Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRN - br. 1

TRN - br. 1

Ratings: (0)|Views: 324|Likes:
Published by hornsman
Tesanjske Ratne Novine (TRN)
Godina 1. Broj 1 - 10. august/kolovoz 1992.
Tesanjske Ratne Novine (TRN)
Godina 1. Broj 1 - 10. august/kolovoz 1992.

More info:

Published by: hornsman on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
W
BOSNASE NEDA
DABIJEDITIS VIDIJELITI
I sve6e biti!Isve nede biti kaoprije.Bi6e bolje! Neplaiimajko, nepladisestro,rat nije zavrien, ali bolje6ebiti.Miri{uljiljani kao 5tonikada nisu.l niiuirastusvevi5e.Do neba. Nemastraha.Straherodiognjev, gnjevstao upu5ku, puikaegadalastrah ietnika-agresora-komiiju srbinaizdajnika Stoepuconanaiu djecu. Nijepromaiila.Nedepromaiiti.SvestiZezasluiena kazna. mali,pravdema, - nekase ianriilI do sadasu ito manje,Stoveiebombekrmaie teike i kasetne bombepadale posavJestiugo-armijskihdenerala njihovihnalogodavaca hegemonista-velikosrbanjihovih u sluibiCetnika,pljaCkaiaisilediija. Ali nijepomagalo.Oni svojepasvoie.S/a/isuimteopomene iz cijelogsvijeta,ali nepomate.Qni su za odgovornama slalipravebombe.Ubijali nas ru5ilinam, bez reda iobzira.Mora ovomedodi kraj. Silom kadmilom nepomaie.NekaEvropa Amerikagledajuakoimjedogladijatorskihgara.Niniitapre6e,nisvetijenam nije osta/o.Mi izbon nemamo, U arenu Zivot u zalog.Stobodunam nede niko dati akojeieuzmemo. Hejvi s brda, idite, idite. Ubi6evas lelek Zlatibora, Tare, Durmitora,Lov5ena, ito najboljesinovepogubi poMajevici, Veleiu, lgmanu. Zar nisteprepoznaliMengeleamedu vama. On nijevai. Onjemonstrum sa drugeplanete.Zvijer. Ako ste sepovelizanjim, kukalavammajka.Odostepravoupakao.Zaus.tavitise ne6etemo6i, ni mivamtovi5enelelimo.Kudastekrenuli, sigurno 6ete sti6i.lmaiekada davas se stide i vaia djeca ivaii unuci; ita im oEevipoBosni uradiie1992.qodine.Pisade o vama na ielu i uduii. izbrisat e nedemodi. tpjesmiceuCitankamaEe vamdrugaCijebiti, VaEe6ete$konizgrloi6i.l(rulju, kamom, PAM-om,plja6kom,logorima bojnima otrovimapisalistesvoiu istoriju.Kako ste se sarno,sramno upisali u sv1'etskupovijest; a listuprezrenihi osudenih, na listubesprimjer-nihineponovljivih faSista Na kukavidlukuljudskome,genocidnostibestijalnostidavampozavidii zloglasni, iz Wl vijekaCuvenimarkiz De Sad. Kako li 6esamomoratiBeograd da saogleda svakogutrau kruavojBosni, rini,Vrbasu,koje6etudaproticati-itogodinama,vijekovima.Biieto, zasigurno, fe5ka mora, nekavamseGospodne smiluje, vi ste znali ito Cinite.Uniitavate namproilostruiite namikole,dlamije, crkve, bibloteke isaddniost(ubijatenas, ruiite namdomove,uornice obdaniitaisveCto mostekli.l.bududnosthodete. Djecu naiu ina$e sutra.. E, to ne6e modi,.Teiko, livama sutra.NaSe sutranebi dali za vaie.Rat koji ste nam nametnuliubi6e vas.Sgmoiedna.o!Stavnjhprgtp.ogpvk!zgnjegovo.uspiedno.vodenje,dobijanje.enavasol