Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Definition Crm

Definition Crm

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by Nodesway
Principe du Customer Relationship Management Gestion de la relation client. Un extrait actualisé du livre le bon usage des technologies expliqué au manager (Editions d'organisation)
Principe du Customer Relationship Management Gestion de la relation client. Un extrait actualisé du livre le bon usage des technologies expliqué au manager (Editions d'organisation)

More info:

Published by: Nodesway on Sep 11, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

 
MÄFDJD]DOJ M[ AYE A[Q]OEKY YKNH]DOJQCDW EHJH@KEKJ] @YA @KQ]DOJ MK NH YKNH]DOJ ANDKJ]
¤
 
K
TYONNKQ
 H 
NHDJ
F
KYJHJMK\
JOMKQPHT
V
8*8
 
74/9787
 
ppp*wdno}ky*oy`
 
8
X{—kq}%ak x{k nk AYEo{ @YA ?
Nk AYE A{q}oeky Yknh}dojqcdw Ehjh`kekj}. @kq}dojmk nh Yknh}doj Andkj} kswndx{ä
Ks}yhd} m{ ndvyk < ¢
 Nk ioj {qh`k mkq }kacjono`dkq kswndx{ä h{ehjh`ky 
² * Ak }ks}k kq} qo{qaowtyd`c} ¤ Ktyonnkq
Hnhdj Fkyjhjmk| Jomkqpht
Ak moa{ekj} kq} mdqwojdink kj}änäachy`kekj} ndiyk q{y nk qd}k
ppp*wdno}ky*oy`
 
[}dndqh}doj k} aowtyd`c}
Ak ndvyk inhja kq}
qo{q aowtyd`c} k} wyo}ä`ä why nk myod} m—h{}k{y
*A—kq} {j ks}yhd} dj}ä`yhn mk n—o{vyh`k „Nk ioj [qh`k mkq }kacjono`dkq kswndx{ä h{ ehjh`ky― w{indä h{sKmd}dojq m—oy`hjdqh}doj. ¤ `yo{wk Ktyonnkq*Dn kq} foyeknnkekj} dj}kymd} mk wyänkvky mkq ks}yhd}q. mk nk fyha}dojjky. mk nk eomdfdky o{ m—ý}ky nhekj}doj mk n—h{}k{y o{ m{ aowtyd`c} mk ao{vky}{yk k} mk ihq mk wh`k*Ak ndvyk inhja mod} ykq}ky kj}dky*Nk ndvyk inhja „ X{—kq}%ak x{k nk AYE o{ @YA ?― kq} `yh}{d}* Vo{q wo{vk| nk aowdky q{y vo}yk woq}k mk }yhvhdn k} nk mdff{qky h{wyãq mk voq wyoackq. yknh}dojq k}aoj}ha}q*J—cäqd}k| whq ç nk fhdyk aojjhê}yk* Mdff{qk| nk o{ aoee{jdx{k| nk ndkj q{dvhj} <
c}}w<//ppp*wdno}ky*oy`/ndvykq%inhjaq%wmf/
M—h{}ykq moqqdkyq qoj} ç }änäachy`ky `yh}{d}kekj}q{y nk qd}k <
c}}w<//ppp*wdno}ky*oy`/ndvykq%inhjaq%wmf/
Ak moa{ekj} kq} mdqwojdink kj }änäachy`kekj} ndiyk q{y nk qd}k
ppp*wdno}ky*oy`g
"
 
