Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Translation of Holy Quran in Divehi

Translation of Holy Quran in Divehi

Ratings: (0)|Views: 3,780|Likes:
Published by Talib Ghaffari

More info:

Published by: Talib Ghaffari on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 Translation of the Holy Quran inDivehi
#============================================================# Name:
 ހި ވެ ދި  
# Translator: Office of the President of Maldives# Language: Divehi# ID: dv.divehi# Last Update: August 24, 2010# Source: Tanzil.info#============================================================
1|1| نحر
 ތަ ންވަ  
مير
 ތަ ންވަ  
لّا
ގެ  
مسا
 ންޅު ފު   ވެ މެ ނަ ންގަ އި ށަ ފަ  
.
1|2|
دح
 ރީ ހު  
،ع
ގެ ކ ު ތަ   ރި ވެ  
لّا
 ވެ ށެ އަ  
.
1|3|(
އީ ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
(
نحر
 ތަ ންވަ  
مير
 ތަ ންވަ   ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.1|4| ةيق
ގެ ހު ވަ ދު   ރި ވެ   ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.1|5|
ންމެ ޅަ އަ   ނީ ރަ ކ ު ންކ ަ ޅު އަ  
،
 ވެ ށެ އަ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  
.
 ދި އަ   ންމެ ޅަ އަ   ނީ ދެ އެ ގި ވާ  
،
ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  
ض
 ވެ ނެ ން
.1|6|
ށްނަ ންމެ ޅަ އަ  
،
 ވާ ންގެ ވެ ދާ ސީ   ށްގަ މަ ދު ތެ  ގު މަ   ވެ ދޭ ނވާ ކ ަ އްދަ  
!1|7|(
އީ އެ  
(
 ށްނަ ންރެ އު އެ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  
ة
 ވި އްދެ  ގެ ންހު މީ   ވެ ގެ މަ  
.
ގެ ންރެ އު އެ   ށްޗ ަ އްމަ   ވާ އި ފަ ވާ އްލަ ފާ ކ ޯ   ގެ ންހު މީ  
 
 ވެ ނެ ނޫ އްގެ މަ  
.
 ދި އަ   ވާ އި ފަ ދި ރެ ފު ގު މަ  ގެ ންހު މީ  ސް ވެ އްގެ މަ   ވެ އެ މެ ންނޫ މެ ނު  
.2|1|) ا
އި ކ ާ ތަ ރު ކ ު އަ މި  އްއެ ބަ  
روس
 ވާ އި ގަ ނތާ ށޭ ފެ  ގެ ބާ ފު ލި އަ   ދަ ފަ މި  ގެ ކ ު ތަ ރު ކ ު އަ   ދު މެ އާ ނަ މާ  
،مع
އި ގަ ދު މެ ގެ ންރި ވެ  
فخ
 ވެ ޓެ ށްހު  
.
އްއެ ބަ  
مع
 ންރި ވެ   ނީ ވަ ޅު ދާ ވި  
،
 ތި ރި ކ ީ  
آق
 ނީ ވަ ންގެ ވި ލެ ކ ު އެ  
،بع
ގެ ން ންމެ ންއެ  ކ ަ ހަ ވާ   ޅޭ އު އި ކ ަ އްދަ  ގެ ބާ ފު ލި އަ  
 
 ދަ ފަ މި   ންކ ު ތަ ރު ކ ު އަ  އި ގަ މު ކ ަ  ސް ވެ ކ ު އެ މާ ވު  
،
އެ  ކ ީ ކ ަ ތަ ރު ކ ު އަ  
،آق
ގެ  މެ ންއެ  
روس
ކ ާ އަ   ދަ ފަ އްއެ  އްޗ ެ އްއެ   ތޯ ންރަ ކ ު އްކ ީ  
،
މެ ންއެ  
 
ةآ
ކ ާ އަ   ދަ ފަ އްއެ  ސް ވެ އްޗ ެ އްއެ  
،
 ށްނަ ންރެ އު އެ  ސް ނެ ގެ   ށްމަ ކ ަ ނެ ވޭ ނެ ގަ ނު  ގެ މު ވު ސެ އްޖ ެ ންގޮ    ންތު ގޮ    ވާ އި ފަ ސް އި އަ  އްކ ެ ތަ ރު ކ ު އަ  
 
 ވެ އެ ގަ މު ކ ަ  
.)2|2|
އީ މި  އެ   ވެ ތެ ފޮ   
.
އެ  ކ ު ދަ މެ ތާ ފޮ   
كش
އްއެ   ވެ ތެ ނެ  
) .
ކ ީ ތަ ފޮ މި  
(
ىوت
 ރި ހު ށްނަ ންރި ވެ  
ةاده
 ވެ ކ ެ އެ  
.2|3|
ނީ ންރެ އު އެ  
،يغ
 ށްއަ  
إ
 ވާ  
،
 ދި އަ   ދު މާ ނަ  
مئق
 ރާ ކ ު  
،
 ދި އަ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި   ށްނަ ންރެ އު އެ   ވި އްދެ   ންތި ކ ެ ތަ   ރާ ކ ު ދަ ހޭ   
 
