Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 3-1976

C 3-1976

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by geobit2010

More info:

Published by: geobit2010 on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2011

pdf

text

original

 
INSPECTORATUL GENERAL DE STATPENTRU DIRECTIVARE ŞI CONTROLÎN PROIECTAREA ŞI EXECUTAREACONSTRUCŢIILOR 
 
ORDIN Nr. 44din 23 februarie 1976PRIVIND APROBAREA "NORMATIVULUI PENTRU EXECUTAREALUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII",INDICATIV C. 3-76
 Având în vedere referatul Inspectoratului pentru directivare, norme generale şi sinteză nr.172 E din 10 februarie 1976,În temeiul Decretului nr. 44 din 14 februarie 1973 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şiExecutarea Construcţiilor, se emite următorulORDIN:1. Se aprobă "Normativul pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii", avândindicativul C.3-76.2. Normativul intră în vigoare pe data de 5 aprilie 1976 şi se va publica în Buletinulconstrucţiilor.3. Pe data intrării în vigoare a normativului aprobat prin prezentul ordin, înceteazăvalabilitatea următoarelor prescripţii tehnice:- Normativ privind executarea vopsitoriilor cu vopsele pe bază de acetat de polivinil,indicativ C.3-61, aprobat cu ordinul CSCAS nr. 115/1961;- Normativ pentru executarea şi recepţionarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii,indicativ C.66-70, aprobat cu ordinul M.C. Ind. nr. 125 N/1970;- Instrucţiuni tebnice pentru finisarea pe şantier a plajelor interioare executate cu plăcidure din fibre de lemn, cu desene în relief, indicativ C.96-70, aprobate cu ordinul M.C.Ind. nr.127 N/1970;- Instrucţiuni tehnice privind executarea vopsitoriilor cu Vinarom şi vopsea decorativă înrelief, aplicate direct pe stratul suport sau prin intermediul unui strat de netezire, indicativ C.124-72, aprobate cu ordinul M.C.Ind. nr. 167 N/1972;- Instrucţiuni tehnice pentru folosirea emailului Polilac la vopsitorii în construcţii,indicativ C.143-72, aprobate cu ordinul M.C.Ind. nr. 77 N/1972.INSPECTOR GENERAL DE STAT,
 Ing. EMANOIL FLORESCU
 
NORMATIV PENTRU EXECUTAREALUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORIICAIETUL I: PRESCRIPŢII GENERALEindicativ C.3-76 înlocuieşte: C.3/61,C. 66-70, C. 96-70C. 24-72 şi C. U3 72I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
 1.1. Prezentul normativ este compus din "caiete
"
, fiecare cuprinzând prescripţii pentruexecutarea soluţiilor de zugrăveli şi vopsitorii asemănătoare din punct de vedere al materialului
 
specific întrebuinţat sau al alcătuirii structurii de finisaj.1.2. Conţinutul caietelor este următorul:
 
 
Caietul I
- Prescripţii generale, comune tuturor sistemelor de zugrăveli şi vopsitorii.
 Caietul II
- Zugrăveli cu lapte de var.
 Caietul III
- Zugrăveli în culori de apă, zugrăveli în relief, finisarea ornamentelor deipsos.
 Caietul IV
- Vopsitorii cu vopsele de ulei, alchidal, polilac, imitaţie lovituri de ciocan, bronz-aluminiu, pe bază de derivaţi celulozici, bituminoase, şelac, ceruire.
 
 
Caietul V
- Vopsitorii cu vopsea Vinarom şi cu vopsea decorativă în relief.
 Caietul VI
- Vopsitorii cu vopsele pe baza de acetaj de polivinil, nuanţate pe şantier.
 
1.3. Normativul de faţă stabileşte condiţiile şl modul de executare, condiţiile tehnice decalitate şi modul de verificare a acestora, pentru lucrările de zugrăveli şi vopsitorii de tipurileindicate la pct. 1.2.1.4. Nu sunt cuprinse în normal vopsitoriile ignifuge, (cu excepţia celor pe bază de var),cele anticorosive cu vopsele epoxidice, clor-cauciuc, copolimeri vinilici.De asemenea, nu sunt cuprinse în normativ lucrările de zugrăveli şi vopsitoriiornamentale (aurire, ornamentarea stucaturilor, imitaţie de diferite esenţe de lemn, sgrafite, al
 
