Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
do luong 1

do luong 1

Ratings: (0)|Views: 335 |Likes:
Published by bao_trinh

More info:

Published by: bao_trinh on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

 
GIÁO ÁN_K
 Ỹ
THU
T
Đ
O L
ƯỜ
NG CH
ƯƠ
NG 1: CÁC KHÁI NI
M C
Ơ
B
N VÀ
ĐỊ
NH NGH
 Ĩ 
A
GV: Lê Qu
c Huy_B
môn T
Đ
-
Đ
L_Khoa
Đ
i
n1
CCHH
Ư Ư Ơ Ơ 
NNGG11.. CCÁÁCCHHÁÁIINNII
MMCC
Ơ Ơ 
BB
NNVVÀÀ 
ĐĐ
NNHHNNGGHH
ĨĨ
AA((22LLTT)) 
1.1. Quá trình
đ
o l
ườ 
ng,
đị
nh ngh
 ĩ 
a phép
đ
o.
Trong quá trình nghiên c
u khoa h
c nói chung và c
th
t
vi
c nghiên c
u,thi
ế
t k 
ế
, ch
ế
t
o, th
nghi
m cho
đế
n khi v
n hành, s
a ch
a các thi
ế
t b
, các quátrình công ngh
đề
u yêu c
u ph
i bi
ế
t rõ các thông s
c
a
đố
i t
ượ 
ng
để
có cácquy
ế
t
đị
nh phù h
ợ 
 p. S
 
đ
ánh giá các thông s
quan tâm c
a các
đố
i t
ượ 
ng nghiênc
u
đượ 
c th
c hi
n b
ng cách
đ
o các
đạ
i l
ượ 
ng v
t
đặ
c tr 
ư
ng cho các thông s
 
đ
ó.-
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a phép
đ
o:
Đ
o l
ườ 
ng là m
t quá trình
đ
ánh giá
đị
nh l
ượ 
ng
đạ
il
ượ 
ng c
n
đ
o
để
có k 
ế
t qu
b
ng s
so v
ớ 
i
đơ 
n v
 
đ
o.
ế
t qu
 
đ
o l
ườ 
ng (A
x
) là giá tr 
b
ng s
,
đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a b
ng t
s
gi
a
đạ
i l
ượ 
ngc
n
đ
o (X) và
đơ 
n v
 
đ
o (X
o
):A
x
= X/X
o
.-
 
Quá trình
đ
o l
ườ 
ng:
quá trình
đ
o là quá trình xác
đị
nh t
s
:
O X 
 X  X  A
=
 
(1.1)
 T
(1.1) có ph
ươ 
ng trình c
ơ 
b
n c
a phép
đ
o: X = A
x
.X
o
, ch
rõ s
so sánh X sov
ớ 
i X
o
, nh
ư
v
y mu
n
đ
o
đượ 
c thì
đạ
i l
ượ 
ng c
n
đ
o X ph
i có tính ch
t là các giá tr 
 c
a nó có th
so sánh
đượ 
c, khi mu
n
đ
o m
t
đạ
i l
ượ 
ng không có tính ch
t so sánh
đượ 
c th
ườ 
ng ph
i chuy
n
đổ
i chúng thành
đạ
i l
ượ 
ng có th
so sánh
đượ 
c.
:
đ 
o
đượ 
c dòng 
đ 
i
n I=5A, có ngh
ĩ 
a là:
đạ
i
ượ 
ng c
n
đ 
o là dòng 
đ 
i
n I,
đơ 
n v
 
đ 
o là A(ampe), k 
ế 
t qu
b
ằ 
ng s
ố 
là 5.
-
 
Đ
o l
ườ 
ng h
c:
ngành khoa h
c chuyên nghiên c
u v
các ph
ươ 
ng pháp
để
 
đ
ocác
đạ
i l
ượ 
ng khác nhau, nghiên c
u v
m
u và
đơ 
n v
 
đ
o.-
 
 ĩ 
thu
t
đ
o l
ườ 
ng:
ngành k 
 ĩ 
thu
t chuyên nghiên c
u và áp d
ng các thànhqu
 