 ވެ ނެ ންހު މީ  
.2|4|
ދި އަ   ނީ ންރެ އު އެ  
،
 ށްނަ ފާ ގެ ލޭ ކ ަ   ވާ އި ފަ ވާ އްލަ އި ވަ ބާ  އި ށާ ތަ ފޮ   ގެ ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ   ންރި ކ ު   ވާ އި ފަ ވާ އްލަ އި ވަ ބާ   ށްކ ަ ތަ ތްފޮ   
إ
 ވާ   ވެ ނެ ންހު މީ  
.
 ދި އަ  
 
 ނީ ންރެ އު އެ  
،
މަ ހަ  
خآ
 ހާ ވަ ދު  އި ގަ ދު މެ  

 ރާ ކ ު   ވެ ނެ ންހު މީ  
.2|5|
ނީ ވަ ންރެ އު އެ  
،
ގެ ންރެ އު އެ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ރި ވެ  
ض
 ންއި އަ  ގެ ގު މަ ދު ތެ   ވެ އެ ގަ ތީ މަ  
.
 ދި އަ   ނޭ ވާ ނަ ންދި   ނީ ންހު މީ  
،
މަ ހަ   ވެ ނެ ންރެ އު އެ  
.2|6|
ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  

 ވި   ށްނަ ންކ ު ތަ ސް މީ  
،
 ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ   ށްނަ ންރެ އު އެ  
راذإ
ސް ޔ ަ ވި އްރެ ކ ު   ތަ ވަ ނު  
راذإ
ސް ޔ ަ ވި އްރެ ކ ު ނު  
 
 ންގެ ވެ މަ ހަ މަ ހަ   ވެ އެ ވެ  
.
 ންރެ އު އެ  
إ
އްއެ   ވެ ތެ ނެ ވާ ނު  
.2|7| ،لّا
ގެ ންރެ އު އެ  އި ޔ ާ އްގަ ކ ު ތަ ތްހި  ގެ ންރެ އު އެ  އި ގަ ކ ު ތަ ތްފަ ންކ ަ   ނީ ވަ  އި ވަ ސަ އްގަ ކ ަ އްސި  
،
 ވެ އެ ފަ ވާ އްރަ ކ ު ދު ންބަ  
.
 ދި އަ  ގެ ންރެ އު އެ  ގެ ކ ު ތަ ލޯ   
 
 ނީ ވަ އި ގަ ތީ މަ  
،
 ވެ ކ ެ އެ ދާ ރު ފަ  
.
 ދި އަ   ށްނަ ންރެ އު އެ   ވާ ންގެ ވެ ޑު ބޮ   
اذع
 ވެ ޓެ ށްހު  
.2|8|
ދި އަ  
إ
 ވާ ންގެ ވެ  ކ ު ޔ ަ ބަ  އި ގަ މު ކ ަ  ބެ ތި ވެ ނު  
،
 ންމެ ންމަ ތި  
لّا
އި ށާ އަ  
خآ
 ށްހަ ވަ ދު  
إ
އޭ މު އީ ޖ ަ އްވެ  ކ ު ޔ ަ ބަ ނާ ބު  
،
ގެ ންކ ު ތަ ސް މީ   ވެ އެ ވެ ންއި ރެ ތެ  
.
 
2|9|(
ންރެ އު އެ  އި ގަ ތު ގޮ ރާ ކ ު ހީ  
(
لّا
އި ށާ އަ  
إ
ބި ތި ންގެ ވެ   ށްނަ ންހު މީ   ންރެ އު އެ   ވެ އެ ނީ ލަ އި ވަ ޅު އޮ   
.
 ންރެ އު އެ  އެ   ނީ ލަ އި ވަ ޅު އޮ   
،
ގެ ންރެ އު އެ  
 
 ލަ އްމި އަ  

 ށްކ ަ ތަ  އި ގަ މު ކ ަ   ވީ ނު މެ   ވެ އެ ވެ ނު  
.
 ށްނަ ންރެ އު އެ  
)
ސް ވެ ންކ ަ އެ  
(
 ވެ އެ ނީ ގެ ނނޭ   
.2|10|
ގެ ންރެ އު އެ  އި ގަ ކ ު ތަ ތްހި   ވެ އެ ވެ އްމެ ކ ަ ޑު މަ ލި ބަ  
.
 ންމު ކ ަ އެ  
،لّا،
 ށްނަ ންރެ އު އެ  އެ   ންކ ަ ޑު މަ ލި ބަ   ރު ތު އި   ވެ އެ ވި އްރެ ކ ު  
.
 ދި އަ   ންރެ އު އެ  އި ދަ ހަ ގު ދޮ   
 
