Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pinealna Zlezda - srediste duse.

Pinealna Zlezda - srediste duse.

Ratings: (0)|Views: 2,773 |Likes:
Published by taurigijus

More info:

Published by: taurigijus on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
PINEAL GLAND U prošlosti, je funkcionalni značaj pinealne žlezde bio nejasan. Na primer, Rene Dekart(1596-1650) je zvao pinelanu žlezdu “sedištem duše.” Tacka u kojoj se spajaju telo idusa.Pinealna žlezda je i endokrini i
cirkumventrikularni(organ moždane komore)
organ;nastaje iz ćelija vrha treće komore i leži iznad zadnjihkomisurablizu nivoahabenularnog*kompleksa isylvianakvadukta (kanal spaja treću i četvrtu moždanu komoru). Pinealna žlezda se sastoji iz dva tipa ćelija, pinealocita i intersticijskih ćelija(slične glijalnim ćelijama). Histološke studije nagoveštavaju da su ćelije pinealne žlezdesekretorne po prirodi, i da je pinealna žlezda glavni izvor melatonina kod sisara. Kao što je kasnije razmatrano, pinealna žlezda integriše informaciju kodiranu u svetlosti ukoordinisanu sekreciju koja podleže biološkoj ritmičnosti.
[63] [64]
Pinealna žlezda je epitalamična struktura i sastoji se od primordijalnih fotoreceptornihćelija. Pinealna žlezda zadržava svoju osetljivost na svetlost kod nižih kičmenjaka kao štosu ribe i vodozemci ali joj nedostaje fotoosetljivosti kod sisara i evoluirala je kao strogosekretorni organ kod viših kičmenjaka. Ipak, neuroanatomske studije su ustanovile da seinformacija kodirana u svetlosti oslanja na pinealnu žlezdu preko polisinaptičkih puteva.Ove serije sinapsi na kraju rezultuju u inervaciji žlezde preko noradrenergičkihsimpatičkih nervnih završetaka koji su kritični regulatori produkcije i oslobađanjamelatonina. Retina, pogotovo, obezbeđuje direktnu inervaciju do SCN hipotalamusa preko retinohipotalamičkog trakta.
[65]
SCN zauzvrat obezbeđuju input do dorzalnih paravicelularnih PVH, ključne grupe ćelija u neuroendokrinoj i autonomnoj kontroli.
 
Ovaj input je obezbeđen preko direktnih i indirektnih puteva pomoću intrahipotalamičkih projekcija.
[66] [67]
PVH zauzvrat obezbeđuje direktnu inervaciju do simpatetičkih preganglijskih neurona u intermediolateralnom ćelijskom stubu torakičnih regionakičmene moždine.
[68]
Simpatetički preganglijski neuroni inervišu postganglijske neuroneu višimcervikalnimganglionim,
[69]
koji zauzvrat obezbeđuju noradrenergičku inervacijudo pinealne žlezde (videti Hipotalamičko-hipofiznu oblast). Ovaj kružni put predstavljaanatomski substrat za svetlost da reguliše sekreciju melatonina. Važno je primetiti da uodsustvu svetlosnih inputa, ritmovi pinealne žlezde opstaju ali nisu usklađeni saspoljašnjim ciklusom sveltosti i tame.
Pinealna žlezda je izvor melatonina
 Hormon koji je najviše sekretovan od strane pinealne žlezde je melatonin. Pa ipak, pinelana žlezda sadrži i druge biogene amine, peptide i GABA. Melatonin poreklom iz pinealne žlezde se sintetiše iz triptofana, preko serotonina, sa najsporijim korakomkatalisanim pomoću enzima arilalkilamin N-acetiltransferaze (AANAT) ( Fig. 7-6 ).
[70] [71]
Hidroksiindol-
O
-metiltransferaza (HIOMT) katališe krajnju reakciju sinteze melatonina.Ovi enzimi su ekspresovani na pinelano-specifičan način; ipak, HIOMT je takođeeksprimirana u retini i crvenim krvnim ćelijama. Melatonin igra ključnu ulogu uregulisanju mnoštva cirkadijskih ritmova, i osnovni princip cirkadijske biologije je da jesinteza melatonina izuzetno kontrolisana.
[63]
Ova kontrola se ispoljava na nekolikonačina. AANAT mRNA nivoi, AANAT aktivnost, i sinteza melatonina kao i njegovo
 
oslobađanje su regulisani na cirkadijski način i usklađeni sa ciklusom svetlosti i tame,tako što se smatra da je tama najvažniji signal.
[64] [70] [71]
Na primer, melatonin i AANATnivoi su najviši tokom mraka i osetno se smanjuju sa pojavom svetla. Melatonin se nečuva u značajnijem stepenu tako što se oslobađa u krv ili CSF odmah nakon svoje biosinteze u skladu sa AANAT aktivnosti.
Figure 7-6
Biosinteza melatonina iz triptofana u pinelanoj žlezdi. Korak 1 je katalisan pomoću triptofan hidroksilaze, korak 2 pomoću aromatične-1-aminokiselinske dekarboksilaze, korak 3 pomoću arilalkilamin-N-acetiltransferaze, i korak 4 pomoćuhidroksiindol-O-metiltransferaze.
(From Wurtman RJ, Axelrod J, Kelly DE, eds. Biochemistry of the pineal gland. In The Pineal. New York: Academic Press, 1968:47-75.)
 
CNS kontrola sekrecije melatonina tokom mraka je posredovana preko gore pomenutihneuroanatomskih puteva. Nedostatak svetlosti na kraju rezultuje u oslobađanjunorepinefrina iz postganglijskih nervnih završetaka koji deluju na β-adrenergičnereceptore u pinelaocitima, što dovodi do skoka u aktivosti adenilil ciklaze i sintezicikličnog adenozin monofosfata (cAMP) iz ATP.
[70]
Povećan nivo intracelularnog cAMPaktivira signalnu transdukcionu kaskadu, uključujući aktivne nizvodne katalitičkesubjedinice protein kinaze A i fosforilaciju cAMP odgovornog elementa-vezujućeg proteina. Primetno je da su cAMP odgovorni elementi identifikovani u promoteruAANAT.
[70] [72]
Na taj način svetlost (ili njen nedostatak) deluje preko simpatičkognervnog sistema koji indukuje porast cAMP, predstavljajući tako osnovnog regulatoraAANAT transkripcije i sinteze melatonina što na kraju rezultuje u dramtičnoj promeninivo melatonina tokom dana.
Fiziloška uloga melatonina
 

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
djica18 liked this
nencywren liked this
Filip Jovovic liked this
Јан Кања liked this
Luka Krivacevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->