Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zonele Metropolitane Din Uniunea Europeana

Zonele Metropolitane Din Uniunea Europeana

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by Jemna Tudor

More info:

Published by: Jemna Tudor on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
1
ZONELE METROPOLITANE DIN UNIUNEA EUROPEANĂÎN CONTEXTUL AMENAJĂRII TERITORIULUI 
REZUMATÎn contextul procesului de integrare în UE, dezvoltarea regională
ș
i amenajareateritoriului devin domenii tot mai importante
ș
i mai atractive. Dac
ă
dezvoltarea regional
ă
 reprezint
ă
o politic
ă
a UE cu vechi tradi
ţ
ii, în ultimii ani
ș
i amenajarea teritoriului se impune ca otem
ă
de interes comunitar.Politicile de dezvoltare spa
ţ
ial
ă
 
ș
i regional
ă
în UE fac obiectul unor dezbateri sus
ţ
inute,de cel pu
ţ
in trei decenii, în sensul unei mai bune armoniz
ă
ri
ș
i corel
ă
ri. Documente adoptate înultimii a
ni, precum ESDP (Potsdam, 1999) sau Orient
ă
rile strategice privind coeziunea pentruintervalul 2007-2013 (Bruxelles, 2005), au confirmat
ș
i oficializat necesitatea acestei leg
ă
turi.România, în prezent membr
ă
a UE, se afl
ă
într-un amplu, dificil
ș
i continuu proces deconstruc
ţ
ie legislativ
ă
 
ș
i institu
ţ
ional
ă
. În prezent, amenajarea teritoriului
ș
i dezvoltarea regional
ă
  î 
ș
i caut
ă
drumul optim, corespunz
ă
tor viitorului s
ă
u european. Crearea relativ recent
ă
(aprilie2007) a Ministerului Dezvolt
ă
rii, Lucr
ă
rilor Publice
ș
i Locuin
ţ
elor (MDLPL), care aduce subacela
ș
i "acoperi
ș
" dezvoltarea regional
ă
 
ș
i amenajarea teritoriului cu urbanismul este un semnalmajor cu privire la viitorul comun al acestor dou
ă
domenii.O aprofundare a acestor domenii este a
ș
adar de interes, în prezent, în definirea
ș
iimplementarea noului Concept Na
ţ
ional de Dezvoltare Spa
ţ
ial
ă
a României (CNDSR).Evolu
ţ
ia societ
ăţ
ii contemporane se caracterizeaz
ă
printr-o cre
ș
tere accelerat
ă
aurbaniz
ă
rii, fenomen marcat de o multitudine de conflicte legate, în principal, de neconcordan
ţ
adintre cre
ș
terea demografic
ă
 
ș
i limitele cadrului fizic construit.Dezvoltarea urban
ă
a reprezentat un proces continuu de transformare a mediului urbancare a cunoscut dimensiuni importante îndeosebi în cea de-a doua jum
ă
tate a secolului XX.În contextul extinderii fenomenului de globalizare, rolul ora
ș
elor în economia mondial
ă
 devine tot mai important, cre
ș
terea competivit
ăţ
ii
ș
i a calit
ăţ
ii vie
ţ
ii constituind obiective majoreale politicii economice la nivel local
ș
i na
ţ
ional. Aceste preocup
ă
ri se afl
ă
în sferamanagementului
ș
i a strategiei urbane fiind integrate în obiectivele generale ale dezvolt
ă
riieconomico-sociale înscrise în dinamica urban
ă
.
 
2În cadrul proceselor ce dau con
ţ
inut gestiunii urbane, elaborarea unor strategii dedezvoltare rezid
ă
în necesitatea asigur
ă
rii unei evolu
ţ
ii coerente, unitare a ansambului economic în statele na
ţ
ionale, utiliz
ă
rii responsabile a resurselor naturale, materiale
ș
i umane în corela
ţ
ie cunevoile societ
ăţ
ii dar
ș
i adapt
ă
rii la evolu
ţ
iile
ș
i contextul economiei mondiale dinamice
ș
icompetitive.Având în vedere muta
ţ
iile tehnologice, cre
ș
terea demografic
ă
 
ș
i legat
ă
de aceasta,concentrarea urban
ă
la scar
ă
mondial
ă
, problematica gestiunii urbane cap
ă
t
ă
noi dimensiuni iaramenajarea zonelor urbane poate contribui în mod semnificativ la crearea
ș
i dezvoltarea unorareale urbane durabile
ș
i echilibrate din punct de vedere economic, social, cultural
ș
i teritorial.Ca urmare, cunoa
ș
terea ora
ș
ului ca organism complex având propriile sale mecanisme dedezvoltare, devine un imperativ al evolu
ţ
iei societ
ăţ
ii în ansamblul s
ă
u
ș
i amenajarea teritoriuluieuropean.Este necesar
ă
a
ș
adar o evaluare a posibilit
ăţ
ilor de armonizare a rela
ţ
iilor existente întreora
ș
 
ș
i zonele învecinate pe de o parte precum
ș
i valorificarea cadrului natural
ș
i istoriccontribuind astfel la dezvoltarea echilibrat
ă
, economic
ă
, social
ă
 
ș
i cultural
ă
a comunit
ăţ
ilorlocale
ș
i eviden
ţ
ierea interconexiunilor acestora cu mediul extern european.Totodat
ă
, se pune problema p
ă
str
ă
rii
ș
i conserv
ă
rii pentru genera
ţ
iile viitoare apatrimoniului natural
ș
i construit, a realiz
ă
rii unui echilibru între costurile pe care le genereaz
ă
oastfel de abordare
ș
i beneficiile ob
ţ
inute din activitatea turistic
ă
.
Î
n contextul intensific
ă
rii preocup
ă
rilor tuturor celor implica
ţ
i în gestiunea urban
ă
îndirec
ţ
ia asigur
ă
rii unui mediu de via
ţă
adecvat locuitorilor, planificarea de
ţ
ine un rol central înstrategia urban
ă
 
ș
i strategia european
ă
pentru amenajarea teritoriului.Constituirea zonelor metropolitane r
ă
spunde unei necesit
ăţ
i sau oportunit
ăţ
i determinatede evolu
ţ
ia organic
ă
a a
ș
ez
ă
rilor. Procesul de urbanizare pe teritoriul european a condus ladezvoltarea interdependent
ă
a metropolelor cu localit
ăţ
ile aflate în zona lor de influen
ţă
, formânddeja realit
ăţ
i metropolitane, primare care, chiar dac
ă
nu sunt denumite zone metropolitanefunc
ţ
ioneaz
ă
practic ca zone unitare, relativ independente.
 Multe dintre problemele strategice de amenajare urbană la nivel european nu pot fitratate direct decât la nivel de zone metropolitane,
care s
ă
faciliteze dezvoltarea produc
ţ
iei, aschimburilor
ș
i a consumului de bunuri la nivelul Europei, astfel încât s
ă
fie evitate piediciledatorate atât localismului excesiv cât
ș
i centralismului la nivel na
ţ
ional.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->