Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5396, 12.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5396, 12.9.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 654|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
 Nana Fata u bolesni~koj postelji 
(Foto: A. Muslimovi})
Nemam vi{e nisnage ni zdravlja
Sarajevo:Misteriozna smrt 22-godi{njaka
MLADI] SEUBIO ZBOGUDATE @ENE?
Gora`de:Pomo} ostavljenoj djeci
D@ENANA I D@ENITAHALILOVI] DOBIT ]EKROV NAD GLAVOM
Upozorenja:Ubicu smje{taju na kliniku
PETROVI] JEOPASNOST ZAUPOSLENIKE
 Tu z la
Fata Orlovi} smje{tena u bolnicu
    3 .  s   t  r  a  n  a
   1   3 .  s   t  r .   7 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .
PRIJEDOR
Narkomani ilopovi ne{tedeni mrtve
   6 .  s   t  r  a  n  a
KO[ARKA
\onlagi}u vrhuFIBA-e
14. strana
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 12. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5396
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
POSJETA PJEVA^ICE
[ta je Brenaradila uSarajevu
   5   3 .  s   t  r .
AFERE
TIBiH ne odustaje
To je davanje mita za dobivanje poslova, komentar je Emira \iki}ana priznanje iz „Energoinvesta“ da pla}aju He}inu kampanju
T
ransparency Internati-onal BiH“ (TIBiH) su-tra }e podnijeti prijavuCIK-u zbog netranspa-rentnog finansiranja predizbor-ne kampanje Stranke za BiH, zakoju smatra da je dijelom fina-nsirana iz promotivne kampa-nje „Nije kasno za bolji `ivot“.Tako|er, narednih dana po-dnijet }e i krivi~nu prijavu protivfederalnog ministra energije, in-dustrije i rudarstva Vahida He}ei drugih nepoznatih osoba zbogzloupotrebe polo`aja.
 2. strana
PRIJAVE
PROTIV
HE]E I SBiH
 5. str.
 Elison: Prvi musliman izabran u Kongres SAD koji je zakletvu polo`io sa rukom na Kur’anu
Kongresmen Kit Elison u intervjuu za „Avaz“
E k s k  lu z i vno
Bosna i Kosovo su primjer daSAD nisu u ratu protiv islama
 
2
aktuelno
Dnevni-avaz,-nedjelja,12.-septembar/rujan-2010.
S mi  r  ne pr ote stne {etnje Sr e br e ni~anki 
(Foto: A. Ba jri} Bli cko)
AFERE
TIBiH-ne-odu-sta-je-od-za-htje-va-za-istragu
Pr-i-ja-ve-pr-o-tiv- He}e-i-SBi-H
To-je-da-va-nje-mi- ta-za-do-bi-va-nje-po-slo-va,-ka`e-\iki}-
l
Pr-o-mo- ti-vna-ka-mpa-nja „Nije-ka-sno-za-bo-lji-`ivot“-pr-o-du`ena-pr-e-di-zbo-r-na-ka-mpa-nja-Str-a-nke-za-Bi-H
SDU-BiH-o-zlo-u-po- tr-e-ba-ma-vla-sti-u-na{oj-ze-mlji
Vr-i-je-me-za-ko-na~an-obra~un-s-lo-po-vlu-kom-
„Tr-a-nspa-r-e-ncy-Inte-r-na-ti-o-nal BiH“-(TIBiH)-su-tra-}e-po-dni-je-ti pr-i-ja-vu-CIKu-zbog-ne-tr-a-nspa-r-e- ntnog-fi-na-nsi-r-a-nja-pr-e-di-zbo-r-ne-ka- mpa-nje-Str-a-nke-za-BiH,-za-ko-ju sma-tra-da-je-di-je-lom-fi-na-nsi-r-a-na-iz pr-o-mo-ti-vne-ka-mpa-nje-„Nije-ka-sno za-bo-lji-`ivot“.