strant: snazno IDrolnonaoruianje. Kukaviceedne.kadlljivci ilaiovi.Svatriosta/a bitna faffiora suub-jedljivo,.nana.Eio! trani.Prema tome ipo-bjednikjeizvjestan, a vrijeme na5epobjedesve anjesnijebliie.Komiije Srbi,nemojte biti neutralni.Jerneutralnost znaii, unajmanju ruku,zaradivatina ratu kojiodraduju drugi.Odagnajte strah sa bilokoie strane(strahod neprihvatanja odstrane ekstremistaMuslimana ili Hruata,ili strah od svojihsunarodnjaka).Ukljuiite seu borbu i uujedinjenifront,Muslimana, Srba Hruata,za suverenu, zajednihkui cielovitu, novugradanskudrlavu. AkonisteprsteI duduukaljalipriditenam, ne bojte se..Nemojtedoarclitida vaiom neodludno1du nean-gaiovanol1unekopo6nedavas se boji ismatra'trojanskimkonjem'.Stradauovomratu nesrpski narod Bosne i Her-cegovine: Hruati.Muslimaniponajviie.Potreciputholokaust.Srbistradaju.Onikojistanuna branik ove BosneHercegovineimade svapravaistatusonih kojisu se veiuvrstili u bedem odbrane.Komiije, Viimatejednakuodgovornostiobavezu,ainteresposebno,dabranite ovu zemlju ida svojim u spasiteljimazSrbiie CrneGorepokatete putprekoDrine.Jedinstven nameZ.ivotnirostorinteres,aneprijatelj oCito.Svjedoci ste da ovdjenema nilogora,ni otpuitanjasaposla,nipaie'trave.Ved brojnipo5tenimetalcivozaAi, ljekari direkori,inlenjeri i drugiodraduiu svoiDosaoi redovnezadatke.Zato siegnimcilaCeovuzastavu,bra6oHruati,bra6oSrbi,bra6o Muslimani,ednuimamo niko nameotet ne6e!
NEKANAMJESRETNABOSNA HERCEGOVINAPOBJEDASLOBODA
(MAN)
I)ragiEitaoEe
Dok ditaS ovoprvoizdanjeTeSanjskih Ratnih Novina nezaboravi se dajena snazi zrafina,opStaisvakadrugaopasnost.'Kakva,o te5ko daznamo. To znalusamo nelludi Sto ih smi5ljaju irealizuju.Te5konamekao itebi. Stetemozube ovu zastavu.Drago namedasmo te spasili baremjednezamkenepriiatelja:Htloje,naime da svezaledl, umrWi,da se ni5ta ne de5ava.Pokidao namgotovosvekomunikacilskeveze,mostove htioda namporu5i.Nije mogao,evodokazapredvama.I ovaj broj radenjepodkanonadomproiektilaiz aviona,haubica,tenkova, kasetnih bombl,krmada,raketa vazduh-zemlianapalmbombi tenkov..skih ltralleza,pam-ova,patova,eskih isvih lakihmitralleza.Zavijanjesirenapratilesunassve ove dane i smrt, tane,ru5evine.Jurio nasieagresor ipoTe5njuipoZenici, ali nije mogaoomestiTRN.Nedaj e,lunade,ne dalse, Bosno!Neka, zalo,ovaldokazpostaneperpetuumobilenaSe saviesti, naseborbe,na5epobjede.Vipo5tenl,nebofte se TRN-a. Onlelstlna koja krljeplI mobili5e.Onleogledalo Stosnagu daje. Sehara zapohraniivanienafvrilednijeg. I kan-tar.Njime i Drlavugradimoi svilest
o niol.Vi du5mani, RNezavas. TRNvam, dabogda,ugrluzapao, topoprijeko.TRN vamiesudbinamora.I oStrimogaigallmodanarastedo vellkog-do kolcaglogovogvelikog-dagasfurlmovamau to miestogdieetrebalodasrce mate.TRNeo6evidac hronidarovelatnescene. Onjezasve naciie.Zelianamjeda, na konkretankrltidki znijanslranadln,kalemo Izapisemote 6to nas Zulla,sve StoznamoI hodemo ujednojzaied-nidkolborbl.Napravl6emodTRN-anaflnilulilehu,zasadltlezlatnimjlllanima.Gajltllh i zalilevatl.Nekado nebaractu.Nekana-suvaju.Jeste'Per asperaad astra' ali IprekoTRN-a opobjedeREDAKCIJA
 
