Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

II.C¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n vµ c¬ së d÷ liÖu tËp trung
III.Kh¸i niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
IV.Lîi ®iÓm cña c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
V.HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
VI.C¸c møc trong suèt cña c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
1.Ph©n ®o¹n d÷ liÖu vµ cÊp ph¸t d÷ liÖu
2.§iÒu khiÓn d thõa
3.§éc lËp víi hÖ qu¶n trÞ cë së d÷ liÖu ®Þa ph¬ng
VII.Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
+Néi dung vµ c¸ch qu¶n lý b¶ng danh môc
+Më réng c¬ chÕ b¶o vÖ vµ ph©n quyÒn ®èi víi hÖ thèng ph©n t¸n
1.Qu¶n lý b¶ng danh môc trong c¬ së d÷ liÖu ph©n
t¸n:
2.Néi dung cña b¶ng danh môc:
3.Ph©n t¸n b¶ng danh môc:
4.Qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ:
5.¸p ®Æt luËt ph©n quyÒn:
6.Ph©n líp ngêi sö dông:
ch¬ng II
ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
I.C¬ së thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n:
1.§èi tîng thiÕt kÕ cña c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n
2.Híng thiÕt kÕ Top-dowwn vµ Bottom-up c¬ së d÷
liÖu ph©n t¸n
II.ThiÕt kÕ ph©n ®o¹n c¬ së d÷ liÖu
1.Ph©n ®o¹n ngang
2. C¸c ph©n ®o¹n ngang suy diÔn
3.Ph©n ®o¹n däc:
4.Ph©n ®o¹n hçn hîp:
III.CÊp ph¸t cho c¸c ®o¹n:
1.C¸c chuÈn th«ng thêng cña c«ng viÖc cÊp ph¸t cho
c¸c ®o¹n:
2.§¸nh gi¸ møc ®é quan träng vÒ gi¸ trÞ vµ lîi Ých cña c«ng viÖc cÊp ph¸t ®o¹n:
§èi víi ph©n ®o¹n ngang:
3.Sö dông ph¬ng ph¸p thªm b¶n Ri ®èi víi c¸ch ph©n
®o¹n lÆp l¹i
§¸nh gÝa sè lîng tham chiÕu ®Õn ph©n ®o¹n theo
chiÒu ngang:
2.Nh÷ng ngêi sö dông hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n:
3.NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lµ ®èi tîng cña ®o l- êng trong kÕ to¸n tµi chÝnh:
Thíc ®o b»ng tiÒn:
4.Nguyªn t¾c thiÕt kÕ hÖ thèng
5.T×nh h×nh tµi chÝnh vµ ph¬ng tr×nh kÕ to¸n:
6.Môc tiªu th«ng tin kÕ to¸n qua c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n
II.ChiÕn lîc
III.Ph©n tÝch
1.ThiÕt lËp hÖ thèng kÕ to¸n
C¸c luËt cña thùc thÓ:
Mét sè thuËt to¸n chuyªn sæ vµ tÝnh to¸n sè liÖu
cho c¸c b¸o c¸o
III.ThiÕt kÕ
1.ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu
2.M« t¶ c¸c chøc n¨ng:
III.M« t¶ thiÕt kÕ hÖ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n cho hÖ th«ng kÕ to¸n tµi chÝnh
1.Lùa chän vÞ trÝ ®Æt c¬ së d÷ liÖu vµ ph©n nhãm
ngêi sö dông
C¬ së d÷ liÖu 1
V.s¬ ®å chøc n¨ng cña ch¬ng tr×nh:
Qu¶n trÞ hÖ thèng
§ ¨ng ký hÖ thèng
NhËp d÷ liÖu
Xö lý
Xem b¸o c¸o
Trî gióp
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Co So Du Lieu Phan Tan

Co So Du Lieu Phan Tan

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Manh Khiem Truong

More info:

Published by: Manh Khiem Truong on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 41 to 88 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->