Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22883, 10.9.2010]

Oslobođenje [broj 22883, 10.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 347|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

 
 Silajd`i} i ^amd`i} u Banjoj Luci
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 10. 9. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.883Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Vi{e toleranci je
i uva`avanja
2. strana
VI[E INFORMACIJA NA
15. STRANI
DANAS DVA PRILOGA
Blagdan mira i pra{tanja
Po~eloobilje`avanjeBajrama
   F   o   t   o  :   D   `   e   n   a   n   K   R   I   J   E    [   T   O   R   A   C
2-3. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 10. septembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Nakonramazana, mjesecapos ta i ibade ta, po~elotrodne vnoobilje`avanjeBajrama
Blagdanmira
i pra{tanja
U svo jojbajramskojhudbivjernicimareisu-l-ulema Islamskeza jednice u BiH Mustafaefendi jaCeri} pozvao na duho vnure voluci ju, odnosnopo vratak mudrosti, toleranci ji i di jalogu
Klanjanjubaj am-namaza u GaziHusrev-begovojd`ami i u Sa a evuprisus vova ibrojnivjernici
Fo osi: D`.KRI E[TORAC
Obilje`avanjeRamazanskog bajrama u BanjojLucizapo~elo je centralnomsve~ano{}u i klanja- njembajram-namaza u Med`lisu Islamskeza jedniceko je je predvo- diomuti jabanjalu~kiEdhem ^amd`i}.
Porukamira
U obra}anjuokupljenimvjerni- cimamuti ja^amd`i}je istakao potrebu za toleranci jom i su`ivo- tom u BiH. I ovomprigodompo- zvao je sve instituci je u na{ojze- mlji da pomognuobno vuporu{e- nihvjerskihobjekata i vra}anje nacionalizo vaneimo vinevjer- skimza jednicama. "Li jepo je `i vjeti u BanjojLuci sa svo jimsugra|anima i kom{i ja- ma. Samotreba da u njojbudevi- {eBo{njaka i Hrvata, kao {to je po- trebno i da vi{eSrbabude u Sara-  je vu. I potrebno nam je da stalno radimo na izgradnjirazumi je vanja i toleranci je u ci jeloj BiH, kako bi ona postalaistinskimultietni~ka zemlja", naglasio je ^amd`i}. Sve~anostiobi je`avanjaBajra- ma i klanjanjubajram-namaza prisustvo vao je i predsjeda va ju}i Predsjedni{tva BiH HarisSilajd`i}, u pratnjivisokihdu`nosnika Stranke za BiH."Gra|anima BiH upu}ujempo-rukumira, jer Bajram je praznik  mira, sa `eljom da svi bolje`ivimo, da budevi{etoleranci je i uva`ava- njame|usvimgra|anima BIH",kazao je Silajd`i}.Muf ti ja^amd`i}je istakao da Predsjedni{tvo BiH do sadani je podr`alo i pomoglomateri jalno obno vuFerhad-pa{ined`ami je, iako je to, kako je kazao, i vjerski i kulturnispomenikpod za{titom UNESCO-a."Pozi vam~lano vePredsjedni{- tva BiH da pri jeistekamandata donesuodluku o dodjelimateri-  jalnihsredsta va za obno vuFerha- di je. Ferhadi jajedra na na{e o~i, ona raste, ali no vacaponesta je i moglo bi se desiti da rado vizbog togauskorostanu. Sada je sve u rukamapoliti~ara", upozorio je banjalu~kimuf ti ja.
Ispuni tiobe}anja
On je pozvao i predsta vnike  Vlade RS-a da ispunedata obe}anja i Islamskojza jednici  vrateimo vinukako bi u BanjojLu- cimoglabitiosno vanamedresa. Silajd`i} je izrazionadu da }e se za obno vuFerhadi jeprona}isredstva i da }e ona bitiobnov ljena u nare- dnedvi jegodine. Nakonklanjanjabajram-na- maza, muf ti ja^amd`i}odr`ao je pri jem za vjernike, predsta vni- kepoliti~kog, kulturnogi ja vnog `ivotaBanjeLuke i Republike Srpske, te uru~iozahvalnicepo-  jedincima i instituci jamako ji su pomogliizgradnjuFerhad- pa{ined`ami je i otvaranjeFer- had-pa{inebiblioteke.
