Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10ltgs9awt6tnn1ipmjl

10ltgs9awt6tnn1ipmjl

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by iniyaraj

More info:

Published by: iniyaraj on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2010

pdf

text

original

 
–FL (1973)
ò£ð£íFL¼¶ ªõOò£ù F¬ê õ£ó ÞîÍô ÜPºèñ£ùõ. ªè£ø¬õ âÂ¹¬ùªðòK ðô èM¬îè ªõOò£A»÷ù.èùì£M õ¡º¬øò£ ð£Fð¬ìî ªðè,°ö¬îèÀ° Ý«ô£ê¬ù» àîM» õö°AøèM ¶¬øJ ß´ð´ õ¼Aø£. Ü¶ì¡
OMNI-II
ªî£¬ôè£C «ê¬õJ ð°F«ïó G¼ðó£èðE¹KAø£. ¶¬íõ: àîòêè, ñè: Gó£ºèõK :
# 501 - 3700, Lawrence Ave. East, Scarborough,Ontario, MIG 3T2, Canada.e-mail : maithilyu@hotmail.com
ÞóM êôùñÁè¬ó» ñQîè 
 
ÞóM êôùñÁè¬ó» ñQîè 
è£ô²õ´ ðFðè
–FL
 
â¡ Üñ£ Cõè£ñ ²îK°Üð£ ܼ¬÷ò£M°
M¬ô
35
Ïð£ ÞóM êôùñÁ è¬ó» ñQîè
w
èM¬îè
w
ÝC:¬ñFL
w
©
–FL
w
 
ºî ðF¹ : ªêìð 2003
w
ªõOf´: è£ô²õ´ ðFðè, 669 «è.H.꣬ô, ï£è«è£M 629 001, ªî£¬ô«ðC:91-4652-278525, ªî£¬ôïè:91-4652-231160, I¡ùê:
kalachuvadu@sancharnet.in
w
Ü²«è£¹: è£ô²õ´ ðFðè
w
Ü¬ì õ®õ¬ñ¹ :ê«î£w
w
Ü¬ì Üê£è: HKvªðû£L¯v, ªê¡¬ù 600 014
w
 
Üê£è: ñE Ýçªê,ªê¡¬ù 600 005
Iravil Salanamattu Karaiyum Manitharkal
w
Poems
w
Author: Maithily
w
©Maithily
w
Language : Tamil
w
First Edition : September 2003
w
Size : Demy 1x 8
w
Paper : 18.6 kg maplitho
w
Pages: 64
w
Copies :1100+100
w
Published by Kalachuvadu Pathippagam, 669 K.P. Road,Nagercoil 629 001, India. Phone :91-4652-278525, Fax : 91-4652-231160, e-mail:kalachuvadu@sancharnet.in
w
Typeset : KalachuvaduPathippagam
w
CoverDesign: Santhosh
w
Wrapper Printed at PrintSpecialities, Chennai 600 014
w
Printed at Mani Offset, Chennai 600005
w
Price Rs.35ISBN 81-87477-44-
X
9/2003/S.No.60, kcp 67, 18.6 (1) 1200
è£ô²õ´ ðFðè ªõOf´ : 60
Selling Rights :
Sudarsan Books, 74 East of Tower, Nagercoil 629 001,Phone:91-4652-228445, Fax:91-4652-231160, E-mail : sudarsanbooks@yahoo.com.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->