Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
surse de semnal

surse de semnal

Ratings: (0)|Views: 263 |Likes:
Published by matrionel

More info:

Published by: matrionel on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
SURSE DE SEMNAL
1
CAPITOLUL ISURSE DE SEMNAL
Comunica
ţ
iile au un spectru extrem de larg, semnalele transmise prin sistemele de comunica
ţ
iireprezentând convorbiri telefonice, texte (telegrafie, telex), imagini fixe (telegrafie fascimil) saumobile (TV, videotelefon, videoconferin
ţ
e), date
ş
i informa
ţ
ii de alt
ă
natur 
ă
.În cazul convorbirilor telefonice, sunetele vocale produse de vocea uman
ă
sunt convertite în semnalelectric cu ajutorul unor traductoare adecvate, la recep
ţ
ie având loc procesul invers.Într-un sistem de comunica
ţ
ii pre
ţ
ul de cost este în strâns
ă
leg
ă
tur 
ă
cu banda de frecven
ţă
transmis
ă
 iar cunoa
ş
terea caracteristicilor semnalelor transmise, mai ales spectrul acestora, devine esen
ţ
ial
ă
.
I.1 Sunete vocale 
Calitatea transmisiei telefonice poate fi apreciat
ă
prin câteva caracteristici importante ale sunetului,clasificate în caracteristici obiective
ş
i subiective.Din punct de vedere tehnic se pune problema transmisiei sunetelor vocale, folosind o band
ă
 minim
ă
, astfel încât la recep
ţ
ie mesajul primit s
ă
fie inteligibil,
ş
i nu reprodus cu maxim
ă
fidelitate.
I.1.1 Caracteristici obiective
 
Frecven
ţ
a
 f 
= 1/T
[
Hz
]
, reprezint
ă
num
ă
rul de perioade, cu durata
, ale unei oscila
ţ
ii înunitatea de timp (secunda).
 
Presiunea acustic
ă
 
 P 
se define
ş
te ca m
ă
rimea for 
ţ
ei aplicate pe unitatea de suprafa
ţă
,normal
ă
pe direc
ţ
ia de propagare a undei acustice; se m
ă
soar 
ă
în N/m
2
sau
μ
 bar (1
μ
 bar =0,1 N/m
2
)
 
Intensitatea sonor 
ă
 
 I 
reprezint
ă
energia acustic
ă
ce str 
ă
 bate în timp de o secund
ă
osuprafa
ţă
de 1 m
2
, normal
ă
pe direc
ţ
ia de propagare a undei acustice; se m
ă
soar 
ă
în W/m
2
.
I.1.2 Caracteristici subiective
1. Pragul de audibilitate reprezint
ă
valoarea minim
ă
a intensit
ăţ
ii sunetului perceput
ă
de urecheauman
ă
; el variaz
ă
cu frecven
ţ
a (curbele Fletcher-Munson prezentate în figura 1.1. M
ă
rimea invers
ă
  pragului de audibilitate se nume
ş
te sensibilitatea urechii. Valoarea maxim
ă
a intensit
ăţ
ii sunetului care poate fi recep
ţ
ionat de ureche se nume
ş
te prag de durere (figura 1.1).
 
Capitolul I
22. Banda de frecven
ţă
care poate fi recep
ţ
ionat
ă
de ureche este teoretic cuprins
ă
între 16 – 20000Hz pentru o ureche normal
ă
. La vârste mai înaintate limita superioar 
ă
se mic
ş
oreaz
ă
.3. T
ă
ria sunetuluiSunetele sunt percepute subiectiv de ureche; cu cre
ş
terea intensit
ăţ
ii sunetele sunt percepute mai puternic pentru o frecven
ţă
constant
ă
.Dac
ă
frecven
ţ
a variaz
ă
, pentru intensitate sonor 
ă
constant
ă
, t
ă
ria sunetului variaz
ă
conformgraficelor din figura1.1, trasate în func
ţ
ie defrecven
ţă
pentru diferitevalori constante alet
ă
riei. Legea de percepere a excita
ţ
iilor sonore pentru urecheeste de tip logaritmic,adic
ă
t
ă
ria senza
ţ
iei esteîn general propor 
ţ
ional
ă
 cu logaritmul excita
ţ
iei(legea Weber-Fechner).Pentru apreciereasenza
ţ
iilor auditive s-auintrodus no
ţ
iunile:a. Nivelul deintensitate:
0
10lg[]
 I ndB I 
=
(1.1)unde
 I 
- intensitatea sonor 
ă
de m
ă
surat,
 I 
0
 