Pr-o-du`ena-ka-mpa-nja-
Tako|er,-na-r-e-dnih-da-na-po-dni- jet-}e-i-kr-i-vi~nu-pr-i-ja-vu-pr-o-tiv-fe- de-r-a-lnog-mi-ni-stra-ene-r-gi-je,-indu- str-i-je-i-ru-da-r-stva-Va-hi-da-He}e-i dr-u-gih-ne-po-zna-tih-oso-ba-zbog-zlo- u-po-tr-e-be-po-lo`aja-ili-ovla-sti-te zbog-ma-hi-na-ci-ja-u-okvi-ru-spo-r-ne pr-o-mo-ti-vne-ka-mpa-nje. Ovo-nam-je-po-tvr-dio-pr-e-dsje- da-va-ju}i-Odbo-ra-di-r-e- kto-ra-TIBiH-Emir\i-ki},-ko-ji-je-ka-zao da-}e-tra`iti-da-seistra`i-ci-je-li-slu~ajpr-o-mo-ti-vne-ka- mpa-nje-„Nije-ka-sno-za-bo-lji-`ivot“-Ako-po-gle-da-te sa-mu-tu-ka-mpa-nju,-ja-sno-je-sve.-Ve}-~etiri-go-di-ne SBiH-pri~a-o-ula-ga-nju-u-ele-ktr-o-e- ne-r-ge-tski-se-ktor.-To-je-po~elo-~ak mje-sec-pr-i-je-pr-e-di-zbo-r-ne-ka-mpa- nje,-{to-zna~i-da-je-to-pr-o-du`enapr-e-di-zbo-r-na-ka-mpa-nja-SBiH- upo-zo-r-a-va-\iki}. Komentiraju}i-po-tvr-du-D`e- ma-i-la-Vla-ho-vlja-ka,-di-r-e-kto-ra-„En ergoinvesta“,-da-ta-fi-r-ma-fi-na-nsi- ra-spo-r-nu-ka-mpa-nju-i-da-}e,-ka-ko smo-ju~er-pi-sa-li,-ko-nzo-r-cij „Energoinvesta“-i-jo{dvi-je-au-str-i-jske-fi-r-me za-u-zvr-at-do-bi-ti-po- sao-izgr-a-dnje-HEVr-a-nduk,-\iki}je-ka-zao-da-jeovo-po-tvr-da-ne-tr-a-nspa-r-e-ntno-sti vla-sti,-ko-ja-sma-tra-da-je-iznad-sve- ga,-iznad-za-ko-na,-~ak-iznad-`ivotalju-di.-Zna-se-ka-ko-se-ti-te-nde-ri-pr-o- vo-de.-Ni-ko-ni-ko-me-ni{ta-ne-mo`e obe}ati.-Zbog-to-ga-mi-tra`imo-danam-ka`u-ko-su-ko-mpa-ni-je-ko-je su-fi-na-nsi-r-a-le-ka-mpa-nju.-U-ovom slu~aju-to-je-de-fa-cto-da-va-nje-mi-ta za-do-bi-va-nje-po-slo-va--ka`e-\iki}. TIBiH-se-odlu~io-na-ova-kavpo-tez-na-kon-{to-je-mi-ni-star-He}o pr-i-znao-da-je-po-kr-e-nuo-ka-mpa-nju na-za-htjev-„menad`era-po-je-di-nih fi-r-mi-ko-je-su-i-fi-na-nsi-r-a-le-ko-mple- tnu-ka-mpa-nju“.-He}o-je-ja-vno-ustvr-dio-da-su-teko-mpa-ni-je-to-ur-a-di-le-„iz-ra-zlo-ga {to-su-na{le-inte-r-es-u-ovim-(energetskim)-pr-o-je-kti-ma-i-o~eku-ju-da }e-i-nji-ma-bi-ti-pru`ena-pr-i-li-ka-da do-bi-ju-po-slo-ve-na-istim“.
