Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bµi 5

Bµi 5

Ratings: (0)|Views: 103 |Likes:
Published by H&P

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: H&P on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2010

pdf

text

original

 
BÀI 5 : XÁC
ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ CỦA CHẤT BÉO 
1. ChØ sè axit 
Cho vµo b×nh h×nh nãn dung tÝch 100ml: 1g dÇu thùcvËt, 10ml cån 96
o
, l¾c cho dÇu tan hoµn toµn. Cho vµob×nh 3 giät P P, chuÈn ®é b»ng dung dÞch KOH 0,1N ®Õnkhi xuÊt hiÖn mµu hång bÒn trong 30s. TÝnh chØ sè axit cña mÉu dÇu ph©n tÝch:
ế
t qu
:ChØ sè axit lµ sè mg KOH ®Ó trung hoµ c¸c axit bÐo tùdo cã trong 1g chÊt bÐo chØ sè axit bÐo lµ chØ tiªu quanträng vÒ tÝnh chÊt tr¹ng th¸i cña chÊt bÐo v× nã cã thÓ dÔdµng t¨ng lªn khi b¶o qu¶n chÊt bÐo hoÆc s¶n phÈm giµuchÊt bÐo. ph¬ng tr×nh ph¶n øng:RCOOH + KOH = RCOOK + H
2
ODùa vµo KOH dïng ®Ó trung hoµ c¸c axit ,tÝnh chØ sè axit.
C«ng thøc tÝnh chØ sè axit:
 
A
x
=
Trong ®ã: b: sè ml dung dÞch KOH dïng.m: Lîng mÉu thÝ nghÞªm (g)f: HÖ sè hiÖu chØnh nång ®é dung dÞch KOH0.1N ®em dïng5.611: Sè mg KOH trong 1ml KOH 0.1N.
Õt qu¶:
b =0.2lÊy f = 1m =1 gthay vµo ta cã :
A
x
==
1,15,611.b.f m5,611.1.0,21
 
2. ChØ sè xµ phßng:
LÊy 2 b×nh h×nh nãn dung tÝch 100ml:- B×nh 1: 1ml níc cÊt vµ 15ml KOH 0,5N- B×nh 2: 1g dÇu vµ 15ml KOH 0,5N§un s«i c¶ hai b×nh trªn nåi c¸ch thuû trong 30ph, ®Ónguéi. Thªm vµo mçi b×nh 15ml níc cÊt vµ 3giät P P, l¾c®Òu, dung dÞch cã mµu hång. ChuÈn ®é dung dÞch trong 2b×nh b»ng HCl 0,5N ®Õn khi mÊt mµu hång. TÝnh chØ sè xµ phßng cña mÉu dÇu ph©n tÝch:ChØ sè xµ phßng lµ: Sè mg KOH cÇn ng ®Ó trung hoµc¸c axit bÐo tù do còng nh liªn kÕt cã trong 1g chÊt bÐo hay lµ lîng mg cÇn ®Ó xµ phßng ho¸ c¸c glixerit còng nh ®Ótrung hoµ c¸c axit bÐo tù do trong 1g chÊt bÐo.Ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 
CH
2
OCOR
1
CHOCOR
2
CH
2
OCOR
3
KOH
+
CH
2
OCOR
1
CHOCOR
2
CH
2
OCOR
3
KKK
+
OHOHOH
3
C¸c axit bÐo gi¶i phãng ra sÏ ph¶n øng víi KOH :RCOOH + KOH = RCOOK+H
2
OLîng kiÒm d kh«ng tham gia ph¶n øng víi c¸c axit bÐo ®îc®Þnh ph©n b»ng HCl chuÈn . Dùa vµo lîng kiÒm tiªu tèn ®Ótrung hoµ c¸c lo¹i axit bÐo trong chÊt bÐo tÝnh ®îc chØ sè xµ phßng (Xp )§îc tÝnh theo c«ng thøc :( a – b ). f 
1
. 28,05 . f 
2
Xp =mTrong ®ã : a : Sè ml HCl 0,5N dïng ®Þnh ph©n mÉu kiÓmchøngb : Sè ml HCl 0,5N dïng ®Þnh ph©n mÉu thÝ nghiÖm
1
: HÖ sè hiÖu chØnh [HCl] ®em dïng
2
: HÖ sè hiÖu chØnh [KOH] ®em dïng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->