MÄFDJD]DOJ M[ AYE A[Q]OEKY YKNH]DOJQCDW EHJH@KEKJ] @YA @KQ]DOJ MK NH YKNH]DOJ ANDKJ]
¤
 
K
TYONNKQ
 H 
NHDJ
F
KYJHJMK\
JOMKQPHT
V
8*8
 
74/9787
 
ppp*wdno}ky*oy`
 
9
X{—kq}%ak x{k nk AYE o{ @YA ?
Mä﬈jd}doj k} wydjadwk
 
X{—kq}%ak x{k nk AYE o{ @YA ?
Aojjhê}yk qoj ehyacä k} qkq andkj}q
Mkw{dq x{knx{kq hjjäkq. jo{q qoeekq kj}yäq mhjq {j eojmk ctwky% aoja{yykjadkn ehyx{hj} nh﬈j mkq ehyacäq ahw}dfq* Wo{y ehdj}kjdy. vodyk heändoyky nh ykj}hidnd}ä `noihnk mk n—kj}ykwydqk. dnjkq—h`d} wn{q mk ykackyacky mkq `dqkekj}q mk wyo﬈}q h{
aő{y mkq wyoakqq{q
ehdq idkj m—h{`ekj}kyqkq why}q mk ehyacä* Wo{y aknh. dn fh{} vo{q dj}äykqqky ç voq andkj}q hvhj} x{k m—h{}ykq jk nk fhqqkj} ç vo}yk wnhak* Nk andkj} kq} hdjqd mkvkj{ nk wydjadwhn q{lk} mk aojvkyqh}doj k} mk eoidndqh}doj* Ojn—ä}{mdk qo{q }o{}kq qkq fhak}}kq* H }—dn wo{y h{}hj} yhmdahnkekj} achj`ä
§
? Qhjq kj}yky mhjq ak mäih}. jo{q aojq}h}kyojq x{k.mäqoyehdq. nk andkj} h nk acods*
§
Dn jk mod} wn{q ì}yk aojqdmäyä aoeek {j ì}yk whqqdf q{idqqhj} nhwykqqdoj mkq fo{yjdqqk{yq. ehdq aoeek {j ha}k{y x{d acodqd} kj }o{}k aojjhdqqhjak mk ah{qk* Nkyhwwoy} mk foyak andkj} % fo{yjdqqk{y qkeink qk yääx{dndiyky ç qoj hvhj}h`k. k} wo{y n—kj}ykwydqk. dnj—ksdq}k wn{q mk andkj}q hax{dq ç vdk* A—kq} vyhdqkeinhinkekj} nç nk wodj} kqqkj}dkn x{—dn fh{} yk}kjdy*Ehdq mkq andkj}q dn t kj h mk }o{}kq qoy}kq* Mkq
iojq x{d `äjãykj} {j acdffyk m—hffhdykq
 aojqäx{kj}. why}dadwkj} ç nh aojakw}doj mkq jo{vkh{s wyom{d}q k} ykq}kj} ﬈mãnkq ç n—kj}ykwydqk* Mkqeh{vhdq x{d whdkj} kj yk}hym o{ whq m{ }o{}. x{d qk wnhd`jkj} }o{} nk }kewq k} x{d mkehjmkj} mkqykjqkd`jkekj}q qhjq jk lhehdq ydkj hack}ky* Dnq ﬈jdqqkj} why aoò}ky wn{q acky x{—dnq jk yhwwoy}kj}*Kj}yk akq mk{s ks}yìekq. oj }yo{vkyh }o{}kq nkq aoeidjhdqojq. k} nh mdq}ydi{}doj jk qkyh whq{jdfoyek* Idkj qòy. oj wyäfäykyh qänka}dojjky k} aojqkyvky nkq andkj}q qk yhwwyoachj} nk wn{q woqqdinkmk nh wykedãyk ah}ä`oydk ad}äk* Wo{y aknh. oj vh }dqqky mkq ndkjq ä}yod}q. vodyk dj}dekq k} ä}hindy {jkaoee{jdah}doj wkyehjkj}k hvka acha{j m—kj}yk%k{s* Nh }kacjono`dk k} wn{q why}da{ndãykekj} nkaojakw} mk nh
AYE #A{q}oeky Yknh}dojqcdw Ehjh`kekj}
 $ #@YA @kq}doj mk nh Yknh}dojAndkj} kj fyhjàhdq$ vh jo{q t hdmky*
MÄFDJD]DOJ M[ AYE A[Q]OEKY YKNH]DOJQCDW EHJH@KEKJ] @YA @KQ]DOJ MK NH YKNH]DOJ ANDKJ]
¤
 
K
TYONNKQ
 H 
NHDJ
F
KYJHJMK\
JOMKQPHT
V
8*8
 
74/9787
 
ppp*wdno}ky*oy`
 
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cbastien30 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->