5ta sesve dogadalo uproteklih.stotiludanaod kadajeratzakoradio na teritoriiuopdtineTe5anj a ondase rasplamsao-do samogpaklate5kojewe zabilieiiti iprenijetislu5aocima,gledaocimadltaocima.Dogatlaiisu bili madajni,ali 6estosustizaliiadan drugiitakopotiskivali gdrugiplansvakipredhodni.U zaborav neCeotidiniSta,'erse u nadlelnimdrlavnim i voinim or-gdnimanadrugim mjestimasvepomnobiljeii,snimai arhivira kaoknjiga samnogo stranicbsramnogperiodasrpskog icrnogorskognaroda,kojisu dozvolili svojimekstremistimaihegemonjstima.da organizUjuiptovedunaistra5niigenocidnad Muslimanima i Hrvatima.Na ovommjestu,poku5avaiuiibitidokumen-tarni, izniiedemosamo diobumihzbivanla naovom@rudiuuproteklihviSeod trimjesecadana:,-April'92.;ra!zapodeou Bosni.Oruije ivojnadokumentacija.Ratnivihorkrede. Seoskestraie.Incidenti.Te5kasiednicaSkupStionsop5tineIgsaninazvana,"pu6em". . Barikade.ebdinlublokadenasvim komunikacijhma.Srpski'i,cmogorskirezervisti(6itaj6etnici)zaposiedaiusvabrdai sve druge vaZnekoteisaobradainice.Okupaciiaujednoislici: Fa5izamu ftrupnomplanu.Aprilidalje..-Zavremenanametnulasu druqapravila-poielonaorulavanjegolorukogmusliminskogihrvabkognarodau nastojanjuda se oduprusil-nikuagresoru. lGkoznai umije'branitiognli6teime i rod,makarllovadkompuikomprotivlenka.Danidogadaji kaona filmskoitraci.-2.i3. maj-Doboiokupiran.Agresgr.uprogonstvoSaljdpreko3Ohiljadadiece,enh isvihdrugihdobojlijasamozato Sto nisusrbi i Sto neprihvataiuvoljugk_uqatora. -e5anjhkao i brojnedrugeizbjegtiibiz 6ak 16op5tina sjevemeisieveroistoineBosnei izHrvatskeprimiqi u kuiui za sofru.Uz svbojih50.000stanovnikasadaop5tina TeSanibrdiigotovo80.000 stanovnika.-MajidaljeTe5kidaniobezbiedenjahrane, liiekovairat-nogmaterijalaJe5anju okrufenjuagresorskih,snagaUspostavlienrontodbranepremaDobojuiTeslidu.lzlazprekoopStinoMagtdj,makadamomkrozCrnivrh,ze.Zenicudalie.PrviveiioruZani ncidentina tindifrontauredenje,u ratu,podrazumjevaorganizovanjeiprovodenjeopdtinskevlastiu 14iedinica(mjee-nihzalednica)._-5.6.-Padajugranate poJelahu(okoFADa).CetverogodiSniaLeila Mulalld smrtnostradala,Njenamaika teilko ran[ena.VazduSnhopasnostza Te5anj.Jaka detopndciiau samomgradu.-6.6.-Nakon ri dana dekanjadaseprstenokoTeinjaraskine i oslobodiprolazkonvojuod.pedesetakvozilada stigne u Te5ani,novapob-iedhi radostStiglahrana, lijekovi,sanitetski iratnimaterijal.-10.6. Vecdanimagradanimaupozorenjedapniq\restaveu lunkciiuodbranelegalnodrlanieoruija i druge vojneopreme. Zaonima kojiseoglu5uiunaovenaredbeupretresima,oduzimase isto aprotivnjhihpoduzimajuzakonskemiere.
