Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scenariusz lekcji Dziady

Scenariusz lekcji Dziady

Ratings:
(0)
|Views: 1,042|Likes:
Published by Aleksandra Sawa

More info:

Published by: Aleksandra Sawa on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

 
1
Konspekt lekcji kole
Ŝ
e
ń
skiej z j
ę
zyka polskiego na temat:
,,Scena jako wszech
ś
wiat w walce niewidzialnych sił Dobra i Zła’’.(Adam Mickiewicz ,,Dziady” cz. III)
 Data:
08.12.2008)
 Miejsce
:
ZST w Mielcu, sala 103 „C”
Uczestnicy:
-
 
uczniowie kl. II DG– 20osób
 Prowadz
ą
 cy lekcj
ę
:
mgr Małgorzata Wery
ń
ska
Obserwuj
ą
 cy zaj
ę
 cia
:
- wicedyrektor III LO w ZST , mgr Jacek Mleczko-
 
nauczyciele przedmiotu w ZST
Cele lekcji:
Ucze
ń
potrafi :
-
 
dostrzec ewolucj
ę
bohatera romantycznego;-
 
scharakteryzowa
ć
kategorie filozoficzne i estetyczne romantyzmu;-
 
porz
ą 
dkowa
ć
i selekcjonowa
ć
wiedz
ę
, kojarzy
ć
fakty, obrazy, motywy, poj
ę
cia, , układa je w logiczn
ą 
 cało
ść
;-
 
omówi
ć
cechy dramatu romantycznego synkretyzm sztuk, fragmentaryzm,synkretyzm rodzajowy)-
 
opisa
ć
podstawowe elementy dzieła sztuki, plakatu, planszy;- dostrzec nawi
ą 
zanie do tradycji romantycznej we współczesnej kulturze;- odczyta
ć
ze zrozumieniem tekst kultury;- okre
ś
li
ć
ide
ę
utworu;- wskaza
ć
słowa – klucze charakteryzuj
ą 
ce teksty romantyczne;
Ucze
ń
rozwija :
-
 
twórcz
ą 
postaw
ę
 -
 
nawyk samokształcenia-
 
wra
Ŝ
liwo
ść
[ integracja zespołu klasowego, uczniowie z orzeczeniem PPP].
 Metody:
Werbalna, problemowa, ikonograficzna, polisensorycznapozwalaj
ą 
ce znale
źć
najpełniejszy sposób wyra
Ŝ
ania wiedzy, umiej
ę
tno
ś
ci i prze
Ŝ
y
ć
wynikaj
ą 
cych ze szkolnychkontaktów z literatur
ą 
i kultur
ą 
epoki romantyzmu.
Ś
rodki dydaktyczne :- fragmenty „Lawy” w re
Ŝ
. T. Konwickiego-W. Blake ,,Anioł dobra i duch zła walcz
ą 
cy o dziecko”
Poj
ę
cia i terminy
: fantastyka, teodycea, synkretyzm, fragmentaryzm, bohater romantyczny,
 
2
Toposy i symbole
: poeta , wieszcz, noc,
Przebieg lekcji:I. Wprowadzenie.1. Czynno
ś
ci porz
ą 
dkowe.2. Prezentacja fragmentu ,,Lawy” w re
Ŝ
. T. Konwickiego (noc, ksi
ęŜ
yc, czarne ptactwo)3.Prezentacja obrazu -W. Blake/a ,,Anioł dobra i duch zła walcz
ą 
cy o dziecko”. [3min]Pytanie nauczyciela :Jakie wspólne kategorie estetyczne i filozoficzne dostrzegli
ś
ciew zaprezentowanych tekstach kultury?Prawdopodobne odpowiedzi uczniów: [2min.]
 
obszar wszech
ś
wiata
 
indywidualny, jednostkowy tragizm
 
dostrze
Ŝ
enie antynomii DOBRA I ZŁA jako elementu TAJEMNICY istnienia.- zapis na tablicy tych zale
Ŝ
no
ś
ci słów - kluczy w formie grafu.4. Podanie i zapis tematu lekcji : [1 min.],,Scena jako wszech
ś
wiat w walce niewidzialnych sił Dobra i Zła’’.(Adam Mickiewicz ,,Dziady” cz. III)II. Rozwini
ę
cie5.Pytanie nauczyciela :Jakie oblicze maj
ą 
DOBRO i ZŁO w obejrzanych tekstach kultury?- uzupełnianie tabeli [ wspólne, na tablicy i w zeszycie] : [5 min.]Dobro Zło
symboletłopostacikolorystyka
6.Pytanie nauczyciela :- Kogo obarczamy win
ą 
za zło istniej
ą 
ce w
ś
wiecie? Od czego uzale
Ŝ
nione jest wskazaniewinnego? Jaka jest w tym rola człowieka?- Prawdopodobne odpowiedzi uczniów: [2min.]
 
Człowiek ,diabeł, szatan, inni, nie ja, [Bóg ?]
 
Ch
ęć
zysku, władzy, sławy, egoizm, duma, pycha
 
Dobra lub zła wola, silna lub słaba osobowo
ść
 
 
Umiej
ę
tno
ść
samokrytyki7.Polecenie odczytania definicji teodycei(teodycea) na podstawie podr
ę
cznika – str. 130-romantyczna teodycea [zapis do zeszytu drugiej cz
ęś
ci teorii- 2min.];
 
3- koncepcja filozoficzna oczyszczaj
ą 
ca Boga z zarzutu istnienia na
ś
wiecie zła, uznaj
ą 
casprzeczno
ść
mi
ę
dzy złem
ś
wiata a dobroci
ą 
i wszechmoc
ą 
Boga za pozorn
ą 
, a win
ą 
za grzechi niedoskonało
ść
stworzenia obarczaj
ą 
ca woln
ą 
wol
ę
człowieka. Wszystko, co dzieje si
ę
na
ś
wiecie [nawet je
Ŝ
eli powoduje cierpienie ], nale
Ŝ
y do boskiego planu zbawienia człowieka.To klucz do rozumienia dziejów.8.Polecenie wskazania w podanym fragmencie Prologu sentencjonalnego nawi
ą 
zania dodefinicji teodycei,- zapis motta;[3 min.]
 ,,Człowieku! gdyby
 ś
wiedział, jaka twoja władza![…]Tak czekaj
ą 
w twej my
 ś
li- szatan i anioły…”Czy ty w piekło uderzysz , czy w niebo za
 ś
wiecisz; A ty jak obłok górny , ale bł 
ę
dny, pałasz I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz , co zdziałasz…”
9. Rozpoznanie elementów
ś
wiata przedstawionego i ich charakterystyka w kontek 
ś
cieromantycznych problemów Tajemnicy, istnienia Dobra i Zła w wymiarze wszech
ś
wiatai dylematów jednostki we fragmencie Prologu i sceny wi
ę
ziennej – akt I, scena I, Pie
śń
 Konrada( Pie
śń
zemsty i monolog –tzw. Mała Improwizacja)- praca nad uzupełnieniem tabeli w karcie pracy : [10min.]- praca indywidualna lub zespołowa po dwie lub trzy osoby- ł
ą 
cznie 6. grup.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Justyna liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->