Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cartea Lui Enoh (Versiune de La Belgrad)

Cartea Lui Enoh (Versiune de La Belgrad)

Ratings:
(0)
|Views: 400|Likes:
Published by harcaian_cristina

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: harcaian_cristina on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 1
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
 
„PATRIARHUL JUSTINIAN”
 
LUCRAREA DE DISERTAŢIE
 
Coordonator: Lect. Arhim. JUSTINIAN CÂRSTOIU
 
Realizator: Pr. IORDACHE AUREL IONUŢ
 
-
 
Bucureşti 2008
-
 
 
 2
I. INTRODUCERE
Î
n secol
ul trecut, datorită unor împreju
r
ăr 
i exceptionale, interesul pentru studiile de cercetare
în ceea ce priveşte cunoaşterea şi aprofundarea tuturor cărţ
ilor Sfintei Scripturi a crescut din ce in cemai mult. Descoperirea celor mai vechi manuscrise biblice (manuscrisele de la Marea Moarta),
caracterizată drept cea mai importantă şi preţioasă descoperire ce s
-
a făcut până acum î
n domeniul
studiilor biblice, a generat şi impulsionat cercetări şi studii ample şi speciale, mai ales î
n ceea ceprive
şte cărţ
ile Vechiului Testament.
Pe de altă
parte, extensiunea pe care au cunoscut-
o relaţ
iile ecumenice dintre Bisericile
creştine în tendinţa lor de apropiere, înţelegere, înfrăţire şi colaborare, la care se adaugă ş
i sporireadialogurilor inter-
creş
tine si inter-religi
oase, a constituit un adevarat î
ndemn pentru dezvoltarea
deosebită
pe care au luat-o in se
colul trecut studiile biblice. În această direcţie s
-a ajuns chiar la
întocmirea şi editarea unor ediţ
ii ecumenice ale Sfintei Scripturi.
Întrucât cărţ
ile sfinte
constituiau punctul de plecare şi baza de discuţie în dialogurile inter 
-
creştine pentru formularea adevărurilor de credinţă ş
i sta
 bilirea punctelor de apropiere ş
i colaborare,totdeauna s-a pus problema unui text comun al Sfintei S
cripturi, şi in mod special al cărţ
ilor Vechiului
Testament. Faptul că, nici măcar astăzi, Bisericile creştine (mă
refer doar la cele trei mari confesiuni
crestine: Ortodoxă, Catolică şi Protestantă) nu au reuşit să
identifice un text comun al scrierilorVechiului Tesament
1
, şi că in fiecare confesiune creştina se regăseş
te un alt canon vetero-testamentar,
nu reprezintă decât o crudă şi amară realitate a vieţii creş
tine actuale.
Deci, un studiu asupra cărţilor Vechiului Testament, î
n special asupra celor considerate ca
fiind apocrife, ar putea să aducă câteva precizări în această problemă, identificând cărţile canonice,anaghinoskomena şi apocrife, şi definind totodată noţ
iuni importante pentru limbajul biblic
interconfesional, noţ
iuni ca cea de canon bibli
c, cărţi canonice, cărţi apocrife, cărţ
i pseudo-epigrafe,
literatura extracanonică
 
sau literatura intertestamentară. Iată câteva din motivele care m
-
au făcut să
 conside
r ca oportun un studiu asupra cărţ
ilor apoc
rife ale Vechiului Testament, cărţi puţ
in cunos
cute în
 
teologia biblică românească şi al căror text încă nu a fost tradus în totalitate în limba română. Pânăacum au fost traduse în limba română următoarele scrieri: Iosif ş
i Asenet, Testamentul lui Iov,
1
Black, Matthew in consultation with James C. VanderKam. -The Book of Enoch or 1 Enoch: A New EnglishEdition_. SVTP 7. Leiden: Brill, 1985. A major commentary on the whole book of 1 Enoch., preluat de pehttp://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/10th/papers/regev.htm
 
 3Testamentul lui Avraam.
Pentru început voi î
n
cepe cu câteva precizări de natură terminologică şi cu o succintă
 prezentare a canonului vetero-testamentar -
atât cel creş
t
in (in cele trei confesiuni creştine), cât şi cel
iudaic -
, pentru ca apoi să
fa
c o prezentare cât mai detaliată a cărţ
ilor apocrife ale Vechiului Testament
ş
i mai ales a studiului acestora.
II. PRECIZĂRI TERMINOLOGICE
 
Pentru o mai bună viziune asupra cărţ
ilo
r apocrife, asupra istoriei alcătuirii ş
i a studiului lor
si, mai ales, asupra importanţei lor pentru teologia creştină
actuala credem
că este necesar să începemacest studiu cu câteva precizări de natură terminologică
.Termenul
"apocrif este de origine greacă şi are înţ
elesul de "ascuns" sau de "secret", iar
"apocrife" reprezintă
pluralul neutru al acestui adjec
tiv şi are inţ
elesul de
"ascunse". Deci, prin "cărţiapocrife" se inţ
eleg acele scrieri care cupri
nd lucruri ascunse, secrete, neînţ
elese.
Cărţ
ile apocrife ale Vechiului Testament s
e constituie din scrierile aparţinâ
nd literaturii
iudaice din perioada cuprinsă î
ntre secolul II i
.Hr. ş
i secolu
l I d.Hr., scrieri cu o tematică strâns legată
de cea vetero-
testamentară şi care nu pot fi incluse într 
-
un "corpus" determinat ş
i nici nu pot fi atribuiteunui autor cunoscut
2
. O importanţă
aparte
a acestor scrieri o constituie ş
i fap
tul că au fost redactate înacelaşi context istoric, religios şi literar ca ş
i scrie
rile Noului Testament, de unde ş
i denumirea de"literatura inter-
testamentară
".
Terminologia adoptată în acest sens de ortodocşi, catolici şi protestanţi diferă, ş
i din
această
 
cauză întâlnim expresia de "cărţ
i apocrife ale Vechiu
lui Testament" exprimând realităţi diverse, înfuncţ
ie de scrierile acceptate in canonul biblic al Vechiului Testament. Astfel, referindu-se la scrierileVechiul
ui Testament, autorii protestanţ
i folose
sc expresia "cărţ
i apocrife ale Vechiului Testament"
 pentru a determina acele cărţ
i pe care autorii catolic
i le numesc "deuterocanonice", î
n timp ce autoriicatolici
folosesc expresia "cărţ
i apocrife ale Vech
iului Testament" pentru acele cărţ
i pe careprot
estanţ
ii le numesc "pseudo-epigrafe".
Problema care stă la baza acestei utilizări diferite a termenului de "cărţi apocrife" esteconstituită de faptul că în cele trei mari confesiuni creş
tine canonul Vechiului Testament este perceput
diferit. Î
n Biserica
Ortodoxă
canonul biblic al Vech
iului Testament include 39 de cărţi canonice, iar celelalte cărţi sunt numite anaghinoskomena, în afara acestora exista alte cărţi, care nu au fost incluseîn canon ş
i care au fost numite "apocrife".
Î
n Biserica Romano-Catol
ică canonul cuprinde 46 de cărţ
i, dintre care 39 sunt numite
2
Ibidem.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cristicorrado liked this
Cezar Lamasanu liked this
Mirela Apetri liked this
cristicorrado liked this
fesatelier liked this
Dayana Ciobotea liked this
cosminandreiluca liked this
cosminandreiluca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->