Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bappa (Poem in Marathi)

Bappa (Poem in Marathi)

Ratings: (0)|Views: 231|Likes:
Published by Anil Sohoni
Very touching poem, I received in e-mail, I'm sharing with you all.
Very touching poem, I received in e-mail, I'm sharing with you all.

More info:

Published by: Anil Sohoni on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

 
 
बापा
 
पवा
 
भेटला
 
बापा
,
जा
 
वैतागलेला
 
वाटला
 
दोन
 
ण
 
दम
 
खातो
 
हण
 
मायाघ
 
टेकला
 
उद
 
 
पाकर
 
क
?
लॉट
 
नाह
 
सापडला
 
मी
 
हटल
 
सोडन
 
,
आाम
 
क
 
 
याला
 
त
 
पण
 
ना
 
देवा
 
ठया
 
जगात
 
ाहतोस
?
 
मसरडस
 
या
 
जमायात
 
उदावन
 
फ़तोस
 
मसरडस
 
नाह
 
नदान
 
नॅनो
 
त
 
घेऊन
 
टाक
 
तमाम
 
 
मडळमधे
 
भाव
 
खाऊन
 
टाक
 
इतया
 
मागया
 
पुवताना
 
जीव
 
माझा
 
जातो
 
भाना
 
खु
 
केपय
 
माझा
 
जीव
 
दमतो
 
काय
 
क
 
आता
 
सा
 
मॅनेज
 
होत
 
नाह
 
पुवसाखी
 
थोडयात
 
माणस
 
खुशह
 
होत
 
नाहत
 
इमेशन
 
या
 
िवःस
 
ने
 
सःटम
 
झालीये
 
हग
 
 
 
तदेखील
 
सपतच
 
नाह
 
भाची
 
ाग
 
चा
 
आठ
 
आणे
 
मोदक
 
देऊन
 
काय
 
काय
 
मागतात
 
मायाकडया
 
फ़ाइस
 
नुसया
 
वाढतच
 
जातात
 
माझ
 
ऐक
 
त
 
क
 
थोड
 
थोड
 
डेलगेशन
 
मॅनेजमटया
 
थेअमधे
 
मळेल
 
सोयशन
 
एम
 
बी
 
 
चे
 
 
त
 
शकला
 
नाहस
 
का
 
?
 
डेलगेशन
 
ऑफ़
 
ऍथॉिट
 
ऐकल
 
नाहस
 
काे
?
 
अस
 
क
 
बापा
 
एक
 
लॅपटॉप
 
घेउन
 
टाक
 
तुया
 
साया
 
दताना
 
कनेटहट
 
देऊन
 
टाक
 
हणजे
 
बसयाजागी
 
काम
 
होइल
 
धावपळ
 
नको
 
पत
 
येउन
 
मला
 
दमलो
 
हणायला
 
नको
 
माया
 
साया
 
युयानी
 
बाप
 
झाला
 
खु
 
माग
 
हणाला
 
हव
 
ते
 
एक
 
व
 
देतो
 
बस
 
सी
 
 
 
ची
 
पोझशन
,
टाऊनहाऊस
 
ची
 
ओनशप
 
ईमेशनदेखील
 
होइल
 
लवक
 
मग
 
युअल
 
सटझनशप
 
 
 
मी
 
हसलो
 
उगाच
,
हटल
,
देशील
 
जे
 
मला
 
हव
 
हणाला
 
माग
 
त
 
बघ
,
बोल
 
तुला
 
काय
 
हव
 
'
पािजातकाया
 
सयात
 
हवलेल
 
अगण
 
हव
'
 
'
सोडन
 
जाता
 
येणा
 
नाह
 
अस
 
एक
 
बधन
 
हव
'
 
'
हवा
 
आह
 
पत
 
माणसातला
 
हवलेला
 
भाव
'
 
'
ूयेकाया
 
मनाया
 
कोपयात
 
थोडासा
 
शकाव
'
 
'
देशील
 
आण
 
पत
 
माझी
 
हवलेली
 
नाती
'
 
'
नेशील
 
मला
 
पत
 
जथे
 
आह
 
माझी
 
माती
'
 
'
इजाळलेया
 
पोाना
 
थोड
 
सःकतीच
 
लेण
'
 
'
आईबापाच
 
कधीह
 
 
फ़टणा
 
देण
'
 
'
ककँश
 
वाटला
 
त
 
हवा
 
आह
 
ढोलताशाचा
 
गज
'
 
'
भाडणाा
 
असला
 
त
 
चालेल
 
पण
 
हवा
 
आह
 
शेजा
'
 
'
य़ऽवत
 
होत
 
चाललेया
 
मानवाला
 
थोड
 
आयुंयाच
 
भान
'
 
देशील
 
का
 
 
बापा
 
माया
 
पदात
 
एवढ
 
दान
?

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sudhirkadam007 liked this
ptsquare2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->