Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Transformatie van gemeenten

Transformatie van gemeenten

Ratings: (0)|Views: 214 |Likes:
Published by mildoooo
‘Welke factoren dragen bij aan de transformatie naar e-gemeenten?’ ‘En welke rol speelt
het EGEM i-traject danwel de Ketensimulatie hierbij?’ Deze twee vragen worden
beantwoord op basis van de verzamelde gegevens.
Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de gemeenten die deelnamen aan
dit onderzoek nog middenin deze transformatie zijn en dat de invoering van de meer
geavanceerde vormen van dienstverlening bij gemeenten nog grotendeels in de
kinderschoenen staat. Daarnaast blijkt dat er nog niet veel centrale coördinatie vanuit de
gemeenten is op het automatiseren en stroomlijnen van de werkprocessen, waardoor het
delen van gegevens en samenwerking tussen afdelingen veelal nog informeel gebeurt, in
plaats van op geinstitutionaliseerde wijze.
‘Welke factoren dragen bij aan de transformatie naar e-gemeenten?’ ‘En welke rol speelt
het EGEM i-traject danwel de Ketensimulatie hierbij?’ Deze twee vragen worden
beantwoord op basis van de verzamelde gegevens.
Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de gemeenten die deelnamen aan
dit onderzoek nog middenin deze transformatie zijn en dat de invoering van de meer
geavanceerde vormen van dienstverlening bij gemeenten nog grotendeels in de
kinderschoenen staat. Daarnaast blijkt dat er nog niet veel centrale coördinatie vanuit de
gemeenten is op het automatiseren en stroomlijnen van de werkprocessen, waardoor het
delen van gegevens en samenwerking tussen afdelingen veelal nog informeel gebeurt, in
plaats van op geinstitutionaliseerde wijze.

More info:

Published by: mildoooo on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
 
Transformatie van gemeenten
Een kwantitatief onderzoek rondom de Ketensimulaties
Een onderzoek voor de Alliantie Vitaal Bestuur (AVB)
Anne Fleur van Veenstra, onderzoeker Arre Zuurmond, projectleider Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 
 
 2
Managementsamenvatting
Gemeenten staan aan het begin van een transformatie die hen meer gericht opdienstverlening en meer geautomatiseerd zal maken. Hiervoor zullen de gemeentelijkeorganisaties meer ketengericht moeten werken, waarbij er meer samenwerkingplaatsvindt tussen gemeentelijke afdelingen en met organisaties van buiten de gemeente.Daarbij is de rol van informatie- en communicatietechnologie van groot belang en deinvoering van de elektronische overheid is dan ook een voorwaarde voor dezetransformatie. Maar hoewel er binnen de overheid veel wordt gesproken over dezeveranderingen, is het nog onbekend in welke mate Nederlandse gemeentengetransformeerd zijn en welke factoren van invloed zijn op deze transformatie. In ditonderzoeksrapport is een kwantitatieve verkenning uitgevoerd naar deze twee zaken,nadat eerst een database is opgesteld met daarin gegevens van Nederlandse gemeenten.Tussen 2006 en 2009 heeft een groot aantal Nederlandse gemeenten deelgenomen aan hetEGEM i-teams traject, waarbij ze een door de overheid gesponsorde e-adviseur kondeninhuren om zo tot een ‘realisatieplan’ te komen voor de invoering van de e-overheid.Onderdeel van het EGEM i-traject was de Ketensimulatie: een simulatiespel waarin hetbelang van ketensamenwerking en het delen van gegevens tussen gemeentelijkeafdelingen en andere partijen centraal staat. Gedurende 2008 zijn alle gemeenten diedeelnamen aan de ketensimulatie gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. De e-adviseurs van de deelnemende gemeenten hebben zowel vooraf als achteraf eenvragenlijst ingevuld en de deelnemers aan de ketensimulatie voorafgaand aan het spel. Derespondenten zijn gevraagd hun mening te geven over de mate van transformatie van degemeente. Samen met de antwoorden op deze vragenlijsten, zijn ook de uitkomsten vanhet spel, de grootte van de gemeente, en de score van de gemeenten op deMonitor.Overheid.nl benchmark opgenomen in een gegevensverzameling.Aan dit onderzoek namen negentig gemeenten deel. Dit wil zeggen dat voor negentiggemeenten alle onderzoeksgegevens verzameld zijn. Het samenstellen van dezegegevensverzameling is het eerste onderzoeksdoel: het verkrijgen van een beeld van destand van zaken op het gebied van de transformatie van gemeenten en de rol van deelektronische overheid daarin. Deze gegevensverzameling kan door elke onderzoeker diedat wenst gebruikt worden voor onderzoek naar transformatie bij Nederlandsegemeenten. Het tweede onderzoeksdoel is het beantwoorden van de onderzoeksvragen:‘Welke factoren dragen bij aan de transformatie naar e-gemeenten?’ ‘En welke rol speelthet EGEM i-traject danwel de Ketensimulatie hierbij?’ Deze twee vragen wordenbeantwoord op basis van de verzamelde gegevens.Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de gemeenten die deelnamen aandit onderzoek nog middenin deze transformatie zijn en dat de invoering van de meergeavanceerde vormen van dienstverlening bij gemeenten nog grotendeels in dekinderschoenen staat. Daarnaast blijkt dat er nog niet veel centrale coördinatie vanuit degemeenten is op het automatiseren en stroomlijnen van de werkprocessen, waardoor hetdelen van gegevens en samenwerking tussen afdelingen veelal nog informeel gebeurt, inplaats van op geinstitutionaliseerde wijze. Het opstellen en ontwikkelen van architectuur
 