Ugo-vo-r-e-ne-uslu-ge
Na-kon-{to-po-dne-su-pr-i-ja-vu,-iz TIBiH-su-ka-za-li-da-je-na-istra`nimor-ga-ni-ma-da-utvr-de-ko-ji-su-to-bi- zni-sme-ni,-ka-kve-su-ugo-vo-re-ima-li s-ele-ktr-o-pr-i-vr-e-da-ma-i-Mi-ni-sta-r- stvom,-ko-ji-su-nji-ho-vi inte-r-e-si,-ka-kvi-su-pr- o-je-kti-u-pi-ta-nju,-je- su-li-to-ko-mpa-ni-je ko-je-su-bi-le-na-spi- sko-vi-ma-ve-li-kih inve-sti-to-ra. Bu-du}i-da-He-}o-tvr-di-da-su-ka-mpa-nju-pla-ti-li-ne-po-zna-ti-bi-zni- sme-ni,-ni-je-ja-sno-za-{ta-je-utro{ena 729.641-ma-r-ka-ko-ju-je-He}o-izdvo- jio-za-ta-ko-zva-ne-ugo-vo-r-e-ne-uslu- ge.-He}o-je-tu-sta-vku-po-ve}ao-za84-po-sto-u-odno-su-na-pr-e-tho-dnu go-di-nu.-[ta-je-sa-tim-no-vcem-i-da li-je-i-on-pr-e-u-smje-r-en-u-ka-mpa-nju SBiH,-osta-je-da-utvr-de-na-dle`ni po-li-ci-jski-i-su-dski-or-ga-ni.
 F. KARALI]
So-ci-ja-lde-mo-kr-a-tska-uni-ja (SDU)-BiH-po-ru~uje-gra|ani-mada-je-„do{lo-vr-i-je-me-za-otvo-r-e-ni i-ko-na~ni-obra~un-s-lo-po-vlu-kom, plja~ka{kom-pr-i-va-ti-za-ci-jom-i svim-no-si-o-ci-ma-kr-i-mi-na-la-i-ko-r- u-pci-je-u-BiH-te-da-je-po-tr-e-bno obja-vi-ti-rat-si-r-o-ma{tvu-i-be-spe-r- spe-kti-vno-sti-u-ovoj-ze-mlji“,-pr-e- no-si-Fe-na.-Str-a-nka-na-vo-di-da-po-slje-dnja me-di-jska-ka-mpa-nja-„Nije-ka-sno-za bo-lji-`ivot“,-te{ka-ne-ko-li-ko-mi-li-o- na-ma-r-a-ka,-„pokazuje-svu-li-ce-mje- r-no-st,-ka-ko-mi-ni-stra-He}e,-nje-go- ve-Str-a-nke-za-BiH,-ta-ko-i ko-mple-tne-vla-da-ju}e-ga-r-ni-tu-re, ko-ja-mi-r-no-po-sma-tra-dok-se bud`etski-no-vac-po-r-e-znih-obve- zni-ka-tro{i-za-pr-e-di-zbo-r-nu-ka-mpa- nju-aktu-le-ne-ne-spo-so-bne-i-ko-r-u- mi-pr-a-ne-vla-sti“.- SDU-BiH-tra`i-od-na-dle`nihistra`nih,-tu`ila~kih-or-ga-na-i-odCIKa-da-pr-e-sta-nu-bi-ti-pa-si-vni po-sma-tra~i-i-de-kla-r-a-ti-vno-izra`- ava-ti-svo-ju-za-br-i-nu-to-st,-ve}-da-pr- o-vje-re-sve-na-vo-de-i-po-kr-e-nu-istr- a-gu-u-na-ve-dnom-slu~aju,-a-ne-da ~ekaju-re-zu-lta-te-izbo-ra-pa-da-tek onda-re-a-gi-r-a-ju-na-ne-za-ko-ni-to-sti i-ne-r-a-vno-pr-a-vnu-pr-e-di-zbo-r-nu-ka- mpa-nju.-
U-Tu-zli-pr-o- te-stna-{etnja-ma-jki-Sr-e-br-e-ni-ce
