Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DAKWAH~1

DAKWAH~1

Ratings: (0)|Views: 420 |Likes:

More info:

Published by: H Masoed Abidin bin Zainal Abidin Jabbar on Jun 30, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Peranan Dakwah IslamiyahDalam mengajak ummatMempelajari dan mengamalkanajaran agama
Oleh : H. Mas’oed Abidin
Dakwah adalah ajakan.
1 
Dakwah Islamiyah pada hakekatnya suatu usaha yang digerakkan secara
sadar, terarah dan terpadu
. Mengubah seseorang, sekelompok orang atau suatumasyarakat
menuju keadaan yang lebih baik
, sesuai perintah Allah dan SunnahNabi Muhammad Rasulullah SAW.
Dakwah usaha terus menerus para
da’i (du’aat)
Ditujukan kepada
masyarakat yang di dakwahi
(
mad’uu 
). Melakukanperubahan dengan konsep terarah.
 
“ 
Merobah tatanan dan kebiasaan masyarakatterbelakang (dzulumaat, gelap) kepada tatanan yang lebih maju terang, (an-nuur)”
 
Tujuannya memelihara keberadaan (
eksistensi 
) manusia ciptaan Allah agar selalu
melaksanakan tugas mulia
dan istimewa sebagai
khalifah
Allah dipermukaan bumi. Upaya dakwah tidak boleh berhenti sampai kiamat.
Dakwah ilaa Allah memiliki sisi-sisi mengagumkan
.
Dakwah adalah
tugas suci
 
melanjutkan risalah Rasul Allah
melalui tabligh
 
,
menegakkan
kalimat tauhid
.Jika dakwah tidak ditunaikan sesuai risalah Islamiah, akan berjangkitkemaksiatan. Kekufuran akan menjadi-jadi, dan bantuan dari Allah akan terjauh
.
Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidakmenyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir
”.
(QS.Al Maidah,ayat 7)
.
Dakwah menjadi beban pribadi setiap mukmin
(fardhu ‘ain)
.
Sasarannya, membawa manusia kepada
al-khairi 
(Islam).Para du’aat dan lembaga dakwah berperan meringankan beban pribadi umatyang di bina. Kewajiban dakwah menumbuhkan
tanggung jawab timbal balik
diantara umat untuk saling menjaga keberadaan lembaga dakwah dan juru dakwahsepanjang masa. Beban dakwah menjadi tanggung jawab bersama. Membimbingumat selalu setia kepada kebenaran.Intensifitas peran dakwah ilaa Allah adalah memimpin, mengajak, membimbingdan memberikan penyuluhan kepada umat binaan.
3
.
1
Kata,,
dakwah" 
memang tidak terdapat didalam
 Al - Quran
.
 
Kata Dakwah adalah,,
al ismul fi'liy" 
atau ,,verbal noun" = nama yang menunjukkan pekerjaan/tindakan (lihat kamus Almawarid), darikata kerja ,,
da’a
" - yad-u' , yang berarti
menyeru, mengajak, memanggil
. Jadi yang tersebutdidalam Al-Quran ialah
kata kerjanya
dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks ayatseperti: dan dalam bentuk - bentuk lain yang berpuluh banyaknya.
2
Lihat juga QS.Al Baqarah (2) ayat 257; QS.Al Maaidah (5) ayat 16; QS.Al Hadid (57) ayat 9;QS.Ath-Thalaq (65) ayat 11.
3
Agar umat tidak terperosok kepada kepercayaan selain Allah (thaghut) Kepercayaan kepadathaghut terlihat pada tingkah laku
seperti keyakinan terhadap
kekuatan mistik 
, larut 
mencari 
1
 
