poverenje za formiranje koalicije o nekom pitanju.
 
Č
ak i u situaciji kada postoji dovoljno poverenja da se formira koalicija, treba biti oprezan jer još uvekmože da postoje predrasude i negativna percepcija izme
đ
u pojedinaca i organizacija. To je realnost usvakoj zajednici i koalicija mora da se nosi sa tim. U mnogim slu
č
ajevima zajedni
č
ki rad na rešavanjuzajedni
č
kih problema može da doprinese da se promene predrasude i da se izglade nesporazumi izprošlosti, ali u nekim slu
č
ajevima ništa se ne
ć
e promeniti i stara neprijateljstva
ć
e ostati ista.
Da li je koalicija najbolji odgovor na problem?
Pretpostavljaju 
ć 
i da definicija problema i me
đ 
usobno poverenje nisu problem, još uvek postoji mogu 
ć 
nost da veliki broj ljudi ne vidi koaliciju kao najefikasniji 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goldjoyboy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->