fresco).1.5. Prezentul normativ se aplică la lucrările de zugrăveli şi vopsitorii care se execută atâtla clădiri de locuit şi social-culturale cât şi la construcţii industriale şi agrozootehnice care nu sîntsupuse acţiunii agresive a agenţilor chimici.În cazul când vopsitor ia trebuie să joace şi rolul de barieră de vapori, se va ţine seama de prevederile din "Normativ pentru proiectarea, executarea şi recepţionarea barierelor contravaporilor", indicativ C. 108-70.1.6. Lucrările de zugrăveli şi vopsitorii cuprinse în normativ se execută pe suprafeţe delemn, PFL, PAL, metal, glet de var, glet de ipsos, glet de nisip-aracet, glet de ipsos-aracet(Gipac), tencuieli cu mortar de var sau cu mortar de ciment, drişcuite; de asemenea se potexecuta zugrăveli şi vopsitorii direct pe faţa văzută a elementelor de beton (prefabricat sau turnatmonolit), elemente care rezultă din decorare cu faţa plană şi netedă.1.7. La lucrări de restaurări şi reparaţii de clădiri monumentale şi la monumente istorice, proiectantul va putea prevedea condiţii şi detalii tehnologice necesare pentru asigurareaaspectului corespunzător, în funcţie de specificul clădirii.
 
2. MATERIALE
 2.1. Materialele prevăzute în proiect şi cele puse în operă, vor avea caracteristicile tehniceconform standardelor şi normelor interne specificate în caietele respective.
 3. LUCRĂRI CARE TREBUIE TERMINATE ÎNAINTEDE ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR ŞI VOPS1TORIILOR 
 3.1. înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările şi reparaţiile de tencuieli,glet, placaje, instalaţii sanitari, electrice şi de încălzire, trebuie să fie terminate.De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate, gresie etc), exclusivlustruirea.3.2. În încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet sau din mase plastice, zugrăvelile sevor executa înaintea aplicării îmbrăcămintei pardoselii. La executarea zugrăvelilor se vor luamăsuri pentru protejarea stratului suport al îmbrăcămintei, pentru a-l feri de umiditate şi demurdărire, care poate compromite aderenţa îmbrăcămintei, în special în cazul aplicării acesteia prin lipirea cu adezivi. în cazul pardoselilor cu strat suport din plăci fibro-lemnoase poroase bitumate, zugrăvelile se vor executa înainte de montarea stratului suport.3.3. Tâmplăria de lemn şi cea metalică trebuie să fie montate definitiv; accesoriilemetalice la tâmplărie trebuie să fie montate corect şi buna lor funcţionare să fie verificată, cu
 
excepţia drucărelor şi a şildurilor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.3.4. La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai după terminareacompletă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea îmbrăcăminţilor de pardoseli (raşchetare, curăţire,lustruire), luându-se măsuri de protejare contra murdăririi îmbrăcămintei pardoselilor.3.5. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a faţadelor, trebuie să fiecomplet executate toate lucrările de la faţada construcţiei ca: jghiaburi, burlane, streşini, cornişe,glafuri, socluri, cofrete pentru instalaţii electrice sau de gaze etc. precum şi trotuarele.
 4. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR 
 
Pregătirea suprafeţelor de beton sau tencuială drişcuită
 
 
4.1. În vederea finisării cu zugrăveli de var, suprafeţele trebuie să fie drişcuite cât maifin, astfel ca urmele de drişcă să fie cît mai puţin vizibile; toate reparaţiile necesare trebuie să fieexecutate îngrijit, terminate şi uscate.4.2. În cazul suprafeţelor tencuite sau de beton plane şi netede (exemplu: panouri mari),toţi perii rămaşi de la turnare sau găurile survenite de la transport, montaj ori turnare (în cazul
 
 pereţilor din beton monolit), se vor umple cu mortar de ciment-var, după ce în prealabil bavurileşi dungile ieşinde în relief au fost îndepărtate, astfel ca să rezulte suprafeţe netede. De asemenea, betele cu urme de decofrol, se vor freca cu piatra de şlefuit sau cu perii de sârmă.Suprafaţa panourilor prefabricate din beton greu trebuie să îndeplinească condiţiile de planeitate şi netezire prevăzute în "Normativ pentru executarea construcţiilor din panourimari" P.42-71.Suprafaţa se va curăţa bine de praf, pentru a se asigura aderenţa stratului de finisaj pe
 
suprafaţa suport.4.3. În cazul suprafeţelor de zidărie netencuită, care urmează să fie zugrăvite direct, sevor curăţa cu atenţie stropii şi resturile de mortar, şi se vor completa rosturile care prezintă goluriîn mortar 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->