đ
o l
ườ 
ng h
c vào ph
c v
s
n xu
t và
đờ 
i s
ng. Nh
ư
v
y trong quá trình
đ
o l
ườ 
ng c
n ph
i quan tâm
đế
n:
đạ
i l
ượ 
ng c
n
đ
o X(các tính ch
t c
a nó),
đơ 
n v
 
đ
o X
O
và phép tính toán
để
xác
đị
nh t
s
(1.1)
để
các ph
ươ 
ng pháp xác
đị
nh k 
ế
t qu
 
đ
o l
ườ 
ng A
X
th
a mãn yêu c
u.
1.2. Các
đặ
c tr
ư 
ng c
a k 
thu
t
đ
o.
M
c
đ
ích c
a quá trình
đ
o l
ườ 
ng là tìm
đượ 
c k 
ế
t qu
 
đ
o l
ườ 
ng A
X
, tuy nhiên
đẻ
ế
tqu
 
đ
o l
ườ 
ng A
X
th
a mãn các yêu c
u
đặ
t
để
có th
s
d
ng
đượ 
c
đ
òi h
i ph
i n
mv
ng các
đặ
c tr 
ư
ng c
a quá trình
đ
o l
ườ 
ng.
Các
đặ
c tr
ư 
ng c
a k 
 ĩ 
thu
t
đ
o l
ườ 
ng g
m:
-
 
Đạ
i l
ượ 
ng c
n
đ
o-
 
Đ
i
u ki
n
đ
o-
 
Đơ 
n v
 
đ
o-
 
Ph
ươ 
ng pháp
đ
o-
 
ế
t qu
 
đ
o.-
 
Thi
ế
t b
 
đ
o-
 
 Ng
ườ 
i quan sát ho
c các thi
ế
t b
 thu nh
n k 
ế
t qu
 
đ
o
 
 
GIÁO ÁN_K
 Ỹ
THU
T
Đ
O L
ƯỜ
NG CH
ƯƠ
NG 1: CÁC KHÁI NI
M C
Ơ
B
N VÀ
ĐỊ
NH NGH
 Ĩ 
A
GV: Lê Qu
c Huy_B
môn T
Đ
-
Đ
L_Khoa
Đ
i
n2
1.2.1.
 Đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o.
-
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a:
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o là m
t thông s
 
đặ
c tr 
ư
ng cho
đạ
i l
ượ 
ng v
t lý c
n
đ
o.M
i quá trình v
t lý có th
có nhi
u thông s
nh
ư
ng trong m
i tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
 ch
quan tâm
đế
n m
t thông s
là m
t
đạ
i l
ượ 
ng v
t lý nh
t
đị
nh.
: n
ế 
u
đạ
i
ượ 
ng v
t lý c
n
đ 
o là dòng 
đ 
i
n thì
đạ
i
ượ 
ng c
n
đ 
o có th
ể 
 giá tr 
biên
độ
 , giá tr 
hi
u d 
ng, t 
n s
ố 
-
 
Phân lo
i
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o:
có th
phân lo
i theo b
n ch
t c
a
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o, theotính ch
t thay
đổ
i c
a
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o, theo cách bi
ế
n
đổ
i
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o.
 
 
 Phân lo
i theo b
n ch
ấ 
t c
a
đố 
i t 
ượ 
ng 
đ 
o:
o
 
 Đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o
đ 
i
n:
 
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o có tính ch
t
đ
i
n, t
c là có
đặ
c tr 
ư
ngmang b
n ch
t
đ
i
n, ví d
:
đ
i
n tích,
đ
i
n áp, dòng
đ
i
n, tr 
ở 
kháng.
o
 
 Đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o không 
đ 
i
n:
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o không có tính ch
t
đ
i
n, ví d
:nhi
t
độ
,
độ
dài, kh
i l
ượ 
ng …
 
o
 
 Đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o n
ă 
ng
ượ 
ng:
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o mang n
ă
ng l
ượ 
ng, ví d
: s
c
đ
i
n
độ
ng,
đ
i
n áp, dòng
đ
i
n, t
thông, c
ườ 
ng
độ
t
tr 
ườ 
ng …
 
o
 
 Đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o thông s
ố 
:
là thông s
c
a m
ch
đ
i
n, ví d
:
đ
i
n tr 
ở 
,
đ
i
nc
m,
đ
i
n dung …
o
 
 Đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o ph
thu
c th
ờ 
i gian:
chu kì, t
n s
 
 Phân lo
i theo tính ch
ấ 
t thay
đổ 
i c
a
đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o:
o
 
 Đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o ti
ề 
n
đị
nh:
 
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o
đ
ã bi
ế
t tr 
ướ 
c qui lu
t thay
đổ
i theoth
ờ 
i gian.
Ví d 
: dòng 
đ 
i
n dân d 
ng i là
đạ
i l 
ượ 
ng ti
ề 
n
đị
nh do
đ 
ã bi
ế 
t tr 
ướ 
c qui lu
t thay
đổ 
i theo th
ờ 
i gian c
a nó là m
t hàm hình sin theo th
ờ 
i gian, có t 
n s
ố 
 
ω
=2
π 
 f=314rad/s, biên
độ
I, góc pha ban
đầ
u
φ
.
o
 
 Đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o ng 
ẫ 
u nhiên:
 
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o có s
thay
đổ
i theo th
ờ 
i giankhông theo qui lu
t.Trong th
c t
ế
 
đ
a s
các
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o là
đạ
i l
ượ 
ng ng
u nhiên, tuy nhiên tùy yêuc
u v
ế
t qu
 
đ
o và tùy t
n s
thay
đổ
i c
a
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o có th
xem g
n
đ
úng
đạ
il
ượ 
ng
đ
o ng
u nhiên là ti
n
đị
nh ho
c ph
i s
d
ng ph
ươ 
ng pháp
đ
o l
ườ 
ng th
ngkê.
 
 Phân lo
i theo cách bi 
ế 
n
đổ 
đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o:
o
 
 Đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o liên t 
c ( 
đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o t 
ươ 
ng t 
ự 
-analog):
 
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o
đượ 
c bi
ế
n
đổ
i thành m
t
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o khác t
ươ 
ng t
v
ớ 
i nó.T
ươ 
ng
ng s
d
ng c
 
đ
o t
ươ 
ng t
, ví d
: ampe mét có kim ch
th
, vônmétcó kim ch
th
o
 
 Đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o s
ố 
(digital):
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o
đượ 
c bi
ế
n
đổ
i t
 
đạ
i l
ượ 
ng
đ
ot
ươ 
ng t
thành
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o s
.
 
T
ươ 
ng
ng s
có d
ng c
 
đ
o s
, ví d
: ampe mét ch
th
s
, vônmét ch
th
s
H
u h
ế
t các
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o s
 
đượ 
c qua các công
đ
o
n x
lý (b
ng các ph
ươ 
ngti
n x
lý: sensor)
để
chuy
n thành
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o
đ
i
n t
ươ 
ng
ng.-
 
Tín hi
u
đ
o:
Tín hi
u
đ
o là lo
i tín hi
u mang
đặ
c tính thông tin v
 
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o.Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
thì tín hi
u
đ
o là tín hi
u mang thông tin v
giá tr 
c
a
đạ
i
 