Ogor~ene-na-pa-dom-na-na-nu-Fa-tu-
Ne}emo-odu-sta- ti-od-tra`enja-isti-ne-za-na{e- ubi-je-ne,-ka`e-Ha-jra-]ati}-
Ma-jke-i-osta-li-~lanovi-po-r-o-di- ca-Bo{nja-ka-ubi-je-nih-u-sr-e-br-e- ni~kom-ge-no-ci-du-i-ju~er-su,-kao-i sva-kog-je-da-na-e-stog-u-mje-se-cu,-na uli-ca-ma-Tu-zle-odr`ali-mi-r-nu-{et nju,-ko-ja-se-za-vr{ila-na-Tr-gu-`rtava Sr-e-br-e-ni-ce.- -Mi-smo-tu-i-bit-}emo-sve-doknas-ima.-Ne}emo-ni-ka-da-odu-sta-ti od-tra`enja-isti-ne-za-na{e-ubi-je-ne. Po-dr{ku-su-nam-sa-da-pru`ile-`eneiz-Do-njeg-Va-ku-fa-i-Vi-te-za-i-hva-la im-na-to-me.-Ta-ko|er,-po-dr{ku-su nam-pru`ili-i-lju-di-iz-Obo-dni-ce- ka-za-la-je-Ha-jra-]ati},-pr-e-dsje-dni- ca-Udru`enja-„@ene-Sr-e-br-e-ni-ce“. @ene-Sr-e-br-e-ni-ce-ju~er-su-se osvr-nu-le-i-na-no-vi-na-pad-na bo{nja~ke-po-vr-a-tni-ke-u-RS,-ko-ji je-u-svom-dvo-ri{tu-u-Ko-nje-vi}Po- lju,-i-to-na-dr-u-gi-dan-Ra-ma-za-nskog ba-jr-a-ma,-do`ivje-la-Fa-ta-Or-lo-vi}. -Po-sje-ti-li-smo-na-nu-Fa-tu,-ko- ja-je-isti-nski-bo-r-ac-za-pr-a-va bo{nja~kih-po-vr-a-tni-ka-u-RS. Ogor~eni-smo-na-no-vi-inci-de-nt ko-ji-je-do`ivje-la,-i-to-na-sve-ti-mu- sli-ma-nski-dan.-Ispod-svih-gr-a-ni-ca i-lju-dskog-do-sto-ja-nstva,-ko-ji-pr-e- la-ze-ni-vo-lju-dske-glu-po-sti,-oti{li su-i-me-di-ji-u-RS-pr-e-no-se}i-info-r- ma-ci-ju-da-se-na-na-Fa-ta-sa-ma-ozli- je-di-la-ci-glom--ka-za-la-je-]ati}. Ona-se-osvr-nu-la-i-na-ne-da-vno ne-gi-r-a-nje-kr-i-vi-ce-Fr-a-nca-Ko-sa, Sta-nka-Ko-ji}a-i-Zo-r-a-na-Go-r-o-nje, ko-je-optu`ni-ca-u-pr-e-dme-tu-„Franc Kos-i-dr-u-gi“-te-r-e-ti-za-ma-so-vno ubi-ja-nje-oko-1.200-Bo{nja-ka-Po- dr-i-nja-na-fa-r-mi-Br-a-nje-vo,-a-ko-je su-po~ini-li-pr-i-pa-dni-ci-10.-di-ve-r-za- ntskog-odr-e-da-Gla-vnog-{taba-VRS. -Mi-svi-zna-mo-da-su-oni-kr-i-vi.-Kos,-Ko-ji}-i-Go-r-o-nja,-ko-ji ne-gi-r-a-ju-kr-i-vi-cu,-kao-i-mno-gi zlo~inci,-mo-gu-ne-gi-r-a-ti,-ali-svje- do-ci-i-do-ka-zi-po-sto-je--ka`e ]ati}.Osim-~lanova-po-r-o-di-ca-ubi-je- nih-Bo{nja-ka-i-ne-ko-li-ko-udru`enja te-gra|ana-Tu-zle,-kao-i-do-sa-da,-ri- je-tko-ko-od-pr-e-dsta-vni-ka-vla-sti ju~er-je-sta-jao-u-ko-lo-ni-mi-r-nih-pr- o-te-sta.