ގެ މު ކ ަ ނު ޅު އު   ންބު ބަ ސަ  
،
 ށްނަ ންރެ އު އެ   ވި ނި ދެ ންވޭ   
اذع
 ވެ ޓެ ށްހު  
.2|11|
ދި އަ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  އި ގަ މު ބި   ދަ ސާ ފަ  އި ދަ އްފަ އު   ށޭ ޅޭ ނޫ   
،
 ށްއަ މާ ދި ނާ ންރެ އު އެ  މަ ނަ ފި ނެ ބު  
،
 ނީ ންމެ ންމަ ތި  
،
މަ ހަ  
صإ
 ޅޭ އު ންރަ ކ ު  
 
އޭ މު ކ ީ ޔ ަ ބަ  
،
 ންރެ އު އެ   ވެ ތެ ނެ ބު  
.2|12|
ވެ ށެ ނާ ންދަ  
!
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  
،
 ނީ ންރެ އު އެ  
،
މަ ހަ   ދަ ސާ ފަ   ދާ އްފަ އު   ވެ ނެ ންހު މީ  
.
ކ ު މަ ކ ަ އްނެ ހެ އެ  
،
 ށްނަ ންރެ އު އެ   ންކ ަ އެ   ވެ އެ ނީ ގެ ނނޭ   
.2|13|
ދި އަ   ންހު މީ  
إ
 ވި   ންއި ދަ ފަ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
إ
 ށޭ ވާ  
،
 ނާ ންރެ އު އެ   ށްއަ މާ ދި  މަ ނަ ފި ނެ ބު  
،
 ންއި ޔ ަ މޮ   
إ
 ވި   ންއި ދަ ފަ  
 
 ންމެ ރެ ހަ އަ  
إ
 ޔ ޭ އްހެ ނެ ވާ  
،
 ންރެ އު އެ   ވެ ތެ ނެ ބު  
.
 ވެ ށެ ނާ ންދަ  
!
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  ކ ީ ނަ ންއި ޔ ަ މޮ   މަ ހަ   ވެ ނެ ންރެ އު އެ  
.
ކ ު މަ ކ ަ އްނެ ހެ އެ  
،
 ށްނަ ންރެ އު އެ   ންކ ަ އެ   ވެ އެ ނީ ގެ ނނޭ   
.2|14|
ދި އަ  
إ
 ވި   ނާ ންހު މީ   ންރެ އު އެ  މަ ނަ ޖ ެ އްވެ ލު ދަ އްބަ  
،
 ންރެ އު އެ   ނީ ޅެ އު ނެ ބު  
،
 ންމެ ންމަ ތި  ބީ ތި މި  
إ
 ވެ ނެ ންގެ ވެ  
.
ގެ ންރެ އު އެ  
 
طيش
 ނާ ން
)
 ހީ ބަ އެ  
:
އި މާ ކ ަ ރި ވެ ޅު ކ ޮ ދެ  

އި ގަ މު ކ ަ ރި ވެ   ންއި ރެ ތެ ގެ ންރެ އު އެ   ށްޔ ަ ރި ކ ު   ނާ ންހު މީ ބި ތި  
(
 ންރެ އު އެ  މަ ނަ ޖ ެ އްވެ ންތަ އްއެ  
،
 ންރެ އު އެ   ނީ ޅެ އު ނެ ބު  
،
 ނީ ވަ ންމެ ންމަ ތި  
،
ސް ވެ ންރު ވަ ށަ ކ ަ   ނާ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ވެ އެ ގަ ކ ު އެ  
.
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ   ނީ ންމެ ންމަ ތި  
،
 ރާ ކ ު ރަ ސާ އްރަ ފު  
 
 ވެ އެ މު ކ ީ ޔ ަ ބަ  
.2|15| ،لّا
 ންރެ އު އެ   ޅަ ކ ު  ގެ އި ރަ ސާ އްރަ ފު  ޒ ާ ޖ ަ   ށްނަ ންރެ އު އެ   ވެ ޓެ ށްހު ވާ އްދެ  
.
 ދި އަ   ޅޭ އެ ށު ފު ދެ  