G. KATANA
 Silajd`i} na obilje`avanju Bajrama u BanjojLuci
Vi{etoleranci je
i uva`avanja
Li jepo je `i vjeti u BanjojLuci sa svo jimsugra|anima i kom{i jama. Samotreba da u njojbudevi{e Bo{njaka i Hrvata, kao {to je potrebno i da vi{e Srbabude u Sara je vu, kazaomufti ja^amd`i}
Poziv da se pomogne u obnovivjerskihobjeka a
IZOSTALA POMO] Muf ti ja ^amd`i} jeis takao daPredsjedni{ tvo BiH do sada ni je podr`alo ipomoglo ma teri jalno obno vu Ferhad-pa{ine d`ami je
 
 Srebrenica Tuzlanskikan ton
Ne zabora vi ti `rtve genocida
Oko 500 vjernikaklanjalo je ju~errama- zanskibajram-namaz u Bi jelojd`ami ji u Sre- brenici, kao i u {estobnov ljenihd`ami ja u seoskimcentrima, jav ljaFena. Bajram-na- mazvodio je Damir ef. Pe{tali}, gla vnisre- breni~kiimam, ko ji je istakao: "Zahvalju je- moBoguko ji nam je dao priliku da se, pri-  jesvega, vratimo u Srebrenicu. Petnaestgo- dinanakongenocidaimamouslo ve za obav ljanjevjerskog`ivota. Bajram i ovi da- nimora ju se pro vestistrogo po vjerskimpro- pisima. Na{adu`nost je da ovihdana ne za- bora vimona{e{ehide, `rtvegenocida, ali i one stare i bolesne."
Malo je pri ja telja
Centralnasve~anostRamazanskogbaj- rama za Muf tijstvotuzlanskoju~er je odr`ana u d`ami jiprincaAbdulaha, gdje  je bajram-namazpredvodio i hutbu odr`aomuf ti jatuzlanskiHuseinefendi-  jaKa vazo vi}. "Puno je otu|enih i usamljenih, a ma- lo je dobrih i iskrenihpri jatelja. Puno je la`i i pre vara, a maloistine i iskrenosti. Ka- da se izgubivjera u Bo`ijudobrotu, nas- tuparazo~arenje, kada se izgubipouzda- nje i oslonac u Boga, nastupinemir, ka- daljubavpremaBoguzami jeniljubav  premadunjaluku, nastupipohlepa, kada la` zauzmesvojpolo`aj, nastupapre va- ra", poru~io je Ka vazo vi}.
 S.K.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 10. septembar 2010. godine
3
MonakoEUFORMiloradDodik   SIPA
 Silajd`i} uzvani~noj posje ti
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH dr. HarisSilajd`i}bora vio je ju~er u zvani~nojpo- sjetiKne`eviniMonakotokomko je je odr`ao sastanak s princomAlbertom II od Monaka, te prisustvo vaozvani~nojve~eriko ju je princAlbertorganizo vao u ~astpredsjeda-  va ju}egPredsjedni{tva BiH i ostatka bh. delegaci je. Ovo je prvazvani~naposjeta na ni vou{eo vadr`avaizme|u BiH i Monaka. Predsjeda va ju}iSilajd`i} i princAlbert II su- sret su primarnoiskoristili za potenciranje ekonomskihtema, a posebno u vezi smo- gu}nosti za ulaganjaMonaka i pri vrednika izKne`evine u pro jekte u BiH.
Bair sa Ever tsomo izborima
KomandantEUFOR-a general-ma jor BernhardBairju~erse sastao sa ambasa- doromDaanomEvertsom, {eomIzbor- neposmatra~kemisi jeUreda za demo- kratskeinstituci je i ljudskapra va(ODIHR) za predsto je}eizbore. Cilj ove posjete je bio da se ODIHRupozna sa akti vnostima ko jeEUFORpoduzima u Bosni i Herce- go vini u okvirumisi jeosiguranjastabil- nogokru`enja, kao i da se objasnimisi-  jaODIHR-a u zemlji.Taj }e uredoci jenitiodvi janjeop}ih izbora u Bosni i Hercego vini i o tomepo- dni jetiiz vje{}e.
BiH ne}e prizna tiKoso vo
PredsjednikVladeRepublikeSrpske MiloradDodikizja vio je ju~er da taj bh. en- titet, bez obzira na to kakav}e bitistavGe- neralneskup{tine UN-a o Koso vu, "ne}e datisaglasnost" da BiH priznakososkune- za visnost, preni jela je Fena. Dodik je u izja-  vino vinarima u BanjojLucirekao i da ni-  jeupoznat o detaljimadogo vorapredsje- dnikaSrbi jeBorisaTadi}a i visokepredsta-  vnice EU za vanjskupolitiku i sigurnostCat- herineAshton o pri jedlogurezoluci je o Ko- so vuko ja}e bitipodnesenaGeneralnoj skup{tini UN-a. To je, dodao je, stvarpo- litikeSrbi je.