 A. Mu.
Dvi-je-tre}ine-Ba-nja-lu~ana, odno-sno-64-po-sto-ispi-ta-nih,-sma- tra-da-BiH-tr-e-ba-pr-i-stu-pi-ti-Evr-o- pskoj-uni-ji,-dok-se-to-me-pr-o-ti-vi sva-ki-pe-ti-sta-no-vnik-ovog-gr-a-da-ili 20,6-po-sto.-Po-ka-za-lo-je-to-istra`iva- nje-ba-nja-lu~ke-age-nci-je-„Prime Co-mmu-ni-ca-ti-o-ns“-re-a-li-zi-r-a-no-od 27.-avgu-sta-do-1.-se-pte-mbra-na-630 ispi-ta-ni-ka,-pr-e-no-si-Fe-na.- Re-zu-lta-ti-ovog-istra`iva-nja-do- bi-ve-ni-su-te-hni-kom-usme-nog-inte- r-vjua,-na-osno-vu-na-pr-i-jed-pr-i-pr-e- mlje-nog-upi-tni-ka.-
 \iki}: Mi  sle da su iznad  za ko na He}o: Br o jne zlou potr e be
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Na- pa- dnu-ta-Fa-ta-Or-lo- vi}:-Po-li- ca- jac Uze-lac-isje- kao-sta- r- i- cu-po-ru- ka- ma-i-pr- i- je-tio  joj-da-}e-je-ubi-ti!
-Ovdje-je-su-vi{an-bi-lo-ka-kav-ko- me-ntar.-Na-na-Fa-ta-na-pa-dnu-ta-je-na svom-ku}nom-pr-a-gu,-a-na{i-po-li-ti~ari opet-{ute!-Do-du{e,-ni-je-ni-~udo-kad-svi`ive-u-Fe-de-r-a-ci-ji,-br-i-ga-njih-za-po-vr-a- tni-ke.-Ti-hi}u,-Si-la-jd`i}u,-po{alji-te-svo-je-po-li-ti~are-ne-ka-`ive s-na-r-o-dom-ko-ji-pr-e-dsta-vlja-ju-ili-ih-pr-i-ja-vi-te-sve-u-Sa-r-a-je-vu, Tu-zli-i-dr-u-gim-bh.-gr-a-do-vi-ma-gdje-i-`ive!-
(Samir Oki})
PORTAL - komentar dana
 Banja Luka: Protiv svaki peti stanovnik 
Istra`iva-nje-age-nci-je-„Prime-Co-mmu-ni-ca- ti-o-ns“
Ve}ina-Ba-nja-lu~ana-za-BiH-u-EU-
Ia-ko-je-„Transparency-Inte-r- na-ti-o-nal-BiH“-po-zvao-mi-ni-stra He}u-da-otkr-i-je-ko-je-fi-na-nsi-r-ao ka-mpa-nju-„Nije-ka-sno-za-bo-lji `ivot“,-ko-ju-za-je-dni~ki-po-tpi-su- ju-„Elektroprivreda-BiH“-i-Mi-ni-sta-r-stvo-ene-r-gi-je,-indu-str-i-je-i ru-da-r-stva-FBiH,-za-tim-ko-li-ko-je utro{eno-na-nju-te-ko-ja-je-age-nci-ja-i-na-ko-ji-na~in-oda-br-a-na da-kr-e-i-ra-i-pr-o-ve-de-ka-mpa-nju, odgo-vor-ni-do-da-nas-ni-je-do-bio.
