Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
23Activity
P. 1
dien tu co ban

dien tu co ban

Ratings: (0)|Views: 3,575 |Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Sep 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng I : Ngu
n
đ
i
n m
t chi
u
1. C
u trúc nguyên t
ử 
:
Để
hi
u v
b
n ch
t dòng
đ
i
n ta bi
ế
t r 
ng (
ki
ế 
n th
ứ 
c PTTH 
) t
t c
 các nguyên t
 
đề
u
đượ 
c c
u t
o lên t
các nguyên t
và m
i nguyênt
c
a m
t ch
t
đượ 
c c
u t
o b
ở 
i hai ph
n là- M
t h
t nhân
ở 
gi
a các h
t mang
đ
i
n tích d
ươ 
ng g
i là Protonvà các h
t trung hoà
đ
i
n g
i là Neutron.- Các Electron (
đ
i
n t
) mang
đ
i
n tích âm chuy
n
độ
ng xungquanh h
t nhân .- Bình th
ườ 
ng các nguyên t
có tr 
ng thái trung hoà v
 
đ
i
n ngh
 ĩ 
alà s
Proton h
t nhân b
ng s
electron
ở 
bên ngoài nh
ư
ng khi có tácnhân bên ngoài nh
ư
áp xu
t, nhi
t
độ
, ma sát t
 ĩ 
nh
đ
i
n, tác
độ
ng c
at
tr 
ườ 
ng .. thì các
đ
i
n t
electron
ở 
l
ớ 
 p ngoài cùng có th
tách kh
iqu
 
đạ
o
để
tr 
ơ 
qr thành các
đ
i
n t
t
do.- Khi m
t nguyên t
b
m
t
đ
i m
t hay nhi
u
đ
i
n t
, chúng b
 thi
ế
u
đ
i
n t
và tr 
ở 
thành ion d
ươ 
ng và ng
ượ 
c l
i khi m
t nguyên t
 nh
n thêm m
t hay nhi
u
đ
i
n t
thì chúng tr 
ở 
thành ion âm.
2 . B
n ch
t dòn
đ
i
n và chi
u dòng
đ
i
n .
Khi các
đ
i
n t
t
 p trung v
ớ 
i m
t
độ
cao chúng t
o lên hi
u
ng tích
đ
i
n- Dòng
đ
i
n chính là dòng chuy
n
độ
ng c
a các h
t mang
đ
i
n nh
ư
 
đ
i
n t
, ion.- Chi
u dòng
đ
i
n
đượ 
c quy
ướ 
c
đ
i t
d
ươ 
ng sang âm ( ng
ượ 
c v
ớ 
ichi
u chuy
n
độ
ng c
a các
đ
i
n t
-
đ
i t
âm sang d
ươ 
ng )
3. Tác d
ng c
a dòng
đ
i
n :
Khi có m
t dòng
đ
i
n ch
y qua dây d
n
đ
i
n nh
ư
thí nghi
m sau :Ta th
y r 
ng dòng
đ
i
n
đ
ã t
o ra m
t t
tr 
ườ 
ng xung quanh
để
làml
ch h
ướ 
ng c
a nam châm, khi
đổ
i chi
u dòng
đ
i
n thì t
tr 
ườ 
ng c
ũ
ng
đổ
i h
ướ 
ng => làm nam châm l
ch theo h
ướ 
ng ng
ượ 
c l
i.- Dòng
đ
i
n ch
y qua bóng
đ
èn làm bóng
đ
èn phát sáng và si
ngnhi
t n
ă
ng- Dòng
đ
i
n ch
y qua
độ
ng c
ơ 
làm quay
độ
ng c
ơ 
quay sinh ra c
ơ 
 n
ă
ngwww.hocnghe.com.vnXuan Vinh : 0912421959
 
- Khi ta n
 p ác quy các c
c c
a
c quy b
bi
ế
n
đổ
i và dòng
đ
i
n cótác d
ng hoá n
ă
ng.. Nh
ư
v
y dòng
đ
i
n có các tác d
ng là tác d
ng v
nhi
t , tác d
ng v
 c
ơ 
n
ă
ng , tác d
ng v
t
tr 
ườ 
ng và tác d
ng v
hoá n
ă
ng.
4. C
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n :
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr 
ư
ng cho
độ
m
nh y
ế
u c
a dòng
đ
i
n hay
đặ
ctr 
ư
ng cho s
l
ượ 
ng các
đ
i
n t
 