Krimolovci pozvani 438 pu ta
Slu`beniciDr`a vneagenci je za istrage i za{titutokomaugusta2010. registrirali su 438 pozi va na teleonskojlini jikrimolov ci. Od ukupnogbro japrimljenihinormaci ja SIPA je 154 oci jenilaneozbiljnim, dok se 78 kori snihinormaci jaodnosilo na po~inje- na ili planiranakaznenadjela te na njiho-  vepo~initelje.Naj ve}ibrojinormaci ja se odnosio na kaznenadjelaneo vla{tenetrgo vine drogama(14), korupci je, kaznenadjela protivslu`bene i drugeodgo vorne du`nosti (11) i autokriminal(6), sa- op}eno je iz Ministarstvasigurnosti.
U @I@I
Centralnasve~anostklanjanja bajram-namaza, ko jom je za- po~elotrodne vnoobilje`ava- njejednog od najradosni jihbla- gdanapripadnikaislamskevje- roispo vi jesti, u prisustvuvi{e hiljadavjernika, odr`ana je ju~er u GaziHusrev- bego vojd`ami-  ji u Sara je vu. Bajram-namaz je predvodio reisu-l-ulemaIslamskeza jedni- ce u BiH dr. Mustaaeendi ja Ceri}, ko ji je vjernicimauputio i bajramskuhudbu(poruku).
Borbapro tivsvakog zla
Reisu-l-ulemaje pozvao na duho vnure voluci ju, odnosno po vratakmudrosti, toleranci-  ji i di jalogu, ko ji su se, kako je istakao, izgubili u bahatosti, egoizmu, nasilju, holokaustu, terorizmu. - Duho vnare voluci ja je zna~ajni ja od one ko ja je mi je- njalasvi jet. Krajnjiciljdr`ave ni je da dominiraljudima i da kr{injiho valjudskapra va,ve} da oslobodi od tjeranjavje{ti- ca- ko je se ve`e za ne~ijeobla~enje, te stvoriuvjete da vjernicislobodnogradesvo je d`ami je i sve drugevjerske objekte. Na papiruimamoslo- bodu, pra vo i znanost. Neki bi da nas vrate u dobaropstva da se po vinu jemomitolo{kom sudu, iako je Allahov sud naj- bolji, istakao je, izme|uosta- log, Ceri}.On je upozorio i na narasta-  ju}epo{asti u dru{tvuprotiv  ko jih se svimsilamatrebabori- ti i ko jetrebazami jenitisupro- tnostima, onim{to donosido- broljudima i svekolikom~o-  vje~anstvu.Kao posebnedru{tveneopa- snosti, reisu-l-ulemaIslam- skeza jednice u BiH oci jenio je mito i korupci ju, ali i ukazao na sve ono negati vno{to no- sedroga, alkohol, nasilje - na ulici i porodici, pornograi ja, pedoili ja, ali i bestidnost, be- zna|e.Istakao je u svo jojhudbi da "ljudskudu{utrebaza{tititi od pokvarenosti, te da je spas u toleranci ji i kulturidi jalogako-  ji je jedinina~in za opstanak i boljitak~o vje~anstva". Pogla varIslamskeza jednice u BiH os vrnuo se i na proteklo, 20. stolje}e, za ko je je rekaoka- ko je "dobamra~nihide ja-ksenoobi je, a{izma, islamoo- bi je... a ko ji su do veli do naj- crnjih i najgorihoblika- holo- kausta i genocida". Tokommjesecaramazana, istakao je Ceri}, obi{ao jesvaki kutakBosne i Hercego vine, ka- ko bi se susreoprvenstveno sa Bo{njacimapo vratnicima. - Oni nisuzado voljnibrigom o ostanku i opstankuko jevodi dr`ava. Ci jenekako su ostav lje- ni i zaborav ljeni u strahu od optu`bi i potjera na osno vuvje- re. To je poruka na ko ju sam `elioukazati. Na{omzemljom  vlada jusiroma{tvo i strah. Za je- dni~ki se moramoujediniti svi u borbiprotivtoga. Ni jevjernik  onaj ko je sit, a kom{i ja mu gla- dan, poru~io je u bajramskoj hudbi.Reiseendi jaCeri}posebne ~estitke u po voduRamazan- skogbajrama sa molbomAlla- hu d`. {. da im olak{a i pomo- gneuputio je za sve prognane, bolesne, nemo}ne i siroma- {ne,kao i sve pripadnike islamskevjeroispo vi jesti u di-  jaspori.Prigodnopreda vanje u po-  voduBajramaodr`ao je i pro. Zi jadLje vako vi}, direktorGazi Husrev-bego veme drese u Sara-  je vu. On je vjernikepodsjetio na  va`nost i blagodetiramazana i posta, na vode}ikako je to mje- secBo`ijegdobra.- U~enjeKur'ana je li jek zadu{u i ti jelo. Post je {titposta~a i na jiskreni jiodnospremaBo- guuzvi{enom, u ko jem se tre- ba i mora~uvatigri jeha, ista- kao je, izme|uostalog, pro.Lje vako vi}. Ramazanje mjesec u ko jem se posebnotreba i moravoditi ra~una o nemo}nim i siroma- {nim. Podsjetioje da prada, is- tina i po{tenjemora junadja~ati sve, i u vremenimakrize, te da  je stogava`nou~enje o moral- nimvri jednostimako jetreba ju bitiiznadmateri jalnih. Pro. Lje vako vi} je ukazao na va`nost i zna~ajda vanjasadakatulftra, kao i zekjata.