- intensitatea de referin
ţă
la care se raporteaz
ă
intensitatea de m
ă
surat I. I
0
= 10
-12
W/m
2
. b. Nivelul de presiune acustic
ă
:
]dB[PPlg20n
0
=
(1.2)unde
 P 
- presiunea de m
ă
surat,
 P 
0
 
- presiunea de referin
ţă
.
 P 
0
= 2,04 10
-5
N/m
2
.
 I 
0
 
ş
i
 P 
0
corespund, prin conven
ţ
ie interna
ţ
ional
ă
, valorilor pragului de perceptibilitate auditiv
ă
aunui sunet pur cu frecven
ţ
a 1000 Hz, definind nivelul 0 (Fig.1.1).c. Nivelul de t
ă
rie:
]foni[IIlg10n
01000
=
(1.3)unde
 I 
1000
- intensitatea semnalului etalon cu frecven
ţ
a 1000 Hz care produce aceea
ş
i t
ă
rie ca
ş
i sunetulconsiderat. Nivelul t
ă
riei se m
ă
soar 
ă
în
 foni
. Pentru sunetul cu frecven
ţ
a de 1000 Hz num
ă
rul de foni este egalcu cel de decibeli. Experimental (din audiograme) a rezultat o alt
ă
unitate de t
ă
rie
 sonul 
, ce reprezint
ă
 
Figura 1.1 Caracteristica de sensibilitate a urechii
 
SURSE DE SEMNAL
3t
ă
ria unui sunet pur, cu frecven
ţ
a 1000 Hz
ş
i nivelul de 40 dB peste pragul normal de audibilitate.Rela
ţ
ia dintre unit
ăţ
ilede t
ă
rie (son)
ş
i nivelulde t
ă
rie (fon) estereprezentat
ă
în fig. 1.2.4.În
ă
l
ţ
imea sunetuluiÎn
ă
l
ţ
imea senza
ţ
ieisonore nu este propor 
ţ
ional
ă
cufrecven
ţ
a sunetului fizic,ci poate descre
ş
te pân
ă
 la 80% din frecven
ţ
acorespunz
ă
toare pentruun nivel de t
ă
rie crescut.Unitatea de în
ă
l
ţ
imesonor 
ă
este
melul 
.În
ă
l
ţ
imea de 1000 melicorespunde unui sunetcu frecven
ţ
a de 1000 Hz
ş
i nivelul de presiune de60 dB. Rela
ţ
ia dintreîn
ă
l
ţ
imea perceput
ă
 auditiv
ş
i frecven
ţ
a sursei sonore este prezentat
ă
în figura 1.3.5. Pragul diferen
ţ
ial de audibilitate (P.d.a)Urechea uman
ă
nu simte varia
ţ
ia nivelului de intensitate sonor 
ă
sau varia
ţ
ia frecven
ţ
ei unui sunetfizic dac
ă
aceste varia
ţ
ii r 
ă
mân sub o anumit
ă
valoare denumit
ă
minim perceptibil.Pragul diferen
ţ
ial de audibilitate se exprim
ă
astfel prin:a. Varia
ţ
ia relativ
ă
 
II
Δ
aintensit
ăţ
ii sunetului perceput
ă
deureche, denumit
ă
prag dediferen
ţ
iere a intensit
ăţ
ii sunetelor (la frecven
ţ
ele 400-3200 Hz
ş
iniveluri mari nu dep
ăş
e
ş
te 1 dB). b. Varia
ţ
ia relativ
ă
 
Δ
afrecven
ţ
ei tonului perceput
ă
deureche, ce reprezint
ă
pragul dediferen
ţ
iere a varia
ţ
iei în
ă
l
ţ
imiitonurilor. Pentru niveluri mai maride 40 dB
ş
i frecven
ţ
e peste 1000Hz, acest prag poate atinge 0.3%.6. Timbrul reprezint
ă
carac-teristica sunetului ce permite
Figura 1.2 Rela
ţ
iile dintre soni
ş
i foniFigura 1.3 Ilustrarea rela
ţ
iei în
ă
l
ţ
ime-frecven
ţă
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hcostin liked this
Birsan Ion liked this
Alexandra Iaut liked this
Gherman Ion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->