އި ގަ  
،
ގެ ންރެ އު އެ  އި ގަ މު ދު ރެ އު   ށްމަ ޅު އު  
 
 ށްނަ ންރެ އު އެ   ތު ދަ އްމު   ވެ ތެ ނެ ވާ އްރަ ކ ު ގު ދި  
.2|16|
ނީ ންރެ އު އެ  
،
ގެ ގު މަ ދު ތެ  އި ގަ ލު ދަ ބަ   ންދު ރެ ފު ގު މަ   ތްގަ   ވެ ނެ ންހު މީ  
) .
 ހީ ބަ އެ  
:
 ށްގަ މަ ދު ތެ   ދީ ސް ގަ ރަ ފު  
،
 ންދު ރެ ފު ގު މަ   ދި ހޯ    ވެ ނެ ންހު މީ  
(.
 ހެ ފަ  
،
ގެ ންރެ އު އެ  އެ   ންކ ު ޔ ަ ރި ފާ ޔ ަ ވި  
،
 ށްކ ަ ނަ ންރެ އު އެ  އްއެ ދާ އި ފަ   ވެ އެ ވި ނު  
.
 ދި އަ  ކ ީ ނަ ންރެ އު އެ  
،
ގު މަ ދު ތެ   ވާ ންގެ ބި ލި  ސް ވެ އި ގަ މު ކ ަ ކ ު ޔ ަ ބަ   ވެ ތެ ވެ ނު  
.2|17|
ގެ ންރެ އު އެ  ކ ީ ލަ ސާ މި  
،
އްޑެ ނގަ ންފާ ލި އަ  ބި ތި ންގެ ށްކ ޮ ރޯ   ގެ އްޔ ެ ބަ   ވެ ލެ ސާ މި  
.
 ހެ ފަ  އެ  ޑު ނގަ ންފާ ލި އަ  
،
ގެ ންރެ އު އެ   ށްނަ ތަ ވާ ންގެ އި  ި ށަ ވަ  
 
 ދު ނހި ލި ށްކ ޮ ލި އަ  
،لّا
ގެ ންރެ އު އެ  
)
އެ  ގެ ޑު ނގަ ންފާ ލި އަ  
(
 ންކ ަ ލި  ި އަ  އި ވަ ދަ ންގެ   ށްނަ ންރެ އު އެ  އްޗ ެ އްއެ   ދަ ފަ ނަ ންފެ ނު  ގެ އްކ ެ ތަ ރި ދި ނއަ   ށްޔ ަ ރެ ތެ  
 
 ންރެ އު އެ   ވެ އެ ވީ އްރެ ކ ު ދޫ   
.2|18|(
ނީ ންރެ އު އެ  
(
 ރު ބީ   ވެ ކ ެ ޔ ެ ބަ  
.
 ންމަ ންމަ   ވެ ކ ެ ޔ ެ ބަ  
.
 ނު ކ ަ   ވެ ކ ެ ޔ ެ ބަ  
.
 ހެ ފަ  
،
 ންރެ އު އެ  
)

ގެ   ށްކ ަ ގަ މަ  
(
وجر
އްއެ   ވެ ތެ ނެ ވާ ނު  
.2|19|
ތަ ވަ ނު  ގެ ންރެ އު އެ  ކ ީ ލަ ސާ މި  
،
އެ  އި ގަ އްޑެ ނގަ ލާ ވި  އި ކ ާ ކ ަ ތަ ރި ދި ނއަ  އި މާ ރު ގު ގު   ންދު ވި  
)
އި ފަ ވި ލެ ކ ު އެ  
(
އި ގަ ތު ގޮ ވާ   ވާ އި ގަ ތީ މަ ޑު އު  
 
ގެ އްޑެ ނގަ ލާ ވި ރޭ ވާ   ވެ ލެ ސާ މި  
.
ގެ ނު ހޮ    ންބު ބަ ސަ   ށްމަ ކ ަ ނެ ދާ ވެ ރު މަ   ންރު ބި  
،
ގެ ންރެ އު އެ  އި ގަ ކ ު ތަ ތްފަ ންކ ަ  ގެ ންރެ އު އެ  އްތަ ލި ގި ނއި   ވެ ތެ ޅަ އަ  
.
لّا
އީ  
،
އެ  

ގެ ންއި ހަ ރި ހު  އްމެ ކ ަ   ށްއަ މަ ހަ ރި ފު   ވާ ންގެ ޑި ވޮ ނެ ދެ   ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.2|20|
އެ   ންދު ވި  
،
ގެ ންރެ އު އެ  ގެ ކ ު ތަ ލޯ    ންނު ފެ   ންގެ ނެ ގަ އި ހަ ޖ ަ   ނެ ފާ ލާ ތު އަ   ވެ އެ ލަ ހަ ކ ަ  
.
އެ   ންދު ވި   ށްނަ ންރެ އު އެ   ލި ށްކ ޮ ލި އަ  ކ ު ދަ ނހި މެ ންކ ޮ   އެ  އި ގަ ލީ އަ  
 
 ންރެ އު އެ   ވެ ތެ ނެ ގަ އި ގަ ނހި  
.
 ދި އަ   ށްނަ ންރެ އު އެ  މަ ނަ ފި އި ލަ ޅާ އަ ރި ދި ނއަ  
،
އި ފަ ރާ އަ ންޓު އްހު   ވެ ތެ ބެ ތި  
.
لّا
މަ ނަ ފި އި ވަ އްރަ ކ ު ދަ ރާ އި  
،
ގެ ންރެ އު އެ  
 
ގެ ކ ު ތަ ތްފަ ންކ ަ  އި މާ ވު އި  
،
ގެ ންރެ އު އެ  ގެ ކ ު ތަ ލޯ    ންނު ފެ   ވެ ހެ ފީ އި ވަ ދަ ންގެ  
.
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  
لّا
އީ  
،
ގެ އްމެ ކ ަ މެ ންކ ޮ    ށްޗ ަ އްމަ   ތަ ންވަ ންދު ޅަ ކ ު  
 
 ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.2|21|
އޭ    ވެ ނޭ ންކ ު ތަ ސް މީ  
!
ގެ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ށްއަ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ރި ވެ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ންކ ަ ޅު އަ   ވެ ށެ ރާ ކ ު  
!
އީ ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
،
އި ނާ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
 
ގެ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ންރި ކ ު   ނު ޅު އު   ންހު މީ   ވި ދެ އްހެ   ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
) .
 ވީ ންރަ ކ ު ންކ ަ ޅު އަ  
(
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
ىوت
 ރި ވެ   ވެ އެ ކ ަ ޓަ ށްމަ ވު  
.2|22|
އީ ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
،
އި ކ ަ ޓަ ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  އްޗ ެ އްމަ ންތަ  އި ގަ މު ކ ަ   ންބި  އި ވަ އްލަ  
،
 ދި އަ  އި ގަ މު ކ ަ އްއެ ނާ ބި  ޑު އު  އި ވަ އްލަ  
،
 ންޑު އު   ންފެ  އި ވަ ސަ އްވެ  
،
 ންއި އެ   ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
زر
އި ގަ މު ކ ަ އްއެ  ގެ ވާ މޭ   އްތަ ތްވަ ބާ   ވި އްރު ނެ   ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.
 ހެ ފަ  
،
)
ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
خ
 ންކ ަ ތަ ންވަ  
(
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  ބެ ތި ނެ ދެ  
،لّا
 ށްއަ  
كش
އްކ ެ ތަ ން ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ވެ ށެ ލާ ނު  
!2|23|
ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި   ށްއަ ޅާ އަ  
)
 ހީ ބަ އެ  
:
د
 ށްނަ ފާ ގެ  
(
ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި   ވި އްލެ އި ވަ ބާ   ދު މެ ކ ާ ޗ ަ އްއެ  
)
 ހީ ބަ އެ  
:
آق
 ދު މެ އާ  
(
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
كش
އި ގަ އްމެ ކ ަ  މަ ނަ ނީ ވަ  
،
 ހެ ފަ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ދަ ފަ ވާ އި ގަ އޭ   
روس
އްއެ   ންކ ަ ނި   ވެ ށެ ލާ ބަ ސް ނެ ގެ  
!
 ދި އަ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
 
 ންރި ވެ ދު ތެ  އި ގަ މު ކ ަ  މަ ނަ ނީ ވަ  
،لّا
އި ވަ ޔ ަ ފި   ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  

 ނޭ ދޭ    ންރި ތެ ހީ އެ  
)
މަ ނަ ބި ތި  
،
 ންރެ އު އެ  
(
 ށްނަ   ންކ ަ ނި  އި ވަ ގޮ   
،
 ވެ ށެ ލާ ބަ ސް ނެ ގެ  
!2|24|
ހެ ފަ  
،
 ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ންކ ަ އެ  މަ ނަ ނު ވު ރެ ކ ު ނު  
-
 ދި އަ   ށްކ ަ ނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  މަ ހަ   ލާ ހި  އްކ ެ ތަ ންކ ަ އެ  މެ ނު   ވެ އެ ނެ ވޭ ރެ ކ ު  
) - .
 ންކ ަ އެ  
 
މަ ނަ ނު ވު ރެ ކ ު ނު  
(
 ހެ ފަ  
،
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ށްޔ ަ ކ ަ ރަ ނަ   ވެ ތި ވެ ރު ބި  
،
 ވެ ށެ ވާ ރި ތެ ކ ާ އްރަ  
!
ކ ީ ޔ ަ ކ ަ ރަ ނަ އެ  
،
އި ނާ ންހު މީ   ލަ ހި  
،
ގެ އޭ    ވާ އި ގަ މު ކ ަ ރު ދަ  
 
 ވެ އެ ކ ަ ރަ ނަ  
.
އެ  ކ ަ ރަ ނަ   ރު ޔ ާ އްތަ   ނީ ވަ އި ފަ ވާ އްރަ ކ ު  
،
 ވެ އެ ކ ަ ޓަ ށްނަ ން
.
 
