Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuuong6 - Phuong Trinh Dang Cap

Chuuong6 - Phuong Trinh Dang Cap

Ratings:
(0)
|Views: 724|Likes:
Published by toan_snow

More info:

Published by: toan_snow on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2010

pdf

text

original

 
DNG
V: PHÖÔNG TRÌNH ÑAÚNG CAÁP
2 2
asin u bsinucosu ccos u d
+ + =
 
Caùch giaûi :
( )
Tìm nghieäm u k luùc ñoù cosu 0 vaø sinu 12
π= + π = = ±
 
2
Chia hai veá phöông trình cho cos u 0 ta ñöôïc phöông trình :
 
( )
2 2
atg u btgu c d 1 tg u
+ + = +
Ñaët ta coù phöông trình :
t tgu
=
( )
2
a d t bt c d 0
+ + =
 Giaûi phöông trình tìm ñöôïc t = tgu
Baøi 1
: Giaûi phöông trình
( )
2 2
cos x 3sin2x 1 sin x *
= +
Vì cosx = 0 khoâng laø nghieäm neânChia hai veá cuûa (*) cho
2
cos 0
ta ñöôïc
( )
( )
2 2
* 1 2 3tgx 1 tg x tg x
= + +
Ñaët t = tgx ta coù phöông trình :
2
2t 2 3t 0
+ =
 
t 0 t 3
= =
 Vaäy
( )
*
π= == π = + π
tgx 0hay tgx 3 x k hay x k ,k3
 
Baøi 2
: Giaûi phöông trình
( )
3 3 2
cos x 4sin x 3cosxsin x sinx 0 *
+ =
 
Khi
x k thì cosx 0vaø sinx2
π= + π = = ±
1
 thì (*) voâ nghieäm
Do khoâng laø nghieäm neân chia hai veá cuûa (*) cho cos
3
x
=
cosx 0
ta coù (*)
( )
3 2 2
1 4tg x 3tg x tgx 1 tg x 0
+ + =
 
( )
( )
+ =+ == = ±π π= + π = ± + π
3 22
3tg x 3tg x tgx 1 0tgx 1 3tg x 1 03tgx 1 tgx3x k x k ,k4 6
 
Baøi 3
: Giaûi phöông trình
( )
4 2 2 4
3cos x 4sin xcos x sin x 0 *
+ =
 Do cosx = 0 khoâng laø nghieäm neân chia hai veá cuûa (*) cho
4
cos x 0
Ta coù : (*)
2 4
3 4tg x tg x 0
+ =
= =π π⎛ = ± = ± = ±⎝ π π= ± + π = ± + π  ⎞ ⎠
2 2
tg x 1 tg x 3tgx 1 tg tgx tg4 3x k x k ,k4 3
Baøi 4
: Giaûi phöông trình
( )
sin2x 2tgx 3 *
+ =
 Chia hai veá cuûa (*) cho
2
cos x 0
ta ñöôïc(*)
2 2
2sinxcosx 2tgx 3cos x cos x cos x
+ =
2
 
( ) ( )
2 2
2tgx 2tgx 1 tg x 3 1 tg x
+ + = +
 
3 2
t tgx2t 3t 4t 3 0
=+ − =
( )
( )
=+
2
t tgxt 1 2t t 3 0
=
 
=π= + π
tgx 1x k ,k4
Baøi 5
: Giaûi phöông trình
( )
3
sinxsin2x sin3x 6cos x *
+ =
 
( )
2 3
* 2sin xcosx 3sinx 4sin x 6cos x
+ =
3
 
( )
= = ±
Khi cosx 0 ( sin x 1) thì * voâ nghieäm
 
Chia hai veá phöông trình (*) cho
3
cos x 0
ta ñöôïc
( )
*
2 32 2
2sin x 3sinx 1 sin x. 4cos x cosx cos x cos x
+
3
6
=
 
( )
( )
( )
⇔ + + − =+ === = α = ±π= α + π = ± + π α =
2 2 33 22
2tg x 3tgx 1 tg x 4tg x 6tg x 2tg x 3tgx 6 0tgx 2 tg x 3 0tgx 2 tg tgx 3x k x k ,k (vôùi tg32)
 
Baøi 6
: (Ñeà thi tuyeån sinh Ñaïi hoïc khoái A, naêm 2003)Giaûi phöông trình
( )
2
cos2x 1cotgx 1 sin x sin2x *1 tgx 2
= + +
 Ñieàu kieän
sin
 
2x 0 vaø tgx 1
Ta coù :
( )
2 22 2
cosx cos x sin xcos2x cos x sin xsinx1 tgx cosx sinx1cosx
= =+ ++
( ) (
= = +
cosx cosx sin x do tgx 1 neân, sin x cosx 0
)
 Do ñoù :
( )
( )
2 2
cosx 1* 1 cos x sinxcosx sin x sin2x
sinx 2
= +
 
( ) ( )( )
= = = =
2
cosx sin x1 sin2xsin xcosx sin x sin x cosx sin xcosx sin x 0 hay 1 sin x cosx sin x (**)
( )
 
( )
= =
22
tgx 1 nhaän so vôùi tgx 11 sin xtg x do cosx 0cosxcos x
( )
 
( )
π= + π + =π= + π
2
x k ,k42tg x tgx 1 0 voâ nghieämx k , k nhaän do sin2x 04
Löu yù : coù theå laøm caùch khaùc
( ) ( )
1 1** 1 sin2x 1 cos2x2 2
+
=0
= +π= +
3 sin2x cos2x3 2 sin 2x : voâ nghieäm4
Baøi 7
: Giaûi phöông trình
( )
sin3x cos3x 2cosx 0 *
+ + =
 
( )
( ) ( )
3 3
* 3sinx 4sin x 4cos x 3cosx 2cosx
+ +
0
=
=
3 3
3sinx 4sin x 4cos x cosx 0
+
 cosx = 0 khoâng laø nghieäm neân chia hai veá phöông trình cho tañöôïc
3
cos x 0
( )
( ) ( )
2 3 2
* 3tgx 1 tg x 4tg x 4 1 tg x 0
+ + + =
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->