Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Эмэгтэйчүүдийн өвчин.pdf

Эмэгтэйчүүдийн өвчин.pdf

Ratings: (0)|Views: 8,868 |Likes:
Published by oko_gold

More info:

Published by: oko_gold on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Ýìýãòýé÷¿¿äèéíºâ÷èí
08_gynecology.indd 3595/25/2005 4:12:04 PM
 
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºâ÷èí360
Çîíõèëîí òîõèîëäîõ ºâ÷èí, ýìãýãèéí îíîøëîãîî, ýì÷èëãýýíèé óäèðäàìæ
Óäèðäàìæ áîëîâñðóóëñàí àæëûí õýñãèéí ãèø¿¿ä ;
Á.Æàâ Àíàãààõ óõààíû äîêòîð, Ïðîôåññîð, Àðäûí ýì÷ÝÌß-íû Ýõ áàðèõ, ýìýãòýé÷¿¿äèéí åðºíõèéìýðãýæèëòýíÐàæàò. Ãóàíåøâàð ÄÝÌÁ-í çºâëºõ, Ïðîôåññîð Ä.Ñ¿õýý ÝÌØÓÈÑ-èéí áàãø, Òýðã¿¿ëýõ çýðãèéí ýì÷, Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòðÁ.Öýäìàà Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòð Ä.ßíæèíñ¿ðýí ÝÌØÓÈÑ-í áàãø, Òýðã¿¿ëýõ çýðãèéí ýì÷, Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòðÁ.Öýâýëìàà ÝÌß, ÃÒÕÀÍ (GTZ) ͯÝÌ-èéí ñàëáàðò äýìæëýã¿ç¿¿ëýõ Ìîíãîë Ãåðìàíû õàìòàðñàí òºñëèéí çºâëºõ, Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòðÁ.Øèíýòºãñ ͯÁ, ÕÀÑ-ãèéí Õºòºëáºðèéã äýìæèõ áàãèéíͯÝÌ-èéí çºâëºõ, Àíàãààõ Óõààíû ìàãèñòð Ä.Àðèóìàà ×èíãýëòýé ýð¿¿ë ìýíäèéí íýãäëèéíýìýãòýé÷¿¿äèéí àõëàõ ýì÷Ã.Àìàðáàÿñãàëàí ÊÍÀÃ-ûí Ýì÷èëãýý, ñóðãàëò ýðõýëñýí äýä çàõèðàë, Àíàãààõ óõààíûìàãèñòðÃ.Áàéãàëìàà Õàâäàð ñóäëàëûí ¿íäýñíèé òºâèéíýìýãòýé÷¿¿äèéí ýì÷ Ä.ªíºðæàðãàë ÊÍÀÃ-ûí Ýìýãòýé÷¿¿äèéí òàñãèéí ýðõëýã÷, Ýõ áàðèõ ýìýãòýé÷¿¿äèéíàõëàõ çýðãèéí ýì÷, Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòðÎ.Áàÿíæàðãàë ÊÍÀÃ-ûí ýì÷, Ýõ áàðèõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýì÷, Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòðÁ.Ýíõáèëèã ÝÍÝØÒ-èéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí òàñãèéí ýðõëýã÷,òýðã¿¿ëýõ çýðãèéí ýì÷Ã.Ñàíæäîðæ ÝÍÝØÒ-èéí ýìýãòýé÷¿¿äèéí ìýñ çàñëûíòàñãèéí ýðõëýã÷, Àíàãààõ óõààíû ìàãèñòð
08_gynecology.indd 3605/25/2005 4:12:04 PM
 
Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ºâ÷èí361
Çîíõèëîí òîõèîëäîõ ºâ÷èí, ýìãýãèéí îíîøëîãîî, ýì÷èëãýýíèé óäèðäàìæ
1.
БИЕНИЙ
 
ЮМГ
¯ 
ЙДЭЛ
Òîäîðõîéëîëò
16 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû îõèä áîëîí æèðýìñëýýã¿é, õºõ¿¿ë áèø òºðºõ íàñíû ýìýãòýé÷¿¿äýä 6 
сар
 ,
т
¿¿
нээс
 
