Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OCILO2

OCILO2

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by tsatsy

More info:

Published by: tsatsy on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2010

pdf

text

original

 
(Strane 4-6)(Strane 8-11)
RadumetnikaMihailaMedvedeva
U DUHU SRPSKEI EVROPSKEHERALDIKE
O ZNAMEWU LAJKOVCA
U DUHU SRPSKEI EVROPSKEHERALDIKE
(Strane 15-17)
KORENI IZ DAVNINAKORENI IZ DAVNINA
 
DVOGLAVI ORAO U RUSKOJ HERALDICI
U senci zmajeva
HEROJ EPSKE FANTASTIKE ^EST MOTIV U HERALDICI
O korenima ruske heraldike i simbolu dvoglavog orla za “Ocilo” pi{e  jedan od najuticajnijih i najpoznatijih ruskih heraldi~ara Andrej G. Silajev.Wegovi stavovi, ~esto kontroverzni, bacaju novo svetlo na centralni heraldi~ki motiv u mnogim evropskim dr`avama 
 
2
OCILOx
Jun 2009.
Priredio:Marko DRA@I]
K
ako se u Srbiji slabo{ta doga|a po pita-wu heraldike (a i ono{to se doga|a nije ba{ zapohvalu) usvajawe tri novaop{tinska grba i usvajawezakona o upotrebi grba izastave Republike Srbijemo`emo slobodno ocenitikao “poja~anu heraldi~ku aktivnost“ koja se de{a-vala izme|u izlaska 1. i 2.broja “Ocila“.
No, krenimo od najva`ni- jeg. Nakon rasprave u srpskojSkup{tini na kojoj su na{iposlanici stru~no i mawestru~no razmatrali Dr`avnesimbole Srbije, 11. maja2009. godine donet je najzadZakon o wihovoj upotrebi.Podsetimo, simboli Repub-like Srbije su odre|eniUstavom iz 2006. i do sadawihovo kori{}ewe je reg- ulisala posebna Preporukakoju je Vlada Srbije usvojila2004. godine. Zakonom sepropisuje upotreba Grba,Zastave i Himne, a predvi-|aju se i kazne za lica koja upotrebqavaju na nepri-meren na~in Dr`avne sim-bole.Posle, petogodi{weg hodapo trwu ovog Zakona ostajenam samo da pozdravimo we-govo usvajawe te da se nadamoda }e i oblast mesne heral-dike biti ure|ena Zakonom, adokaze wegove neophodnostitakvog Zakona vide}emo naprimeru tri nova mesna grba,koji su usvojeni predhodnihmeseci u Srbiji.Prve su nas, u februar2009. iznenadile Op{tinskevlasti Smederevske Palanke.Sasvim ispravan grb koji je usvojen 2003. (rad SHD“Beli Orao”) iz potpunoiracionalnih razloga, zame-nili su heraldi~kom kompo-zicijom sumwive vrednosti.Autor grba je palana~ki umetnik, gospodin Mi{aMladenovi}.Motivi koji su upo{qeni u grbu po mi{qewu stru~nekomisije i samog autorapredstavqaju istorijskonasle|e mesta, geografskaobele`ja, vegetaciju i ele-mente nastanka, opstanka irazvoja.Na ovu nesuvislu zamenu grba Dru{tvo je reagovaloprotestnim pismo na kojenismo dobili odgovor(LINK:
www.heraldikasrbi- ja.com/rubrike/Pismo.pdf 
)Potom, u martu 2009,gra|anima
Vaqeva
su pred-stavqena konkursna re{ewaza grb wihovog grada.
Komisija za unapre|ewekorporativnog identitetaVaqeva izabrala je (od 20pristiglih predloga) pobed-ni~ki rad koji su osmisliligospoda Zoran i SlobodanStani} iz Beograda. Nakonkursu je vrlo uspe{no u~estvovao sa svojim radom(U`i izbor1) i gospodinIvan Saraj~i}, redovni ~lanSHD “Beli Orao” i jedan odosniva~a DSG “Milo{Obili}”.
Na kraju, raspisan je i javnikonkurs za idejno re{ewe gr-ba i zastave grada
Zaje~ara
, u aprilu 2009. godine.Autor pobedni~kog pred-loga u opisu re{ewa ovogamblema navodi da se nijedvoumio oko simbola koje }eiskoristiti za prikaz grada,a to su: Feliks Romulijana,Gamzigrad i Timok.Kao Dru{tvo mi{qewa smoda je predlog Gospodina MarkaStamatovi}a (3. mesto), uz nez-natne izmene, jedini kojizadovoqava heraldi~ka pravi-la, novu srpsku heraldi~ku praksu, lepotu izobra`ewa teda je velika {teta {to istinije usvojen.
Kao {to vidimo iz pobed-ni~kih predloga, srpskamesna heraldika i daqe ide u pogre{nom pravcu.
O lepoti izobra`ewa grbova uvek mo`emo da rasprav-qamo jer ukusi su razli~iti, ali je ve-lika bruka da se nijedan od iz-abranih grbova ne pridr`avani osnovnih heraldi~kih prav-ila, a o nekim standardima u izradi da i ne govorimo.Ipak, to slu`i na ~astrukovodstvima pomenutihOp{tina kao i Komisijama ko- je su grbove birale, a na nama jeda {to pre takvu, lo{u, praksu po{aqemo u zaborav. x
BURNO HERALDI^KO PROLE]E
Velika bruka da se nijedan od izabranih grbova ne pridr`ava ni osnovnih heraldi~kih pravila, a o nekim standardima u izradi da i ne govorimo 
USVOJENA TRI NOVA OP[TINSKA GRBA U SRBIJI
Novi (gore) i stari grb S. PalankePobedni~ki rad (u vrhu),slede 2. i 3. mestoPobedni~ki radU`i izbor 1U`i izbor 2
 