Radost sa kom{ijama
Pozvao je sve vjernikeislam- skevjeroispo vi jesti da svo jura- dostRamazanskogbajramapo- di jele sa kom{i jama, pri jatelji- ma, ali i nemo}nim i siroma- {nim, ko jitako|ertreba da osje- teprednostblagdana. - Trebamoinsistirati na po-  vratkusvih na svo jaognji{ta, obilazitimezar ja i one ko ji su na prav diBogaizgubilisvoj`ivot ({ehide), ali i di jelitiza jedni~ku ri je~ sa svima sa ko jima`ivimo, poru~io je pro. Lje vako vi}. Klanjanjubajram-namaza uGaziHusrev-bego vojd`ami-  ji u Sara je vuprisustvo vali su brojnizvani~nici, ali i predsta-  vnicidiplomatsko-konzular- nihpredsta vni{ta va iz islam- skihzemaljaakreditiranih u BiH predvo|eniambasadori- maKralje vineSaudijskeAra- bi je i Palestine. Drugi dan Bajramaobilje`ava se i kao Dan {ehida. Tim po vo- domdanas}e na {ehidskom mezar juKo va~ibitiuprili~ensu- sretdelegaci ja i prou~enaza je- dni~kaFatiha.
Dan {ehida
Planirano je i da se na meza- ruprvogpredsjednikaPred- sjedni{tvaRBiHAli jeIzetbe- go vi}aodr`iobra}anjepred-sta vnikaudru`enjaboraca, ratnihvojnihin valida i {ehid- skihporodica. Bit }e polo`eno i cvi je}e na njegovmezar, a ja- sin}e pru~itiimamisara jev - skogMed`lisaIslamskeza je- dnice u BiH.Hatma-do vasvim{ehidima i obra}anjereisu-l-ulemeIslam- skeza jednice u BiH dr. Musta- eeendi jeCeri}a bit }e upri- li~enoistogadana u podne u GaziHusrev-bego vojd`ami ji u Sara je vu. Za ta~no dva mjeseca i deset dana od Ramazanskogvjerni- ciislamskevjeroispo vi jesti obilje`it}e i Kurbanski- Had`ijskibajram.
AlmirTERZI]
^estitanja i pri jem
Ju~er, prvogdanaBajrama,u sve~anomsalonu, u kabi- netureisu-l-ulemeIslamskeza jednice u BiH nakonklanja- njabajram-namazaodr`ano je tradicionalnobajramsko ~estitanje. ^estitkereisu-l-ulemi dr. Mustai e. Ceri}u i zamjeniku reisu-l-ulemehad`ihaizuIsmetueendi jiSpahi}uuputi- lisu naj vi{idr`a vni, ali i zvani~niciinstituci ja i ustano va Islamskeza jednice, predsta vnicipoliti~kihstranaka, kul- turnih i drugihinstituci ja, kao i brojnedrugeli~nosti i gra|ani.Izme|uostalih,na ~estitanju u Ri jasetuIslamskeza jedni- ce u BiH bili su dopredsjednikFBiHMirsadKebo, ederalni premi jerMustaaMu jezino vi}, predsjeda va ju}iSkup{tine KantonaSara je voDenisZvizdi}, EjupGani}, AzraHad`imu- hamedo vi}, JusuPu{ina, Muhamed^engi}, EdhemBi~ak~i}, NasirJabu~ar, Ahmed@ili}, hafzSulejmanBulgari... U ve~ernjimsatima u atri juFakultetaislamskihnauka za zva- niceodr`an je i bajramskipri jem.
TOLERANCIJA I KULTURA DIJALOGA Ljudsku du{u treba za{ti ti ti od pokvarenos ti, spas  je u toleranci ji i kul turi di jaloga ko ji  je jedini na~in zaopstanak i bolji tak  ~o vje~anstva,poru~io je reisefendi ja Ceri}

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
suki4 liked this
Frenki40 liked this
darrrk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->