дээш
 
хугацаагаар
 
биений
 
юм
 
ирэх
ã¿é
саатахыг
 
биений
 
юмг
¿
йдэл
 
гэнэ
.
Чухал
 
санамж
Х 
¿¿
хэд
 
насанд
 ,
жирэмсэн
 ,
х
º
х
¿¿
 л
 
ба
 
цэвэршсэний
 
дараах
¿
е
¿
дэд
 
биений
 
юм
èðýõã¿é
байхыг
 
физиологийн
 áèåíèé þìã¿éäýë ãýíý
Биений
 
юмг
¿
йдэл
 
нь
 
эмэгтэйч
¿¿
дийн
 
болон
 
эрхтэн
 
тогтолцооны
 
зарим
º
вчн
¿¿
дийн
 
шинж
 
тэмд
ãýýð
илэрч
 
болно
 Жирэмсэн
 
байж
 
болзошг
¿
йг
 
анхаарч
 ,
жирэмс
ýíã¿
г
¿
йсгэнэ
.
 Àíãèëàë
 Àíõäàã÷ áèåèéí þìã¿éäýë
 Õî¸ðäîã÷ áèåèíé þìã¿éäýë 
Áèåíèé þìã¿éäýë
 Анхдагч
 
биений
 
юмг
¿
йдэл Хоёрдогч
 
биений
 
юмг
¿
йдэл
Сэтгэл
 
санааны
 
хямрал
 ,
хэт
 
зовнил
-
Сэтгэл
 
засал
 
эмчилгээ
Таргалалт
-
Хоол
 
эмчилгээ
 ,
жин
 
хасах
Хэт
 
туралт
- Õîîë ýì÷èëãýý
П 
 ð
о
 ëàêòèí èõäýëò (õºõíººññ¿¿ðõýã ÿëãàðàë ãàðíà) -ÝÌÒ-ûí3-ð øàòëàëä --
шилж
¿¿
 лнэ
ª
ндг
º
вчийн
 
хатуурал
 ,
 уйланхайжилт
 ,
харааны
 
товгор
 , ª
нчин
 
тархины
 
зарим
 
эмгэг
(¿ðã¿éäýë, áèåíèé þìíû ìº÷ëºãèéí õÿìðàëòàé) -ÝÌÒ-ûí3-ð øàòëàëä --
шилж
¿¿
 лнэ
ª
ндг
º
вчийн
 
ажиллагаа
 
эрт
 
зогсох
(õàëóóí îðãèõ, ¿òðýý õóóðàéøèõ, áèåíèé þì ýðòçîãñîõ) ÝÌÒ-ûí 3-ð øàòëàëä
шилж
¿¿
 лнэ
 Ашерманы
 
хам
 
шинж
(¿ð õºíäºëò, ¿ðýâñëèéí óëìààñ¿¿ññýí óìàéí ñàëñòûíñîðâèæèëò, íààëäàö)-ÝÌÒ-ûí 2-ð øàòëàëä
шилж
¿¿
 лнэ
Бэлгийн
áîéæèëòûí
хоёрдогч
 
шинж Илэрсэн Илрээг
¿
й
Бэлгийн
 
бойжилтг
¿
й
-ÝÌÒ-ûí3-ð øàòëàëäø
илж
¿¿
 лнэ
Биений
 
юм
 
хожуу
 
ирэх
 - 6 ñàð àæèãëààäáèåíèé þì èðýõã¿éáîë øèëæ¿¿ëíý.
Охин
 
хальс
 
бит
¿¿- ÝÌÒ-ûí 2- ð øàòëàëä
шилж
¿¿
 лнэ
 Áýëýã ýðõòýíèéãàæèã õºãæèëòýéýñâýë ¿òðýýã¿é ãýæñýæèãëýâýë:- ÝÌÒ-ûí 3-ðøàòëàëä ø
илж
¿¿
 лнэ
Эрших
 
шинж
 
давамгайлсан
Хэл
¿¿
томрох
 ,
эрэгтэй
 
т
º
 рхтэй
 )-ÝÌÒ-ûí 3-ðøàòëàëä
шилж
¿¿
 лнэ
 
08_gynecology.indd 3615/25/2005 4:12:05 PM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->