đ
i qua ti
ế
t di
n c
a v
t d
n trong m
t
đơ 
n v
th
ờ 
i gian - Ký hi
u là I- Dòng
đ
i
n m
t chi
u là dòng chuy
n
độ
ng theo m
t h
ướ 
ng nh
t
đị
nh t
d
ươ 
ng sang âm theo quy
ướ 
c hay là dòng chuy
n
độ
ng theom
t h
ướ 
ng c
a các
đ
i
n t
t
do.
Đơ 
n v
c
a c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n là Ampe và có các b
i s
:
Kilo Ampe = 1000 Ampe
Mega Ampe = 1000.000 Ampe
Mili Ampe = 1/1000 Ampe
Micro Ampe = 1/1000.000 Ampe
5.
Đ
i
n áp :
 Khi m
t
độ
các
đ
i
n t
t
 p trung không
đề
u t
i hai
đ
i
m A và B n
ế
uta n
i m
t dây d
n t
A sang B s
xu
t hi
n dòng chuy
n
độ
ng c
acác
đ
i
n tích t
n
ơ 
i có m
t
độ
cao sang n
ơ 
i có m
t
độ
th
 p, nh
ư
v
yng
ườ 
i ta g
i hai
đ
i
m A và B có chênh l
ch v
 
đ
i
n áp và áp chênhl
ch chính là hi
u
đ
i
n th
ế
.-
Đ
i
n áp t
i
đ
i
m A g
i là U
A
 -
Đ
i
n áp t
i
đ
i
m B g
i là U
B
.- Chênh l
ch
đ
i
n áp gi
a hai
đ
i
m A và B g
i là hi
u
đ
i
n th
ế
U
AB
 U
AB
= U
A
- U
B
-
Đơ 
n v
c
a
đ
i
n áp là Vol ký hi
u là U ho
c E,
đơ 
n v
 
đ
i
n áp cócác b
i s
Kilo Vol ( KV) = 1000 Vol
Mini Vol (mV) = 1/1000 Vol
Micro Vol = 1/1000.000 Volwww.hocnghe.com.vnXuan Vinh : 0912421959
 
 
Đ
i
n áp có th
ví nh
ư
 
độ
cao c
a m
t bình n
ướ 
c, n
ế
u hai bình n
ướ 
c
độ
cao khác nhau thì khi n
i m
t
ng d
n s
có dòng n
ướ 
c ch
yqua t
bình cao sang bình th
 p h
ơ 
n, khi hai bình n
ướ 
c có
độ
cao b
ngnhau thì không có dòng n
ướ 
c ch
y qua
ng d
n. Dòng
đ
i
n c
ũ
ng nh
ư
 v
y n
ế
u hai
đ
i
m có
đ
i
n áp chên l
ch s
sinh ra dòng
đ
i
n ch
y quadây d
n n
i v
ớ 
i hai
đ
i
m
đ
ó t
 
đ
i
n áp cao sang
đ
i
n áp th
 p và n
ế
uhai
đ
i
m có
đ
i
n áp b
ng nhau thì dòng
đ
i
n trong dây d
n s
= 0
6. Ngu
n
đ
i
n
  Ngu
n
đ
i
n là ngu
n sinh ra
đ
i
n n
ă
ng t
các ngu
n n
ă
ng l
ượ 
ngkhác nh
ư
Máy phát
đ
i
n,
c quy, Pin v.v ... có hai ngu
n
đ
i
n chính
 Ngu
n
đ
i
n xoay chi
u ( AC)
đ
ó là các ngu
n
đ
i
n sinh ra t
 các nhà máy
đ
i
n.
 Ngu
n
đ
i
n m
t chi
u ( DC) là ngu
n
đ
i
n sinh ra tù
c quyho
c pin.
Các m
ch
đ
i
n th
ườ 
ng s
d
ng ngu
n m
t chi
u
để
ho
t
độ
ngdo
đ
ó khi ch
y ngu
n xoay chi
u chúng ph
i
đượ 
c
đổ
i thànhm
t chi
u tr 
ướ 
c khi
đư
a vào máy ho
t
độ
ng.
Ngu
n m
t chi
u song song và n
i ti
ế
p :
 
Khi
đấ
u n
i ti
ế
 p các ngu
n
đ
i
n l
i ta
đượ 
c m
t ngu
n
đ
i
nm
ớ 
i có
đ
i
n áp b
ng t
ng các
đ
i
n áp thành ph
n.
Khi
đấ
u song song các ngu
n
đ
i
n ( cùng
đ
i
n áp ) ta
đượ 
cngu
n
đ
i
n m
ớ 
i có áp không
đổ
i nh
ư
ng kh
n
ă
ng cho dòng b
ng t
ng các dòng
đ
i
n thành ph
n .www.hocnghe.com.vnXuan Vinh : 0912421959

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
caosonvp liked this
Nguoi Cuoipho liked this
Quý Nguyễn liked this
Le Minh Duc liked this
thanhto84 liked this
Minh Trung Nguyen added this note
minh cung muon dow ve giup minh voi
Phương Nguyễn added this note
mình muốn dowload bài này về thì làm như thế nào vậy,mọi người giúp mình với?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->