GIÁO ÁN_K
 Ỹ
THU
T
Đ
O L
ƯỜ
NG CH
ƯƠ
NG 1: CÁC KHÁI NI
M C
Ơ
B
N VÀ
ĐỊ
NH NGH
 Ĩ 
A
GV: Lê Qu
c Huy_B
môn T
Đ
-
Đ
L_Khoa
Đ
i
n3
l
ượ 
ng
đ
o l
ườ 
ng, trong nhi
u tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p có th
xem tín hi
u
đ
o là
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o.
 Hình 1.1. Các d 
ng tín hi
u.a. Liên t 
c; b. L
ượ 
ng t 
ử 
; c. R
ờ 
i r 
c; d. R
ờ 
i r 
c l 
ượ 
ng t 
ử 
(s
ố 
 ).
1.2.2.
 Đ
ề 
u ki 
ệ 
n
đ 
o.
Đạ
i l
ượ 
ng
đ
o ch
u
nh h
ưở 
ng quy
ế
t
đị
nh c
a môi tr 
ườ 
ng sinh ra nó, ngoài ra k 
ế
tqu
 
đ
o ph
thu
c ch
t ch
vào môi tr 
ườ 
ng khi th
c hi
n phép
đ
o, các
đ
i
u ki
n môitr 
ườ 
ng bên ngoài nh
ư
: nhi
t
độ
,
độ
 
m c
a không khí, t
tr 
ườ 
ng bên ngoài…
nhh
ưở 
ng r 
t l
ớ 
n
đế
n k 
ế
t qu
 
đ
o.
Để
ế
t qu
 
đ
o
đạ
t yêu c
u thì ph
i th
c hi
n phép
đ
o trong m
t
đ
i
u ki
n xác
đị
nh, th
ườ 
ng phép
đ
o
đạ
t
ế
t qu
theo yêu c
u n
ế
u
đượ 
c th
c hi
n trong
đ
i
u ki
nchu
n
đ
i
u ki
n
đượ 
c qui
đị
nh theo tiêu chu
n qu
c gia ho
c theo qui
đị
nh nhàs
n xu
t thi
ế
t b
 
đ
o. Khi th
c hi
n phép
đ
o luôn c
n ph
i xác
đị
nh
đ
i
u ki
n
đ
o
để
 có ph
ươ 
ng pháp
đ
o phù h
ợ 
 p.
1.2.3.
 Đơ 
n v
 ị 
 
đ 
o.
-
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a:
Đơ 
n v
 
đ
o là giá tr 
 
đơ 
n v
tiêu chu
n v
m
t
đạ
i l
ượ 
ng
đ
o nào
đ
ó
đượ 
c qu
c t
ế
qui
đị
nh mà m
i qu
c gia
đề
u ph
i tuân th
.
 
Ví d 
: n
ế 
u
đạ
i l 
ượ 
ng 
đ 
o là
độ
dài thì
đơ 
n v
 
đ 
o có th
ể 
là m (mét), inch, d 
ặ 
m…;
đạ
i
ượ 
ng 
đ 
o là kh
ố 
i
ượ 
ng thì có các
đơ 
n v
 
đ 
o là kg(kilôgam), aox
ơ 
(ounce), pound… Trên th
ế 
gi
ớ 
i ng 
ườ 
i ta
đ 
ã ch
ế 
o ra nh
ữ 
ng 
đơ 
n v
tiêu chu
ẩ 
n
đượ 
c g 
i làcác chu
ẩ 
n.
H
th
ng
đơ 
n v
chu
n qu
c t
ế
h
SI, thành l
 p n
ă
m 1960, các
đơ 
n v
 
đượ 
cxác
đị
nh:
đơ 
n v
chi
u dài là mét(m);
đơ 
n v
kh
i l
ượ 
ng là kilôgam(kg);
đơ 
n v
th
ờ 
igian là giây(s);
đơ 
n v
c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n là ampe(A);
đơ 
n v
nhi
t
độ
là kelvin(K);
đơ 
n v
c
ườ 
ng
độ
ánh sáng là n
ế
n candela(Cd);
đơ 
n v
s
l
ượ 
ng v
t ch
t là môn(mol).
Các
đạ
i l
ượ 
ng Tên
đơ 
n v
Kí hi
u
Độ
dài mét mKh
i l
ượ 
ng kilôgam kgTh
ờ 
i gian giây sDòng
đ
i
n ampe A

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
viethuong96 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->