Dakwah memiliki program jelas amar makruf nahi munkar
(QS.3:104)
. 
Bila amar maruf nahi munkar tidak dilaksanakan terjadi bencana
4
.Dakwah mendapat sanjungan
ahsanu qaulan
(seruan indah). Ajakannyakepada mengikuti perintah Allah (
da’aa ilallaah).
Realisasinya
karya nyata
(
wa ‘amilashalihan
)
,
atas dasar penyerahan kepada Islam. Sebagai bukti ketaatan tidakmenyama ratakan yang baik dan buruk.
“Siapakah yang lebih baik perkataannyadaripada orang yang menyeru kejalan Allah, mengerjakan amal yang shaleh danberkata,sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri”
 
(QS.41, Fush-shilat, ayat-33)
.
Landasannya Kitabullah dan Sunnah Rasul
.
Supaya selalu dijaga hubungan vertikal dengan Khalik (
hablum minallah
) danhubungan horizontal dengan sesama manusia (
hablum minan-naas
), melaluihubungan sentral dengan diri manusia sendiri
(lihat QS.Ali Imran (3) ayat 112)
.
Dakwah ilaa Allah mengetengahkan rekonstruksi alternatif kehidupan duniawiyang sejalan dengan kehidupan ukhrawi. Maka, Agama Islam merupakan ajaran yangsolid (
rahmatan lil ‘alamin
)
.
“Dan tiada Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadirahmat bagi semesta alam”
 
(QS.21, al-Anbiya’, ayat-107)
.
Agama Islam adalah agama fithrah yang damai
,
 
Dakwah Islam sangat
alamiah insaniyah,
sesuai dengan zaman. Mengajarkan
hidup harmoni 
dengan kemampuan tinggi untuk berdampingan secara damai denganseluruh umat manusia.Mewujudkan kesejahteraan hakiki dengan
kaedah-kaedah syar’i 
yangditampilkan. Perhatian mendalam terhadap kesejahteraan materiil dan im-materiil,dalam
 
kehidupan sosial
 
secara keseluruhan.Menyeru manusia untuk
hidup secara baik 
(shalih). Apakah itu dalamkehidupan individu, keluarga, kelompok, bangsa bahkan dunia.
Dakwah ditujukan kepada umat manusia
,
Tujuan utamanya membawa manusia kepada ajaran
tauhid.
 
Kehidupanbertauhid, tampak jelas dalam setiap gerak dan prilaku hidup manusia secara
sosial,ekonomi, budaya maupun politik
, dalam tatanan kemasyarakatan umat manusia.Mengakui dan menerima kemuthlakan kekuasaan Allah dan ke Esaan Allah.Dakwah mengarah kepada jalan yang ditentukan Allah,
ilaa sabiili rabiika
.
Pelaksanaan gerak
dakwah Ilaa Allah,
membuktikan prilaku tauhid.Pandangan hidup tauhid (tauhidic weltanschaung) merupakan perpegangan hidupdalam seluruh upaya mengelola semua kehidupan dunia untuk ukhrawi.Tegas selalu memilih jalan yang benar, karena
 jalan yang benar sudah nyataberbeda dari jalan yang sesat.
kekuatan jin
, mencari 
tenaga roh-roh gaib
, paham
kejailangkungan, bertapa ditempat sepi dan angker 
,
semuanya tampil karena hilangnya tauhid dan akhirnya menipu diri sendiri
4
Rasulullah mencontohkan hidup ini seperti sebuah pelayaran diatas perahu, dengan aturan-atuiran yang terang. Tatkala seorang penumpang mencoba melobangi dinding perahu untukmendapatkan air dengan cepat pada tempat duduknya, jangan dibiarkan saja perbuatanitu.Bila orang tak mau tahu dan bersikap membiarkan perbuatan itu, maka yang akan karamtidak hanya yang melobangi perahu semata, tetapi yang diam melihat (artinya engganmelaksanakan peran amar makruf) akan karam juga (Al Hadist).
5
Lihat QS. An Nahl (16) ayat 125, dan lihat juga QS.Al Hajj (22) ayat 67, QS.Al Qashash (28)ayat 87.
2
 
