Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rad MR

Rad MR

Ratings: (0)|Views: 172 |Likes:
Published by Milenko

More info:

Published by: Milenko on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2010

pdf

text

original

 
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕРАСКРСНИЦЕ " ПРЕЉИНА "НА АУТОПУТУ Е-763
Миленко Раковић
,
 дипл.инж.грађ.
 
Стручни рад
 
Резиме
: Денивелисана раскрсница "Прељина", која јепредмет овог дипломског рада, представљавезу аутопута Е – 763 и будућег аутопутаE – 761. Она представља главну путну везу Београда са југозападним делом Србије и саЦрном Гором. Глобалнo гледано, овај путни правац је битна веза североисток-југозападЕвропе (Украјина Румунија Италија). Аутопут Е – 761 представља битну везу коридора X и правца Београд – Јужни Јадран,односно везу Бугарске и БИХ.Терен на коме се гради раскрсница, углавном равничарски и окружен брдима. Већим деломпрекривен обрадивим површинама, испресецан је речним токовима река: Дичине, Слатине и Чемeрнице. У непосредној близини су стамбени,индустријски и објекти од посебног значаја.Из анализа урађених приликом израде Дипломског рада усвојено је да се ради оденивелисаној раскрсници типа "троугао'' функционалног нивоа "A", на основу анализеекономских и безбедносних критеријума, значајаu мрежи и саобраћајног оптерећења који би сеодвијао у блиској будућности.Концепт прихватања и одводњавањаатмосферских вода са коловоза и околних гравитирајућих површина у подручју денивелисане раскрснице базиран је наконтролисаном прикупљању вода, затворенимсистемом одвођења кишних вода са асфалтних површина и третманом пре упуштања у отворене природне водотокове или депресије.
Кључне речи:
предмет пројекта, основни троугао путне мреже РС, анализе пројектних  решења, усвојено решење денивелисане раскрснице, одводњавање
CONCEPTUAL DESIGN OF THEDELEVELLED INTERCHANGE" PRELJINA " ON THE HIGHWAY Е-763
Milenko Raković
,
B.Sc. CE
 
Professional paper 
 Abstract:
Delevelled interchange "Preljina", which is thesubject of this paper, represents a connectionbetween the highway E 763 and the futurehighway E – 761. It represents the main road link between Belgrade and the southwestern part of Serbia and Montenegro. Generally, the road direction is an important link between northeast and southwest of Europe (Ukraine - Romania - Italy).Highway E – 761 represents an important link of theCorridor X and the direction of Belgrade - South Adriatic, and the connects of Bulgaria and Bosniaand Herzegovina.The terrain on which the intersection is to beconstructed is mostly flat and surrounded by hills. Mostly covered by cultivated areas, and it isintersected by the river flows of Dičina, Slatina and Čemernica. Nearby are residential, industrial, and facilities of the special importance.From the analysis done during the creation of the paper, it has been adopted that it is a delevelled interchange of type "triangle'' of functional level " A ",based on an analysis of economic and security criteria, importance in the road network and thetraffic load to be carried out in the near future.The concept of collecting and drainage of atmospheric waters from the roadway and surrounding gravitating areas within the area of delevelled interchange, is based on the controlled collecting of water by closed system for drainage of rain waters from the asphalt surfaces and itstreatment before passing into the open natural watercourses or depressions.
Key words:
 project subject, basic triangle of road network of the Republic of Serbia, analysis of designsolutions, addopted solution of the looped interchange, drainage
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУПредмет пројекта
Предмет овог дипломског рада је идејно решењеденивелисане раскрснице "Прељина" као везеновопројектованог аутопута E-763 (у даљемтексту аутопут Е-763) са будућим аутопутем E-761,који ће пратити правац постојећегмагистралног пута М-5 (у даљем тексту М-5).Задатак подразумева пројектовањеденивелисане раскрснице типа "троугао" узпомоћ проучених природних и наслеђених условаи расположиве пројектне документације.Потребно је напоменути да постоји пројекатденивелисане раскрснице,као веза аутопута Е-763 и М-5,и као такво задовољава везу аутопутаса путем нижег ранга. Зато је,према горенаведеном задатку,било неопходно пројектнорешење денивелисане раскрснице типа "труба"заменити решењем које пружа виши нивоуслуге,а то се управо
 
постиже применомденивелисане раскрснице типа "троугао".
 
Напомена: Пошто не постоји пројекат аутопута Е-761,а није ни предвиђен задатком,биће датесамо неке од основних смерница за његовопројектовање.
 