2|25|
ދި އަ  
إ
 ވެ  
ع ص
އްތަ   ޅަ ކ ު  އި ކ ަ ޓަ ށްނަ ންހު މީ  
،
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  އްކ ެ ތަ ގެ ރު ވަ ސު  ގެ މު ކ ަ ރި ހު   ރި ވެ ފާ އު  
خ
 ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ  
 
 ށްނަ ންރެ އު އެ   ވެ ށެ ވާ އްދެ  
!
އެ  ގެ ކ ު ތަ ގެ ރު ވަ ސު   ންށު ދަ  އްތަ ރު ކ ޯ ންފެ  އި ގަ ނހި ގަ ނހި   ވެ ތެ ރެ ހު  
.
އެ   ންކ ު ތަ ގެ ރު ވަ ސު  ގެ އްޖ ެ އްރޯ   އި ގަ ތު ގޮ   ގެ ވާ މޭ   
 
ސް ވެ މެ ންކ ޮ   އްތެ ވަ ބާ  
،
 ށްނަ ންރެ އު އެ  ބޭ ލި  މެ ންކ ޮ   ކ ު ރަ ހަ ފަ  
،
 ންރެ އު އެ   ވެ ތެ ނެ ނާ ބު  
.
އީ މި  ސް ވެ ންރި ކ ު   ށްނަ ންމެ ރެ ހަ އަ   ނު ބު ލި   ވެ އެ ވާ މޭ   
.
 ށްނަ ންރެ އު އެ   ދަ ފަ އެ   ވާ މޭ    ށީ ހު ވާ އްދެ  
)
 ންށު ފު ރު ބޭ   
(
 ވާ ރު ތަ އްވަ އްއެ  

 ވެ އެ ގަ  
.
 ދި އަ  އެ  ގެ ރު ވަ ސު  އި ގަ ކ ު ތަ  އި ކ ަ ޓަ ށްނަ ންރެ އު އެ  
ه
 ވާ ންގެ ވެ   ންބި ނއަ  އްކ ެ ތަ ންރި ފި   ވެ އެ ވެ  
.
 ދި އަ   ނީ ންރެ އު އެ  
،
އެ  އި ގަ ކ ު ތަ ގެ ރު ވަ ސު   ނޭ ބޭ ތި މި ދެ   ވެ ކ ެ ޔ ެ ބަ  
.2|26|
ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ   ންކ ު އަ ރި ދި މަ  
،
 ތަ ވަ ނު   ރެ ވު ށްއަ އެ  ޑު ބޮ   ސް ޔ ަ ވި ންކ ު ޗ ަ އްއެ  
،
ސް ވެ އްއެ   ލަ ހަ ކ ަ  އްލެ ސާ މި   ށްކ ަ މަ ވު ސެ އްޖ ެ  
لّا
އްނެ ގެ ޑި ވޮ ވެ ތި  ި ވެ ދު ލަ   ވެ ތެ ވެ ނު  
.
 ހެ ފަ  
،إ
 ވި   ންހު މީ  
،
އެ  ކ ީ ލަ ސާ މި  
،
ގެ ންރެ އު އެ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ރި ވެ  
ض
 ން

އި ގަ ތު ގޮ   
 
 ވި ސެ އްޖ ެ   ންކ ަ އްލެ ސާ މި   ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ   ވެ ތެ ނެ ދަ  
.
 ދި އަ  

 ވި   ންހު މީ   ވެ ތެ ނެ ބު  
.
 ޔ ަ ތި   ންލު ސާ މި  
،لّا
 ވީ އްރެ ކ ު ދަ ރާ އި  އްމެ ކ ަ ންކ ޮ   
 
 ވެ އެ ވަ ބާ  
؟
އެ   ންލު ސާ މި  
،
ގެ ނލާ ކ ަ އެ  ކ ު ޔ ަ ބަ ނަ ގި   ވެ ތެ ވަ ދަ އްރަ ފު ގު މަ  
.
 ދި އަ  މަ ހަ  އެ   ންލު ސާ މި  
،
ގެ ނލާ ކ ަ އެ   ށްކ ަ ޔ ަ ބަ ނަ ގި  ގު މަ ދު ތެ   ވެ ތެ ވަ ކ ަ އްދަ  
.
س
 ން ވީ ނު މެ  
،
 ންއި އެ  ގެ ނލާ ކ ަ އެ  އްގެ މަ   ވެ ތެ ވަ ދަ އްރަ ފު ނު  
.2|27|
ނީ ންރެ އު އެ  
،لّا
 ށްއަ  
دع
 ށްކ ޮ ރު ވަ ށަ ކ ަ   ހު ފަ ށްމަ ރު ކ ު ދަ ގަ  ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
دع
 ލާ އި ވަ އު   ވެ ނެ ންހު މީ  
.
 ދި އަ   ނީ ންރެ އު އެ  
،
އި ވަ ޅު ގު  
 
 ށްމަ ޓު އްހެ މެ ދެ  
أ لّا
 ވި އްރެ ކ ު  އްތަ އްތަ ންކ ަ  އި ލަ ޑާ ނކ ަ  
،
އި ގަ މު ބި   ދަ ސާ ފަ   ދާ އްފަ އު   ވެ ނެ ންހު މީ  
.
 ވާ ންގެ ވެ ނި ލެ އްގެ   ނީ ންހު މީ  
،
މަ ހަ  
 
 ވެ ނެ ންރެ އު އެ  
.2|28|
ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
لّا
 ށްއަ  