TESANJZDANAUDAN
zarobllenikasa Tesliiem.Ubadena 4petokolona5auhvaiena.Danima-nodima'le-njeraii"siju zabrinutoststrah. Sludaievisdmoranjavaniau roku viSedana zabiljeiena(nestru6norukovanle i, nepropisnono5enjeidiZanjenaorulanja).Stiiu izbjegliceiz Tesliia($eniak)-18.6.NeprijateljskeprovokacijedeistvapoPjljufiiima,MilianovcimaOmanjskoj,naroditore[gnKomin(ObliKamen).Sru5ili6etnicidiamiju.uSevarlijama..-2,6.-Agresor opet napadaiebtoko.TudelGloievii,Piliuiide,Miljanovce,Alibegovce,.Poku6avapjeSadiiski proboj.lGaSevoMatuzidegranatira.O5tetilidalekwod.Postrojavanie,nwihjedinica.Sve vi5egradanasrpske nacionatnostiprislupaodbrani Boane iFleroggovine.-25.6.-l,lastotinegranata,mina i rakdapadapoSirem@rudiuopltine. PokuSaiproboiadet-nikaBranioci nepopu3taiuni zapedali.Vi$sd-nevneZestoksborbe. l,lekoliko ranjenih,velii<arnaterijanaSteia na civilnimobjeklima.-29.6.-ptokunodi snaineborbe. Uspjesibranilaca. Cetnicisamodalekometnom arti-ljerilom tukui nanose Stetepoobjektima.StilepomodTe5niuodTedniakapriiatelia'Poaebnood bradelGhrimanovid(Nurko)iostalih.-30.6.-Formiranaio6jednanovajedinica,branitella. Svuopremu inaoruZanje obezbijediligaSiradnicina raduu inostransvu(Njemadka,SvicArska,Austrija).Svjedodenjai dokzniniateriialo zlodjelimadetnika i"Crvenih bered<l'u Tesliiu.-2.7.-PosietadelegacijeVisokog komesariiataUN-a,ggsp.BAISOM VAC VOYA,DAVORVUKOVIC izSplita.SaradnjasaCaritasom,Crvenim krstomiMerhametom. PronalaziseilegalnodrZanooruije(niuoditokodSrba uBosuliama,MekiSu, rledakovu.RaduSi).Prvi darnove1413.Hidlretskegodin6.-6.7. - SnaZnadeistva neprijateliau reionimafiliuiida,Omanjske,Siv5e,Milianovaca,naivi5eKomin-Oblil(amen.Branitelji nedajuprolazaagresorskimedinicama.Nepalnjomi kretanjem,bezzaStite rubnimdlielovimaslobodneeritoriie,(Badu5a-Lipa) detniciuhvatiliDIafiCMustafu,Mujako.viriR€dZunjegovogmaloljetnogsinai'odveliih u nepomatompravcu.-8.7.- Obrazujeseradne brigadezaobavlianiepoljoprivrednihradova(ietva,kosidba).Pripremlienanova razmjenazaroblienih lica-'-11.7.-Jakonevriiemefti{a,vjetar.mies-timiceakgrad)na Sirempodrudiuop6tineTe5ani,Agreqpro5pojafunim.dejstvima,akoder uSirempodrudiu,otelavaeituaciiu. Nedaiu se"Zafriiliiliani"i HVO. Uglavnonr5tetena civilnimobjek-!!ma.U sadeisNuiedinica109. brigade(OSDoboi) i110Brigade HVOusora uspje6naakoijanapada naPutnikovoBrdo..-14.7.-IntenzivnadejstvaneprijateljskeartiFjeriie,gvi5e navrataGranatepadaiupoSirempodrudjuopstineposamomgraduiindustrijskoi.zoni. O5tedeniobiekti .