Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hyms

hyms

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by patankaramit5847

More info:

Published by: patankaramit5847 on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

 
Rig Veda Book 1 Hymn 1
 
अिगनमीळ  ेपु रोिहत ंयजसय द  े ं
 
रवीम
|
होतार ंरधातमम
||
अिगनः पू व  िभिर् षिभरीडयो नू तन    ैत
|
  ेवान   ेह वकित
||
अिगनना रियमशवत पोषमेव िदव  े
-
 
 िदव  े
|
यं
 
वीरवमम
||
अगन   े ंयजमवर ंिवतः पिरभू रि
|
इ  े  ेषु छित
||
अिगनहता िवतु ः यिवसतमः
|
  ेवो   े  े िभरा मत
||
यदङ दाुषे तवमगन   ेभ ंिरयि
|
तव  ेत तत यमङिरः
||
उप
 
तवागन   ेिदव  े
-
 
 िदव  ेदोषावसतिधया वयम
|
नमो भरत एमि
||
रातमवराण 
 
ोप रतसय दीिदिवम
|
वधमान  ंसव  ेदमे
||
 नः िपत  ेू नव  े
.
 
अगन   ेू पायनो
 
भव
|
चसवा नः वसतय  े
||
Rig Veda Book 1 Hymn 2
 
वायवा यािह दत  ेमे ोमा अर ंताः
|
  ेष पािह धी हवम
||
वाय उथेिभरत  ेतवामछा िरतारः
|
ुतोमा अहिवदः
||
वायो तव परञचती ध  ेना िाित दाु षे
|
उची 
 
ोमपीतय  े
||
इवायू इमे ुता उप परयोिभरा तम
|
इदवो वामु ित िह
||
वायिव चेतथः ुतान वािनीवू 
|
तावा यातमु प दरवत
||
वायिव ुवत आ यातमु प िनतम
|
मिवथा िधया नरा 
||
 िमं ह  ु   ेपू तदकं वणं च िरादम
|
 िधय ंघतच ाधता 
||
रत  ेन 
 
 िमावणाव रताधाव रतसा 
|
रतुं बहतमााथे
||
वी नो
 
 िमावणा तुिवाता उकया 
|
दकं दधात  ेअपम
||
Rig Veda Book 1 Hymn 3
 
 
अिना यवरीिरषो दरवपाणी ुभ
 
पती 
|
पुभुाचनसयतम
||
अिना पुद ंा नरा वीरया िधया 
|
 िधया वनत ंिरः
||
दा युवावः ुता नाया वतबिहषः
|
 
यात ंवतनी 
||
इा यािह िचभानो ुता इमे तवायवः
|
अवीिभसतना 
 
पू ताः
||
इा यािह िधय  े िषतो िवू तः ु तावतः
|
उप बरािण वाघतः
||
इा यािह तू तुान उप बरािण हिरवः
|
ुत  ेदिधवननः
||
ओमाषणीतो िवे द  ेवा आ त
|
दाो दाुषः ुतम
||
 िवे द  ेवाो अतुरः ु तमा त तू णयः
|
उा इवसवरािण
||
 िवे द  ेवाो अिध एिहमायाो अ  ु हः
|
मेध ंुषत वयः
||
पावा 
 
नः रसवती वा  े िभविनीवती 
|
यजं वु िधयावुः
||
चोदियी 
 
ू तान चेतती ुमतीनाम
|
यजं दध  ेरसवती 
||
महो अणः रसवती पर
 
चेतयित   ेतु ना 
|
 िधयो िवा िव राित
||
Rig Veda Book 1 Hymn 4
 
ुपुमू तय  ेुद  ु घािमव ोद  ु   े
|
ुह  ू मि दयिव
-
 
दयिव
||
उप नः वना िह ोमसय ोमपाः िपब
|
ोदा इद
 
  ेवतोमदः
||
अथा त  ेअतमान िवाम ुमतीनाम
|
मा नो अित खय आिह
||
पर  े िह िवमतिम ंपछ िवपितम
|
यसत  ेिखय आ वरम
||
उत बवतु नो िनदो िनरयतिदारत
|
दधाना इ इद द  ु वः
||
उत नः
 
ुभानिरवचेयु दसम यः
|
यामेिदसय मिण
||
एमाु माव  े
 
भर यजिय ंनमदनम
|
पतयन मदयखम
||
असय पीवा ततो घनो
 
वणामभवः
|
परावो वा  ेषु वािनम
||
 ंतवा वा  ेषु वािन  ंवायामः
 
ततो
|
धनानािम ातय  े
||
 
 
यो रायो
.
 
अविनमहान ुपारः ुवतः खा 
|
तसमा इाय ायत
||
Rig Veda Book 1 Hymn 5
 
तव  ेता िन षीदत  ेमिभ पर ायत
|
खाय तोमवाहः
||
पुतमं पु णामीान  ंवायणाम
|
इ ंोमे चा 
 
ुत  े
||
 घा नो यो आ भु वत  राय  े पुरयाम
|
मद वा  े िभरा  नः
||
यसय ंसथे न ववत  ेहरी मु वः
|
तसमा इाय ायत
||
ुतपाुता इमे ुचयो यित वीतय  े
|
ोमाो दयािरः
||
तव ं
 
ुतसय पीतय  ेो व अायथाः
|
इ य  ैठयाय ु तो
||
आ तवा 
 
 िववावः ोमा इ िवणः
|
ं   ेतु परचेते
||
तव तोमा 
 
अवीधन तवामु था ततो
|
तव वधतु नो िरः
||
अिकतोितः
 
न   े िदमं वािमः हिणम
|
यिसमन िवािन पौसया 
||
मा नो मत 
 
अिभ दहन तनू नािम िवणः
|
ईानो यवया वधम
||
 
युित बरमषं चरत ंपिर तसथुषः
|
रोचत  ेरोचना िदिव
||
युयसय ाया हरी िवपका रथे
|
ोणा धणू   नवहा 
||
  ेतुं व  ेतव  े  ेो मय अप  ेे
|
मुषिरायथाः
||
आदह
 
वधामनु पु नभवमेिरर  े
|
दधाना नामयिजयम
||
वीळ  ु 
 
 िचदाुिभुहा िचिद वििभः
|
अिवद उिया अनु 
||
  ेवयतो
 
यथा मितमछा िवदुं िरः
|
महामनू षत तम
||
इ  ेण ं िह दके
 
ंगमानो अिबयुषा 
|
मद  ू मानवचा 
||
अनव  ैरिभु  िभमखः
 
हसवदचित
|
णै िरसय ाय  ै
||
अतः पिरमा िह िदवो वा 
 
रोचनादिध
|
मिसमत  ेिरः
||

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->