Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dic Download.com.Vn

Dic Download.com.Vn

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by hautt

More info:

Published by: hautt on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2010

pdf

text

original

 
 1
Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt
Kho¶ng 17 000 tõ Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT In lÇn thø 2 - 1976
TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨nTiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔnC¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ
Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬.
c¬ häc
tk.
thèng kª
®s
. ®¹i sè 
top
. t«p« häc
gt.
gi¶i tÝch
trch
. lý thuyÕt trß ch¬i
hh.
h×nh häc
tr®.
tr¾c ®Þa
kt.
to¸n kinh tÕ 
tv
. thiªn v¨n
kü 
. kü thuËt
vl.
vËt lý
log 
. to¸n logic
 xib
. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc
mt 
. m¸y tÝnh
 xs
. x¸c suÊt
 
 2
A
abac, abacus
bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh
abbreviate
viÕt gän, viÕt t¾t
abbreviation
sù viÕt gän, sù viÕt t¾t
aberration
 
vl
. quang sai
ability
kh¶ n¨ng
abnormal
bÊt th
− 
êng;
tk 
. kh«ng chuÈn
about
®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi
a.five per cent
chõng tr¨m phÇn tr¨m
above
ë trªn, cao h¬n
abridge
rót gän, lµm t¾t
abscissa, abscissae
hoµnh ®é
absolute
tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi
absolutely
mét c¸ch tuyÖt ®èi
absorb
hÊp thu, hót thu
absorption
sù hÊp thu, sù thu hót
abstraction
sù trõu t
− 
îng ho¸, sù trõu t
− 
îng
absurd
v« nghÜa, v« lý, phi lý
absurdity
[sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi
abundant
thõa
abut
kÒ s¸t; chung biªn
accelerate
t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanh
acceleration
sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanh
a. by powering
sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa
a. of convergence
sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô
a. of Corriolis
sù t¨ng tèc Coriolit
a. of gravity
gia tèc träng tr
− 
êng
a. of falliing body
sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i
a. of translation
gia tèc tÞnh tiÕn
angular a.
gia tèc gãc
average a.
gia tèc trung b×nh
centripetal a.
gia tèc h
− 
íng t©m
 
 3
acceleration
 
complementary a.
sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit
instantaneous a.
gia tèc tøc thêi
local a.
gia tèc ®Þa ph
− 
¬ng
normal a.
gia tèc ph¸p tuyÕn
relative a.
gia tèc t
− 
¬ng ®èi
Standar gravitationnal a.
gia tèc träng tr
− 
êng tiªu chuÈn
supplemental a.
gia tèc tiÕp tuyÕn
total a.
gia tèc toµn phÇn
uniform a.
gia tèc ®Òu
accent
dÊu phÈy
accept
nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá
acceptable
nhËn ®
− 
îc, chÊp nhËn ®
− 
îc, thõa nhËn ®
− 
îc
acceptance
sù nhËn, sù thu nhËn
accepted
®
− 
îc c«ng nhËn, ®
− 
îc thõa nhËn
access
sù cho vµo;
mt 
. lèi vµo nhËn tin
random a.
thø tù chän ngÉu nhiªn
accessible
tíi ®
− 
îc, ®¹t ®
− 
îc
accesory
phô thªm; phô tïng
accident
sù ngÉu nhiªn, tr
− 
êng hîp kh«ng may
accidental
ngÉu nhiªn
account
kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn
accumulate
tÝch luü, tô
accumulation
sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô
accumulator
 
mt 
. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü
adder a.
bé céng tÝch luü
double precision a.
bé céng kÐp
floating a.
bé céng víi dÊy phÈy di ®éng
imaginary a.
phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü
real a.
phÇn thùc cña bé céng tÝch luü
round - off a.
bé tÝch luü ®é sai quy trßn
singleprecision a.
bé céng ®¬n
sum a.
bé tÝch luü tæng

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->