3
OCILOx
Jun 2009.
 Ceweni ~itaoci i qubiteqi heraldike,pred vama je drugi broj na{eg i Va{eg “Ocila”,elektronskog glasila Dru{tva srpskih gr-bonosaca “Milo{Obili}”, koji donosi,nadamo se, zanimqive osvrte kako na na{u, ne ba{ svetlu, heraldi-~ku sada{wost, tako iosvrt na bogatu isto- riju srpske i evropske heraldike. Centralno mesto u drugom broju posvetilismo po~ecima upotrebe dvoglavog orla u ruskoj heraldici. Iz pera jed-nog od najve}ih autoriteta u ruskoj heraldici, Andreja G.Silajeva, sti`e zanimqiva, na momente kontroverznaanaliza, korena ovog drevnog simbola. Ne sumwamo da }emo u narednim brojevima imati i odgovaraju}e reakcije na tekstgospodina Silajeva koji nikoga nije ostavio ravnodu{nim.Iz pera na{eg vrednog sekretara Marka Dra`i}a, mo}i}ete da se upoznate sa aktuelnim, a na `alost, onespoko- javaju}im de{avawima u srpskoj, mesnoj heraldici. Novi sas-tavi lokalnih skup{tina, kobna nesloga a ponekad i esenci- jalna sujeta, dovode do toga da se grbovi u srpskim op{tina- ma mewaju verovatno ~e{}e nego i u jednoj drugoj evropskoj zemqi.O nepravilnoj upotrebi zastava, kako dr`avnih tako iop{tinskih, u Srbiji temeqno i nadahnuto nam pi{e gospodin Ivan Saraj~i}. @alosne primere na koje nam je  ukazao samo svedo~e o sablasno niskom nivou poznavawa upotrebe zastava na svim nivoima vlasti u Republici. Da nije sve tako crno pokazuje nam tekstom o grbu  Lajkovca, na{ uva`eni heraldi~ar, ^asni otac ]akonNenad M. Jovanovi}. Po mnogima jedan od najuspelijih op{tinskih grbova u Srbiji, lajkova~ki grb uspe{no spajabogato istorijsko nasle|e i akteulne srpske i savremene heraldi~ke standarde.Novo “Ocilo” donosi i osvrt o upotrebi zmaja u heraldicikoji je sa~inio gospodin Neboj{a Diki}, ~ita}emo zanimqi-vosti i o grbu jedne {panske enklave u severnoj Africi, nas-tavqamo sa heraldi~kim re~nikom, a prene}mo i pou~antekst o “Beogradskom grbovniku” koji je gospodon AleksandarPalvetsra objavio u srpskom ~asopisu koji izlazi u Kanadi,“^iode”.Nadamo se da }ete uspeti da prona|ete deli} zadovoqst-va u na{em drugom broju, a sa nestrpqewem o~ekujemo va{e komentare i primedbe.
 Vladimir Matevski,predsednik Dru{tva srpskih grbonosaca “Milo{ Obili}” 
Ure|iva~ki kolegijum: Vladimir Matevski, Ladislav Biron, Marko Dra`i}, Qubodrag Gruji}, Neboj{a Diki}, Sa{a Kraw~evi} x Publikacija DSG “Milo{ Obili}”, izlazi ~etvoromese~no x 
Kontakt mejl:
srpskigrbonosci hotmail.com
Veb-prezentacija DSG: 
ÞÞÞ 
.
heraldikasrbija.com
Adresa: [upqik~eva ulica broj 28, 11050 Beograd
HEROJ EPSKE FANTASTIKE ^ESTMOTIV U HERALDICI
U senci zmaja
(Strane 4-6)
[PANSKA ENKLAVA SAPORTUGALSKIM ZNAMEWEM
Bitka za Seutu
(Strana 7)
DVOGLAVI ORAO U RUSKOJ HERALDICI (1)
Koreni iz davnina
(Strane 8-11)
BEOGRADSKI GRBOVNIK 2 I WEGOVOMESTO U ILIRSKOJ HERALDICI
Simbolislave i mo}i
(Strane 12-14)
O ZNAMEWU OP[TINE LAJKOVAC
U duhu srpske ievropske heraldike
(Strane 15-17)
O ISTICAWU LOKALNIH ZASTAVA
I vlast kr{isopstvene zakone
(Strane 18-19)
O SLOVA^KOM GENEALO[KOHERALDI^KOM DRU[TVU
^uvari slova~ketradicije
(Strane 20-21)
SERIJAL
 “
OCILA
” 
Heraldi~ki re~nik (B)
(Strane 22-23)
NAPOMENA
Tekst g. Davora Zovka koji smo objavili u prethodnom broju“Ocila” preuzela je redakcija, uz autorovo dopu{tewe, sa in-ternet stranice cewenog umetnika. Od ilustracija koje su ko-ri{}ene u ~lanku, samo ilustracije na 4. stranici pripadaju au-toru. Ostatak ~lanka ilustrovala je redakcija iz svojih izvora.
¿
SADR@AJ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->