-15.7. OpetsegranatiraTe5anj.Zatim Siv54Piliuti<ii, Jelah,OraS Planje,Jevadfijei dnrgamiesta.OpStaopasngstza ciielu optinu. Unekolikonawataponovlieninapadi. Nemastrujc,.pokidanielektrovodovi.Padaju"krmade"u nlionuSiv5e.MekiS'pokudan probojdetnikau relonuKulicaodbiien.Dva braniteliaranieni izsnaipera-16.7.-Tenkorokinapad agresora-Milia-novac.pranatiraiuseKra5evo,MatuziCi,Lepenica, TeSanika,Ljetinid,Siv5a.Dimnegranate.Poku5ajprobojadetrrika na Piliulirje.Ni5ta od toga.@tnapad naMilianovce. Ved5esfi dan znakop5teopasnooti.r-18.7.-Veddrudidannadlileriuavioni,-krulea onda snalnodjeluju i bacaiu radiditebombeirakete,dvije kasednebombe.ruSe kude,dtamije,crlnre.StanovniShrcusldoni5timaBvakuacijastanovniStvalGlodevida,Pute{idaiBopara-23.7. Deveili annemamostruju.Cetvni dan'odpotpisanogprimirja,detnici krvni6kigranatirajunsdulnecivile injihoveobiekte.Nakon 11dana Tedanjedobio struju.-29.7. Ved danimaagresornesiinanjujedoansmrtonosnogeretaz VBRova,topova,tenkova,minobacada,ovremenoiz aviona. Ubiia ruii,bez reda icilja7al<azansastanakrezervniholicirabivge JNA iziedovasrpskenacionalnosti.-1.8.-- Poia6aVadeistva n'eprijateti.Ni5tamunijesveto.kakoeamoimasnatanJrcrivubiiania ilu5enia;OraSPlanje,Mrkotid,Si;e, fesirn;ira,Zabljak,Kraievo. Nadliiecuavioni, borbenonedieluju. Snimaiu.-2.8.-Avionibombardiraiuu vi5e navrata igradi Sirepodrudjeopdtine.I zraCna iopftaopasnostnasnazi,Sbujeponovon€mamo.'Do6ta anjenih.PoruSenioftedenlcMlni,salnal-,ni ikuhumopovljesniobiekti.UnaredaCetiddanauzaslopnoi uviSenavrdadnevnosrbo-6stni6kaaviiaciiabombarduieT95anj.N46e5deu2[ diofradlRuSiirestioo5te6uiecivilneiprivredneobjekte. lmadosta'ranjenih, medunjimanaiviSecivila S&ujen€ma-(F.8.- Uzsav arsenalbombi i rhzornihgra4ataimina iz dabkometheartiljorije,agresors,opeLdrznuobaciti kasehebombe,ukrmade",adanasjo5idokobnenapalm-bombe.Ovom_paklumbra dodikrai. Silom,kadmilom ne,pomafu.-ltaislobodankoridor napadaiusrbodetnici,aoldgn_aS_i-borciHVOi TOzajedno)napraveakcliudi56enjaterenada obezbiidesiguranprolaz-Formirajuse iomasovljavajubrojneiediniceteritorijalneodbraneipostroibiHrvatsko! vijedaobraneUsora.Konsolidujuse borciprotivokupatoraDoboia iTesliCa.-Stilu iprvehumanitamepomoci;Hranailijekovi.Stile ioruijei drugi ratnimateriial.Jedinicesesvovi6enaoruiavajui konsoliduju.-Drlavnii voiniorganikoordiniranopoduzimajusve naSto boliojodbraniod namet-nute namggresije..: ?!.1:-Pousg{enqllijedu(VukovoRosulje)vojni,helikopter(iaritladkilet).Naredbezamra6ivanjaprostorijaiautomobila.fon\oinangdjecdiz Te5njasretn6otiSaoza Sptit(potwdenpizG. Vakufa)-z2.S.Cetnicloteli konvojhumanitamepomoiivisokogkomesarijataUN-a namjeneriTe$niu.NaputuTesli6-D'oboi. nalGru5ama(krqtala'susedvagradanlna)detniclotuorilisaVilehanjihvatru.Jedanubijen,drugiteikoranjen.