Mi-ni-star-neodgo-va-r-a
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,12. septembar/rujan 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
@
 avaz.ba)
’Nasekirane’SDA i SBiH
Narod zna da golgota Fate Orlovi} trajeve} jedanaestu godinu, kao {to to znaju ivlastodr{ci koji isto toliko godina {ute
Podigla se ju~er politi~ka kuka i motika, jer je, eto, policajacUzelac ~akijom Fati Orlovi} povrijedio ruku, pa Fata nakon togazaglavila u bolnici.„Nasekirali“ se u Stranci za BiH i zbog Fate zatra`ili hitnu sje-dnicu Predsjedni{tva BiH, ba{ kao da njihov {ef Haris Silajd`i}~etiri godine sjedi u predsjedni{tvu Kiribata, a ne Bosne i Herce-govine, u kojoj vlasti jednog njenog djela Fatu udaraju, vrije|aju,sude joj i vezanu je u policiju vode ve} jedanaestu godinu.Zbog Fatinih krvavih ruku, ba{ kao i u SBiH, vanredna, predi-zborna „sekiracija“ zavladala je i u SDA, koja je, „o{tro osu|uju}ianticivilizacijski ~in“ policije RS, za maltretiranje Fate Orlovi}okrivila svoju bo{nja~ku i srpsku „izabranicu u vlasti“, Stranku zaBiH i SNSD, optu`uju}i ih da su one sprije~ile stvaranje jedinstve-ne multietni~ke policije koja bi, kako navode, bila rje{enje svih Fa-tinih problema.Ma, nemojte, molim vas! Mislite li da je narod hajvanak koji idalje ne}e vjerovati svojim o~ima, ve} va{im rije~ima ne mjere}injihovu istinitost? Grdno se varate! Pa, zar i sami niste kazali daNAROD ZNA!?A NAROD ZNA da golgota Fate Orlovi} traje ve} jedanaestugodinu. Svih tih jedanaest godina upravo su jal SDA, jal SBiH, jalobje zajedno, oficijelni ~uvari i za{titnici bo{nja~kih nacionalnih isvakih drugih interesa u BiH, pa i interesa Fate Orlovi}. Svih tihjedanaest godina „bo{nja~ki prvaci“ iz ove dvije stranke, potpisni-ci ju~era{njih saop}enja, u`ivaju u dijelu kola~a vlasti koji dijele~as s Dodikovom, ~as s Karad`i}evom politi~kom partijom, nebi-tno koja je od njih glavna, va`no je da se ima {ta podijeliti.I svih tih jedanaest godina Fata Orlovi} pla~e, moli, kune i pre-klinje te iste vlasti da joj iz njene avlije, kako ih zakoni dr`ave ko-jom upravljaju obavezuju, izmjeste bespravno sagra|enu pravosla-vnu crkvu. I da cijelu avliju vrate u njen posjed, nad kojim Orlo-vi}i imaju vlasni{tvo du`e od petsto godina. I oni - ni{ta.Fata Orlovi} od subote le`i na Internoj klinici UKC-a Tuzla.Protiv policijskih kabadahija i bezakonja u RS, ka`e, od sada }e se,zaista, po~eti boriti ciglama, kolcima, ma{icama, stolicama, {ta jojprije do ruku do|e. Jer, oni koji su joj obe}ali da }e BiH biti dr`avau kojoj vladaju zakoni, definitivno su je izdali.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
TUZLA
Fata Orlovi} smje{tena u Klini~ki centar
Nemam vi{e nisnage ni zdravlja
Nemam ja vi{e {ta tra`iti od vlasti i policije RS. Pa, oni mi ovo sve i rade. Kakvuza{titu mogu tra`iti od nadle`nih, kada mi jedan od njih ka`e da }e me ubiti
Nakon prekju~era{njeg napadau njenom dvori{tu u Konjevi}-Po-lju, Fata Orlovi} zadr`ana je u tu-zlanskom UKC-u. Povrede su jojsanirane, a zdravstveno stanje jojje pogor{ano i povi{enim {e}erom.- Boli me ruka od posjekotinei rame od napada kada me polica-jac odgurnuo. Pre`ivjela sammnogo uvreda i poni`enja u ovih11 godina otkako se borim s izm-je{tanjem crkve s mog imanja.Ipak, ovo mi je bilo najte`e. Um-jesto da na Bajram s porodicom iprijateljima dijelim radosti, ja uvlastitoj avliji prolijevam svojukrv. Nemam vi{e ni snage ni zdra-vlja. Oni mene kao da tjeraju dasama po~nem kopati crkvu - ka-zala nam je ju~er nana Fata.Za ono {to joj se prekju~er do-godilo Fata Orlovi}, osim policijeRS i Srpske pravoslavne crkvekao naru~ioca svih njenih uzne-miravanja, podjednako krivi i bo-sanske rukovodioce u vlasti.- Nemam ja vi{e {ta tra`iti odvlasti i policije RS. Pa, oni mi ovosve i rade. Kakvu za{titu mogutra`iti od nadle`nih, kada mi je-dan od njih ka`e da }e me ubiti?!Meni je krivo {to me predstavnicivlasti koje smatram svojim nisuza{titili u ovih 11 godina. Slu`imim samo za ubiranje politi~kih po-ena, dok se oni zajedno s onimakoji me maltretiraju, grle i ljubepo kafanama - govori Orlovi}.Pomo} su joj, kako nam je ka-zala, nakon krvavog incidentapru`ili ~lanovi porodice i mje{ta-ni, me|u kojima, na`alost, govorinana Fata, ima i onih koji je sa-vjetuju da za pare crkvu ostavi nasada{njoj parceli.