 ނީ ނަ ންގަ ވެ  
،
 ވެ ޔ ެ އްހެ ންކ ު ތަ ގޮ ންކ ޮ   
؟
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ވާ އި ފަ ވެ ރު މަ  ގެ އްޔ ެ ބަ  އި ގަ ތު ގޮ   އި ބަ އްތި  
،
 ހެ ފަ  
 
ގެ ނލާ ކ ަ އެ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
)
އި ވަ ދަ އްފަ އު  
(
 ވެ އެ ވި އްރު ދި  
.
 ހު ފަ ށްއަ އެ  
،
ގެ ނލާ ކ ަ އެ  ގެ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
)
جأ
 ންމު ވު މަ ހަ  
(
 ވެ ތެ ނެ ވާ ނަ ންގަ ރު މަ  
.
 ންދެ  
)
ةيق
 ންހު ވަ ދު  
(
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ވެ ތެ ނެ ވާ އްރު ދި  
.
 ންދެ  ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
ض
 ށްއަ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
وجر
 ވެ ތެ ނެ ވާ އްރަ ކ ު  
.2|29|
އީ ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
،
އި ކ ަ ޓަ ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ވާ އި ގަ މު ބި  އި ހަ މެ ންއެ   ތި ކ ެ ތަ   ވި ދެ އްހެ   ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.
 ންދެ  ގެ ނލާ ކ ަ އެ  ޑު އު   ށްމަ ވު ދެ އްހެ  
 
އި ވަ އްރަ ކ ު ދަ ރާ އި  
،
އެ  ގެ ކ ު ތަ ޑު އު   ންވު ދެ އްހެ   ތްހަ   ށްޑަ އު   ވެ އެ ވި އްރެ ކ ު މަ ހަ ރި ފު  
.
 ދި އަ  އީ ގެ ނލާ ކ ަ އެ  
،
މެ އްމެ ކ ަ މެ ންކ ޮ   
،
 ށްޅަ މޮ    ވާ ންގެ ޑި ވޮ ނެ ދެ  
 
 ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.2|30|
ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  
،
ގެ ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ރި ވެ  އި ގަ މު ބި  
ةيخ
ކ ު އަ  މޭ ށީ ހު ވާ އްލަ  
ةئ
 ށްނަ ން

 ދު ނހި ވި އްރެ ކ ު  
 
 ވެ ށެ ވާ އްރަ ކ ު މަ ދު ނހަ  
!
 ންލު ކ ަ ބޭ އެ  
)
 ދު ނހި އެ  
(
 ވެ އެ ވޫ ނެ ންދެ  
.
 ންމެ ޅަ އަ   ށްއަ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  
دح
ކ ު އެ އާ  
يت
އި ޔ ަ ކ ި  
،
 ށްއަ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  
دت
 ށްކ ޮ ށްކ ޮ   އި ބަ އްތި  
،
އެ  އި ގަ މު ބި   ދަ ސާ ފަ  އި ދަ އްފަ އު   ނޭ ވާ ރު ހޮ އޮ ލޭ   ކ ު ޔ ަ ބަ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  އެ  އި ގަ މު ބި  
 
 ވެ އެ ތޯ ނީ ވަ އްލަ  
؟
ގެ ނލާ ކ ަ އެ  

 ވެ އެ ވި އްރެ ކ ު  
.
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  
،
 ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ވާ ނު ންގެ ގި ނއެ  އްތަ އްތަ ންކ ަ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި  
 
 ވެ މެ ވަ ންގެ ޑި ވޮ ނެ ދެ  
.2|31|
ދި އަ  
آ
 ށްނަ ފާ ގެ  އި ހަ ރި ހު  ގެ ތީ ކ ެ ތަ  އްތަ ންނަ  ގެ ނލާ ކ ަ އެ  އި ވަ ނަ ންގަ ނއު   ވެ އެ ވި އްދެ  
) .
 ހީ ބަ އެ  
:
 ނު ޔ ު ކ ި ންނަ  އި ޗ ާ އްކ ެ ތަ  ގެ ތީ ކ ެ ތަ އެ  
 
ةي
 ވެ ކ ެ ތަ  
(.
 ންދެ  
،
ގެ ނލާ ކ ަ އެ   ތި ކ ެ ތަ އެ  
ةئ
 ށްނަ ންއި ވަ އްޅު ހަ ށަ ހު  
،
 ވެ އެ ވި އްރެ ކ ު  
.
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
)
 ރާ ކ ު ޔ ަ ތި  
 
ىوع
އި ގަ  
(
މަ ނަ ނީ ވަ އި ގަ މު ކ ަ ންރި ވެ ދު ތެ  
،
ގެ ތީ ކ ެ ތަ މި   ންކ ު ތަ ންނަ  
،
 ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ށްއަ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި   ންކ ަ ނި  
خ
 ވެ ށެ ލާ ބަ ދީ  
!2|32|
އެ  
ةئ
 ން ވެ އެ ވޫ ނެ ންދެ  
.
ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  ސް ހު  
ه
 ވެ އެ މާ ކ ަ ތަ ންވަ  
!
ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި   ށްނަ ންމެ ޅަ އަ   ވި އްދެ އި ވަ ނަ ންގަ ނއު  
 