-26.5i-Na Jelahui Vukovupucalivoinici unasel;jenimmiestima.Detoniciiaudradu.Pucaniavana linijifrontasa Vitkovcima.-28.5.-VanrednasiednicaSkup5tinaopStine.Razrnatranaeqktuelnabezbiddonosnasituaciianaopitini itokpripremazaosloboditadkirdt.Stalnioruldnisukobina rubnimpodruElimaopitine.-31.5.-Neprijatelivednapadaiartitieriiom idrugimartiljerijskimgaorulaniem:lGlo5bvid,Planie(d\roiemrwih),Zabljak,lfta5evo.._ .:.t-.6.U'rubnimpodrudiima,nagotovocijetojlinijiftontaprorrokacijenapriiatelia.RuSenieob-iekatai,lekolikopovrijedenihcivila-2.6. Ponovosrbo-detnicinapadaiupodrudlaop5tine Tedani.Braniocinanos6 velikisubit(eggr€soru,aliisamibroie8 ranienih3poqinula.Zestokeborbeu reonuMiliinovaca-Lo-ndara,Piljulida,Kalo5eviia.Bobara, Omaniske.Skup5tinaopitineprogla5avaratnostanielapodrudiecijeleopStine.Uz ovuodlukudonbsenisui drugipratediaktikojiomoguiui\ror:ganizovanjergdai funkcioniianiewihorianaiinstitucijau ratu, tesvapitanianeposfodnihpripremai vodenjarataprotivokufatoraFor-miranojeiratnopredsjedniStvood 7dlanovanal-"lysa-predsjedgrikomop5tinegosp.MuhamedomdrClanikom.'TeritorilalrioIZPHESS'-CENTRA
oPSnNEreSaN.lAbdurahmrnolE
TCSAN.ISKEAJEGLICEUZENICI
Kotdasmo,tlgostima
Sredinommieseca,iula oveoodineevakuisanoie-stanovii5tvosaiubnihpodrudia te5aniskeopiti ne.(Kola5evid,Pute5id,Mrkotid,Bobane...)Putnaiih izbieolica vodioiedoZenibe iZenidanakoii sri s-vesrdnodotekaligladne,ledneumome ipreshaleneliudekoii sumoraliostaviti svoi kuCniprag.LiubazniZenidani ZenidankesusatoplimriledimaliubaznostiigostoprimiWadodekivaliautobusesmie$taliTe5iiake.UslovisunamzaistaoiliCni.SvakildnevnoZanidankedolaze,donosedi kafu,kolade.rudakbezobzira Stoimamo organizwanuishranu.Tuieiliekar koiiiesvakddnevno nausluzi, istid<iednashr-riena koiaseie odsvog kudnogiraghodvojila naieitvite iide.Vodilisu nas naizlet uoblilnia selanedalekoodZenice. Ti selianisuzaistapokazalivelikoduSnoet.Otiirali suse daugqsteSto veriibroi izbilglbaOdmahsu namnudilikupatilo,rudak(moralismo iponiietisa sobompbkloneoddomadina).Na kraiumeieirpitao mojdomadinmamli novaca,hvataiuCiukomzanovdbnik,govorijedanstarac . KodaBmo ugostima,dobacuiudiuglas prilikomnq5epos-jete'H.pranlac
 
I
TESANJSKEBATNEXOVINE
ffi
uz GoDtstt.llcuos-a
i----
lrsR'AJTt
SR,AJTVOGI
SPOMENIISA.
oNajjadiglasna5egvremena,glaskoji u5utkujevaku jubav, vakitalent,svakusavjest,tojestra5na tutnjavatopova.JUL'EN GREEA'oRatovisu mrski majkamaHOMCIJEoRatenegacijaCovjekaVESELINMASLESAoRategrakoju kraljevi e bi nikadaigrali adbi njihoviodanicibili amet-ni."WILHAMCOWPERrSamoeonaj rat napladen,ojimnaroddobivaslobodu
ANTE TARCANrc
oBitkudobiva onaj tkojetvrdoodludiodaedobije.