Функција у мрежи
Путни правац Београд-Јужни Јадран,који спада уред основних праваца у путној мрежи Србије, део је путне мреже Европе и носи међународнуознаку Е-763.То је значајни путни правац јер сењиме остварује најкраћа путна веза са подручјемзападне,југозападне Србије и Црне Горе, као и саширим подручјем Западне Мораве, Рашке, ЦрнеГоре и Косова и Метохије. Шире гледано путниправац Београд-Јужни Јадран је значајан крак система трансевропских магистрала(ТЕМ), којиповезује хладна мора севера Европе са топлимморима Медитерана.Путни правац Појате-Крушевац-Краљево-Чачак,који носи међународну ознаку Е-761, представљатрансверзалну везу Коридора X са правцемБеоград - Јужни Јадран. Овом трансверзалномвезом (Е-761) , као новим делом Основне мреже,дефинише се формирање Основног троуглааутопутне мреже Републике Србије(Београд-Појате-Чачак-Пожега-Београд), што представљастратешки интерес државе.Према горе исказаном може се , као примарнафункција денивелисане раскрснице, навестиформирање Основног троугла аутопутне мреже.
Слика 1: Функционално решење денивелисане раскрснице
 
Улога денивелисане раскрснице
Пројектна решења раскрсница зависе од њиховеулоге у путној мрежи.Овде се ради о вези двасаобраћајна правца приближно истогсаобраћајног режима па се усваја функционалниниво "A". На основу овога усваја седенивелисана раскрсница типа "троугао" којапредставља висок стандард за денивелисаниприкључак.Повезивање се изводи уз помоћ дведиректне и две полудиректне рампе.Све рампесу потпуно просторно самосталне и не постојиникакво површинско укрштање
 
праваца чиме сеобезбеђује висок ниво безбедности исаобраћајног комфора.
ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
 
Систем експлоатације
Пошто се ради о комерцијалном путу са већимбројем прикључних места на којима обимсаобраћаја оправдава повећано улагање уобјекте наплате путарине, препорука јеприменити затворени систем експлоатације.Недостатак система се огледа у повећаниминвестиционим и експлоатационим трошковима,као и већим издацима за трошкове особља.Али,врло битна предност затвореног система, уодносу на остале, је то што је сваки корисник обухваћен системом наплате.Напомена:Задатком није предвиђена израда решења самогнаплатног места , већ је текстуално дато могућерешење.
Просторна ограничења
Локација денивелисане раскрснице садржи низприродних и створених ограничења. Каоприродна ограничења појављују се површинеобрадивог земљишта, хидролошка мрежа рекаЧемернице, Дичине и Слатине. Пружајући сепреко обрадивих парцела,раскрсница у засеокуСаставци, насеља Раково, наилази на брдо, још једно природно ограничење. Најзначајнијастворена ограничења су:
Земљани локални путеви
Локални пут,који повезује Прељину саТрбушанима
Објекти за становање
Индустријски објекти
Установе друштвеног значаја(банка,школа,задруга)
Културно наслеђе(споменици,црква)
Топографске карактеристике подручја
Деоница аутопута Е-763, на локацијиновопројектоване денивелисане раскрснице,претежно се налази на насипу, висине између 3 и4.5м. Иста прати, као и на целој деоници одТакова до Прељине, ток реке Дичине, да би се унепосредној близини ушћа Дичине у рекуЧемерницу, одвојила и кренула ка западу. Самарека Дичина се протеже равничарским пределом,пролазећи кроз Соколићко и Суво поље, док сетраса аутопута налази на ободу брда. На делудужине од око 350м се усеца у исто, па је уоквиру решења раскрснице предвиђеноремоделирање терена за потребе насипа
 Саобраћајно оптерећење
ГодинаКоефицијентрастаПГДС(воз/дан)2011 43242012
1,357
58682013
1,047
61442014
1.0327
63452015
1.0327
 
65532016
1.0327
 
67672017
1.0327
 
69882018
1.0327
 
72172019
1,019
73542020
1,019
 
74942021
1,019
 
76362022
1,019
 
77812023
1,019
 
79292024
1,0266
81392025
1,0266
 
83562026
1,0266
 
85782027
1,0266
 
8807
20281,0266
 
9041
2029
1,0266
 
92812030
1,0266
 
9528
Табела 1: Коефицијенти раста и ПГДС заоптерећенији крак петље (Пожега-Краљево)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->