އްޗ ެ އްއެ   ވީ ނު މެ  
،
 ށްކ ަ ނަ ންމެ ޅަ އަ  އްމެ ގު ނއެ   ވެ އެ ވެ ނު  
.
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  އީ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ބަ އި  
،
 ށްޅަ މޮ    ވާ ންގެ ޑި ވޮ ނެ ދެ  
مي
 ތަ ންވަ  
 
 ވެ އެ ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ  
.2|33|
ގެ ނލާ ކ ަ އެ  

 ވެ އެ ވި އްރެ ކ ު  
.
އޭ   
آ
 ވެ ނެ ފާ ގެ  
!
 ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ  
،
އެ  
ةئ
 ށްނަ ންގެ ތީ ކ ެ ތަ އެ   ންކ ު ތަ ންނަ  
خ
 ވެ ށެ ވާ އްދެ  
!
 ންދެ   ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ އެ  
،
އެ  
ةئ
 ށްނަ ންގެ ތީ ކ ެ ތަ އެ   ންކ ު ތަ ންނަ  
خ
 ދު ނހި ވި އްދެ  
،
ގެ ނލާ ކ ަ އެ  

 ވެ އެ ވި އްރެ ކ ު  
.
 ންރު ވަ ށަ ކ ަ މަ ހަ  
،
ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި  އި ކ ާ ތަ ޑު އު  ގެ މު ބި  
يغ
މޭ ވަ ންގެ ޑި ވޮ ނެ ދެ  
،
 ދި އަ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި   ރާ ކ ު ޅު ފާ  އި ކ ާ ތަ ންކ ަ   ރާ ކ ު ނާ ހަ ންވަ  އްތަ ންކ ަ  
 
މޭ ވަ ންގެ ޑި ވޮ ނެ ދެ  
،
 ށްނަ ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  

 ންވަ އްރަ ކ ު ނު   ވެ ޔ ެ އްހެ  
؟2|34|
ދި އަ  
آ
 ށްނަ ފާ ގެ   ންހު މީ އި ބަ ޔ ަ ތި  
دس
 ށޭ ރާ ކ ު  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި  
ةئ
 ށްނަ ން

 ދު ނހި ވި އްރެ ކ ު  
،
 ވެ ށެ ވާ އްރަ ކ ު މަ ދު ނހަ  
!
 ހެ ފަ  
،يإ
އި ވަ ޔ ަ ފި  
،
އެ  
ةئ
 ން
دس
 ވެ އެ ވޫ އްރެ ކ ު  
.
ގެ ލޭ ކ ަ އެ   ންމު ކ ަ އެ   ނެ ގަ ވެ ނާ މަ  
،
 ވެ އެ ވީ ރި ވެ  
.
 ދި އަ  

ގެ ން ންއި ރެ ތެ   ވެ އެ ވި ގެ ލޭ ކ ަ އެ  
.2|35|
ދި އަ  ގެ ނލާ ކ ަ ސް ރަ ންމަ ތި  

 ވެ މެ ވީ އްރެ ކ ު  
.
އޭ   
آ
 ވެ ނެ ފާ ގެ  
!
އި ނާ ފާ ގެ ލޭ ކ ަ  ގެ ނު ފާ ގެ ލޭ ކ ަ   ންލު ބަ ނކ ަ ބި ނއަ  އި ގަ ގޭ ރު ވަ ސު  
 
 ވެ ރި ވެ ންޒ ަ ވަ  
،
 ވެ ށެ ވާ އްޅު އު  
!
 ދި އަ  އި މާ ކ ަ ސް ވަ ނަ ތަ  ކ ު އެ މާ ކ ަ ހި ފަ  
،
 ޔ ަ ތި   ންލު ބަ ނކ ަ ދެ   ވާ ނަ ންގަ އި ޑަ ވަ ދި އެ   ށްކ ަ ތަ ގޮ    ންނު ތަ އެ   ވެ ށެ ވާ އްޅު ކ ު އްރި ފަ  
!
 ދި އަ   ޔ ަ ތި   ންލު ބަ ނކ ަ ދެ   ރަ ހި މި   ހާ ގަ  އި ޑަ ވަ ވެ ރި އި ކ ަ   ވެ ށެ ވާ ނަ ންގަ ނު  
!
 ންރު އޭ   
)
 ހީ ބަ އެ  
:
 ހާ ގަ އެ  މަ ނަ ފި ންގެ އި ޑަ ވަ ވެ ރި އި ކ ަ  
(
 ޔ ަ ތި   ށީ ހު ވާ ންލު ބަ ނކ ަ ދެ  
،
 ވާ ރި ވެ ޔ ާ ނި އަ  ގެ ންހު މީ   ވެ ނެ ންއި ރެ ތެ  
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->