 A. Mu.
 Nana Fata u bolesni~koj postelji: Na{ima slu`im samo za ubiranje poena
Potpredsjednik delegacije EP-aza jugoisto~nu Evropu i izvjestilacza Srbiju Jelko Kacin (ALDE/LDS)najo{trije osu|uje posljednji u nizunapada na Fatu Orlovi} i poziva sveodgovorne da u najhitnijem postu-pku osiguraju njenu osnovnu fi-zi~ku sigurnost i nepovredivost nje-ne imovine.Kacin u saop}enju za javnostisti~e da je pora`avaju}a ~injenicada Fata Orlovi} prolazi kroz 11-godi{nju mentalnu i fizi~ku tor-turu. Dodaje da je neprihvatljivoda se lokalni policajci u op}iniBratunac obra~unavaju s jednimpovratnikom nao~igled ~itavebh., evropske i svjetske javnosti,prenosi Onasa.- O~ekujem da }e se brzom rea-kcijom nadle`nih napokon okon-~ati ova skandalozna situacija u ko-joj jedan aktivan policijac dugi nizgodina maltretira jednu nedu`nuBo{njakinju na njenom imanju uKonjevi}-Polju. To vlasti u RS du-guju ne samo Fati Orlovi} nego isvim svojim gra|anima.Vladavina prava mora uvijekpostojati za sve gra|ane, bez obzi-ra na njihovu vjersku ili naciona-lnu pripadnost. Za kr{enje lju-dskih prava nema mjesta u jednojmodernoj evropskoj dr`avi kojastremi ~lanstvu u EU - navodi seu saop}enju Jelka Kacina.
 Kacin: Poziv odgovornima
Kacin osudio napad na Fatu Orlovi}
Kr{enju ljudskih prava nemamjesta u modernoj dr`avi
Provokacija na imanju Fate Orlovi}
Slava crkve u Konjevi}-Polju
U strahu od mogu}ih novihincidenata i uz poja~ano prisu-stvo policije, uz sve{tenike i ku-ma slave, u pravoslavnoj crkvi uKonjevi}-Polju obilje`ena jeju~er krsna slava. Umjesto vjerni-ka, zbivanja u crkvi i van nje pra-tili su neki bo{nja~ki politi~ari.Crkva, ipak, nije bila prazna,jer su slavu snimale brojne novi-narske ekipe, budno prate}i {tase de{ava van crkve, mada se nijepojavila situacija od prethodnogdana mo`da i stoga {to Fata Or-lovi} nije bila tu, ve} u Tuzli nalije~enju. Ali, zato jesu bili naro-dni poslanik u NSRS Ramiz Sa-lki}, kako nam je rekao, sasvimslu~ajno, i potpredsjednik RS[efket Hafizovi}, koji je, kakoka`e, do{ao namjerno.U Konjevi}-Polje, u posjetuFati, do{li su i biv{i predsjenikSO Bratunac Refik Begi} i pre-dsjednica Udru`enja „Majke Sre-brenice“ Hatid`a Mehmedovi},izra`avaju}i javno nezadovo-ljstvo {to crkva jo{ nije uklonjenas Fatine zemlje. Obilje`avanjeslave, kao i ranijih godina, osigu-ravali su policajci, ali nije bilopotrebe za njihovom intervenci-jom.
 M. M.
   (   F   o   t   o   :   A .   M   u   s   l   i   m   o   v   i   }   )

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amel Agic liked this
suki4 liked this
sydofnee liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->