rorsroJ
PoginulomruguTogjutrasi6utaoi stajaodvrstoustrojuI nikonijepjevaoJernuedopjesmeTogjutrasi usebipjevaoprkosompjevaoi kri5omgrilio.poznatardaIojecuzavlcala.Togjutrasi odrastaoi nad,rastaodijelomol covlece.Togutrasamja6utaoler.nisammogaogovoritilnlKonuegovonojergovornijerebaoIdanas6utimojertisi 6utaoPozivamivenagodine6utanjaupodastvom6utanjuUzeliumi tvojegodinerituojumladostotrgliz du5eIsad 6utke.prolazimIporeduojihiavadajerznamda si zasluliodutanjeISamo elekmajkeIrmapravonagovorITi ima5pravonahrabrostheroistvoTi ima5ravona besmrtnostjermi smovojiivot.IFeridMustafi6I
Mladostie
bitaupravu
MOSeosnovanvrijeme iheokupacijeBosne Hercegovine ok suseenkoviokoSarajeva,oraida,BanjaLuke,Bosansk,:g Broda, MostaradrugihnaSihkrajevaukopavalipodizgovorom ojnihvjeibi.Uvrijeme ad su rovovioko naskopanidabinas"za5titili"d nassamih.U vrijemeadajevelikibroj Bosanaca idio uJNA armijukoja 6e ih Stititi, vrijemekad suBosancibjeialioduiasa istineda mi finansiramosvaki metakkoji 6e biti ispaljenna nas, uvrijemekad suunekim naSimkrajevimaBosnedodekivali NA koja sepovladilazSlovenije Hrvatske apjesmom.MOSeukazivao na sve to i bivao osudivanodsvognarodadaefundamentalistidki.ah-valjuju6igostoprimstuua5ih sela,MOSTeSanj,od pokroviteljstuomDA,uspioeorganizovatirijemdjece Kosova,drasleu okupacijiizloienestalnojtihoj agresiji,kako biih bar na kratkoodvojilioduiasanjihove akodnevnice,aoStodanasdrugiprimajunadudjecu, Velikimdemon-gtracijamaSarajevuMOS nijedozvolioSeSeljuda ude u SarajevonikaogostemisijeFAMA.Dok sudrugizatvaralidinadsvimokosebe ivjeliu nekojmaginar-nojpro5lostipravilimitinge a Jugoslaviju,MOSjegledaostvarnostiodi. Njegovidlanoviiimpatizerisu eduprvimataliredovePatriotske igeBiH kaoprveodbrambene nagena5euvereneiH.PLkao bazanaSihdanainjihoruianih snagajetada nazvanaZELENE BERETKE'hazi;;;r<o;iiu amoruginam-tnurieuirlnasomrazili ak kod naSeg aroda,ojisetada, na alost,trudio da bjeii od svegaStodininjegovidentitet,pabila tou bvomsludajuboja, da, nedajBoie ne iritiradruge.ondasunas oni, kojisu naS ad,baziransamona ielji za oduvanjemjedinstveneisuverene Bosnei Her-cegovine,sudivali,danasprigovarajuasmonespremnododekaliat.Da lijepotrebankomentar?!Bilo namjei biieopredjeljenjeajedinstuenu,amostalnunedjeljivuBiH, danas medunarodnorriz-natudrlavu idlanicuUjedinjenihNarbda.Borili moseborimoeza oslobodeniedsrbo-detnidkegresije,potpomoghuteomznutomEv. JNA i uskoro6emograditiponovo,sajoSvi5e elanaprkosa,svojudriavukaodug nevinopoginulih150.000ljudi,medu kojima najvi5eMuslimana.Vojnapobjedaeprvi patriotskiadatak,azajednidkaorbaaslobodnuBosnuHer-cegovinu,edininadinpobjede.Sead Hafizovie
|tBISERTilSA RATISTA
BOBANSKJT'NACTI
Za Bobaresvisuduli'isvi dobroz4ajuIDaunacibobarskiNikomsvojenedaju.Junacisuonipravi,$vaksenjimadi6i,Cetnicimaoruduiu'U Bobarehe6esti6i'.Blago emlji5toh imaA imajciStoh rodi,JerunacibobarskiVode nasslobodi.[vlir9o,Mu.co,Kasim,Rojko,I oslala ralaPutemkaslobodiVodenasdo kraja.