 3blijkt nog vooral ‘vanuit de IT’ te gebeuren, in plaats van dat de werkprocessen leidendzijn en de ‘business’ de meeste invloed heeft bij ontwikkelingen. Verder is er nog weinigtot geen onderscheid te maken tussen verschillende wijzen waarop er op de invoering vande e-overheid wordt gestuurd.Voorts is op basis van de gegevens die zijn verzameld een factoranalyse uitgevoerd om tebepalen welke factoren van invloed zijn op de ‘kwaliteit van (online) dienstverlening’.Hieruit blijkt dat met name de architectuurontwikkeling sterk correleert met de ‘kwaliteitvan dienstverlening’, terwijl factoren op het gebied van de (sturings)cultuur en deorganisatieontwikkeling veel minder samenhang vertonen. Een factor die wel correleert iseen ‘externe sturingscultuur’, wat mogelijk betekent dat het sturen op ‘externe’ factorenals het verminderen van administratieve lasten ook vaak daadwerkelijk betekent dat ‘devoorkant’ van gemeenten beter wordt gewaardeerd door de Monitor.Overheid.nl. Tenslotte is een toets uitgevoerd om te bepalen of de gemeenten die deel hebben genomenaan dit onderzoek, en die dus hebben deelgenomen aan de Ketensimulatie en aan hetEGEM i-traject, meer verbetering laten zien van de scores op de Monitor.Overheid.nl dande gemeenten die niet hebben deelgenomen aan het simulatiespel en het programmaEGEM i-teams. Dit bleek niet het geval te zijn. Dit wil uiteraard echter niet zeggen dathet EGEM i-teams traject niet op andere wijzen invloed heeft gehad op de deelnemendegemeenten. Mogelijk dat er op de langere termijn wellicht wel een effect zichtbaar is opde Monitor.Overheid.nl score.Hoewel de twee hoofddoelen van dit onderzoek interessante onderzoeksresultaten hebbenopgeleverd, wordt als derde onderzoeksresultaat een drietal duidelijke aanbevelingengedaan voor verder onderzoek naar de transformatie van gemeenten en de rol van deelektronische overheid. De eerste aanbeveling is het opstellen van een goede benaderingvan de ‘kwaliteit van dienstverlening’. De benaderingen van dit begrip die zijn gebruiktin dit onderzoek (scores van Monitor.Overheid.nl en de waardering van de e-adviseur)schieten tekort. Een tweede aanbeveling is dat het onderzoek op een later tijdstipuitgevoerd zou moeten worden en daarbij ook gemeenten deel zouden moeten nemen dieal verder zijn dan de deelnemende gemeenten bij de invoering van de e-overheid. Dedeelnemende gemeenten zijn nog in de fase van het opstellen van een realisatieplan,waardoor ze vaak geen voorlopers zijn. Een derde aanbeveling is om deze studie tegebruiken als nulmeting, een evaluatie te doen van de onderzoeksvragen en deze studieelke twee jaar opnieuw uit te voeren. Op deze wijze kan er een veel breder beeldverkregen worden van de stand van de e-overheid dan nu het geval is. Ook wordt erverwacht dat er dan meer verschillende invoermethoden of manieren van sturing kunnenworden onderscheiden, dan dat nu het geval is.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->