Dakwah ilaa Allah yang terprogram dan berkelanjutan (sustainable) akanmenampilkan keberhasilan hidup manusia yang hakiki. Upaya dakwah menyangkutsemua minat, gita dan ikhtiar, untuk menciptakan keselamatan. Merakit kebahagiaanhidup dalam ukuran materi, dan juga ketenteraman bathin yang menjadi intikenyamanan moral spiritual. Dengan landasan taqwa kepada Allah.Melaksanakan konsep perangai dari Khalik yang wajib dilaksanakan oleh setiapmakhluk dalam bentuk akhlak. Tidak melalaikan perintah-perintah agama. Proaktif dalam menyiapkan
 perangkat serta peralatan dakwah
Dakwah yang dijalankan terhadap umat
Islam
Indonesia adalah segala usahauntuk
mengubah posisi, situasi kondisi umat menuju keadaan yang lebih baik
.
6
 
Dakwah berperan membentuk
 
generasi penyelesai
.
Mampu mengetengahi persoalan bangsa-bangsa dalam hubungan regional daninternasional. Generasi yang kokoh aqidah, kuat ibadah, dan teguh memegangprinsip utama ajaran agama Islam dengan penguasaan ilmu pengetahuan yangbersifat
utilitarian
akan memiliki kesiapan untuk bertanding dan bersanding disegalaposisi dan zaman.Membentuk umat yang sanggup menjadi penengah dan berperan dalammemacu gerak reformasi kehidupan bermasyarakat, social reform
.
Maka setiap upaya kearah pembentukan generasi yang kuat akidah, teguhakhlak, lasak, kreatif dan inovatif dalam percaturan global merupa-kan prioritasutama dalam menampilkan program
umatisasi
.Dakwah Islamiyah harus mampu tampil dengan
program-program yangummatik
sifatnya. Dan akan merupakan bentuk yang sangat spesifik dalam realitas
umatan wasatan
. Berpikiran jernih, dinamik dan kritis dalam menghadapi serbacabaran.Umat yang akan dibangun dengan dakwah adalah yang memiliki kesanggupanbesar untuk mengetengahkan ciri-ciri budaya agama Islam, yaitu
Rahmatan lil ‘Alamin
.
7
 Maka, dakwah harus dapat di jalankan secara lebih efektif dan efisien menuruttuntunan dan pedoman Risalah Islam. Sudah barang tentu, untuk semua kegiatandakwah di lapangan, baik yang sudah ataupun yang sedang dilaksanakan, mestitersusun dalam suatu
filling dokumentatif 
. Sehingga dengan mudah dapat diplotkansecara prioriti, menurut posisi dan hirarki yang tepat dalam satu peta kegiatandakwah.Keseluruhan kegiatan yang terdata baik dan sempurna, akan memberikandukungan sangat berarti, bagi pembuatan atau penyiapan suatu “
peta dakwah
.
8
 
6
Maksudnya, agar dapat ter-penuhi secara sungguh-sungguh perintah Allah. Mewujudkansuatu tatanan masyarakat berkepribadian utama. Bisa menjadi wasit yang adil dan sanggupmenampilkan identiti umat pilihan, menjadi patron rujukan dalam kehidupan berbangsa,khususnya di Negara Republik Indonesia. Aktif bersama-sama membentuk generasi yanginovatif, yang menguasai ilmu pengetahuan bertauhid dan selalu menjunjung tinggi normamoral akhlakul karimah.
7
Usaha mengubah masyarakat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, tidakmungkin terlaksana tanpa rencana yang terpadu.Mengubah diri menuju keadaan yang lebihbaik, sudah dilakukan terus menerus semenjak umat ini terbentuk 14 abad yang lalu. Tidakakan pernah berhenti sampai datang hari kiamat.
8
Peta dakwah ini, kemudian memegang peran penting menetapkan antisipasi gerakan dakwah.Termasuk dalam menghadapi berbagai keadaan di semua level perkembangan. Berisiberbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama. Intervensi budaya dan
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Feby Polymorpa liked this
CeEmot Coollz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->