Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kucuk Ofis veya Ev kullanıcısı Guvenlik Kılavuzu

Kucuk Ofis veya Ev kullanıcısı Guvenlik Kılavuzu

Ratings: (0)|Views: 285 |Likes:
Published by mehmetyildiz77
Kucuk Ofis veya Ev kullanıcısı Guvenlik Kılavuzu
Kucuk Ofis veya Ev kullanıcısı Guvenlik Kılavuzu

More info:

Published by: mehmetyildiz77 on Sep 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
 
ULUSAL ELEKTRON
İ
K VE KR 
İ
PTOLOJ
İ
 ARA
Ş
TIRMA ENST
İ
TÜSÜ
 
Doküman Kodu: BGT-2005
 
KÜÇÜK OF
İ
S VEYA EVKULLANICISI
İ
NTERNETGÜVENL
İĞİ
KILAVUZU
SÜRÜM 1.001 EYLÜL 2008
 
 P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRK 
 İ 
YE Tel: (0262) 648 1000 Faks: (0262) 648 1100http://www.bilgiguvenligi..gov.tr teknikdok@bilgiguvenli
 ğ 
i.gov.tr 
 
 
KÜÇÜK OF
İ
S veya EV KULLANICISI
İ
 NTERNETGÜVENL
İĞİ
KILAVUZU ÖNSÖZ
 
2
 TÜB
İ
TAK – UEKAE
 
ÖNSÖZ
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara
ş
t
ı
rma Enstitüsü (UEKAE)'nün misyonu, "bilgigüvenli
ğ
i, haberle
ş
me ve ileri elektronik alanlar 
ı
nda Türkiye'nin teknolojik  ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
ğ
ı
n
ı
sa
ğ
lamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve uluslararas
ı
 düzeyde kabul görmü
ş
altyap
ı
s
ı
ile, bilimsel ve teknolojik çözümler üretmek veuygulamakt
ı
r". Bu ana hedef göz önünde bulundurularak belirlenen "bilgigüvenli
ğ
i, haberle
ş
me ve ileri elektronik alanlar 
ı
nda yeni teknolojileringeli
ş
tirilmesine öncülük eden uluslararas
ı
bilim, teknoloji ve üretim merkeziolmak" vizyonuna ula
ş
ı
labilmesi ve ülkenin ihtiyac
ı
olan teknolojileringeli
ş
tirilmesi için Enstitü'nün akredite test ortam ve laboratuarlar 
ı
nda temel veuygulamal
ı
ara
ş
t
ı
rmalar yap
ı
lmakta ve ihtiyaç sahiplerine teknik destek sa
ğ
lanmaktad
ı
r.Bu doküman “Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Projesi” kapsam
ı
nda haz
ı
rlanm
ı
ş
 olup ihtiyaç sahiplerini bilgi sistemleri güvenli
ğ
i konusunda bilinçlendirmeyihedeflemektedir. Tüm kurum ve kurulu
ş
lar bu dokümandan faydalanabilir.Bu dokümanda bahsi geçen belirli ticari marka isimleri kendiözgün sahiplerine aittir. Burada anlat
ı
lanlar tamamen tavsiyeniteli
ğ
inde olup de
ğ
i
ş
ik ürünler/yap
ı
land
ı
rmalar için farkl
ı
l
ı
gösterebilir. UEKAE, yap
ı
lan uygulamalardan do
ğ
abilecek zararlardan sorumlu de
ğ
ildir. Bu doküman UEKAE’nin izniolmadan de
ğ
i
ş
tirilemez.
 
B
İ
LG
İ
LEND
İ
RMEKÜÇÜK OF
İ
S veya EV KULLANICISI
İ
NTERNET GÜVENL
İĞİ
KILAVUZU
 
TÜB
İ
TAK – UEKAE
3
 
B
İ
LG
İ
LEND
İ
RME
Bu doküman
ı
n olu
ş
turulmas
ı
nda eme
ğ
i geçen A
ğ
Güvenli
ğ
i personeline ve doküman
ı
gözdengeçirip fikirlerini öne sürerek doküman
ı
n olgunla
ş
mas
ı
na katk 
ı
da bulunan Oktay
Ş
AH
İ
 N veFikret OTTEK 
İ
 N’e te
ş
ekkürü borç biliriz.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->