L"**u,ug"uy:1,1-'il
.lz vremenaorga.nizovaliqpatriotskeigena straiidogovarenaozinka:PutkoCvetko(imenadvajukoniaod komSije)adedo5loda se smjenestraie, on-dvojica,dobranoponapiti,krenu :-Stojl-Stalismo!- Lozinka?!Pijanistr4arine mogoSe e sjetiti.Sute.Smi5ljaju.-Lozinka?Prodrase onai zzasiede.E, ondaejedanmanjepijan'dosjetiti".-Stani, dekajburaz! ZalozinkupitaS?Mi smoti kasimovikonji- Cvletkoputko.,Sadai9Sest6asova.Ovde RadioBeograd. radiostanice SaveznerepublikaJugoslavije.Emisilucemo.goceti.veScuda sg sino6,na naiuradost,naiesnage,po-rq5ileeleznidku-prugunapoteiuDoboj-Te6ani,a.otpravnikavozovau mestuTe5anjkazatvdriie.Sdonikojinisu S?Ui,-fo;isiUili unodnomvozuodvedenisu u Konc. ogor.uDobolu.BaSeto smij(e)Sno!Nikad,od kadesviietavileka, odDoboiadoTe5nja nijebilani naiuskotradnijaeljeznidkapruga.Slu5am,.oned_avno,nanca,{o,leqrL,mi5liah.iarana,.voditeliaRadio-Doboja,kakoizmislia:. ;.Singfjeu Te5njy,-naGornjojdadiji,preilsla-stidarnicomjteonogHairuriiriaDizoirevi'riamueriubijenMilanDurovii.Ali...IOVO ESMIJURIJA.-Nikad,ama ba6nikad,uovomgraduniie biloprezimeDurovii.Provjerioamu matidnimknligamaOp5tineTedanj.Eh,Aleksa. leksa!Koenagovoria...Biljeii:SmailF. Terzi6
avgust/kolovoz
UZPUTZABIL'EZCruO
v
s
estbobarskih
liiliana
Ovako sebrani Bosna iHer-cegovina, ekaoeRifo BaSi6,Sez-desetogodi5njienzionerz Bobara,potpisnikuvih redovanastavio.asam star,nisamzaprviborbenihredova,ali stalnosam anga2ovanokoseoskistra2a,pradenjapetokolonasa...Mojihpetsinova,Hamdija(33),Mehmed(29),Sem-sudin(25),Smajo(23)i Muharem(20),nalazee odprvidanaagresijenaBosnu i Hercegovinu,uprvimborbenimredovima.Najsigurnijisamkadasuoni na duznosti.namda suozbiljnoshvatiliituacijudaporednjihniko nemoZeprodi.Nekamiih dragi bogpoZivi.Kakogledatenakom5ijekoji susvojesinove sklonulidaljeod rati5taa izvaSe kudejepraktidnoSestboraca-ljiljana.Ovi mladikaZuda se judidijelenarajupapke.Rajaeostalaovdjedabrani Bosnuapapcise kupajunaJadranuliradepoHrvatskoj.Mislimda6e vlastpooslobodenjuna5edr2aveod srpsko-crnogorskihagresoradomadihizdajnikamatnaumukojerajaa kosupapci,dodaoenakrajuna5sagovornik.H. PIANJAC

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Enis Redzic liked this
Fahrudin Hrvic liked this
hornsman liked this
akidelisic liked this
Tiskarnica liked this
Nedzad Mulalic liked this
suki4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->